Våldsförebyggande arbete

För att stoppa mäns våld mot kvinnor krävs ett utökat och effektivt förebyggande arbete mot våld. Det är också den första målsättningen i regeringens tioåriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Perspektivskifte – från reaktivt till proaktivt

Samhällets insatser har historiskt sett främst fokuserat på våldets konsekvenser snarare än dess orsaker. Regeringen vill genomföra ett skifte i perspektiv från ett fokus på stöd och skydd till ett förebyggande förhållningssätt. Det arbetet ska nå alla grupper i samhället och utvecklas på flera arenor. På ett grundläggande plan handlar det om att utmana de idéer om makt och maskulinitet som rättfärdigar våld, samt normer som inskränker kvinnors och flickors självbestämmande. 

För att förhindra att våld utövas och upprepas krävs effektiva åtgärder och ett bredare engagemang av män och pojkar. Män och pojkar måste ta ett större ansvar för att göra upp med normer som rättfärdigar våld, köp av sexuella tjänster och andra begränsningar av kvinnors och flickors handlingsutrymme och livsval. 

Jämställdhetsmyndighetens arbete

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att främja utvecklingen av förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för alla ändamål samt mot våld i samkönade relationer. 

I särskilda regeringsuppdrag har Jämställdhetsmyndigheten påbörjat ett arbete med att utveckla och sprida metoder för universellt våldsförebyggande arbete med barn och unga, våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i hederskontext och våld i ungas partnerrelationer.

I samverkan med organisationerna Unizon och MÄN har Jämställdhetsmyndigheten reviderat handboken Inget att vänta på. Handboken innehåller vägledning för hur ett kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg. I boken presenteras även en flerfaktorsmodell, för att tillgängliggöra bakgrundsfaktorer som har betydelse för våldets uppkomst. Läs mer om flerfaktorsmodellen här.  I samband med lansering av handboken så spelades ett antal föreläsningsfilmer in. Dem hittar du här.

Relaterade publikationer

Inget att vänta på samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Handledning  |  Våldsförebyggande arbete  |  Jämställdhetsmyndigheten Ladda ner

Den 15-16 maj 2018 arrangerade Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med Regeringskansliet den fjärde internationella konferensen om män och jämställdhet (ICMEO).  Denna publikation har tagits fram för att fler ska få möjlighet att ta del av de erfarenheter som delades under konferensen.

Broschyr  |  Mäns våld mot kvinnor  |  Våldsförebyggande arbete  |  Jämställdhetsmyndigheten Ladda ner

”Samtal pågår: om hedersrelaterat våld och förtryck” är Jämställdhetsmyndighetens dokumentation av det internationella expertmötet om våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i en hederskontext som arrangerades i november 2018.

Magasin  |  Barn- och tvångsäktenskap  |  Hedersrelaterat våld  |  Könsstympning  |  Jämställdhetsmyndigheten Ladda ner

Sammanställning av Jämställdhetsmyndighetens enkät avseende nationellt arbete med våldsprevention med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.

Sammanställning  |  Jämställdhet  |  Våldsförebyggande arbete  |  Jämställdhetsmyndigheten Ladda ner

Syftet med denna rapport är att undersöka möjligheter till våldsförebyggande insatser på nationell nivå.

Rapport Ladda ner
Senast uppdaterad: 2:37 - 26 jun, 2020