Verksamhetsbidrag för kvinnors organisering 2020

I november 2020 fattade Jämställdhetsmyndigheten beslut om att sex organisationer beviljas verksamhetsbidrag för kvinnors organisering. Bidraget fördelas enligt förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

Jämställdhetsmyndighetens beslut om verksamhetsbidrag för kvinnors organisering styrs av regeringens förordning (2005:1089). Syftet med statsbidraget är att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar. Bidraget ska främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget ska också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Statsbidraget till kvinnors organisering består av två delar, där verksamhetsbidraget är en del. Verksamhetsbidraget ges för utveckling och förnyelse av kvinnoorganisationernas verksamhet. Det ska gå till att genomföra aktiviteter som syftar till internationellt utbyte mellan kvinnor eller till att engagera kvinnor för ett visst ändamål och som bedöms ha ett riksintresse. Aktiviteterna ska vara tillfälliga och avgränsade från föreningens eller stiftelsens ordinarie verksamhet.

Verksamhetsbidraget kan enligt förordningen sökas av kvinnoorganisationer. Villkoren för att kunna få verksamhetsbidrag till kvinnors organisering beskrivs utförligare här.

Jämställdhetsmyndigheten bedömer alla ansökningar som har kommit in under ansökningsperioden i konkurrens med varandra. I år fördelar Jämställdhetsmyndigheten 4 958 200 kr i verksamhetsbidrag. Jämställdhetsmyndigheten har gett företräde till sex organisationer som myndigheten bedömer har bäst förutsättningar att uppfylla bestämmelserna i förordningen. Myndigheten bedömer ansökningarna utifrån tre bedömningsgrunder: Syfte och relevans, kvalitet samt resultat och utfall.

Fredrika Bremer-förbundet

Beviljat belopp: 964 437  kronor
Hemsida: www.fredrikabremer.se

Fredrika Bremer-förbundet får bidrag för att stärka kvinnors kunskaper och självförtroende i ekonomiska och familjejuridiska frågor. Organisationen ska under perioden 1 januari 2021 till den 31 december 2021 bedriva en verksamhet med syfte att kvinnor ska kunna göra väl informerade val och ta makten över sina liv. Det ska ske genom att ta fram ett digitalt utbildningskoncept som bygger på bland annat filmade inslag med experter inom socialförsäkringsfrågor, bank, pension med mera samt en kampanj med syfte att väcka opinion kring frågorna.

Fredrika Bremer-förbundets krets i Örnsköldsvik

Beviljat belopp: 510 700 kronor
Hemsida: www.fredrikabremer.se/lokala-kretsar/ornskoldsvik

Fredrika Bremer Förbundet Örnsköldsvikskretsen får bidrag för att stärka utrikesfödda kvinnors självkänsla och kunskap om det svenska samhället och kvinnors rättigheter. Den långsiktiga målsättningen är att öka gruppens deltagande på arbetsmarknaden. Organisationen ska under perioden 1 november 2020 till 31 oktober 2021 arbeta med workshops, utbildningar och andra aktiviteter där relationer är i fokus. Aktiviteterna kommer att handla om det svenska samhället och svensk jämställdhetspolitik. För att nå målsättningen om ett ökat deltagande på arbetsmarknaden planerar organisationen även introduktion till körkortsutbildning. Aktiviteterna sker i samarbete med Sörliden-Valla samverkansförening i Örnsköldsvik.

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF

Beviljat belopp: 739 746 kronor
Hemsida: ikff.se

IKFF får bidrag för att öka kvinnors delaktighet i debatter och beslut. Organisationen ska under perioden 1 mars 2021 till 28 februari 2022 bedriva en verksamhet med utgångspunkt i kvinnors säkerhet och deltagande. Projektet handlar om att kartlägga, synliggöra och skapa engagemang i den egna organisationen kring kopplingen mellan säkerhets- och konfliktfrågor, miljöpåverkan och klimatförändringar. I projektet ska organisationen bland annat sprida information, utbyta kunskaper, utbyta erfarenheter, utveckla sitt studiecirkelmaterial och genomföra en intervjuresa för att lyfta lokala erfarenheter i Sverige. Projektet har främst fokus på utvecklingen i Sverige men tar också upp den globala utvecklingen på området.

Internationella kvinnoföreningen i Malmö

Beviljat belopp: 1 195 317 kronor
Hemsida: www.ikf.se

Internationella kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) får bidrag för att ta fram ett metod- och utbildningsmaterial som bygger på röster från utrikes födda kvinnor i arbetslöshet. Organisationen ska under perioden 17 december 2020 till 16 december 2021 arbeta med en verksamhet vars syfte är att väcka diskussion kring jämställdhetsarbete. Materialet ska tas fram och testas i samarbete med organisationer och näringsliv. Det ska bygga på röster från IKF i Malmös medlemmar och målgrupper, det vill säga kvinnor födda utanför OECD- och EU-områdena, i åldrarna 25–64 år, som står utan arbete. Ofta befinner sig dessa kvinnor långt från arbetsmarknaden. Materialet ska sedan användas i studiecirklar i den egna organisationen. Projektet sker i samarbete med Jämställd Utveckling Skåne, Malmö mot Diskriminering, Studieförbundet Vuxenskolan och Malmö Universitet. I projektet ingår också att ta fram en handbok och en manual som bland annat kan användas hos samarbetsorganisationerna.

Jämställd Utveckling Skåne

Beviljat belopp: 775 500 kronor
Hemsida: www.jamstalldutveckling.se

Jämställd Utveckling Skåne får bidrag för att engagera kvinnor och andra i spelbranschen att jobba för ökad jämställdhet, och därmed öka kvinnors makt och inflytande inom näringslivet och på arbetsmarknaden. Organisationen ska under perioden 1 januari 2021 till 31 december 2021 fortsätta ett projekt som beviljades verksamhetsbidrag 2019 och därmed hållit på ett år. Organisationen ska implementera och sprida det metodmaterial som tagits fram under projektets första år inom den skånska spelbranschen. Ett samarbete för jämställdhet med Malmö spelstudios ska också inledas. Syftet är att stödja den svenska spelbranschen i att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Ett mål för projektet är att företag sedan ska organisera och driva arbetet vidare.

Maktsalongen

Beviljat belopp:  774 500 kronor
Hemsidawww.maktsalongen.se

Maktsalongen får bidrag för att hjälpa organisationer att arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp och trakasserier. Organisationen ska under perioden 31 december 2020 till 30 december 2021 ta fram ett metodmaterial som hjälper ideella barn- och ungdomsorganisationer att ta sitt ansvar. Med hjälp av erfarenheter från andra organisationer och experter ska projektet förhindra sexuella övergrepp och trakasserier. Materialet ska också vara en hjälp för att kunna ta fram planer för hur organisationerna ska agera om sådant skulle inträffa.

Senast uppdaterad: 6:01 - 14 dec, 2020
  • Statsbidrag