För dig som är arbetsgivare

Som arbetsgivare har du ett stort ansvar att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier och agera för att stoppa dem om de skulle uppstå. Nedan finner du information om ditt ansvar och din skyldighet samt verktyg och tips för att du ska kunna agera och förebygga sexuella trakasserier på din arbetsplats.

Förbudet gäller där diskrimineringslagen gäller

Förbudet mot sexuella trakasserier gäller inom alla områden där diskrimineringslagen gäller. Diskrimineringslagen gäller inom arbetslivet, både för den som är anställd, den som söker arbete eller den som gör praktik, samt inom utbildningsområdet på universitet, högskola, gymnasieskola, grundskola och förskola. Diskrimineringslagen gäller även inom en rad andra samhällsområden, bland annat för den som erbjuder varor och tjänster, bostadsförmedling, sjukvård och socialtjänst samt vid värnplikt och civilplikt. Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) hemsida om de områden där lagen gäller.

Den som bryter mot förbuden mot diskriminering eller som inte uppfyller sina skyldigheter att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller sexuella trakasserier kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning för den kränkning som överträdelsen innebär.

Utredningsskyldighet och aktiva åtgärder

Vid kännedom om sexuella trakasserier har du som arbetsgivare en utrednings- och åtgärdsskyldighet. Förbudet mot diskriminering kompletteras med lagkrav på riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra sexuella trakasserier. Den som kan göras rättsligt ansvarig är i regel arbetsgivaren. En arbetsgivare måste enligt diskrimineringslagen även arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga sexuella trakasserier och annan diskriminering.

Fackliga ombud har möjlighet att agera

Vid förekomst av sexuella trakasserier eller brister i utredningsskyldigheten har fackliga organisationer möjlighet att driva ärenden med krav på diskrimineringsersättning, enligt diskrimineringslagen (DL 5:1). Vid brister i arbetet med aktiva åtgärder kan ett vitesföreläggande aktualiseras (DL 4:5). Ett skyddsombud har även möjlighet att agera med stöd av arbetsmiljölagens 6:6a §. Denna väg kan medföra att Arbetsmiljöverket kan aktualisera ett föreläggande eller förbud riktat mot arbetsgivaren.

Stöd och verktyg

Det finns både enskilda fackförbund, myndigheter och arbetsgivarorganisationer som arbetar aktivt mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Här kan du ta del av vägledningar, handböcker, checklistor och tips för arbetet med att motverka sexuella trakasserier.

Senast uppdaterad: 4:08 - 26 jul, 2021