Redovisa organisations- & etableringsbidrag för kvinnors organisering

Organisationer som har fått bidrag är skyldiga att slutredovisa till oss. Slutredovisningen ska bland annat visa hur bidraget har använts.

""

När ska vi slutredovisa?

En förening som har tagit emot organisations eller etableringsbidrag är skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet, eller senast den 1 april året efter bidragsåret, inkomma med en slutredovisning.

Slutredovisningen ska innehålla

Slutredovisningen består av två delar, dels en slutrapport av vad  medlen har använts till och dels ett revisorsintyg som visar att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig.

  • En slutrapport för hur bidraget har använts i förhållande till syftet och villkoren för bidraget (inklusive tillhörande bilagor/handlingar). Slutrapporten ska göras på en särskild blankett (pdf) som du hittar längst ner på sidan.
  • Revisorsintyg som visar att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig.

Revisor ska granska och godkänna den ekonomiska redovisningen

Den ekonomiska redovisningen ska granskas och godkännas av en revisor. Organisationens egen revisor räcker bra så länge bidraget ni har fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna slutredovisningen.

Om prisbasbelopp

För att få uppdaterade siffror på hur stort ett prisbasbelopp är läs mer på regeringens hemsida om prisbasbelopp.

Senast uppdaterad: 11:06 - 15 feb, 2021