Sveriges jämställdhetspolitik

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande statsrättslig norm och ett tydligt politiskt mål i Sverige. Redan under tidigt 1970-tal formades jämställdhetsfrågorna till ett eget politiskt område och frågorna har sedan dess haft en central ställning i samhällsdebatten. Jämställdhetspolitikens syfte är att ge kvinnor och män samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i livet.

I bred politisk enighet antogs 2006 en rad jämställdhetspolitiska mål, utifrån propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken (prop. 2005/06:155).

Sveriges riksdag
Foto: Colourbox

I november 2016 överlämnade regeringen skrivelsen Makt, mål och myndighet – en feministisk politik för en jämställd framtid (Skr. 2016/17:10) till riksdagen.
I skrivelsen presenteras inriktningen av jämställdhetspolitiken med en organisation för genomförande, ett system för uppföljning, en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samt två nya jämställdhetspolitiska delmål.

Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Till det övergripande målet är sex delmål knutna:

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.
  2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  3. Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
  4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  5. Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättning för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
  6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Genom åren har målen och metoderna för jämställdhetsarbetet förändrats och utvecklats. Sedan 1994 har strategin inom svensk jämställdhetspolitik varit jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsintegrering innebär att beslut inom alla politikområden och på alla nivåer ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Regeringens jämställdhetspolitik

Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i politikens utformning på bred front, både i det nationella och internationella arbetet. Läs mer om regeringens jämställdhetspolitik och feministiska utrikespolitik på regeringens hemsida (öppnas i nytt fönster).  

Relaterade publikationer

Regeringen överlämnade den 21 november skrivelsen ”Makt mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid” till riksdagen. I skrivelsen presenterar regeringen inriktningen av jämställdhetspolitiken med en organisation för genomförande, ett system för uppföljning, en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samt en ny delmålsstruktur.

Skrivelse  |  Jämställdhet  |  Politik  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner
Senast uppdaterad: 1:28 - 08 feb, 2019