Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på starkt patriarkala och heteronormativa föreställningar. Centralt för hedersrelaterat våld och förtryck är främst dess kollektiva uttryck. Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas bland annat av att individens rättigheter och intressen anses vara underordnade familjens. Individens handlingar anses påverka hela familjens och kollektivets anseende och individens sexualitet är en angelägenhet för hela familjen.

Kollektiv kontroll

Hedersrelaterat våld och förtryck är kollektivt utövat eller sanktionerat och kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är centralt. Kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb, oskuldsnorm, giftermål och skilsmässa. I sin yttersta form resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld.

Våldet och förtrycket drabbar dock inte endast flickor och kvinnor utan även pojkar och män, och både män och kvinnor kan vara förövare. Ibland är en och samma person både utsatt och förövare, inte minst när det gäller pojkar och unga män. Det kan finnas ett stort antal förövare, som familjemedlemmar, släktingar eller andra med samma bakgrund. Våldet är i vissa fall socialt accepterat och sanktionerat inom kollektivet. Det grövsta våldet är i regel välplanerat och både kvinnor och män kan utsättas. Hbtq-personer kan bli utsatta på grund av att deras sexuella läggning inte accepteras.

Olika straff beroende på syfte

Hedersrelaterat våld och förtryck utövas med olika syften. Dels utövas det för att få personer att följa familjens normer och värderingar. Utsattheten kan då bestå av att genom till exempel hot och påtryckningar kontrolleras och tvingas leva med stora begränsningar. Dels kan våldet och förtrycket ske som straff mot dem som brutit mot familjens normer och värderingar, med syfte att familjen ska återvinna den förlorade hedern.

Olika former av bestraffningar kan förekomma, till exempel känslomässig och social utfrysning, kränkningar, övergrepp, våld och mord. Straffet kan utövas mot egna familjemedlemmar men även mot andra, som exempelvis en man som haft en relation med en kvinnlig släkting som inte accepterats av familjen.

Ytterligare exempel på hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer är barnäktenskap och tvångsäktenskap, samt könsstympning av flickor och kvinnor.

Hedersrelaterat våld och förtryck är inte sällan brott mot de mänskliga rättigheterna och svensk lag.

Jämställdhetsmyndighetens arbete

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att

  • främja  utvecklingen av förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck
  • synliggöra och motverka hedersrelaterat våld och förtryck med inriktning på nationell kunskapsutveckling och strategiska övergripande frågor.

Att arbeta mot hedersrelaterat våld ingår även i flera andra av myndighetens  uppdrag, bland annat uppdragen som berör utbildning.

Våldsförebyggande arbete med unga män och pojkar i hederskontext

Jämställdhetsmyndigheten ska sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med unga män och pojkar i hederskontext. Som ett led i metodutvecklingsarbetet har bland annat ett internationellt expertmöte genomförts.

Läs mer om våra uppdrag.

Relaterade publikationer

”Samtal pågår: om hedersrelaterat våld och förtryck” är Jämställdhetsmyndighetens dokumentation av det internationella expertmötet om våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i en hederskontext som arrangerades i november 2018.

Magasin  |  Barn- och tvångsäktenskap  |  Hedersrelaterat våld  |  Könsstympning  |  Jämställdhetsmyndigheten Ladda ner
Senast uppdaterad: 10:29 - 04 jun, 2021
  • Hedersrelaterat våld