Analys & uppföljning

Tidigare utredningar har visat att det finns ett stort behov av en samlad bild och analys av utvecklingen inom jämställdhetsområdet. En av Jämställdhetsmyndighetens viktigaste uppgifter är att systematiskt följa och analysera samhällets utveckling och jämställdhetspolitikens möjligheter att styra mot de sex jämställdhetspolitiska delmålen på ett långsiktigt hållbart sätt.

Följa och analysera utvecklingen mot jämställdhet

Enligt förordningen SFS 2017:937 ska myndigheten arbeta med “uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen och därmed bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken”.

I arbetet använder myndigheten, förutom egna uppföljningar och analyser, tillgänglig statistik, studier, aktuell forskning och andra myndigheters uppföljningar med relevans för området.

Jämställdhetsmyndigheten ska redovisa

Senast den 31 mars varje år ska Jämställdhetsmyndigheten redovisa och samlat analysera åtgärder som vidtagits av relevanta myndigheter och andra aktörer, för att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Den första uppföljningen av delmål 6 (Mäns våld mot kvinnor ska upphöra) ska utgå från målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och från Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen.

Senast uppdaterad: 2:53 - 16 apr, 2019