JiM+

Genom ett strukturerat erfarenhetsutbyte och tätare samarbete mellan myndigheter med liknande kärnverksamhet syftar JiM+ till att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter. Jämställdhetsmyndigheten samordnar och stöder arbetet.

Under 2020 och 2021 har regeringen gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att i nära samarbete med ett antal andra myndigheter ta fram och sprida ett nytt arbetssätt baserat på erfarenhetsutbyte och lärande. Syftet är att påskynda arbetet med jämställdhetsintegrering i staten för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Arbetet fokuserar på att utveckla arbetsprocesser i statliga myndigheter och går under namnet JiM+.

JiM+ är ett konkret stöd och ömsesidigt lärande där varje myndighet deltar utifrån sina respektive förutsättningar och de erfarenheter och kunskaper som hittills skapats inom JiM, regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter, tas tillvara.

Modellen för det strukturerade erfarenhetsutbytet har utvecklats under 2020 av Ekonomistyrningsverket, Kriminalvården, Skatteverket och Vetenskapsrådet tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten. Dessa myndigheter har arbetat framgångsrikt med jämställdhetsintegrering och utifrån sina erfarenheter har de tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten tagit fram den nya modellen för erfarenhetsutbyte och lärande kring jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering, JiM+.

Nio strategiska myndigheter deltar 2021

De nio myndigheter som bjudits in att delta i JiM+ under 2021 bedöms ha särskilt stort utbyte av att dela erfarenheter med en av de nämnda myndigheterna samtidigt som de är strategiska för genomförandet av jämställdhetspolitiken.

Erfarenhetsutbytet kommer att ske i parallella grupper. Varje grupp kommer att bestå av fyra myndigheter med liknande kärnverksamhet. Skatteverket, Kriminalvården och Vetenskapsrådet ingår i en grupp vardera. Ekonomistyrningsverket bidrar utifrån sin särskilda roll kopplat till jämställdhetsbudgetering och statlig styrning.

Process i fem steg

JiM+ är upplagt som en serie om fem heldagsträffar under drygt ett år. Varje träff har ett tema som är centralt för ett framgångsrikt arbete med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsmyndigheten fungerar som ett stöd och håller samman arbetet i alla delar av processen.

 1. Uppstart
 2. Problemformulering – identifiera och formulera relevanta ojämställdhetsproblem
 3. Jämställdhetsbudgetering – resursfördelning kopplat till jämställdhet
 4. Fördjupning – en träff som anpassas utifrån myndigheternas typ av verksamhet och behov
 5. Uppföljning – utveckla arbetet med att följa upp verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv

Utbytet tar sin utgångspunkt i och ska stärka pågående arbete med jämställdhetsintegrering. Inför varje träff kommer deltagande myndigheter få en uppgift att beskriva hur arbetet kopplat till aktuellt tema fungerar på myndigheten idag, exempelvis vilka ojämställdhetsproblem som myndigheten arbetar med och hur processen för att identifiera dessa sett ut. På träffarna fördjupar sig deltagarna i och delar erfarenheter från sitt arbete inom respektive tema, var och en utifrån sin specifika roll. Deltagarna får från varje träff med sig uppgifter för att utveckla processerna i sin respektive myndighet, för att kärnverksamheten ännu bättre ska bidra till de jämställdhetspolitiska målen.

Omfattningen på arbetet mellan träffarna kommer att variera beroende på hur jämställdhetsarbetet är organiserat på respektive myndighet och hur utvecklingsbehovet ser ut. Tidsåtgången kommer uppskattningsvis att vara  två dagars arbete under förberedelseperioden och tre halvdagars arbete kopplat till varje träff i erfarenhetsutbytet.

Ledningsfunktioner centrala i arbetet

Tidigare erfarenheter och utvärderingar har visat att ledningens styrning av jämställdhetsarbetet är en grundförutsättning för att nå resultat. I uppdraget anges också att arbetet ska fokusera på bland annat styrprocesser. Erfarenhetsutbytet är därför utformat så att ledningsfunktioner deltar tillsammans med ansvarig för en del av kärnverksamheten.

Följande funktioner rekommenderas att delta varav minst en av dessa från nationell/högsta ledningsgrupp:

 • Central funktion med ansvar för verksamhetsplanering och uppföljning
 • Ansvarig chef för en del av kärnverksamheten
 • Ekonomifunktion kopplat till jämställdhetsbudgetering
 • Funktion som ansvarar för att samordna arbetet med jämställdhetsintegrering
 • GD och myndighetshandläggare vid första och sista tillfället.

Tidsplan och fortsättning

Tillämpningen av modellen för strukturerat erfarenhetsutbyte kommer att starta i april 2021 och pågå fram till sommaren 2022. Under perioden januari – mars 2021 kommer de deltagande myndigheterna förbereda sig genom att ta del av stöd- och utbildningsmaterial från Jämställdhetsmyndigheten och göra en självskattning som ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Från 2022 kommer JiM+ att erbjudas fler myndigheter med regeringsuppdrag kring jämställdhetsintegrering.

Senast uppdaterad: 8:42 - 30 okt, 2020
 • Jämställdhetsintegrering