Samlad information om utsatta grupper - myndigheter och organisationer

På denna sida presenteras en sammanställning av de myndigheter och organisationer som jobbar mot utsatthet för våld i samband med covid-19.

Nedan finns samlad information, länkar och telefonnummer till nationella myndigheter och organisationer vars innehåll riktar sig till särskilda grupper i samhället. Listan är under arbete och exempel kan därför komma att läggas till eller tas bort.  Syftet är att sprida kunskap om olika gruppers utsatthet till personal inom kommunerna, men också att visa på inkluderande exemplifiering av stödorganisationer och myndigheter som riktar sig direkt till den utsatta målgruppen. Om en kommunen i sitt arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck har missat att beakta någon av dessa grupper har vi samlat information på ett ställe.

Sidan uppdateras löpande

VÅLDSUTSATTA KVINNOR

 • Socialstyrelsen 
  Socialstyrelsen har tagit fram handboken “våld” med information till yrkesverksamma som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor
  Läs mer på Socialstyrelsens hemsida
  Läs Socialstyrelsens utbildningsmaterial “Skylla sig själv”, om våld mot kvinnor i missbruk
 • Jämställdhetsmyndigheten
  Jämstsälldhetsmyndigheten har tagit fram en film efter uppropet under hashtagen #utanskyddsnät om kvinnor som lever i missbruk, kriminalitet och prostitution och den våldsutsatthet som sällan tas på allvar av ansvariga myndigheter.
  Se filmen på Jämställdhetsmyndighetens hemsida 
 • Polismyndigheten 
  Polisen driver under sommaren en informationskampanj om våld i nära relationer. De har sedan tidigare tagit fram filmer om våldsamma relationer och utsatthet.
  Läs mer på Polismyndighetens hemsida
  Se Polismyndighetens film om våld i nära relationer här  
 • Nationellt centrum för kvinnofrid
  NCK har en informationsbank med stödmaterial till yrkesverksamma som kommer i kontakt med våldsutsatta. 
  Läs mer om kunskapsbanken på NCK:s hemsida
 • Brottsoffermyndigheten
  Brottsoffermyndigheten har tagit fram filmer med stöd för brottsutsatta, som bland annat rör rättegångsprocesser och ersättningsanspråk
  Läs mer på Brottsoffermyndighetens hemsida
 • Sveriges kommuner och regioner
  Sveriges kommuner och regioner har ett särskilt fokus på sin hemsida om risker för ökad våldsutsatthet i samband med isolering till följd av covid-19.
  Läs mer på SKR:s hemsida
 • Kvinnofridslinjen
  Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit den som utsatts för våld kan vända sig för att få stöd och råd från professionella inom området.
  Telefon: 020-50 50 50
  Läs mer på Kvinnofridslinjens hemsida
 • Brottsofferjouren:
  Brottsofferjouren är en ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga.
  Telefon: 116 006

  Läs mer på Brottsofferjourens hemsida  
 • ROKS
  ROKS är en riksorganisation som samlat kvinno– och tjejjourer i Sverige. På deras sida finns även möjlighet att filtrera sökningen och anpassa till exempelvis juridikjourer och dövjourer
  Läs mer på ROKS hemsida
 • Unizon
  Unizon är en riksorganisation som samlat 130 kvinnojourer och tjejjourer runt om i landet. 
  Läs mer på Unizons hemsida
 • Voov
  Voov är en organisation som riktar sig till våldsutsatta med husdjur. De ordnar bland annat jourhem åt djuren. 
  Läs mer på Voovs hemsida
 • Länsstyrelsen Gävleborg
  Länsstyrelsen Gävleborg har tagit fram en reklamfilm för deras regionala webbplats om våld i nära relationer. Kampanjen Våldsfri vardag annonseras just nu på matbutiker runt om i länet. Ett utskick har också sänts ut till länets kommuner om kontaktuppgifter till koordinator för stöd och råd gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Ett utskick riktat till skolpersonal är på gång, och som ska skickas ut strax innan sommarlovet ”Höj din uppmärksamhet inför sommarlovet  
 • Länsstyrelsen Norrbotten
  Länsstyrelsen Norrbotten har samlad information både för våldsutsatta och personer som arbetar med personer i utsatthet. Bland deras information finns exempel på våldstyper, särskilt utsatta grupper och kontaktuppgifter till nationella såväl som lokala stödresurser.
  Läs mer på Länsstyrelsen Norrbottens hemsida

BARN OCH UNGA

 • 1000 möjligheter
  1000 möjligheter vänder sig till unga personer som har upplevt våld i en partnerrelation eller har haft sex mot ersättning.
  Läs mer på 1000 möjligheters hemsida
 • Barnombudsmannen
  Barnombudsmannen (BO) är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s barnkonvention. BO bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Myndigheten ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.
  Läs mer på Barnombudsmannens hemsida
  Barnombudsmannen har särskild information riktad direkt till barn och unga om Covid-19.
  Läs mer om Barnombudsmannens information om covid-19 till barn och unga här
 • Skolverket
  Skolverket påtalar vikten av en dialog mellan skolledning, elevhälsan och lärare för att tidigt upptäcka tecken på elever som riskerar att fara illa till följd av den nuvarande utvecklingen. De har även tillsammans med Rädda Barnen gjort en checklista för distansstudier och där lyfter de våldsutsatthet och vikten av att genom samverkan se och agera kring barn som riskerar att fara illa.
  Läs mer på Skolverkets hemsida
  Läs  mer på skolahemma.se 
 • Barnafrid 
  Barnafrid bedriver forskning, och har en kunskapsbank med information till yrkesverksamma om barns våldsutsatthet.
  Läs mer om Barnafrid här
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF
  MUCF bedriver bland annat våldsförebyggande arbete och sprider metoder om detta
  Läs mer på MUCF:s hemsida
 • Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen ar tagit fram en handbok till yrkesverksamma som kommer i kontakt med barn som upplevt våld i nära relationer. 
  Läs mer om Socialstyrelsens handbok här
 • BRIS
  BRIS har en jourtelefon och en stödchatt för barn som lever i utsatthet.
  Telefon: 116 111

  Läs mer på BRIS hemsida
 • Stiftelsen allmänna barnhuset
  Stiftelsen allmänna barnhuset har tagit fram webbinarium om barns våldsutsatthet med hänsyn till rådande pandemi. De har även tagit fram filmer om barn i utsatthet.
  Läs mer på Stiftelsen allmänna barnhusets hemsida
  Se filmen Multiutsatta barn här
  Se filmen Det fjärde rummet här
  Se filmen En väg ut ur våldet här
 • Dags att prata
  På Dags att prata finns informationsfilmer och information för utsatta barn, vuxna och yrkesverksamma om hur man pratar om sexuella övergrepp mot barn.
  Läs mer på Dags att pratas hemsida
 • Rädda barnen
  Rädda barnen har bland annat tagit fram filmer för de som arbetar med barn eller är i närheten av ett barn som upplevt ett trauma.
  Läs mer på Rädda barnens hemsida
 • Youmo
  Youmo är en flerspråkig ungdomsmottagning dit barn och ungdomar kan vända sig för att få stöd och hjälp om våldsutsatthet. 
  Läs mer på Youmos hemsida
 • Barnahus
  Barnahus är en verksamhet där myndigheter samverkar kring barn under 18 år som utsatts för våld i nära relation, sexualbrott eller andra brott. Barnahus finns i många kommuner, exempelvis i Göteborg, Trollhättan, Gävle och Sundbyberg.
  Läs mer om Barnahus i Göteborg
  Läs mer om Barnahuset Fyrbodal  
 • Killfrågor 
  Killfrågor är en stödchat för pojkar och de som definierar sig som pojkar.
  Läs mer på Killfrågors hemsida
 • Koll på soc.
  Koll på soc. har publicerat filmer och lättillgänglig information till barn om familjesituationer där en familj eller ett barn behöver få hjälp av socialtjänsten. Filmerna handlar om allt från ekonomiskt bistånd till familjehemsplacering.
  Se filmerna på Koll på soc. hemsida 
 • Maskrosbarn
  Maskrosbarn är en organisation som har en stödchat för unga mellan 13-19 år och som har en förälder som har alkoholproblem, drogproblem, mår psykiskt dåligt eller utsätter barnet för psykiskt eller fysiskt våld.
  Läs mer på Maskrosbarns hemsida
 • IVO:s barn- och ungdomslinje
  IVO har en stödlinje för barn och ungdomar under 21 år som vill fråga om sina rättigheter eller berätta om det inte fungerar som det ska med socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Linjen är anonym och det finns möjlighet att få en tolk. Linjen är öppen vardagar mellan 09.00-17.00.
  Telefon: 020-120 06 06
  Läs mer på IVO:s hemsida
 • Novahuset
  Novahuset är en ideell förening mot sexuellt våld som erbjuder stödinsatser till alla som har utsatts för någon form av sexuella övergrepp. De riktar sig även till anhöriga. De har en stödchatt som är öppen måndag, tisdag, torsdag och söndag mellan 19.00-21.00.
  Läser mer på Novahusets hemsida
 • Boujt
  Boujt är en den enda barn- och ungdomsjouren som riktar sig till döva och hörselskadade barn och ungdomar i åldrarna 7-21 i Sverige. De har en stödchatt som är öppen tisdagar och torsdagar klockan 18:30-20:30.
  Läser mer på Boutjs hemsida

PROSTITUTION OCH MÄNNISKOHANDEL

 • Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel
  Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel tillhandahåller operativt metodstöd vid misstanke om människohandel. NMT riktar sig till myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer.
  Telefon: 020-390 000 
  Lär mer på NMT:s hemsida
 • Jämställdhetsmyndigheten
  Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en film till följd av #metoo-uppropen där personer som sålt sex mot ersättning gick ihop under hashtagen #intedinhora. Budskapet bakom filmen är att synliggöra våld och utsatthet mot personer som lever i prostitution samt för att verka mot myter och föreställningar om gruppen.  
  Se filmen på Jämställdhetsmyndighetens hemsida 
 • Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen har information till yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som haft sex mot ersättning. På Socialstyrelsens hemsida finns även filmer om ämnet.
  Läs mer på Socialstyrelsens hemsida 
 • Talita
  Talita ger stöd och hjälp till kvinnor som utnyttjats i sexhandel. De erbjuder även skyddat boende.
  Telefon: 0704-304464
   
  Läs mer på Talitas hemsida  
 • KAST
  KAST riktar sig till köpare av sexuella tjänster. KAST finns i flera svenska kommuner.
  Läs mer om KAST i Göteborg
 • Civila plattformen Sverige
  Civila plattformen Sverige samlar organisationer som arbetar mot människohandel och prostitution.  
  Läs mer på människohandel.se 
 • Pegasus 
  Pegasus ger stöd och råd till ungdomar som har sålt sex.  
  Läs mer på Pegasus hemsida 
 • Ellencentret
  Ellencentret har en stödchatt för den som är mellan 13-20 år och har sålt sex.
  Läs mer på Ellencentrets hemsida

 • 1000 möjligheter
  1000 möjligheter har på sin hemsida information till unga personer som har erfarenhet av att sälja sex.
  Läs mer på 1000 möjligheters hemsida 
 • Novahuset
  Novahuset är en ideell förening mot sexuellt våld som erbjuder stödinsatser till alla som har utsatts för någon form av sexuella övergrepp. De riktar sig även till anhöriga. De har en stödchatt som är öppen måndag, tisdag, torsdag och söndag mellan 19.00-21.00.
  Läser mer på Novahusets hemsida

HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

 • Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen tillhandahåller utbildningsmaterial för yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.  

  Läs mer om Socialstyrelsen utbildningsmaterial Vänd dem inte ryggen
  Socialstyrelsen har även information och hjälpmedel för yrkesverksamma som kommer i kontakt med flickor som utsatts för könsstympning.  
  Läs mer på Socialstyrelsens hemsida
 • Nationella kompetensteamet Länsstyrelsen i Östergötland
  Nationella kompetensteamet i Östergötland har samlad information för yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
  Läs mer på Nationella kompetensteamets hemsida
  De har även lanserat kampanjen “saknad” för att uppmärksamma barn som riskerar att föras utomlands och giftas bort mot sin vilja eller könsstympas under sommarloven. Informationen sprids bland annat genom
  en informationsfilm och affischer som det finns möjlighet att ladda ner.
  Ta del av materialet på hedersfortryck.se
  Nationell stödtelefon för yrkesverksamma: 010-223 57 60
 • TRIS
  TRIS arbetar för att individer, barn som vuxna, ska få tillgång till verktyg som möjliggör självvalda erfarenheter och en egen plattform i samhället.
  Telefon: 0774-40 66 00
   
  Läs mer på TRIS hemsida
 • Kärleken är fri 
  Kärleken är fri är en organisation som driver en stödchat för personer som lever med hedersrelaterat våld och förtryck samt lever med oro för tvångsgifte, könsstympning, kontroll och hot. 
  Kärleken är fri har öppet sin chatt kvällstid måndag-torsdag 19-21 och dagtid tisdag-torsdag 12-14.

  Läs mer på Kärleken är fris hemsida 
 • GAPF:
  GAPF är en rikstäckande och ideell förening som riktar sig till män och kvinnor som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. 
  Telefon dagtid:
  08-711 60 32
  Telefon övrig tid: 070-000 93 28  
  Läs mer på GAPF:s hemsida 
 • Dialoga
  Dialoga är ett kompetenscentrum som erbjuder kompetenshöjande aktiviteter inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.  
  Läs mer på Dialogas hemsida
 • Infogeneratorn
  Infogeneratorn är en webbplats som är en del av Länsstyrelserna. Sidan hjälper kommuner, regioner och organisationer att ge översatt information om bland annat rättigheter vid våldsutsatthet. Här presenterar flera ämnen i kategorisk ordning: föräldraskapsstöd, könsstympning, människohandel, prostitution, tvångsäktenskap, våld i nära relationer.
  Läs mer om Infogeneratorn här
 • SkolverketIngen ska fara illa, vare sig i hemmet eller i skolan. Skolverket tillhandahåller stöd till personal i grund- och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer i hur skolan kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
  Läs mer på Skolverkets hemsida
 • Utrikesdepartementet
  Om du befinner dig utomlands och behöver hjälp kan du kontakta den svenska ambassaden i landet du befinner dig. Dit kan du ringa om du har frågor men också om du exempelvis riskerar att hållas kvar i utlandet, utsättas för tvångsäktenskap eller könsstympning.
  Läs mer på Sveriges ambassaders hemsida
  Den som befinner sig utomlands kan även vid nödsituation vända sig till Sveriges UD-jour.
  UD-jour: 08-405 50 05
  Läs mer på regeringens hemsida
  UD har även tagit fram affischer om kontaktuppgifter om någon riskerar att kvarhållas utomlands, tvingas ingå ett tvångsgifte, könsstympning eller utsätts för andra hot eller förtryck från familjen. Finns att ladda ner här:
  Ladda hem materialet på hedersfortryck.se

DIGITALT VÅLD

 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
  MUCF har nedladdningsbart forsknings-, informations- och utbildningsmaterial om bland annat hur en ska arbeta med barn, unga och vuxna kring sexuell exploatering.
  Läs mer på MUCF:s hemsida
  Läs mer om MUCF:s utbildningsmaterial  
 • ECPAT
  ECPAT har en hotline där allmänheten kan anmäla tips anonymt. De har även en stödlinje för barn upp till 18 år.
  Telefon till hotline: 020-112 100
  Läs mer på ECPAT:s hemsida
  Läs ECPAT:s rapport om sin hotline här
 • Pegasus stödchatt
  Pegasus har en stödchatt för ungdomar som har utsatts för övergrepp på nätet. 
  Läs mer på Pegasus hemsida
 • Stiftelsen allmänna barnahuset
  Stiftelsen allmänna barnhuset bedriver forskning om övergrepp och exploatering av barn på nätet.
  Läs mer på Stiftelsen allmänna barnhusets hemsida
 • Rädda barnen
  Rädda barnen har tagit fram handboken #nätsmart, om hur man pratar med barn om sexuell utsatthet på nätet.
  Läs Rädda barnens handbok här
 • Jag vill veta
  Jag vill veta har tagit fram information om grooming och övergrepp på nätet. 
  Läs mer på Jag vill vetas hemsida
 • Aktiv skola
  Aktiv skola har gjort en film om grooming.
  Se Aktiv skolas film här  
 • Friends
  Friends har i samarbete med Ecpat och Unizon adresserat problematiken med barn och exploatering på nätet i samband med corvid-19. De har tillsammans skrivit ett öppet brev till jämställdhetsministern och digitaliseringsministern om åtgärder som måste vidtas för att motverka alla former av exploatering på nätet och för att Sverige ska kunna agera i enlighet med Barnkonventionen.
  Läs mer på Friends hemsida
 • Novahuset
  Novahuset är en ideell förening mot sexuellt våld som erbjuder stödinsatser till alla som har utsatts för någon form av sexuella övergrepp. De riktar sig även till anhöriga. De har en stödchatt som är öppen måndag, tisdag, torsdag och söndag mellan 19.00-21.00.
  Läser mer på Novahusets hemsida

UNGA KVINNOR

 • 1000 möjligheter
  1000 möjligheter har på sin hemsida information till unga personer som har upplevt våld i en partnerrelation, eller har haft sex mot ersättning.
  Läs mer på 1000 möjligheters hemsida 
 • Unga relationer
  Unga relationer har en stödchat som riktar sig till unga personer (kvinnor och män) som lever i destruktiva relationer och utsatthet. De har även varit med och tagit fram informationskampanjen Svartsjuka är inte romantiskt.
  Läs mer på Unga relationers hemsida
  Läs mer om kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt 
 • Youmo 
  Youmo driver en flerspråkig ungdomsmottagning dit unga kan vända sig för att få stöd vid frågor om våld.
  Läs mer på Youmos hemsida
 • Tjejjouren
  Tjejjouren har kontaktuppgifter till alla tjej-och transjourer i Sverige
  Läs mer på Tjejjourens hemsida
 • Dags att prata
  På Dags att prata finns informationsfilmer och information för utsatta barn, vuxna och yrkesverksamma om hur man pratar om sexuella övergrepp mot barn.
  Läs mer på Dags att pratas hemsida
 • Föreningen Storasyster
  Föreningen Storasyster är Sveriges största stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp. De vänder sig till alla oavsett könsidentitet, från 13 år och uppåt och som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. De erbjuder stöd genom bland annat mejl- och chattjour, stödperson online, juridisk rådgivning och samtalsmottagning. De erbjuder även stöd till anhöriga. De har även publicerat en rapport om covid-19-pandemins påverkan på personer som utsatts för sexuellt våld.
  Läs mer på Föreningen Storasysters hemsida
  Läs rapporten på Föreningen Storasysters hemsida
 • IVO:s barn- och ungdomslinje
  IVO har en stödlinje för barn och ungdomar under 21 år som vill fråga om sina rättigheter eller berätta om det inte fungerar som det ska med socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Linjen är anonym och det finns möjlighet att få en tolk. Linjen är öppen vardagar mellan 09.00-17.00.
  Telefon: 020-120 06 06
  Läs mer på IVO:s hemsida
 • Novahuset
  Novahuset är en ideell förening mot sexuellt våld som erbjuder stödinsatser till alla som har utsatts för någon form av sexuella övergrepp. De riktar sig även till anhöriga. De har en stödchatt som är öppen måndag, tisdag, torsdag och söndag mellan 19.00-21.00.
  Läser mer på Novahusets hemsida

UTLÄNDSKA KVINNOR

 • Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund. 
  Läs Socialstyrelsens utbildningsmaterial här
 • Brottsofferjouren
  Brottsofferjouren är en ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. De erbjuder bland annat stöd på olika språk.
  Telefon:
  116 006
  Läs mer på Brottsofferjourens hemsida
 • Terrafem
  Terrafem är en rikstäckande jourtelefon som finns till för kvinnor med utländsk härkomst. Även juristjour på flera språk finns tillgänglig. 
  Telefon: 020- 52 10 10
  Läs mer på Terrafems hemsida
 • Somaya
  Somaya är en flerspråkig kvinnojour som har en omfattande arbetsmetod för utländska kvinnor.
  Telefon: 
  020-81 82 83 
  Läs mer på Somayas hemsida
 • Youmo
  Youmo har en flerspråkig ungdomsmottagning dit unga kan vända sig för att få stöd vid frågor om våld. 
  Läs mer på Youmos hemsida
 • Information om Sverige
  Information om Sverige tar upp våldsfrågor och olika särskilt utsatta grupper. Deras information riktar sig till nyanlända och personer som inte har stor kunskap om det svenska samhället.
  Läs mer på Information om Sveriges hemsida
 • Infogeneratorn
  Infogeneratorn är en webbplats som är en del av Länsstyrelserna. Sidan hjälper kommuner, regioner och organisationer att ge översatt information om bland annat rättigheter vid våldsutsatthet. Här presenterar flera ämnen i kategorisk ordning: föräldraskapsstöd, könsstympning, människohandel, prostitution, tvångsäktenskap, våld i nära relationer.
  Läs mer om Infogeneratorn här

ÄLDRE KVINNOR

 • Nationellt kvinnocentrum
  Nationellt kvinnocentrum har bland annat tagit fram filmer om hur man frågar om våldsutsatthet. En del av materialet riktar sig bland annat till äldre, med beskrivningar av att våldet kan se annorlunda ut gentemot andra grupper. 
  Läs mer på NCK:s hemsida
 • Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor. 
  Läs mer om Socialstyrelsens utbildningsmaterial här
 • Jämställdhetsmyndigheten
  Jämställdhetsmyndigheten tog fram en film till följd av #metoo-uppropen där äldre kvinnor gick ihop under hashtagen #intebättreförr, för att synliggöra våld mot äldre kvinnor.
  Se filmen på Jämställdhetsmyndighetens hemsida

HBTQ-PERSONER

PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

 • Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterial för yrkesverksamma om våld mot personer med funktionsnedsättning.
  Läs mer om Socialstyrelsens utbildningsmaterial
 • Myndigheten för delaktighet (MFD
  Myndigheten för delaktighet har tagit fram information och filmer om våld mot personer med funktionsnedsättning.
  Se filmerna på Myndigheten för delaktighets hemsida
 • Barnombudsmannen
  Barnombudsmannen har information på sin webbsida om våld mot barn med funktionsnedsättning.
  Läs mer på Barnombudsmannens hemsida
 • Jämställdhetsmyndigheten
  Jämställdhetsmyndigheten tog fram en film till följd av #metoo-uppropen, där kvinnor med funktionsnedsättning gick ihop under hashtagen #slutvillkorat. Filmen syftade till att synliggöra våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar till följd av att rätten till stöd ofta villkoras, vilket gör dem mer utsatta för sexuella trakasserier och våld. Ett annat upprop var #slådövaörattill, där kvinnor och icke-binära med dövhet, hörselnedsättning, och dövstumhet gick samman för att synliggöra våldet och bristen på trygga rum.  
  Se filmen om #slutvillkorat på Jämställdhetsmyndighetens hemsida
  Se filmen om #slådövaörattill på Jämställdhetsmyndighetens hemsida
 • Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk
  Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk är en stödjour som drivs för målgruppen döva, hörselskadade, dövblinda, icke-binära och unga tjejer från 15 år och uppåt. 
  Läs mer på Nationell kvinnojours hemsida
 • TRIS
  TRIS har information som riktar sig till personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck och har en funktionsnedsättning. 
  Jourtelefon: 0774-40 66 00
  Läs mer på TRIS hemsida
 • RFSL
  RFSL har information som riktar sig till hbtq-personer som har någon form av funktionsnedsättning.
  Läs mer på RFSL:s hemsida
 • Bräcke diakoni 
  Bräcke diakoni har bedrivit forskning kring dubbel utsatthet för våldsutsatta personer med funktionsnedsättning.
  Läs mer på Bräcke diakonis hemsida
 • Boujt
  Boujt är en den enda barn- och ungdomsjouren som riktar sig till döva och hörselskadade barn och ungdomar i åldrarna 7-21 i Sverige. De har en stödchatt som är öppen tisdagar och torsdagar klockan 18:30-20:30.
  Läser mer på Boutjs hemsida

VÅLDSUTSATTA MÄN

VÅLDSUTÖVARE

VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

 • Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen har tagit fram en handbok för yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som riskerar att hamna i våldsbejakande extremism. 
  Läs Socialstyrelsens handbok här
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
  MUCF har tagit fram matriser för samverkan mellan kommun, stadsdelar och civilsamhället i arbetet mot våldsbejakande extremism. 
  Läs mer på MUCF:s hemsida
 • Center för våldsbejakande extremism
  Center för våldsbejakande extremism erbjuder stöd för yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som riskerar att dras in i våldsbejakande extremism. 
  Stödtelefon: 08-527 44 290
  Läs mer på Center för våldsbejakande extremisms hemsida
 • Nationell stödtelefon av Rädda Barnen:
  Nationell stödtelefon är en orostelefon dit en kan ringa och anmäla oro för radikalisering av personer.  
  Telefon: 020-100 200
  Läs mer på Rädda Barnens hemsida
 • Samordnaren mot extremism
  Samordnaren mot extremism samordnar det förebyggande arbetet som bedrivs mot våldsbejakande extremism i Sverige.
  Läs mer på Samordnaren mot extremisms hemsida

INTERNATIONELLA AKTÖRER

 • European institute of Gender Equality (EIGE)
  EIGE arbetar med jämställdhetsfrågor i Europa. De skriver bland annat om pandemins påverkan på våld i nära relationer. De tar upp exempel från länder i Europa som har upplevt ökningar av våldet till följd av isolering under covid-19. EIGE förespråkar ett koordinerat och förebyggande arbete i europeiska stater mellan polis, hälso- och sjukvård och socialtjänst för att identifiera kvinnor som lever i våldsutsatthet. De talar också om samhället och anhörigas roll för att upptäcka och anmäla misstankar om våld. Nationella kampanjer tas upp som ett alternativ för att på ett effektivt sätt nå ut till våldsutsatta.
  Läs mer på EIGE:s hemsida
 • Europakommissionen
  Europakommissionen har publicerat en rapport som sammanställts i samband med ett webbinarium om länders arbete mot våld i nära relationer i samband med covid-19. I rapporten har goda exempel tagits upp från några av de länder som deltog i webbinariet.  
  Läs rapporten på Europakommissionens hemsida
 • Spanien
  I Spanien förutsåg myndigheter en ökning av våld mot kvinnor och barn till följd av covid-19 och isoleringen som landet försattes i.  Nya metoder togs fram för att nå ut till våldsutsatta. Bland annat utvecklades en ny service för kvinnor via WhatsApp för att kunna kommunicera med kvinnor som var isolerade med sin förövare.  I Spanien publicerades även en guide för kvinnor som lever med våld, som innehåller både stödåtgärder och skyddsåtgärder.  Myndigheterna spred även information om appen “Alerts cops app”, för kvinnor i nödsituationer som inte kan ringa polisen. För att nå kvinnor på landsbygden utbildade man t.ex. apotekspersonal att vara uppmärksam på våldsutsatthet.
 • Tjeckien
  I Tjeckien lanserade myndigheter appen Bright sky, som riktar sig till den som söker skydd och råd om våldsutsatthet, samt till anhöriga till våldsutsatta. I Tjeckien har myndigheter hållit i utbildningar till olika personalgrupper om appen för att hjälpa våldsutsatta att komma i kontakt med olika stödtjänster.  
 • Slovenien
  I Slovenien har myndigheter lagt stor vikt vid att behandling av förövare ska fortsätta även under karantänen. Personal har i samarbete med förövaren tagit fram individuella planer. Nya förövare introduceras inte i någon gruppverksamhet utan har fått individuell rådgivning. Vissa grupper fortsatte ha möten via Zoom. Myndigheter i Slovenien planerar att ta fram en strategi för “post-covid”, som kommer att vara nödvändig för att försäkra att dessa personer slutför hela programmet.
 • World Health Organization 
  WHO har inlett en kampanj tillsammans med FIFA och EU-kommissionen som kallas #SafeHome, för att stötta kvinnor och barn som riskerar att utsättas för våld i nära relationer. Kampanjen har inletts till följd av de stigande siffrorna om våld i hemmen som framkommer i rapporter från länder som vidtagit åtgärder för att förhindra spridningen av covid-19. WHO sprider bland annat kunskap om våldsutsatthet i världen idag.
  Läs mer på WHO:s hemsida
 • United Nations Development Program (UNDP)
  UNDP skriver på sin hemsida om coronapandemins effekter på ojämlikheter i samhällen runt om i världen. De har bland annat tagit fram en rapport där de diskuterar vikten av att agera mot könsrelaterat våld (Gender based violence, GBV). Rapporten understryker vikten av att arbeta med det under pandemin, men även efter. De har även utarbetat en lista med tips och råd till länder på åtgärder de bör vidta, och ger även konkreta exempel.
  Läs mer på UNDP:s hemsida
 • UN Women
  UN Women uppmärksammar den ökade våldsutsattheten med en rapport och en kampanj de kallar för “The shadow pandemic”. I rapporten presenterar de siffror och statistik för att belysa och synliggöra det globala våldet mot flickor och kvinnor.
  Läs mer på UN Womens hemsida 
 • Action Aid
  Action Aid har publicerat en rapporten ”Action Aid – Surviving covid-19: a women led response”. Rapporten handlar om våldsutsatthet till följd av covid-19-pandemin- De presenterar bland annat goda exempel från länder som arbetar med frågan, samt en sammanställd lista på globala rekommendationer till policys och för staters arbete för att motverka våldet mot kvinnor.
  Läs rapporten på Action Aids hemsida
 • Pro Sentret (Norge)
  Pro Sentret i Norge har genom intervjuer med kvinnoorganisationer och jourer som riktar sig till kvinnor som har sex för ersättning, kartlagt den ökade utsattheten för gruppen i de nordiska länderna till följd av covid-19.
  Läs mer på Pro Sentrets hemsida
Senast uppdaterad: 3:27 - 08 sep, 2020