Projektbidrag för jämställdhetsprojekt

Bidrag till organisationer och stiftelser för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. 1 januari 2018 överfördes bidraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) till Jämställdhetsmyndigheten.

Om bidraget

Bidraget fördelas enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Förordningen reglerar villkoren för bidraget, bland annat ska organisationer som söker respektera demokratins idéer.

Projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet samt projekt som inte kan finansieras med andra medel prioriteras särskilt.

Projekten ska bidra till att uppnå ett eller flera av de jämställdhetspolitiska delmålen.

Bidraget tilldelas endast projekt och kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet. Hela bidragsbeloppet ska förbrukas under projektets varaktighet.

Ni kan söka bidraget

Bidrag får lämnas till ideella föreningar eller stiftelser, som inte är statliga eller kommunala, och som bedriver en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.

Bidrag får inte lämnas till politiska partier. Med politiska partier avses partier som är representerade i riksdagen samt föreningar som avser att ställa upp i allmänt val.

Bidragets storlek

Enligt Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev för 2018 hade myndigheten 15 miljoner kronor att fördela till jämställdhetsprojekt. I regleringsbrevet framgick  att tre miljoner i första hand skulle gå till projekt som stödjer arbetet med pojkar, män och jämställdhet samt projekt som syftar till att motverka efterfrågan av sexuella tjänster.

Projektets starttid och längd

Projektet kan tidigast starta 1 juni samma år som bidraget beviljats och pågå i högst 12 månader. Hela bidragsbeloppet ska förbrukas under bidragsperioden.

Relaterade publikationer

Förordning  |  Jämställdhet  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner
Senast uppdaterad: 4:22 - 14 jan, 2019