Publikationer

Här hittar du publikationer för nedladdning.
Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 142 träffar.

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att stärka
arbetet mot att barn, unga respektive vuxna utnyttjas i
prostitution och människohandel samt att kartlägga
omfattningen av prostitution och människohandel för sexuella
ändamål i Sverige. I denna rapport redogör
Jämställdhetsmyndigheten för uppdraget som även
innefattar att samla och sprida kunskap, stödmaterial samt
goda exempel på insatser och myndighetssamverkan.

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att öka kännedomen om GREVIO:s rekommendationer gällande Sveriges efterlevnad av Istanbulkonventionen, Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

Myndigheten välkomnar i huvudsak utredningens förslag och instämmer i betänkandets konsekvensanalys där det konstateras att flera av de nu aktuella förslagen kan förväntas bidra till bättre förutsättningar att uppnå jämställdhet. Många av betänkandets förslag är viktiga markeringar av samhällets roll i att motverka mäns våld mot kvinnor och inte minst då våldet eller förtrycket utövas i en hederskontext.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett allvarligt jäm­ställdhets­problem och här råder politisk konsensus om att det måste upphöra. Sverige ratificerade Istanbulkonventionen, Europa­rådets konven­tion om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, 2014 och som en del av åtagandet antog regeringen 2017 en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10). Den nationella strategin inkluderar även arbetet med våld i nära relationer, våld i hbtqi-relationer, heders­relaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar i allt väsentligt utredningens förslag med följande medskick in i den fortsatta hanteringen av ärendet.

Syftet med denna kartläggning från Jämställdhetsmyndigheten är att undersöka arbetssätt och metoder mot könsstympning av flickor och kvinnor samt på vilket sätt dessa har utvärderats. Underlaget baseras på intervjuer och projektrapporter från åtta verksamheter.

Jämställdhetsmyndigheten har uppmanats att yttra sig om ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – Aktivt stöd-och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning” (SOU 2021:11).
Myndigheten kommenterar de delar av remissen som har påverkan på de jämställdhetspolitiska målen eller rör myndighetens ansvarsområde.

Detta stödmaterial ger lärosäten vägledning för hur arbetet med jämställdhetsintegrering kan följas upp och utvärderas. Det är en fördjupning av Jämställdhetsmyndighetens Vägledning - stöd för att planera, organisera och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering, som omfattar hela planerings- och uppföljningsprocessen för myndigheter inklusive lärosäten.

En genomgång av kvinnors rättigheter 1995 - 2020

Jämställdhetsmyndigheten lämnar årligen en redogörelse till regeringen för myndighetens fördelning av statsbidrag. Rapporten redogör för fördelning av statsbidrag enligt förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering. Rapporten redogör för organisations- och etableringsbidrag som beviljades 2018 samt verksamhetsbidrag som beviljades 2019.

Senast uppdaterad: 12:11 - 02 feb, 2021