Publikationer

Här hittar du publikationer för nedladdning.
Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 40 träffar.

Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för delaktighet har haft regeringens uppdrag att särskilt kartlägga hinder för den ekonomiska jämställdheten för kvinnor med funktionsnedsättning. Denna rapport redovisar kartläggningen och ger förslag till vidare åtgärder.

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor. Denna rapport är en delredovisning av uppdraget.

Jämställdhetsmyndigheten ska varje år redovisa och samlat analysera åtgärder som föregående år vidtagits av relevanta myndigheter och andra relevanta aktörer för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Redovisningen utgör en del av myndighetens system för analys och uppföljning och kommer att fungera som en grund för kommande rapporter.

Denna rapport ingår som ett bidrag till Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att redovisa och samlat analysera åtgärder som vidtagits för att nå de jämställdhetspolitiska målen och som utgör en del av myndighetens uppföljningssystem av jämställdhetspolitiken.

I januari 2018 övertog Jämställdhetsmyndigheten uppdraget att stödja de statliga universiteten och högskolorna samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Denna rapport är en delredovisning av uppdraget som ska slutredovisas till Regeringskansliet den 31 mars 2020.

I januari 2018 övertog Jämställdhetsmyndigheten uppdraget att stödja statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Denna rapport är en slutredovisning av uppdraget som pågått från 2013 till 2018.

Här hittar du Jämställdhetsmyndighetens årsredovisning för det första året, 2018.

Regeringen beslutade den 28 juni 2018 att Jämställdhetsmyndigheten ska vara en av flera strategiska myndigheter med uppdrag att i sin verksamhet främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Denna rapport är en delredovisning av uppdraget som ska slutredovisas den 22 februari 2020.

Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr.13, bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:106).

Den 15-16 maj 2018 arrangerade Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med Regeringskansliet den fjärde internationella konferensen om män och jämställdhet (ICMEO).  Denna publikation har tagits fram för att fler ska få möjlighet att ta del av de erfarenheter som delades under konferensen.

Jämda

Databasen om jämställdhet, Jämda, ger råd om litteratur om jämställdhetsintegrering och jämställdhet i större utsträckning. Jämda innehåller referenser eller länkar till regeringskommittéer, doktorsavhandlingar, rapporter, lagstiftning, handböcker med mera i fulltext.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018