Publikationer

Här hittar du publikationer för nedladdning.
Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 152 träffar.

Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 13, bet. 2021/22:AUl, rskr. 2021/22:106).

Jämställdhetsmyndigheten drar utifrån kunskapssammanställningen slutsatsen att pandemin har haft en negativ påverkan på den ekonomiska jämställdheten. Kvinnor har förlorat inkomst i större utsträckning än män. Samtidigt har fler kvinnor än män fått arbeta hårdare under mer ansträngda arbetsförhållanden.

Sexuella trakasserier är ett omfattande samhällsproblem och en del av många människors vardag. Erfarenheter av att vara utsatt för sexuella trakasserier kan få negativa konsekvenser på olika livsområden.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (DS 2021:27)
Jämställdhetsmyndigheten har inget att invända mot promemorians bedömningar och förslag.

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar utredningens förslag i ”Kommuner mot brott” (SOU 2021:49) med följande medskick i den fortsatta hanteringen av ärendet:

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar utredningens förslag angående fastställande av föräldraskap vid assisterad befruktning utomlands. Förslagen som rör föräldraskap för barn som tillkommit genom surrogatarrangemang avstyrks.

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar förslagen både vad gäller barn och vuxna. Det är av stor vikt att etablera regelverk som möjliggör ett effektivt motverkande av ofrivilliga utföranden från Sverige och kvarhållanden av personer i utlandet.

Jämställdhetsmyndigheten ser positivt på ambitionen att stärka utbildningens kvalitet och likvärdighet med syfte att stärka skolprofessionernas attraktionskraft.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar över betänkandet ”Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet”, SOU 2021:74. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar betänkandet och utredarnas förslag och delar utredarnas analys över konsekvenser för jämställdheten mellan män och kvinnor.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar över Utredningen om granskning av stöd till civilsamhällets delbetänkande Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet (SOU 2021:66).

Senast uppdaterad: 12:11 - 02 feb, 2021