Prostitution och människohandel

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål ingår som en viktig del i regeringens arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor. Dessa områden lyfts särskilt fram i regeringens tioåriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Människohandel för sexuella ändamål är att betrakta som en av de värsta formerna av mäns våld mot kvinnor. Människohandel förekommer i många former och flickor, kvinnor, pojkar och män utsätts på olika sätt för den här brottsligheten i Sverige.

""
Foto: Amanda Falkman

Jämställdhetsmyndigheten samordningsansvarig

Den 1 januari 2018 övertog Jämställdhetsmyndigheten det nationella samordningsansvaret från Länsstyrelsen i Stockholm. I övertagandet ingick också ansvaret för det arbete som ryms inom ramen för NMT.

Nationellt metodstödsteam

Frågor om prostitution och människohandel är komplexa och behovet av samverkan, rådgivning och stöd till de utsatta är stort. Därför gav regeringen 2009 Länsstyrelsen i Stockholm ett nationellt samordningsuppdrag för att stärka det svenska arbetet inom området. Inom ramen för det uppdraget startades det Nationella Metodstödsteamet (NMT) mot prostitution och människohandel.

NMT består av myndigheter som arbetar mot prostitution och människohandel och fungerar som en strategisk och operativ resurs för att utveckla och effektivisera samordningen mellan myndigheter och frivilligorganisationer. Målet är att förebygga prostitution och människohandel för alla ändamål i Sverige. En viktig del i arbetet är att förbättra skyddet för utsatta och öka lagföringen av förövare.

Inom ramen för NMT har det skapats en särskild stödprocess som myndigheterna arbetar utifrån i dessa ärenden. Som en del i den stödprocessen drivs en stödtelefon, ett återvändandeprogram (tillsammans med FN-organet International Organization for Migration) och runt omkring i landet finns så kallade regionskoordinatorer mot prostitution och människohandel som arbetar med att stödja utsatta. NMT erbjuder också stöd och utbildning till kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i arbetet med människohandel.

Jämställdhetsmyndigheten har mandat att arbeta mot samtliga former av människohandel. Arbetet mot människohandel för avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte (till exempel utnyttjande inom tiggeri, kriminell verksamhet, etc.) ligger inom Jämställdhetsmyndighetens samordningsansvar.

Misstänker du människohandel?

NMT ger operativt metodstöd till alla kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel. Se NMT:s hemsida för mer information (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad: 9:54 - 09 okt, 2019
  • Prostitution och människohandel