Publikationer

Här hittar du publikationer för nedladdning.
Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 121 träffar.

Delredovisning av uppdrag att utveckla en modell för systematiskt erfarenhetsutbyte kring jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering.

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att utveckla arbetet med våldsförebyggande insatser med fokus på pojkar och unga män.

Detta är ett stödmaterial till myndigheter för att ta fram en inriktning för arbetet med jämställdhetsintegrering 2022–2025. Jämställdhetsmyndigheten har utgått från de erfarenheter vi har av hur myndigheter tar sig an uppdraget och på de frågor vi ofta får från andra myndigheter.

Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21 utg.omr. 13, bet. 2020/21:AU1, rskr. 137).

Regeringen beslutade den 28 juni 2018 att Jämställdhetsmyndigheten ska vara en av flera strategiska myndigheter med uppdrag att i sin verksamhet främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

Jämställdhetsmyndigheten har på regeringens uppdrag genomfört en förstudie om förutsättningar och möjligheter för kvinnor och män i områden med socioekonomiska utmaningar att vara delaktiga och deltaga i den lokala demokratins och lokalsamhällets formella och informella sammanhang.

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt hur kontakt kan etableras med våldsutsatta. Jämställdhetsmyndigheten ska därefter sprida arbetssätten till kommunerna. Genomförandet av uppdraget utgår från de särskilda omständigheter och förutsättningar som råder med anledning av utbrottet av covid-19.

Jämställdhetsmyndighetens årsredovisning 2020 redogör för verksamheten och ekonomin. Verksamhetsåret 2020 präglades starkt av pandemin och covid-19.

Jämställdhetsmyndighetens slutredovisning av uppdraget att genomföra en förstudie och kartlägga forskning om samband mellan jämställdhet i arbetslivet och psykisk ohälsa (A2020/02204).

Jämställdhetsmyndighetens slutredovisning av uppdraget att genomföra en förstudie och kartlägga forskning om samband mellan jämställdhet i arbetslivet och psykisk ohälsa (A2020/02204).

Senast uppdaterad: 12:11 - 02 feb, 2021