Om myndigheten

Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I grunden handlar jämställdhetsarbetet om att omfördela makt och resurser för att uppnå målen.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Jämställdhetsmyndigheten ska ha en nära samverkan med andra statliga myndigheter, samt med kommuner, landsting, regioner, det civila samhället och näringslivet. Jämställdhetsmyndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden. Arbetet kommer att bedrivas inom följande verksamhetsområden:

  • Analys och uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet.
    Det finns ett stort behov av en samlad bild och analys av utvecklingen inom jämställdhetsområdet i förhållande till de insatser som genomförs. Jämställdhetsmyndigheten ska därför systematiskt analysera utvecklingen inom de sex jämställdhetspolitiska delmålen och följa upp gjorda insatser. Underlaget ska bland annat kunna ligga till grund för insatser på olika nivåer, och av olika aktörer, i samhället.
  • Stöd till myndigheter, landsting, regioner och kommuner i genomförandet av jämställdhetspolitiken.
  • Samordning och genomförande av vissa uppdrag inom jämställdhetspolitikens område.
    Jämställdhetsmyndigheten ska ha beredskap att ta emot, driva och genomföra uppdrag inom jämställdhetspolitikens område.
  • Fördelning av statsbidrag för jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering.
  • Bistå regeringen som expert i det internationella samarbetet inom jämställdhetsområdet.

Under senare år har bristerna och behoven när det gäller den jämställdhetspolitiska organisationen uppmärksammats i flera utredningar och rapporter. I Jämställdhetsutredningens betänkande Mål och myndighet (SOU 2015:86) beskrivs hur frånvaron av en permanent förvaltningsstruktur på jämställdhetens område hindrar ett strategiskt och långsiktigt jämställdhetsarbete. Jämställdhetsutredningens viktigaste slutsats blev därför att det krävs en fast och permanent struktur på nationell nivå för att regeringen ska kunna säkerställa att politiska prioriteringar genomförs. I budgetpropositionen 2017 meddelade regeringen sin avsikt att inrätta en jämställdhetsmyndighet.

Jämställdhetsmyndigheten är placerad i Angered centrum, Göteborg. Myndigheten leds av en generaldirektör som också är ordförande i det insynsråd som är kopplad till verksamheten. I nuläget har myndigheten ett 90-tal anställda.

Relaterade publikationer

Regeringen överlämnade den 21 november skrivelsen ”Makt mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid” till riksdagen. I skrivelsen presenterar regeringen inriktningen av jämställdhetspolitiken med en organisation för genomförande, ett system för uppföljning, en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samt en ny delmålsstruktur.

Skrivelse  |  Jämställdhet  |  Politik  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner

Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 13, bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:106, prop. 2018/19:73 utg.omr. 13, bet. FiU36, rskr. 2018/19:204, prop. 2018/19:99 utg.omr. 13, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regleringsbrev  |  Jämställdhet  |  Politik  |  Arbetsmarknadsdepartementet  |  Regeringen Ladda ner

Förordning  |  Jämställdhet  |  Politik  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner
Senast uppdaterad: 4:04 - 13 jan, 2021