Vad är sexuella trakasserier?

Jämställdhetspolitikens sjätte delmål handlar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, vilket också inkluderar maktmissbruk som sexuella trakasserier. Samlad kunskap visar att förövarna främst är pojkar och män, och att det framförallt är flickor och unga kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier*.

Diskriminering och sexuella trakasserier

Det finns sex olika former av diskriminering, enligt diskrimineringslagen. En av dessa är sexuella trakasserier. Det kan handla om kommentarer och gester av sexuell natur, tafsande eller visande av pornografiska bilder. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar, anspelningar och krav på sexuella tjänster.

Diskriminerings-ombudsmannen (DO)

Läs mer om diskriminering och sexuella trakasserier på DO:s webbplats.

Sexuella trakasserier kan också vara brottsliga handlingar, som förtal, grovt förtal eller förolämpning, olaga integritetsintrång, kränkande fotografering, ofredande eller sexuellt ofredande. Läs mer under Lagar och regler.

Hur vanligt är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är ett omfattande samhällsproblem. Kvinnor blir i större utsträckning än män utsatta för sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön och unga kvinnor blir utsatta i större utsträckning än äldre kvinnor.

I en rapport från EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) från 2014 framkommer att cirka 55 procent av kvinnorna i EU:s 28 medlemsländer har utsatts för sexuella trakasserier åtminstone en gång efter 15 års ålder. 21 procent av kvinnorna hade utsatts under det senaste året innan de deltog i undersökningen.

I den svenska befolkningsundersökningen Våld och hälsa från 2014, som genomfördes av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), framkommer att 44 procent av kvinnorna i undersökningen och 12 procent av männen varit utsatta för sexuella trakasserier före 18 års ålder. 38 procent av kvinnorna och 12 procent av männen hade blivit utsatta för sexuella trakasserier efter de fyllt 18 år.

Unga kvinnor i övre tonåren och däröver är överrepresenterade bland dem som uppger att de har utsatts för sexualbrott, enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning 2017. Även den nyligen publicerade befolkningsstudien Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017 visar att  57 procent av unga kvinnor i åldern 16-29 år uppger att de någon gång utsatts för sexuella trakasserier. 55 procent av samma målgrupp har erfarenhet av sexuella övergrepp.

Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning från 2018 visade också att det är unga kvinnor som i störst utsträckning är utsatta för sexuella trakasserier. 30 procent av kvinnor mellan 16-29 år hade varit utsatta för sexuella trakasserier från chefer, kamrater och/eller andra personer på jobbet under de senaste tolv månaderna. En fjärdedel av unga kvinnor inom samma åldersspann hade utsatts av exempelvis kunder, patienter, klienter, passagerare eller elever. I undersökningen definierades sexuella trakasserier som ovälkomna närmanden eller kränkande anspelningar kring sådant som allmänt förknippas med sex.

Barn och unga

Statistik visar också att barn och unga i stor utsträckning utsätts för sexuella trakasserier. I Friendsrapporten från 2019 rapporteras att 11 procent av de tillfrågade tjejerna och 6 procent av killarna i årskurs 3–6, samt 14 procent av tjejerna och 6 procent av killarna i årskurs 6–9 har blivit utsatta för sexuella trakasserier av någon annan elev på skolan under det senaste året. I skolmiljö är de som trakasserar oftast jämnåriga skolkamrater, men det kan också vara vuxna i skolan.

I Friends undersökning om utsatthet på nätet från 2017 rapporteras att 18 procent av tjejerna och 6 procent av killarna har blivit utsatta för sexuella trakasserier på nätet. Det kan till exempel handla om att få kommentarer om sitt utseende med sexuell anspelning eller att bli utsatt för ryktesspridning. Det kan också innebära att någon har spridit bilder på en mot ens vilja med kommentarer eller antydningar som handlar om sex eller att få förslag på sexuella handlingar. ​

I #metoo-upprop som #räckupphanden och #tystiklassen har unga tjejer vittnat om utsatthet för sexuella trakasserier och övergrepp i skolmiljö. Även på ungdomsmottagningen på nätet, umo.se, finns samlade vittnesmål om erfarenheter av sexuella trakasserier.

Sammantaget visar ovanstående statistik att flickors och unga kvinnors utsatthet särskilt behöver uppmärksammas i insatser för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Senast uppdaterad: 10:57 - 14 okt, 2020