Publikationer

Här hittar du publikationer för nedladdning.
Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 65 träffar.

Manual vid misstanke om människohandel är en omarbetad version av den manual som ursprungligen togs fram 2016 av Länsstyrelsen i Stockholm som tidigare hade det nationella samordningsansvaret av arbetet mot prostitution och människohandel i Sverige.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på utredningen Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet (Ds 2019:7).

Jämställdhetsmyndigheten ska löpande följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Som en del i detta arbete har myndigheten tagit fram analyser i korthet. Kvinnor har det tuffare än män inom politiken är den andra analysen i rapportserien.

Jämställdhetsmyndigheten ska löpande följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Som en del i detta arbete har myndigheten tagit fram analyser i korthet. Kvinnor med funktionsnedsättning missgynnas ekonomiskt är den första analysen i rapportserien.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på utredningen "Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet" (SOU 2019:13).

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att inventera effektiva arbetssätt och metoder för attitydförändring av och informationsspridning om könsstympning av flickor och kvinnor (S2018/03926/JÄM (delvis)). Detta är en delredovisning av uppdraget som ska slutredovisas den 1 september 2020.

Syftet med denna rapport är att redovisa och dra slutsatser av bidrag som beviljades 2018 utifrån förordningen (2005:1089) om statsbidrag till kvinnors organisering.

Syftet med denna rapport är att redovisa och dra slutsatser av bidrag som beviljades 2018 utifrån förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet” (SOU 2018:69).

Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 13, bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:106, prop. 2018/19:73 utg.omr. 13, bet. FiU36, rskr. 2018/19:204).

Senast uppdaterad: 10:17 - 01 maj, 2019