Berättelser från #metoo-uppropen

Sommaren 2018 gav regeringen särskilda uppdrag till svenska myndigheter. Uppdragen syftade främst till att förbättra arbetet med att upptäcka, åtgärda och förhindra, samt ge kunskapshöjande insatser gällande sexuella trakasserier.

Jämställdhetsmyndigheten har inom ramen för regeringsuppdraget att genomföra utbildningsinsatser riktade till socialtjänsten och närliggande verksamheter tagit fram sju korta filmer. Läs mer om uppdraget här (öppnas i nytt fönster).

Filmerna utgår från de berättelser och behov som lyfts i #metoo-upprop från utsatta grupper som socialtjänsten möter. Behoven är kopplade till sexuella trakasserier, övergrepp och våld riktade mot bland andra äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor i missbruk, döva och hörselskadade kvinnor och kvinnor med erfarenhet av prostitution och människohandel.

Sju filmer i tre versioner

Alla sju filmer finns i tre versioner; med eller utan text där du kan välja mellan språken svenska och engelska, med syntolkning och med teckenspråkstolkning.

Filmerna kan användas i sammanhang som tar upp frågor om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuell utsatthet samt dubbel utsatthet. De kan fungera som en ögonöppnare eller som en start för en fortsatt diskussion om vad yrkesverksamma som möter dessa grupper kan göra annorlunda. Här nedan kan du läsa mer om respektive upprop och titta på filmerna.