Särskilt stöd till lärosäten & myndigheter

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att stödja ett antal statliga myndigheter samt landets lärosäten inom två särskilda utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Stödet till de statliga myndigheterna syftar till att göra dem ännu bättre på att bidra till det övergripande jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Stödet erbjuds i såväl planering som genomförande av myndigheternas utvecklingsarbete. Jämställdhetsmyndigheten ska också samordna kompetenshöjande insatser, anordna forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna, identifiera och sprida lärande exempel samt sammanställa resultat av de berörda myndigheternas arbete.

I programmet har 58 myndigheter och en organisation ett särskilt regeringsuppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet. Utvecklingsprogrammet JiM, Jämställdhetsintegrering i myndigheter, inleddes 2013–2014 med en pilotsatsning där 18 myndigheter deltog. Inför 2015 utökades satsningen med 23 nya myndigheter och 2016 tillkom ytterligare 18 myndigheter och en organisation med vissa myndighetsuppdrag. Programmet löper fram till och med 2018. Portalen Jämställ.nu fungerar som en plattform för att sprida resultat och erfarenheter från myndigheternas arbete.

Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet

Inför år 2016 fick alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping ett liknande uppdrag. Inom uppdraget Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JiHU), ska lärosätena arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån egna, framtagna planer. Arbetet innebär att jämställdhet ska bli en ordinarie del av verksamheten, till exempel i lärosätets styr- och ledningsprocesser, precis som i JiM. Programmet löper till och med år 2019, och stödet är verksamhetsanpassat och utformas i dialog med lärosätena.

Stödet för båda programmen har fram till Jämställdhetsmyndighetens start bedrivits av Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, på uppdrag av regeringen. Uppdragen överfördes 1 januari 2018.

Senast uppdaterad: 2:30 - 14 sep, 2018