Särskilt stöd till lärosäten & myndigheter

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att stödja statliga myndigheter samt landets lärosäten i arbetet med jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet

Sedan 2016 har alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping haft uppdraget att arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån egna, framtagna planer. Arbetet innebär att jämställdhet ska bli en ordinarie del av verksamheten, till exempel i lärosätets styr- och ledningsprocesser. Programmet löper till och med år 2019, och stödet är verksamhetsanpassat och utformas i dialog med lärosätena.

Stödet för programmet Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JiHU)  har fram till Jämställdhetsmyndighetens start bedrivits av Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, på uppdrag av regeringen. Uppdragen överfördes 1 januari 2018.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

I utvecklingsprogrammet JiM, Jämställdhetsintegrering i myndigheter,  hade 58 myndigheter och en organisation ett särskilt regeringsuppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet. Programmet , inleddes 2013–2014 med en pilotsatsning där 18 myndigheter deltog. Inför 2015 utökades satsningen med 23 nya myndigheter och 2016 tillkom ytterligare 18 myndigheter och en organisation med vissa myndighetsuppdrag. Programmet löpte fram till och med 2018. Portalen Jämställ.nu fungerar som en plattform för att sprida resultat och erfarenheter från myndigheternas arbete.

Stöd till de statliga myndigheterna syftar till att göra dem ännu bättre på att bidra till det övergripande jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Inom JiM erbjöds stödet i såväl planering som genomförande av myndigheternas utvecklingsarbete. Jämställdhetsmyndigheten hade också i uppgift att samordna kompetenshöjande insatser, anordna forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna, identifiera och sprida lärande exempel samt sammanställa resultat av de berörda myndigheternas arbete.

Senast uppdaterad: 3:50 - 20 maj, 2019