JiM+

Genom ett strukturerat erfarenhetsutbyte och tätare samarbete mellan myndigheter med liknande kärnverksamhet syftar JiM+ till att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter. Jämställdhetsmyndigheten samordnar och stöder arbetet.

Myndigheters jämställdhetsarbete handlar om att bygga ett jämställt samhälle och att statliga myndigheter ska ge lika förutsättningar och service för alla, oavsett kön. Regeringens utvecklingsprogram JiMJämställdhetsintegrering i Myndigheter, syftar till att stärka myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering så att myndigheternas verksamheter ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. 

Under 2020 och 2021 har regeringen gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att i nära samarbete med ett antal andra myndigheter ta fram och sprida ett nytt arbetssätt baserat på erfarenhetsutbyte och lärande. Syftet är att påskynda arbetet med jämställdhetsintegrering i staten för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Arbetet fokuserar på att utveckla arbetsprocesser i statliga myndigheter och går under namnet JiM+.

JiM+ är ett konkret stöd  för arbete med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering i form av strukturerat erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. Varje myndighet deltar utifrån sina respektive förutsättningar och de erfarenheter och kunskaper som hittills skapats inom JiM tas tillvara. JiM+ deltar grupper av myndigheter som har liknande kärnverksamhet tillsammans. 

Modellen för det strukturerade erfarenhetsutbytet har utvecklats under 2020 av Ekonomistyrningsverket, Kriminalvården, Skatteverket och Vetenskapsrådet tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten. Dessa myndigheter har arbetat framgångsrikt med jämställdhetsintegrering och utifrån sina erfarenheter har de tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten tagit fram den nya modellen för erfarenhetsutbyte och lärande kring jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering, JiM+.

JiM+ är upplagt som en serie om fem heldagsträffar under drygt ett år och deltagandet föregås av en förberedelseperiod. Varje träff har ett tema som är centralt för ett framgångsrikt arbete med jämställdhetsintegrering. På träffarna sker ett strukturerat lärande och erfarenhetsutbyte kring temana. Mellan träffarna genomför deltagarna uppgifter för att stärka och utveckla det pågående arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheten. Inför varje träff kommer samordnarna från de olika myndigheterna träffas i sina respektive grupper.

Syftet är att stärka arbete med jämställdhetsintegrering i myndighetens ordinarie styrprocesser och att utveckla arbetssätt och följa upp resultat för att nå ökad jämställdhet. Därför deltar ledningsfunktioner tillsammans med funktioner med ansvar för planering och uppföljning, ekonomi kopplat till jämställdhetsbudgetering och samordnare för jämställdhetsintegrering. 

13 strategiska myndigheter deltar 2021 – 2022

Tio myndigheter har bjudits in att delta tillsammans med Ekonomistyrningsverket, Kriminalvården, Skatteverket och Vetenskapsrådet i JiM+ under 2021 – 2022. Dessa bedöms ha särskilt stort utbyte av att dela erfarenheter med en av de tre myndigheterna samtidigt som de är strategiska för genomförandet av jämställdhetspolitiken.

Erfarenhetsutbytet kommer att ske i parallella grupper. Varje grupp kommer att bestå av fyra myndigheter med liknande kärnverksamhet. Skatteverket, Kriminalvården och Vetenskapsrådet ingår i en grupp vardera. Ekonomistyrningsverket kommer att ha en särskild roll i genomförandet av JiM+ framför allt kopplat till jämställdhetsbudgetering och uppföljning.

I grupp 1 ingår:
Kriminalvården, Polismyndigheten, Migrationsverket och Statens institutionsstyrelse (SiS)

I grupp 2 ingår:
Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova

I grupp 3 ingår:
Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten

Process i fem steg

JiM+ är upplagt som en serie om fem heldagsträffar under drygt ett år. Varje träff har ett tema som är centralt för ett framgångsrikt arbete med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsmyndigheten fungerar som ett stöd och håller samman arbetet i alla delar av processen.

 1. Inriktning för arbetet – vilka ojämställdhetsproblem ska lösas?
 2. Fördjupad problem- och målformulering – att omsätta inriktning i verksamhetsplanering
 3. Jämställdhetsbudgetering – resursfördelning kopplat till jämställdhet
 4. Uppföljning – utveckla arbetet med att följa upp verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv
 5. Fördjupning – en träff som anpassas utifrån myndigheternas typ av verksamhet och behov

Utbytet tar sin utgångspunkt i och ska stärka pågående arbete med jämställdhetsintegrering. Inför varje träff kommer deltagande myndigheter få en uppgift att beskriva hur arbetet kopplat till aktuellt tema fungerar på myndigheten idag, exempelvis vilka ojämställdhetsproblem som myndigheten arbetar med och hur processen för att identifiera dessa sett ut. På träffarna fördjupar sig deltagarna i och delar erfarenheter från sitt arbete inom respektive tema, var och en utifrån sin specifika roll. Deltagarna får från varje träff med sig uppgifter för att utveckla processerna i sin respektive myndighet, för att kärnverksamheten ännu bättre ska bidra till de jämställdhetspolitiska målen.

Omfattningen på arbetet mellan träffarna kommer att variera beroende på hur jämställdhetsarbetet är organiserat på respektive myndighet och hur utvecklingsbehovet ser ut. Tidsåtgången kommer uppskattningsvis att vara  två dagars arbete under förberedelseperioden och tre halvdagars arbete kopplat till varje träff i erfarenhetsutbytet.

Ledningsfunktioner centrala i arbetet

Tidigare erfarenheter och utvärderingar har visat att ledningens styrning av jämställdhetsarbetet är en grundförutsättning för att nå resultat. I uppdraget anges också att arbetet ska fokusera på bland annat styrprocesser. Erfarenhetsutbytet är därför utformat så att ledningsfunktioner deltar tillsammans med ansvarig för en del av kärnverksamheten.

Följande funktioner rekommenderas att delta varav minst en av dessa från nationell/högsta ledningsgrupp:

 • Central funktion med ansvar för verksamhetsplanering och uppföljning
 • Ansvarig chef för en del av kärnverksamheten
 • Ekonomifunktion eller funktion med budgetansvar (kopplat till jämställdhetsbudgetering)
 • Funktion som ansvarar för att samordna arbetet med jämställdhetsintegrering
 • GD och myndighetshandläggare bjuds in till första och sista tillfället.

Tidsplan och fortsättning

Tillämpningen av modellen för strukturerat erfarenhetsutbyte kommer att starta i april 2021 och pågå fram till sommaren 2022. Under perioden januari – mars 2021 kommer de deltagande myndigheterna förbereda sig genom att ta del av stöd- och utbildningsmaterial från Jämställdhetsmyndigheten och göra en självskattning som ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Från 2022 kommer JiM+ att erbjudas fler myndigheter med regeringsuppdrag kring jämställdhetsintegrering. Är din myndighet intresserad av att ta del av detta stöd? Kontakta gärna jimplus@jamstalldhetsmyndigheten.se med en intresseanmälan.

Relaterade publikationer

Vägledningen ger en översiktlig introduktion till hur arbete med jämställdhetsintegrering kan planeras, organiseras och följas upp.

Handledning  |  Jämställdhetsintegrering  |  Jämställdhetsmyndigheten Ladda ner
Senast uppdaterad: 11:34 - 08 okt, 2021
 • Jämställdhetsintegrering