Våldsutsatthet i samband med covid-19

Utbrottet och spridningen av covid-19 är en global kris som medför risker för människors liv och hälsa. Pandemin påverkar hela samhället. Det innebär bland annat att för personer som utsätts för mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck så har situationen förvärrats.

Samhällets insatser för att förhindra och minska smittspridning under covid-19, genom bland annat olika restriktioner, medför en ökad isolering. För redan utsatta grupper, främst barn och kvinnor, innebär det en ökad risk att utsättas för våld. Isolering kan även innebära försämrade möjligheter att ta del av samhällets stödinsatser.

Kommuner har sedan många år ett lagstadgat ansvar och skyldighet enligt både socialtjänstlag och föreskrifter när det gäller att se och tillgodose alla brottsoffers behov av stöd och hjälp. Ett särskilt ansvar rör våldsutsatta kvinnor och barn. Det innebär att kommuner behöver informationssatsningar och arbetssätt som når ut till olika målgrupper även under de särskilda omständigheter som covid-19 innebär. Det är därför särskilt viktigt att våldsutsatta personer får tillgång till stödinsatser både under och efter pandemin, då troligtvis fler våldsutsatta kommer vara i behov av stöd och hjälp.

Regeringsuppdrag för att stödja kommuner

Jämställdhetsmyndigheten fick i slutet av april 2020 i uppdrag av regeringen att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, samt hur kontakt kan etableras med våldsutsatta. Arbetssätten ska kunna användas inom kom­mun­ernas verksamheter. Jämställdhetsmyndigheten ska därefter sprida arbetssätten till kommunerna. Genomförandet av uppdraget ska utgå från de särskilda omständigheter och förutsättningar som råder med anledning av utbrottet av covid-19.

Uppdraget utgår från målsättningarna i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10). I arbetet med att genomföra den nationella strategin är det nödvändigt att ta hänsyn till de olika livssituationer och omständigheter som kan förvärra den enskildas utsatthet för våld. En viktig brottsförebyggande åtgärd är att rikta skyndsamma åtgärder mot de som tidigare varit utsatta. Utbrottet av covid-19 är att betrakta som en sådan omständighet som riskerar att förvärra situationen för redan utsatta individer.

Utgångspunkten i genomförandet av uppdraget ska vara aktuella behov och förutsättningar hos personer som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, med beaktande av att exempelvis kvinnor, barn, unga kvinnor, äldre, HBTQ-personer och personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Även övergrepp som sker via digitala medier omfattas av uppdraget.

Stöd för kommuner

Jämställdhetsmyndigheten konstaterar att det pågår ett aktivt arbete i de flesta kommuner, myndigheter och organisationer kopplat till ökad våldsutsatthet i samband med pandemin. Även om uppgifterna skiljer sig mellan olika kommuner, verksamheter och organisationer när det gäller eventuell ökning av antal ärenden som rör våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av covid-19 så är det viktigt att det finns en beredskap för detta.

Möjligheten att söka hjälp för den som är utsatt för mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förryck minskar vid isolering i hemmet. Det är därför angeläget att samhällets olika aktörer är uppmärksamma, aktiva och erbjuder stöd och skydd genom olika kanaler och arbetssätt.

Som nämnts så har många kommuner vidtagit åtgärder med anledning av covid-19. Jämställdhetsmyndigheten vill nedan lyfta fram några viktiga aspekter för kommuner att tänka på med anledning av covid-19 och risk för ökad våldsutsatthet.

 1. Utveckla och förbättra informationen
  Det är viktigt att kommuner ser över informationen på sin webbplats och i andra kanaler för att säkra att den är tillräckligt omfattande när det gäller sambandet mellan covid-19 och våld, samt om den är tillgänglig för och når olika målgrupper. Se checklistan för exempel.
 2. Utveckla nya arbetssätt för att nå utsatta
  Kommuner behöver planera för och se över behovet av nya informationsvägar och arbetssätt för att nå personer som är isolerade till följd av pandemin.
 3. Sprid information om kommunens stödinsatser och olika stödlinjer
  Kommuner behöver informera om och sprida kommunens egna stöd/jourtelefon och verksamheter som riktar sig till våldsutsatta och våldsutövare. Kommuner behöver även sprida information om Kvinnofridslinjen 020-50 50 50. Den har öppet dygnet runt och dit kan den som är utsatt för våld vända sig, men även anhöriga, vänner och yrkesverksamma kan ringa för stöd och rådgivning. Det är även viktigt att hänvisa till nationella stödtelefoner för barn, som exempelvis Bris stödtelefon för barn 116 111.
  Se vårt informationsmaterial för spridning.
 4. Ställ frågor om våld
  Personal inom kommuners olika verksamheter som exempelvis socialtjänst, skola, fritid, äldreomsorg behöver utveckla arbetet med att synliggöra risker för våldsutsatthet och ställa frågor om våld.
 5. Erbjud stöd och hjälp för alla i risk för våld
  Kommuner behöver bli aktiva för att bryta isolering och synliggöra våldsutsatthet. Alla som är utsatta för våld ska funna få stöd under och efter pandemin oavsett var i Sverige de är bosatta.
 6. Stärk samverkan
  Kommuner behöver se över och vid behov stärka samverkan inom kommunens olika verksamheter, samt med andra myndigheter och organisationer. Samverkan mellan olika aktörer är viktig både för att synliggöra våldsutsatthet och för att kunna ge stöd  och hjälp till utsatta.
 7. Agera för långsiktighet och uthållighet
  Erfarenheter från tidigare kriser och pandemier visar att fler personer söker stöd och hjälp efter en kris eller pandemi. Därför är det viktigt att kommuner planerar för och har beredskap för detta.
 8. Alla kommuners ansvar
  Det är kommuner som har det yttersta ansvaret för att alla våldsutsatta får det stöd och den hjälp de ha rätt till och behov av. Politiker och chefer har ansvar för att skapa förutsättningar och resurser för att möta den möjliga ökningen av våldsutsatta personer som behöver hjälp, både nu under pågående pandemi som efter pandemin är över.
Senast uppdaterad: 11:08 - 24 jun, 2021
 • Covid-19
 • Prostitution och människohandel