Jämställdhetsprojekt – Så bedömer vi

För att kunna få bidrag ska projekten uppfylla de krav som Jämställdhetsmyndigheten ställer utifrån förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

Bedömning av ansökan

Vi bedömer ansökan utifrån följande tre bedömningsgrunder:

Syfte och relevans

Vi bedömer om:

  • Projektet är relevant i förhållande till förordningens syfte och ligger inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken.
  • Valda målgrupper är relevanta för projektets mål och syfte.
  • Projektet är nyskapande, saknar annan finansieringsmöjlighet samt ger kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet.

Kvalitet

Vi bedömer om:

  • Projektets syfte, mål, aktiviteter, metoder, förväntade resultat och budget hänger ihop på ett trovärdigt sätt.
  • Alla projektets faser är väl beskrivna och kvalitativa (förberedelse, genomförande, uppföljning, utvärdering).
  • Målgruppen deltar i projektplaneringen och har en roll i projektet under projektets gång.
  • Projektet är skäligt utifrån kostnadssynpunkt.

Resultat och utfall

Vi bedömer om:

  • Det förväntade resultatet och utfallet är relevant på individ- och organisationsnivå och om det är tillämpligt på lokal/nationell nivå.
  • Projektresultaten kommer att tas tillvara inom organisationen på ett strukturerat sätt.
  • Metoderna för projektresultatens spridning utanför organisationen är ändamålsenliga.
Senast uppdaterad: 3:38 - 13 feb, 2020