För dig som möter barn och unga

Barn och unga utsätts i hög grad för sexuella trakasserier, i exempelvis skola och på sociala medier. Därför behöver du som möter barn och unga ha kunskap om hur du kan bemöta den som utsatts.

Barn och ungas erfarenheter av sexuella trakasserier

Stiftelsen Friends undersöker varje år tryggheten på skolor runt om i landet. I Friendsrapporten från 2020 rapporteras att 8 procent av de tillfrågade tjejerna och 6 procent av killarna i årskurs 3–6 har blivit utsatta för sexuella trakasserier av någon annan elev på skolan under det senaste året. I årskurs 6-9 rapporteras det att 12 procent av tjejerna och 6 procent av killarna har utsatts. I skolmiljö är de som trakasserar oftast jämnåriga skolkamrater, men det kan också röra sig om vuxna i skolan.

Internet och sociala medier är idag en självklar del av barn och ungas vardag. Det som sker online är tätt sammankopplat med övriga delar av ungas liv. Sociala medier erbjuder stora möjligheter, men är också en arena där sexuella trakasserier förekommer i hög grad.

Utsatthet på nätet

I Friends undersökning om utsatthet på nätet från 2017 rapporteras att 18 procent av tjejerna och 6 procent av killarna har blivit utsatta för sexuella trakasserier på nätet. Det kan till exempel handla om att få kommentarer med sexuell anspelning om sitt utseende eller att bli utsatt för ryktesspridning. Det kan också innebära att någon har spridit bilder på en person mot dennes vilja med kommentarer eller antydningar som handlar om sex, eller att få förslag på sexuella handlingar. Unga kvinnor i övre tonåren och däröver är överrepresenterade bland dem som uppger att de har utsatts för sexualbrott, enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning 2017.

Även den nyligen publicerade befolkningsstudien Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017 visar att 57 procent av flickor och unga kvinnor i åldern 16-29 år uppger att de någon gång utsatts för sexuella trakasserier.

Många barn och unga har svårt att själva avgöra om de blivit utsatta för trakasserier och övergrepp. Att bli utsatt för de olika typer av trakasserier som exemplifieras ovan är ofta en normaliserad del av barn och ungas vardag. Att utsätta någon för sexuella trakasserier kan vara ett sätt att visa och stärka sin status och att fastställa normer kring vad det innebär att vara tjej eller kille.

Flickor och hbtq-personer särskilt utsatta

Statistiken visar tydligt att flickor och kvinnor och hbtq-personer utsätts oproportionerligt mycket för sexuella trakasserier och sexuellt våld. Normer, förväntningar och osynliga regler kring kön, sexualitet, maskulinitet och femininitet är något som skapas och upprätthålls i de sociala sammanhang vi rör oss i och som har direkt påverkan på vem som utsätter och vem som utsätts för sexuella trakasserier. Flickors och unga kvinnors utsatthet behöver särskilt uppmärksammas i arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Förebyggande insatser behöver även riktas mot målgruppen unga män och pojkar.

Läs mer om omfattningen av sexuella trakasserier under Vad är sexuella trakasserier?

Yrkesverksammas ansvar

Arbetar du inom utbildningsverksamhet som regleras i skollagen (exempelvis förskola, skola och fritidsverksamhet) har du skyldighet att anmäla sexuella trakasserier. Kommer det till din kännedom att ett barn eller elev har upplevt sig utsatt för sexuella trakasserier ska du anmäla detta till rektor eller förskolechef, som i sin tur ska anmäla till huvudmannen. Läs mer under För dig som är utbildningsanordnare.

Alla vuxna som misstänker att ett barn far illa, exempelvis att bli utsatt för våld och övergrepp, bör anmäla det till socialtjänsten och du som arbetar inom exempelvis skola, förskola, hälso- och sjukvård och tandvård är skyldig att anmäla. Läs mer under Sexuella trakasserier i skolan.

Att bemöta barn och unga

Oavsett om du kommer i kontakt med barn och unga i din yrkesroll, är vårdnadshavare eller är ledare inom en förening har du en avgörande roll i att bemöta utsatta och förebygga att sexuella trakasserier och övergrepp uppstår. Prata med barn om rätten till sin egen kropp och att ingen får tvinga någon annan att kramas, pussas eller ta på en. Eftersom det kan vara svårt för barn att definiera utsatthet så är det också viktigt att ställa konkreta frågor. Det är också viktigt att tydligt visa att du som vuxen finns där och att du lyssnar. Tala om att du vill att barnet berättar om någon sagt eller gjort något som inte känns bra och att detta gäller oavsett om det är ett annat barn eller en vuxen som gjort det som känns fel.

Barn och unga bör få information om att sexuella trakasserier är vanligt förekommande men att ingen ska behöva bli utsatt, oavsett hur gammal en är eller var någonstans det sker. Det är viktigt att tydliggöra och exemplifiera för barnet vad som kan räknas som sexuella trakasserier, samt att det är den utsatta som själv avgör om en handling eller ett beteende är kränkande. Det är också viktigt att understryka att det aldrig är barnets fel. Uppmärksamma att det är rätt att säga ifrån och hjälp barnet att sätta gränser.

Om du tror att ett barn blivit utsatt för sexuella trakasserier eller övergrepp så ställ frågan och visa att du är beredd att lyssna. Ibland kan frågan behöva ställas flera gånger och du får kanske inte något svar, men genom att visa att du finns där och tror på barnet bygger du ett förtroende. Berättar barnet för dig om utsatthet så bekräfta barnets tankar och reaktioner.

Alla som varit med om sexuella övergrepp och trakasserier har rätt att få stöd och hjälp. Du som arbetar inom skola och är skyldig att anmäla trakasserier och kränkningar till skolledningen. Du bör även informera barnet om en anmälning upprättats. Är du vårdnadshavare till ett barn som blivit utsatt exempelvis av en annan elev i skolan eller på sociala medier, så tala om för barnet att du kan stötta hen i att berätta för skolan om vad som hänt så de kan påbörja en utredning och stoppa trakasserierna.

Läs mer om stöd och hjälp till barn och unga under För dig som är utsatt.

Stöd och verktyg

Under För dig som är utbildningsanordnare finns länkar till vägledningar, handböcker, checklistor och tips för arbetet med att motverka sexuella trakasserier inom utbildningsområdet.

Nedan kan du ta del av vägledningar, handböcker, checklistor och tips för hur du kan bemöta utsatta samt länkar till hemsidor som riktar sig till barn och unga själva.

Senast uppdaterad: 5:12 - 15 apr, 2021