Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett maktmissbruk och en del av mäns våld mot kvinnor. Samlad kunskap visar att förövarna främst är pojkar och män, och att det framförallt är flickor och unga kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier.*

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra är ett av Sveriges jämställdhetspolitiska delmål, vilket även inkluderar arbetet med att motverka sexuella trakasserier. Det innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndighetens arbete

Jämställdhetsmyndigheten arbetar bland annat utifrån regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin fokuserar på mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet. Myndigheten har även ett särskilt uppdrag från regeringen som handlar om att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Barn och ungas situation ska särskilt belysas. Under arbetets gång ska synpunkter hämtas in från Diskrimineringsombudsmannen och andra relevanta myndigheter och organisationer.

Metoo

Hösten 2017 startade #metoo-uppropen över hela världen. En unik historisk händelse där kvinnor i olika branscher gick samman och berättade om sina erfarenheter av sexuella trakasserier på ett strukturerat sätt. I Sverige växte succesivt ett nätverk fram och under vintern tillkom fler upprop initierade av grupper som inte var knutna till en specifik bransch, till exempel #allavi, #underytan, #bortabramenhemmavärst och elevuppropet #tystiklassen.

metoouppropen.se

För mer information om uppropen, förslag på åtgärder och kontaktuppgifter till samordnare gå till  metoouppropen.se (öppnas i nytt fönster)

Ett direkt svar på uppropen är att regeringen har gett särskilda uppdrag och medel till myndigheter och till civilsamhället för att arbeta med att upptäcka, åtgärda och förhindra samt ge kunskapshöjande insatser gällande sexuella trakasserier.

Regeringens åtgärder

Utgångspunkten i regeringens bedömning är att flickor och kvinnors utsatthet för våld inte har uppmärksammats tillräckligt i arbetet med sexuella trakasserier. Regeringen ser ett behov av att stärka insatserna när det kommer till att förebygga och bekämpa våld och sexuella trakasserier, och har därför satsat 120 miljoner kronor på arbetet. Satsningarna är riktade till olika sektorer i samhället; skola, socialtjänst, polisen, kvinnojourer, och arbetslivet. Det handlar om förebyggande insatser, utbildning och information, starkare skydd och stöd, effektivare brottsbekämpning och satsningar inom arbetsmiljöområdet.

*Se exempelvis:

Relaterade publikationer

Inom ramen för arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen har Jämställdhetsmyndigheten fått i uppdrag från regeringen att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Denna rapport är en delredovisning av uppdraget som ska slutredovisas till Regeringskansliet den 30 oktober 2019.

Rapport  |  Jämställdhet  |  Mäns våld mot kvinnor  |  Sexuella trakasserier  |  Jämställdhetsmyndigheten Ladda ner

Regeringen överlämnade den 21 november skrivelsen ”Makt mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid” till riksdagen. I skrivelsen presenterar regeringen inriktningen av jämställdhetspolitiken med en organisation för genomförande, ett system för uppföljning, en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samt en ny delmålsstruktur.

Skrivelse  |  Jämställdhet  |  Politik  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner

Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 13, bet. 2017/18:AU1, rskr. 2017/18:108).

Regleringsbrev  |  Jämställdhet  |  Politik  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner
Senast uppdaterad: 4:23 - 02 maj, 2019
  • Sexuella trakasserier