Publikationer

Här hittar du publikationer för nedladdning.
Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 138 träffar.

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar i allt väsentligt utredningens förslag med följande medskick in i den fortsatta hanteringen av ärendet.

Syftet med denna kartläggning från Jämställdhetsmyndigheten är att undersöka arbetssätt och metoder mot könsstympning av flickor och kvinnor samt på vilket sätt dessa har utvärderats. Underlaget baseras på intervjuer och projektrapporter från åtta verksamheter.

Jämställdhetsmyndigheten har uppmanats att yttra sig om ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – Aktivt stöd-och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning” (SOU 2021:11).
Myndigheten kommenterar de delar av remissen som har påverkan på de jämställdhetspolitiska målen eller rör myndighetens ansvarsområde.

Detta stödmaterial ger lärosäten vägledning för hur arbetet med jämställdhetsintegrering kan följas upp och utvärderas. Det är en fördjupning av Jämställdhetsmyndighetens Vägledning - stöd för att planera, organisera och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering, som omfattar hela planerings- och uppföljningsprocessen för myndigheter inklusive lärosäten.

En genomgång av kvinnors rättigheter 1995 - 2020

Jämställdhetsmyndigheten lämnar årligen en redogörelse till regeringen för myndighetens fördelning av statsbidrag. Rapporten redogör för fördelning av statsbidrag enligt förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering. Rapporten redogör för organisations- och etableringsbidrag som beviljades 2018 samt verksamhetsbidrag som beviljades 2019.

Jämställdhetsmyndigheten lämnar en årlig återrapportering till regeringen om myndighetens fördelning av statsbidrag. Årets rapport om fördelning av statsbidrag till jämställdhetsprojekt redogör för bidrag som lämnades 2019 vars projektperiod sträckte sig över 2020.

Denna rapport presenterar svensk utvärderingsforskning om förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck riktat till pojkar och unga män, samt presenterar aktuella förebyggande arbetssätt som riktas till pojkar och unga män som används i Sverige idag.

Bra behöver bli bättre är ett material om Sverige och Istanbulkonventionen, Europa­rådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Council of Europe Con­vention on preventing and combating violence against women and domestic violence).

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2020:79: Delbetänkande effektivare tillsyn över diskrimineringslagen - aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området.

Senast uppdaterad: 12:11 - 02 feb, 2021