Jämställdhetsprojekt – så bedömer vi

För att kunna få bidrag ska projekten uppfylla de krav som Jämställdhetsmyndigheten ställer utifrån förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

Bedömning av ansökan

Vi bedömer ansökan utifrån följande tre bedömningsgrunder:

Syfte och relevans

Vi bedömer om:

 • Projektet är relevant i förhållande till förordningens syfte och ligger inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken.
 • Valda målgrupper är relevanta för projektets mål och syfte.
 • Projektet är nyskapande, saknar annan finansieringsmöjlighet samt ger kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet.

Kvalitet

Vi bedömer om:

 • Projektets syfte, mål, aktiviteter, metoder, förväntade resultat och budget hänger ihop på ett trovärdigt sätt.
 • Alla projektets faser är väl beskrivna och kvalitativa (förberedelse, genomförande, uppföljning, utvärdering).
 • Målgruppen deltar i projektplaneringen och har en roll i projektet under projektets gång.
 • Projektet är skäligt utifrån kostnadssynpunkt.

Resultat och utfall

Vi bedömer om:

 • Det förväntade resultatet och utfallet är relevant på individ- och organisationsnivå och om det är tillämpligt på lokal/nationell nivå.
 • Projektresultaten kommer att tas tillvara inom organisationen på ett strukturerat sätt.
 • Metoderna för projektresultatens spridning utanför organisationen är ändamålsenliga.

Bedömning av begreppet “nyskapande”

Enligt förordningen ska projekt som är nyskapande särskilt prioriteras. Bedömningen om projektet är nyskapande eller inte görs i två delar. Dels bedömer vi om:

 • projektet redogör tydligt för vilken omvärldsbevakning som är gjord på området och som ligger till grund för projektidén.
 • projektet redogör för hur deras idé skiljer sig från relevant tidigare arbete och framtagna metoder på jämställdhetsområdet.

Därefter bedömer vi om:

 • projektet vill introducera en ny och originell process, organisation och/eller metod som är banbrytande generellt.
 • projektet vill introducera en ny och originell process, organisation och/eller metod som är banbrytande inom en begränsad kontext, bransch eller ett geografiskt område.
 • projektet vill utveckla etablerade färdigheter, metoder och kunskaper inom jämställdhetsområdet.
 • projektet vill hitta nya lösningar på bestående problem inom jämställdhetsarbetet.
 • projektet har en oprövad eller oväntad aktörskonstellation eller projektdesign som har potential att bidra till nyskapande resultat.

Jämställdhetsmyndigheten bedömer om projekten vid ansökningstillfället uppfyller en eller flera av punkterna ovan.

Senast uppdaterad: 5:35 - 23 nov, 2020