Redovisa organisations- & etableringsbidrag för kvinnors organisering

Organisationer som har fått bidrag är skyldiga att slutredovisa till oss. Slutredovisningen ska bland annat visa hur bidraget har använts.

""

När ska vi slutredovisa?

Bidrag för verksamhetsåret 2018 redovisas senast 1 april 2019.

Bidrag för verksamhetsåret 2019 redovisas senast 1 april 2020.

Slutredovisningen ska innehålla

Slutredovisningen består av två delar, dels en slutrapport av vad  medlen har använts till och dels ett revisorsintyg som visar att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig.

  • En slutrapport för hur bidraget har använts i förhållande till syftet och villkoren för bidraget (inklusive tillhörande bilagor/handlingar). Slutrapporten ska göras på en särskild blankett (pdf) som du hittar längst ner på sidan.
  • Revisorsintyg som visar att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig.

Revisor ska granska och godkänna den ekonomiska redovisningen

Den ekonomiska redovisningen ska granskas och godkännas av en revisor. Organisationens egen revisor räcker bra så länge bidraget ni har fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna slutredovisningen.

Så stort är ett prisbasbelopp

  • Prisbasbelopp 2018: 45 500 kronor
  • Prisbasbelopp 2019: 46 500 kronor
  • Prisbasbelopp 2020: 47 300 kronor

Fem prisbasbelopp snabbräknat

  • 2018: 227 500 kronor
  • 2019: 232 500 kronor
  • 2020: 236 500 kronor

Frågor om slutredovisningen

Kontakta oss gärna i god tid om ni har några frågor eller funderingar kring redovisningen. Ni når oss på bidrag@jamy.se.

Senast uppdaterad: 4:06 - 13 feb, 2020