Särskilt stöd till myndigheter

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Regeringens utvecklingsprogram Jämställdhetsintegrering i myndigheter, förkortat JiM, har som mål att statliga myndigheter i Sverige ska bli bättre på att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Under perioden 2020 – 2025 har regeringen gett 54 myndigheter ett särskilt jämställdhetsuppdrag. Myndigheterna ska både identifiera och åtgärda ojämställdhet inom sina kärnverksamheter och bidra till att öka jämställdheten i samhället.

Jämställdhetsmyndigheten har till uppgift att stödja myndigheterna i deras arbete med jämställdhetsintegrering och särskilda åtgärder för jämställdhet. Stödet förbättra förutsättningarna för JiM-myndigheterna att bland annat planera arbetet med jämställdhetsintegrering, analysera verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv och utveckla arbetet med att följa upp resultat och effekter av arbetet. Jämställdhetsmyndigheten ska också sprida kunskap och lärande, främja samverkan mellan myndigheter och andra aktörer och löpande utvärdera JiM-programmet.

Jämställdhetsmyndighetens stöd till andra statliga myndigheter

Stödet till andra myndigheter ska vara verksamhetsanpassat och utformas i nära dialog med berörda myndigheter för att bli så träffsäkert som möjligt. För detta använder sig Jämställdhetsmyndigheten bland annat av en referensgrupp där målgrupperna är representerade. I relevanta delar kommer stödverksamheten att planeras och erbjuds i samverkan med Diskrimineringsombudsmannen, Ekonomistyrningsverket och Statistiska centralbyrån och länsstyrelserna.

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder ett basutbud av stöd till myndigheterna inom JiM-programmet i form av:

  • nätverksträffar för myndigheternas samordnare för jämställdhetsintegrering
  • utbildningar om jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering – både webbaserade och på plats-utbildningar (för tillfället online)
  • vägledningar, stödmaterial och lärande exempel, som du bland annat hittar på portalen jämställ.nu
  • personlig kontakt med Jämställdhetsmyndighetens utredare för samordnare och ledningsfunktioner att ställa frågor och få återkoppling på utmaningar i arbetet
  • nyhetsbrev med aktuell information.

Utöver det generella stödet kommer Jämställdhetsmyndigheten arbeta strategiskt med ett antal prioriterade myndigheter, bland annat utifrån att dessa myndigheters kärnverksamhet bedöms ha stor inverkan på de jämställdhetspolitiska målen.

Fördjupat stöd i JiM+

I uppdraget JiM+ medverkar ett antal statliga myndigheter som av regeringen fått uppdrag kring jämställdhetsintegrering. Målet är att genom ett strukturerat erfarenhetsutbyte och tätare samarbete mellan myndigheter med liknande kärnverksamhet utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter. Jämställdhetsmyndigheten samordnar och stöder arbetet.
Läs mer om JiM+

Relaterade publikationer

Vägledningen ger en översiktlig introduktion till hur arbete med jämställdhetsintegrering kan planeras, organiseras och följas upp.

Handledning  |  Jämställdhetsintegrering  |  Jämställdhetsmyndigheten Ladda ner

Detta är ett stödmaterial till myndigheter för att ta fram en inriktning för arbetet med jämställdhetsintegrering 2022–2025. Jämställdhetsmyndigheten har utgått från de erfarenheter vi har av hur myndigheter tar sig an uppdraget och på de frågor vi ofta får från andra myndigheter.

Handledning  |  Jämställdhetsintegrering  |  Jämställdhetsmyndigheten Ladda ner
Senast uppdaterad: 11:19 - 22 apr, 2021