Samlad information om utsatta grupper – myndigheter och organisationer

På denna sida presenteras en sammanställning av de myndigheter och organisationer som jobbar mot utsatthet för våld i samband med covid-19.

Nedan finns samlad information, länkar och telefonnummer till nationella myndigheter och organisationer vars innehåll riktar sig till olika grupper i samhället. Listan är under arbete och exempel kan därför komma att läggas till eller tas bort.  Syftet är att sprida kunskap om olika gruppers utsatthet till personal inom kommunerna, men också att visa på inkluderande exemplifiering av stödorganisationer och myndigheter som riktar sig direkt till den utsatta målgruppen. Om en kommun i sitt arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck behöver komplettera sitt material eller sitt arbete någon av dessa grupper finns denna samlade information på ett ställe.

Sidan uppdateras löpande

Våldsutsatta kvinnor

Barn och unga

 • 1000 möjligheter (Våldsutsatta)
  1000 möjligheter vänder sig till unga personer som har upplevt våld i en partnerrelation eller har haft sex mot ersättning.
  Läs mer på 1000 möjligheters hemsida
 • Barnombudsmannen
  Barnombudsmannen (BO) är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s barnkonvention. BO bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Myndigheten ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.
  Läs mer på Barnombudsmannens hemsida
  Barnombudsmannen har särskild information riktad direkt till barn och unga om Covid-19.
  Läs mer om Barnombudsmannens information om covid-19 till barn och unga här
  Barnombudsmannen har tagit fram ett stöd till barn under 18 år som har det jobbigt. Bland annat finns det en ordlista för barn med svåra ord som de kan höra i kontakten med socialtjänsten.
  Läs mer på Barnombudsmannens hemsida
 • ECPAT (Våldsutsatta och anhöriga)
  ECPAT har en hotline där allmänheten kan anmäla tips anonymt. De har även en stödlinje för barn upp till 18 år, samt en stödlinje för föräldrar.
  Telefon till hotline: 020-112 100
  Läs mer på ECPAT:s hemsida
  Läs ECPAT:s rapport om sin hotline här
  Läs mer om ECPAT:s stödlinje till föräldrar här
  Se ECPATS föreläsning “Vad är olagligt och inte?” här
  Ecpat har startat en stödsida och en stödlinje för föräldrar om hur man kan stötta sitt barn i frågor om säkerhet och sexuella övergrepp på och utanför nätet.
  Föräldrahjälpen är öppen måndag, onsdag, torsdag och fredag 10–13, samt tisdagar 11–13. Man kan också maila.
  Telefonnummer till föräldrahjälpen är: 020-111 33 44.
  Läs mer här
 • Skolverket (Yrkesverksamma)
  Skolverket påtalar vikten av en dialog mellan skolledning, elevhälsan och lärare för att tidigt upptäcka tecken på elever som riskerar att fara illa till följd av den nuvarande utvecklingen. De har även tillsammans med Rädda Barnen gjort en checklista för distansstudier och där lyfter de våldsutsatthet och vikten av att genom samverkan se och agera kring barn som riskerar att fara illa.
  Läs mer på Skolverkets hemsida
  Läs  mer på skolahemma.se 
 • SKR (Yrkesverksamma)
  SKR har sammanställt de mest användbara metoder och verktyg som kan användas vid samtal med barn.
  Läs mer på SKR:s hemsida
 • Barnafrid (Yrkesverksamma)
  Barnafrid bedriver forskning, och har en kunskapsbank med information till yrkesverksamma om barns våldsutsatthet.
  Läs mer om Barnafrid här
  Barnafrid har tagit fram affischen ”Värt att veta- svenska stödlinjer” som går att ladda ner och använda gratis.
  Hitta affischen här
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) (Yrkesverksamma)
  MUCF bedriver bland annat våldsförebyggande arbete och sprider metoder om detta
  Läs mer på MUCF:s hemsida
 • Socialstyrelsen (Yrkesverksamma)
  Socialstyrelsen ar tagit fram en handbok till yrkesverksamma som kommer i kontakt med barn som upplevt våld i nära relationer. 
  Läs mer om Socialstyrelsens handbok här
 • BRIS (Våldsutsatta)
  BRIS har en livechatt och telefon som är öppen dygnet runt.
  Telefon: 116 111

  Läs mer på BRIS hemsida
  Läs mer om BRIS livechatt här
 • Stiftelsen allmänna barnhuset (Yrkesverksamma)
  Stiftelsen allmänna barnhuset har tagit fram webbinarium om barns våldsutsatthet med hänsyn till rådande pandemi. De har även tagit fram filmer om barn i utsatthet.
  Läs mer på Stiftelsen allmänna barnhusets hemsida
  Se filmen Multiutsatta barn här
  Se filmen Det fjärde rummet här
  Se filmen En väg ut ur våldet här
  Stiftelsen Allmänna Barnhuset har lanserat en rapport om ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering. Rapporten tar även upp erfarenheter från hedersrelaterat våld och förtryck, funktionsnedsättning, #metoo-rörelsen och hur distansundervisningen under covid-19 har påverkat dem.
  Läs rapporten här
 • Dags att prata (Yrkesverksamma)
  På Dags att prata finns informationsfilmer och information för utsatta barn, vuxna och yrkesverksamma om hur man pratar om sexuella övergrepp mot barn.
  Läs mer på Dags att pratas hemsida
 • Rädda barnen (Yrkesverksamma)
  Rädda barnen har bland annat tagit fram filmer för de som arbetar med barn eller är i närheten av ett barn som upplevt ett trauma.
  Läs mer på Rädda barnens hemsida
  Rädda Barnen har lanserat en Stopp! Min kropp!-vecka för att få fler vuxna att förstå vikten av att kunna prata om svåra ämnen och för att lättare agera och upptäcka när ett barn utsätts för våld och sexuella övergrepp.
  Läs mer här
 • Unizon (Våldsutsatta)
  Unizon är en riksorganisation som samlat 130 kvinnojourer och tjejjourer runt om i landet. 
  Unizon har lanserat en ny kampanj som riktar sig till unga som utsätts för våld i en nära relation
  Se Unizons film riktad till unga: Stöd finns att få! (facebook.com)
 • Youmo (Våldsutsatta)
  Youmo är en flerspråkig ungdomsmottagning dit barn och ungdomar kan vända sig för att få stöd och hjälp om våldsutsatthet. 
  Läs mer på Youmos hemsida
 • Barnahus (Yrkesverksamma och våldsutsatta)
  Barnahus är en verksamhet där myndigheter samverkar kring barn under 18 år som utsatts för våld i nära relation, sexualbrott eller andra brott. Barnahus finns i många kommuner, exempelvis i Göteborg, Trollhättan, Gävle och Sundbyberg.
  Läs mer om Barnahus i Göteborg
  Läs mer om Barnahuset Fyrbodal  
 • Killfrågor (Våldsutsatta)
  Killfrågor är en stödchat för pojkar och de som definierar sig som pojkar.
  Läs mer på Killfrågors hemsida
 • Koll på soc. (Våldsutsatta)
  Koll på soc. har publicerat filmer och lättillgänglig information till barn om familjesituationer där en familj eller ett barn behöver få hjälp av socialtjänsten. Filmerna handlar om allt från ekonomiskt bistånd till familjehemsplacering.
  Se filmerna på Koll på soc. hemsida 
  Socialstyrelsen har tagit fram affischer och trycksaker från koll på soc. som finns att beställa kostnadsfritt här.
  Läs mer om materialet här
 • Maskrosbarn (Våldsutsatta)
  Maskrosbarn är en organisation som har en stödchat för unga mellan 13-19 år och som har en förälder som har alkoholproblem, drogproblem, mår psykiskt dåligt eller utsätter barnet för psykiskt eller fysiskt våld.
  Läs mer på Maskrosbarns hemsida
 • IVO:s barn- och ungdomslinje (Våldsutsatta)
  IVO har en stödlinje för barn och ungdomar under 21 år som vill fråga om sina rättigheter eller berätta om det inte fungerar som det ska med socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Linjen är anonym och det finns möjlighet att få en tolk. Linjen är öppen vardagar mellan 09.00-17.00.
  Telefon: 020-120 06 06
  IVO genomförde i somras en första tillsyn av socialtjänster i Stockholms län och på Gotland för att granska arbetet med att ge stöd och skydd till barn och unga som riskerar att fara illa under pandemin. De hittade inga stora brister i tillsynen men påpekar att det finns risk för att allvarliga händelser inte uppmärksammas när socialtjänsten inte får in viktiga orosanmälningar.
  Läs mer om tillsynen här
  Läs mer på IVO:s hemsida
 • Novahuset (Våldsutsatta)
  Novahuset är en ideell förening mot sexuellt våld som erbjuder stödinsatser till alla som har utsatts för någon form av sexuella övergrepp. De riktar sig även till anhöriga. De har en stödchatt som är öppen måndag, tisdag, torsdag och söndag mellan 19.00-21.00.
  Läser mer på Novahusets hemsida
 • Boujt (Våldsutsatta)
  Boujt är en den enda barn- och ungdomsjouren som riktar sig till döva och hörselskadade barn och ungdomar i åldrarna 7-21 i Sverige. De har en stödchatt som är öppen tisdagar och torsdagar klockan 18:30-20:30.
  Läser mer på Boutjs hemsida
 • Jämställdhetsmyndigheten (Yrkesverksamma)
  Jämställdhetsmyndigheten har samlat barn och ungas röster från #metoo uppropen om utsatthet för sexuella trakasserier för att öka kunskapen och förbättra bemötandet av unga som har utsatts.
  Läs mer på Jämställdhetsmyndighetens hemsida
  Jämställdhetsmyndigheten har på sin hemsida skrivit fyra tips för hur föräldrar kan prata med sina barn om trygghet på nätet.
  Läs mer på Jämställdhetsmyndighetens hemsida
 • UR 
  UR har tagit fram utbildningsfilmer 
  om våld i unga partnerrelationer tillsammans med pedagogiskt material för gymnasieskola.
  Se filmerna på UR:s hemsida

Prostitution och människohandel

 • Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (Yrkesverksamma)
  Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel tillhandahåller operativt metodstöd vid misstanke om människohandel. NMT riktar sig till myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer.
  Telefon: 020-390 000 
  Lär mer på NMT:s hemsida
 • Jämställdhetsmyndigheten (Yrkesverksamma)
  Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en film till följd av #metoo-uppropen där personer som sålt sex mot ersättning gick ihop under hashtagen #intedinhora. Budskapet bakom filmen är att synliggöra våld och utsatthet mot personer som lever i prostitution samt för att verka mot myter och föreställningar om gruppen.  
  Se filmen på Jämställdhetsmyndighetens hemsida 
 • Socialstyrelsen (Yrkesverksamma)
  Socialstyrelsen har information till yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som haft sex mot ersättning. På Socialstyrelsens hemsida finns även filmer om ämnet.
  Läs mer på Socialstyrelsens hemsida 
 • Talita (Våldsutsatta)
  Talita ger stöd och hjälp till kvinnor som utnyttjats i sexhandel. De erbjuder även skyddat boende.
  Telefon: 0704-304464
   
  Läs mer på Talitas hemsida  
 • KAST (Våldsutövare)
  KAST riktar sig till köpare av sexuella tjänster. KAST finns i flera svenska kommuner.
  Läs mer om KAST i Göteborg
 • Civila plattformen Sverige (Våldsutsatta)
  Civila plattformen Sverige samlar organisationer som arbetar mot människohandel och prostitution.  
  Läs mer på människohandel.se 
 • Pegasus (Våldsutsatta)
  Pegasus ger stöd och råd till ungdomar som har sålt sex.  
  Läs mer på Pegasus hemsida 
 • Ellencentret (Våldsutsatta)
  Ellencentret har en stödchatt för den som är mellan 13-20 år och har sålt sex.
  Läs mer på Ellencentrets hemsida

 • 1000 möjligheter (Våldsutsatta)
  1000 möjligheter har på sin hemsida information till unga personer som har erfarenhet av att sälja sex.
  Läs mer på 1000 möjligheters hemsida 
 • Novahuset (Våldsutsatta)
  Novahuset är en ideell förening mot sexuellt våld som erbjuder stödinsatser till alla som har utsatts för någon form av sexuella övergrepp. De riktar sig även till anhöriga. De har en stödchatt som är öppen måndag, tisdag, torsdag och söndag mellan 19.00-21.00.
  Läser mer på Novahusets hemsida

Hedersrelaterat våld och förtryck

 • Socialstyrelsen (Yrkesverksamma)
  Socialstyrelsen tillhandahåller utbildningsmaterial för yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.  

  Läs mer om Socialstyrelsen utbildningsmaterial Vänd dem inte ryggen
  Socialstyrelsen har även information och hjälpmedel för yrkesverksamma som kommer i kontakt med flickor som utsatts för könsstympning.  
  Läs mer på Socialstyrelsens hemsida
 • Nationella kompetensteamet Länsstyrelsen i Östergötland (Yrkesverksamma)
  Nationella kompetensteamet vid länsstyrelsen Östergötland har samlad information för yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
  Läs mer på Nationella kompetensteamets hemsida
  De har även lanserat kampanjen “saknad” för att uppmärksamma barn som riskerar att föras utomlands och giftas bort mot sin vilja eller könsstympas under sommarloven. Informationen sprids bland annat genom
  en informationsfilm och affischer som det finns möjlighet att ladda ner.
  Ta del av materialet på hedersfortryck.se
  Nationell stödtelefon för yrkesverksamma: 010-223 57 60
  Nationella kompetensteamet har lanserat filmen “Alla barn och unga har rätt till ett tryggt sommarlov”. Ladda ned eller se filmen här
  Se Nationella kompetensteamets film Alla barn och unga har rätt till ett tryggt sommarlov
 • TRIS (Våldsutsatta och yrkesverksamma)
  TRIS arbetar för att individer, barn som vuxna, ska få tillgång till verktyg som möjliggör självvalda erfarenheter och en egen plattform i samhället.
  Telefon: 0774-40 66 00

  TRIS har även en chatt, som är öppen måndagar och torsdagar mellan 15.00-23.00.
  Läs mer på TRIS hemsida
  Läs mer om TRIS publikationer här
  Metodstödet ”våga förstå” är ett kommunikationsverktyg framtaget av Tris tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland som utformats för barn med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
  Hitta “Våga förstå” här
 • Kärleken är fri (Våldsutsatta)
  Kärleken är fri är en organisation som driver en stödchat för personer som lever med hedersrelaterat våld och förtryck samt lever med oro för tvångsgifte, könsstympning, kontroll och hot. 
  Kärleken är fri har öppet sin chatt kvällstid måndag-torsdag 19-21 och dagtid tisdag-torsdag 12-14.

  Läs mer på Kärleken är fris hemsida
  Läs rapporten “Allt jag inte får göra: Unga om hedersrelaterat våld och förtryck” här
 • GAPF (Våldsutsatta)
  GAPF är en rikstäckande och ideell förening som riktar sig till män och kvinnor som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. 
  Telefon dagtid:
  08-711 60 32
  Telefon övrig tid: 070-000 93 28  
  Läs mer på GAPF:s hemsida 
 • Dialoga (Våldsutsatta)
  Dialoga är ett kompetenscentrum som erbjuder kompetenshöjande aktiviteter inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.  
  Läs mer på Dialogas hemsida
 • Infogeneratorn (Yrkesverksamma)
  Infogeneratorn är en webbplats som är en del av Länsstyrelserna. Sidan hjälper kommuner, regioner och organisationer att ge översatt information om bland annat rättigheter vid våldsutsatthet. Här presenterar flera ämnen i kategorisk ordning: föräldraskapsstöd, könsstympning, människohandel, prostitution, tvångsäktenskap, våld i nära relationer.
  Läs mer om Infogeneratorn här
 • Rädda barnen (Yrkesverksamma)
  I rapporten “Allt jag inte får göra” lyfter Rädda barnen ungas egna röster om att leva i en hederskontext och belyser de brister som finns i samhällets stöd och insatser. Rapporten bygger på de samtal Rädda Barnen fått genom stödchatten Kärleken är fri de senaste 5 åren.
  Läs rapporten här
 • Skolverket (Yrkesverksamma)
  Skolverket tillhandahåller stöd till personal i grund- och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer i hur skolan kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
  Läs mer på Skolverkets hemsida
 • Utrikesdepartementet (Våldsutsatta)
  Om du befinner dig utomlands och behöver hjälp kan du kontakta den svenska ambassaden i landet du befinner dig. Dit kan du ringa om du har frågor men också om du exempelvis riskerar att hållas kvar i utlandet, utsättas för tvångsäktenskap eller könsstympning.
  Läs mer på Sveriges ambassaders hemsida
  Den som befinner sig utomlands kan även vid nödsituation vända sig till Sveriges UD-jour.
  UD-jour: 08-405 50 05
  Läs mer på regeringens hemsida
  UD har även tagit fram affischer om kontaktuppgifter om någon riskerar att kvarhållas utomlands, tvingas ingå ett tvångsgifte, könsstympning eller utsätts för andra hot eller förtryck från familjen. Finns att ladda ner här:
  Ladda hem materialet på hedersfortryck.se
 • BRIS (Yrkesverksamma)
  Bris har tagit fram stödmaterialet “Det är alltid mig det är fel på” till personal inom skola och förskola för att visa hur man kan arbeta för att hjälpa barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. 
  Läs materialet på BRIS hemsida
 • Jämställdhetsmyndigheten (Yrkesverksamma)
  Jämställdhetsmyndigheten har lyft fram barn och ungas berättelser som framkommit under #metoo om utsatthet för hedersrelaterast våld och förtryck.
  Läs mer på Jämställdhetsmyndighetens hemsida

Digitalt våld och sexuell exploatering

 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Yrkesverksamma)
  MUCF har nedladdningsbart forsknings-, informations- och utbildningsmaterial om bland annat hur en ska arbeta med barn, unga och vuxna kring sexuell exploatering.
  Läs mer på MUCF:s hemsida
  Läs mer om MUCF:s utbildningsmaterial  
 • Jämställdhetsmyndidhgeten (Yrkesverksamma)
  Jämställdhetsmyndigheten har på sin hemsida publicerat information
  om human kan motverka grooming mot barn på nätet.
  Läs mer på Jämställdhetsmyndighetens hemsida
 • ECPAT (Våldsutsatta och anhöriga)
  ECPAT har en hotline där allmänheten kan anmäla tips anonymt. De har även en stödlinje för barn upp till 18 år. Stödlinjen är öppen måndag, tisdag, torsdag, fredag kl 15.00-17.00 och onsdagar kl 17.00-22.00. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
  Telefon till ECPAT:s stödlinje: 020-112 100
  Läs mer på ECPAT:s hemsida
  Läs mer om ECPAT:s stödlinje till föräldrar här
  Ecpat har startat en stödsida och en stödlinje för föräldrar om hur man kan stötta sitt barn i frågor om säkerhet och sexuella övergrepp på och utanför nätet.
  Föräldrahjälpen är öppen måndag, onsdag, torsdag och fredag 10–13, samt tisdagar 11–13. Man kan också maila.
  Telefonnummer till föräldrahjälpen är: 020-111 33 44.
  Läs mer här
 • Pegasus stödchatt (Våldsutsatta)
  Pegasus har en stödchatt för ungdomar som har utsatts för övergrepp på nätet. 
  Läs mer på Pegasus hemsida
 • Stiftelsen allmänna barnahuset (Yrkesverksamma)
  Stiftelsen allmänna barnhuset bedriver forskning om övergrepp och exploatering av barn på nätet.
  Läs mer på Stiftelsen allmänna barnhusets hemsida
 • Rädda barnen (Yrkesverksamma)
  Rädda barnen har tagit fram handboken #nätsmart, om hur man pratar med barn om sexuell utsatthet på nätet.
  Läs Rädda barnens handbok här
  Rädda Barnen har lanserat en Stopp! Min kropp!-vecka för att få fler vuxna att förstå vikten av att kunna prata om svåra ämnen och för att lättare agera och upptäcka när ett barn utsätts för våld och sexuella övergrepp.
  Läs mer här
 • Jag vill veta (Våldsutsatta)
  Jag vill veta har tagit fram information om grooming och övergrepp på nätet. 
  Läs mer på Jag vill vetas hemsida
 • Aktiv skola (Yrkesverksamma)
  Aktiv skola har gjort en film om grooming.
  Se Aktiv skolas film här  
 • Novahuset (Våldsutsatta)
  Novahuset är en ideell förening mot sexuellt våld som erbjuder stödinsatser till alla som har utsatts för någon form av sexuella övergrepp. De riktar sig även till anhöriga. De har en stödchatt som är öppen måndag, tisdag, torsdag och söndag mellan 19.00-21.00.
  Läs mer på Novahusets hemsida
 • Polisen (Våldsutsatta)
  Polisens har lanserat nytt material om brott som begås på nätet.  Läs mer om materialet på Polisens hemsida
 • Barnafrid (Yrkesverksamma)
  Barnafrid har tagit fram affischen ”Värt att veta- svenska stödlinjer” som går att ladda ner och använda gratis.
  Hitta affischen här

Unga kvinnor

 • 1000 möjligheter (Våldsutsatta)
  1000 möjligheter har på sin hemsida information till unga personer som har upplevt våld i en partnerrelation, eller har haft sex mot ersättning.
  Läs mer på 1000 möjligheters hemsida 
 • Unga relationer (Våldsutsatta)
  Unga relationer har en stödchat som riktar sig till unga personer (kvinnor och män) som lever i destruktiva relationer och utsatthet. De har även varit med och tagit fram informationskampanjen Svartsjuka är inte romantiskt.
  Läs mer på Unga relationers hemsida
  Läs mer om kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt 
 • Youmo (Våldsutsatta)
  Youmo driver en flerspråkig ungdomsmottagning dit unga kan vända sig för att få stöd vid frågor om våld.
  Läs mer på Youmos hemsida
 • Tjejjouren (Våldsutsatta)
  Tjejjouren har kontaktuppgifter till alla tjej-och transjourer i Sverige
  Läs mer på Tjejjourens hemsida
 • Dags att prata (Våldsutsatta och yrkesverksamma)
  På Dags att prata finns informationsfilmer och information för utsatta barn, vuxna och yrkesverksamma om hur man pratar om sexuella övergrepp mot barn.
  Läs mer på Dags att pratas hemsida
 • Föreningen Storasyster (Våldsutsatta)
  Föreningen Storasyster är Sveriges största stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp. De vänder sig till alla oavsett könsidentitet, från 13 år och uppåt och som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. De erbjuder stöd genom bland annat mejl- och chattjour, stödperson online, juridisk rådgivning och samtalsmottagning. De erbjuder även stöd till anhöriga. De har även publicerat en rapport om covid-19-pandemins påverkan på personer som utsatts för sexuellt våld.
  Läs mer på Föreningen Storasysters hemsida
  Läs mer om rapporten här
 • IVO:s barn- och ungdomslinje (Våldsutsatta)
  IVO har en stödlinje för barn och ungdomar under 21 år som vill fråga om sina rättigheter eller berätta om det inte fungerar som det ska med socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Linjen är anonym och det finns möjlighet att få en tolk. Linjen är öppen vardagar mellan 09.00-17.00.
  Telefon: 020-120 06 06
  Läs mer på IVO:s hemsida
 • Novahuset (Våldsutsatta)
  Novahuset är en ideell förening mot sexuellt våld som erbjuder stödinsatser till alla som har utsatts för någon form av sexuella övergrepp. De riktar sig även till anhöriga. De har en stödchatt som är öppen måndag, tisdag, torsdag och söndag mellan 19.00-21.00.
  Läser mer på Novahusets hemsida
 • Unizon (Våldsutsatta)
  Unizon är en riksorganisation som samlat 130 kvinnojourer och tjejjourer runt om i landet. 
  Läs mer på Unizons hemsida

  Unizon har lanserat en ny kampanj som riktar sig till unga som utsätts för våld i en nära relation
 • Jämställdhetsmyndigheten (Yrkesverksamma)
  Jämställdhetsmyndigheten har samlat barn och ungas röster från #metoo uppropen om utsatthet för sexuella trakasserier för att öka kunskapen och förbättra bemötandet av unga som har utsatt.
  Läs mer på Jämställdhetsmyndighetens hemsida
 • Brottsoffermyndigheten (Yrkesverksamma)
  Brottsoffermyndigheten har spelat in flera kunskapsfilmer, bl.a. om våld i ungas parrelationer.
  Se filmerna på Brottsoffermyndighetens hemsida

Utrikesfödda kvinnor

 • Socialstyrelsen (Yrkesverksamma)
  Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund. 
  Läs Socialstyrelsens utbildningsmaterial här
 • Brottsofferjouren (Våldsutsatta)
  Brottsofferjouren är en ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. De erbjuder bland annat stöd på olika språk.
  Telefon:
  116 006
  Läs mer på Brottsofferjourens hemsida
 • Terrafem (Våldsutsatta)
  Terrafem är en rikstäckande jourtelefon som finns till för kvinnor med utländsk härkomst. Även juristjour på flera språk finns tillgänglig. 
  Telefon: 020- 52 10 10
  Läs mer på Terrafems hemsida
 • Somaya (Våldsutsatta)
  Somaya är en flerspråkig kvinnojour som har en omfattande arbetsmetod för utrikesfödda kvinnor.
  Telefon: 
  020-81 82 83 
  Läs mer på Somayas hemsida
 • Youmo (Våldsutsatta)
  Youmo har en flerspråkig ungdomsmottagning dit unga kan vända sig för att få stöd vid frågor om våld. 
  Läs mer på Youmos hemsida
 • Information om Sverige (Våldsutsatta)
  Information om Sverige tar upp våldsfrågor och olika särskilt utsatta grupper. Deras information riktar sig till nyanlända och personer som inte har stor kunskap om det svenska samhället.
  Läs mer på Information om Sveriges hemsida
 • Infogeneratorn (Yrkesverksamma)
  Infogeneratorn är en webbplats som är en del av Länsstyrelserna. Sidan hjälper kommuner, regioner och organisationer att ge översatt information om bland annat rättigheter vid våldsutsatthet. Här presenterar flera ämnen i kategorisk ordning: föräldraskapsstöd, könsstympning, människohandel, prostitution, tvångsäktenskap, våld i nära relationer.
  Läs mer om Infogeneratorn här
 • NCK (Våldsutsatta)
  NCK har tagit fram en informationsfilm om den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Filmen berättar om stödtelefonen: att den alltid är öppen, är kostnadsfri att ringa och att den som ringer garanteras anonymitet.
  Filmen finns på engelska, arabiska, farsi, spanska, somaliska och thailändska. Den har även anpassats till väntrums-tv i en mycket kort version (10 sekunder). Dessutom finns en animerad film med information om stödtelefonen på flera olika språk.
  För dig som inte pratar svenska kan en tolk kopplas in.
  Läs mer på NCK:s hemsida
  På NCK:s hemsida kan du ladda ner material och affischer med information om kvinnofridslinjen. Informationen finns också på flera språk.
  Ladda ner materialet på NCK:S hemsida 

Äldre kvinnor

 • Nationellt kvinnocentrum (Yrkesverksamma)
  Nationellt kvinnocentrum har bland annat tagit fram filmer om hur man frågar om våldsutsatthet. En del av materialet riktar sig bland annat till äldre, med beskrivningar av att våldet kan se annorlunda ut gentemot andra grupper. 
  Läs mer på NCK:s hemsida
 • Socialstyrelsen (Yrkesverksamma)
  Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor. 
  Läs mer om Socialstyrelsens utbildningsmaterial här
 • Jämställdhetsmyndigheten (Yrkesverksamma)
  Jämställdhetsmyndigheten tog fram en film till följd av #metoo-uppropen där äldre kvinnor gick ihop under hashtagen #intebättreförr, för att synliggöra våld mot äldre kvinnor.
  Se filmen här

Hbtqi-personer

 • RFSL (Våldsutsatta)
  RFSL erbjuder stöd till hbtqi-personer som utsatts för trakasserier, hot eller våld. De har även en lista på samtliga mottagningar och enheter som är hbtqi-certifierade.
  Jourtelefon: 020-34 13 16

  Läs mer på RFSL:s hemsida
  Läs mer om hbtqi-certifierade mottagningar på RFSL:s hemsida
 • TRIS (Våldsutsatta)
  TRIS riktar sig bland annat till hbtqi-personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
  Telefon: 0774-40 66 00
  TRIS har även en chatt, som är öppen måndagar och torsdagar mellan 15.00-23.00.
  Läs mer på TRIS hemsida
 • Pegasus (Våldsutsatta)
  Pegasus har särskild information till yrkesverksamma kring hur en ställer frågan om sex mot ersättning till hbtqi-personer. 
  Läs mer på Pegasus hemsida
 • Indra queer-, tjej- och transjour (Våldsutsatta)
  Indra queer-, tjej- och transjour ger stöd till alla som definierar sig som ung tjej, queer och/eller transperson, 10–25 år.  
  Läs mer på Indra Queer Trans & Tjejjours hemsida 

Personer med funktionsnedsättning

 • Socialstyrelsen (Yrkesverksamma)
  Socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterial för yrkesverksamma om våld mot personer med funktionsnedsättning.
  Läs mer om Socialstyrelsens utbildningsmaterial
 • Myndigheten för delaktighet (MFD) (Yrkesverksamma)
  Myndigheten för delaktighet har tagit fram information och filmer om våld mot personer med funktionsnedsättning.
  Se filmerna på Myndigheten för delaktighets hemsida
 • Barnombudsmannen (Yrkesverksamma och våldsutsatta)
  Barnombudsmannen har information på sin webbsida om våld mot barn med funktionsnedsättning. 
  Läs mer på Barnombudsmannens hemsida
  Barnombudsmannen har tagit fram ett stöd till barn under 18 år som har det jobbigt. Bland annat finns det en ordlista för barn med svåra ord som de kan höra i kontakten med socialtjänsten. Det finns även information på teckenspråk.
  Läs mer på Barnombudsmannens hemsida
 • Jämställdhetsmyndigheten (Yrkesverksamma)
  Jämställdhetsmyndigheten tog fram en film till följd av #metoo-uppropen, där kvinnor med funktionsnedsättning gick ihop under hashtagen #slutvillkorat. Filmen syftade till att synliggöra våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar till följd av att rätten till stöd ofta villkoras, vilket gör dem mer utsatta för sexuella trakasserier och våld. Ett annat upprop var #slådövaörattill, där kvinnor och icke-binära med dövhet, hörselnedsättning, och dövstumhet gick samman för att synliggöra våldet och bristen på trygga rum.  
  Se filmen om #slutvillkorat på Jämställdhetsmyndighetens hemsida
  Se filmen om #slådövaörattill på Jämställdhetsmyndighetens hemsida
 • Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk (Våldsutsatta)
  Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk är en stödjour som drivs för målgruppen döva, hörselskadade, dövblinda, icke-binära och unga tjejer från 15 år och uppåt. 
  Läs mer på Nationell kvinnojours hemsida
  NKJT har publicerat rapporten ”En kafkaliknande process” där man kartlagt bemötande som myndigheterna ger våldsutsatta döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor och unga tjejer samt icke-binära.
  Läs rapporten här
  NKJT bedriver Sveriges första teckenspråkiga skyddade boende sedan 1 december 2021. Placeringsfrågan från de instanser som beslutar om den här typen av insats skickar till skyddathus@nationellkvinnojour.se
  Läs mer om skyddat boende här
 • TRIS (Våldsutsatta)
  TRIS har information som riktar sig till personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck och har en funktionsnedsättning. 
  Jourtelefon: 0774-40 66 00
  TRIS har även en chatt, som är öppen måndagar och torsdagar mellan 15.00-23.00.
  Läs mer på TRIS hemsida

  Metodstödet ”våga förstå” är ett kommunikationsverktyg framtaget av Tris tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland som utformats för barn med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
  Hitta “Våga förstå” här
 • RFSL (Våldsutsatta)
  RFSL har information som riktar sig till hbtq-personer som har någon form av funktionsnedsättning.
  Läs mer på RFSL:s hemsida
 • Bräcke diakoni (Yrkesverksamma)
  Bräcke diakoni har bedrivit forskning kring dubbel utsatthet för våldsutsatta personer med funktionsnedsättning.
  Läs mer på Bräcke diakonis hemsida
 • Boujt (Våldsutsatta)
  Boujt är en den enda barn- och ungdomsjouren som riktar sig till döva och hörselskadade barn och ungdomar i åldrarna 7-21 i Sverige. De har en stödchatt som är öppen tisdagar och torsdagar klockan 18:30-20:30.
  Läser mer på Boutjs hemsida
 • Forum Skill (Våldsutsatta och yrkesverksamma)
  Forum Skill är en resursorganisation som arbetar med mänskliga rättigheter som utgångspunkt. De driver flera olika projekt och verksamheter. De har tagit fram materialet ”Något har hänt” som riktar sig till personer med en funktionsnedsättning som utsatts för sexuellt våld.
  Läs materialet på Forum Skills hemsida
 • Västra götalandsregionen (Yrkesverksamma)
  Västra götalandsregionen 
  har kommunikations- och dataresurscenter Dart, där man arbetar för att stödja kommunikationen för personer med funktionsnedsättning. Det ligger i Göteborg men tar emot patienter från hela Sverige.
  Läs mer på VÄstra Götalandsregionens hemsida

Våldsutsatta män

 • Nationella Mansjouren (Våldsutsatta)
  Nationella mansjouren erbjuder stöd genom exempelvis samtal, för män som både är utsatta för våld och våldsutövare.
  Telefon: 08-30 30 20
  Läs mer på Nationella mansjourens hemsida
 • Killar.se (Våldsutsatta)
  Killar.se ger stöd till pojkar och unga män som blir utsatta och utsätter andra för kränkningar och våld.
  Läs mer på Killar.se 
 • Unga relationer (Våldsutsatta)
  Unga relationer driver en stödchat för unga personer (kvinnor och män) som lever i destruktiva relationer och utsatthet.
  Läs mer på Unga relationers hemsida
 • MÄN (Våldsutsatta)
  Organisationen MÄN driver en samtalsmottagning för personer mellan 15-25 år som identifierar sig som killar. De erbjuder professionellt stöd för killar som bland annat utövar eller har utövat våld i sina relationer, har problem med ilska, aggressivitet och/eller svartsjuka, som har relationssvårigheter eller som själva har blivit utsatta för våld.
  Läs mer på MÄN:s hemsida

Våldsutövare

 • Socialstyrelsen (Yrkesverksamma)
  Socialstyrelsen har tagit fram stödmaterial för yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utövar våld.
  Läs Socialstyrelsens stödmaterial här
 • Nationella Mansjouren (Våldsutövare)
  På Mansjouren finns möjlighet att ha samtal om exempelvis våld., både som utsatt och som utövare.
  Telefon: 08-30 30 20
  Läs mer på Nationella mansjouren
 • Välj att sluta (Våldsutövare)
  Den som vill förändra ett våldsamt och kontrollerande beteende kan ringa till Välj att sluta. Personer kan även ställa frågor om våldsutsatthet, aggressioner och kontroll.
  Telefon: 020-555 666
  Läs mer på Välj att slutas hemsida
 • KAST (Våldsutövare)
  KAST riktar sig till köpare av sexuella tjänster. KAST finns i flera svenska kommuner.
  Läs mer om KAST i Göteborg 
 • Killar.se (Våldsutövare och våldsutsatta)
  Killar.se ger stöd till pojkar och unga män som blir utsatta och utsätter andra för kränkningar och våld.
  Läs mer på Killar.se 
 • Preventell (Våldsutövare)
  Preventell är en hjälplinje vid oönskad sexualitet
  Telefon: 020-66 77 88
  Läs mer på Preventells hemsida
 • MÄN (Våldsutövare)
  Organisationen MÄN driver en samtalsmottagning för personer mellan 15-25 år som identifierar sig som killar. De erbjuder professionellt stöd för killar som bland annat utövar eller har utövat våld i sina relationer, har problem med ilska, aggressivitet och/eller svartsjuka, som har relationssvårigheter eller som själva har blivit utsatta för våld.
  Läs mer på MÄN:s hemsida
 • 1000 möjligheter (Våldsutövare)
  F
  öreningen 1000 möjligheter driver sidan Ungarelationer.se som är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan alla mellan 15-20 år vända sig oavsett om de blir utsatta, är den som utsätter eller är en vän till en utsatt
  Läs mer på ungarelationer.se

Våldsbejakande extremism

 • Socialstyrelsen (Yrkesverksamma)
  Socialstyrelsen har tagit fram en handbok för yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som riskerar att hamna i våldsbejakande extremism. 
  Läs Socialstyrelsens handbok här
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) (Yrkesverksamma)
  MUCF har tagit fram matriser för samverkan mellan kommun, stadsdelar och civilsamhället i arbetet mot våldsbejakande extremism. 
  Läs mer på MUCF:s hemsida
 • Center för våldsbejakande extremism (Yrkesverksamma)
  Center för våldsbejakande extremism erbjuder stöd för yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som riskerar att dras in i våldsbejakande extremism. 
  Stödtelefon: 08-527 44 290
  Läs mer på Center för våldsbejakande extremisms hemsida
 • Nationell stödtelefon av Rädda Barnen (Yrkesverksamma och anhöriga)
  Nationell stödtelefon är en orostelefon dit en kan ringa och anmäla oro för radikalisering av personer.  
  Telefon: 020-100 200
  Läs mer på Rädda Barnens hemsida
 • Samordnaren mot extremism (Yrkesverksamma)
  Samordnaren mot extremism samordnar det förebyggande arbetet som bedrivs mot våldsbejakande extremism i Sverige.
  Läs mer på Samordnaren mot extremisms hemsida
 • EXIT (Våldsutövare)
  EXIT på Fryhuset riktar sig till de som är aktiva i extremgrupper och vill få hjälp med att lämna dessa. EXIT stöttar även anhöriga till någon som befinner sig i en våldsbejakande miljö och utbildar yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen.
  Läs mer på Fryshuset hemsida 
 • Flamman (Våldsutövare)
  Flamman hjälper till med avhopp från alla typer av våldsbejakande extrema miljöer, med särskilt fokus på religiöst profilerad extremism, högerextremism och vänsterautonoma rörelser. Stödet gäller unga som redan hamnat i extrema miljöer. De arbetar också förebyggande samt med föräldrar/anhöriga till personer i ovan nämnda målgrupper genom rådgivning och stödinsatser.
  Läs mer på Flammans hemsida 
 • Agera Värmland  (Våldsutövare)
  Agera Värmland jobbar med insatser både på individ och gruppnivå för att förhindra inträde och förenkla utträde ur våldsbejakande miljöer samt ger stöd till anhöriga.
  Läs mer på Agera Värmlands hemsida 
 • Hjälpkällan (Våldsutövare)
  Hjälpkällan hjälper de som lämnar en sluten rörelse och ger även stöd till anhöriga.
  Läs mer på Hjälpkällans hemsida 

Internationella aktörer

 • European institute of Gender Equality (EIGE)
  EIGE arbetar med jämställdhetsfrågor i Europa. De skriver bland annat om pandemins påverkan på våld i nära relationer. De tar upp exempel från länder i Europa som har upplevt ökningar av våldet till följd av isolering under covid-19. EIGE förespråkar ett koordinerat och förebyggande arbete i europeiska stater mellan polis, hälso- och sjukvård och socialtjänst för att identifiera kvinnor som lever i våldsutsatthet. De talar också om samhället och anhörigas roll för att upptäcka och anmäla misstankar om våld. Nationella kampanjer tas upp som ett alternativ för att på ett effektivt sätt nå ut till våldsutsatta.
  Läs mer på EIGE:s hemsida
 • Europakommissionen
  Europakommissionen har publicerat en rapport som sammanställts i samband med ett webbinarium om länders arbete mot våld i nära relationer i samband med covid-19. I rapporten har goda exempel tagits upp från några av de länder som deltog i webbinariet.  
  Läs rapporten på Europakommissionens hemsida
 • World Health Organization 
  WHO har inlett en kampanj tillsammans med FIFA och EU-kommissionen som kallas #SafeHome, för att stötta kvinnor och barn som riskerar att utsättas för våld i nära relationer. Kampanjen har inletts till följd av de stigande siffrorna om våld i hemmen som framkommer i rapporter från länder som vidtagit åtgärder för att förhindra spridningen av covid-19. WHO sprider bland annat kunskap om våldsutsatthet i världen idag.
  Läs mer på WHO:s hemsida
 • United Nations Development Program (UNDP)
  UNDP skriver på sin hemsida om coronapandemins effekter på ojämlikheter i samhällen runt om i världen. De har bland annat tagit fram en rapport där de diskuterar vikten av att agera mot könsrelaterat våld (Gender based violence, GBV). Rapporten understryker vikten av att arbeta med det under pandemin, men även efter. De har även utarbetat en lista med tips och råd till länder på åtgärder de bör vidta, och ger även konkreta exempel.
  Läs mer på UNDP:s hemsida
 • UN Women
  UN Women uppmärksammar den ökade våldsutsattheten med en rapport och en kampanj de kallar för “The shadow pandemic”. I rapporten presenterar de siffror och statistik för att belysa och synliggöra det globala våldet mot flickor och kvinnor.
  Läs mer på UN Womens hemsida 
 • Action Aid
  Action Aid har publicerat en rapporten ”Action Aid – Surviving covid-19: a women led response”. Rapporten handlar om våldsutsatthet till följd av covid-19-pandemin- De presenterar bland annat goda exempel från länder som arbetar med frågan, samt en sammanställd lista på globala rekommendationer till policys och för staters arbete för att motverka våldet mot kvinnor.
  Läs rapporten på Action Aids hemsida
 • Pro Sentret (Norge)
  Pro Sentret i Norge har genom intervjuer med kvinnoorganisationer och jourer som riktar sig till kvinnor som har sex för ersättning, kartlagt den ökade utsattheten för gruppen i de nordiska länderna till följd av covid-19.
  Läs mer på Pro Sentrets hemsida
Senast uppdaterad: 4:53 - 15 dec, 2021