Publikationer

Här hittar du publikationer för nedladdning.
Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 71 träffar.

Inget att vänta på samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Syftet med denna rapport är att undersöka möjligheter till våldsförebyggande insatser på nationell nivå.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Styrkraft i funktionshinderpolitiken” (SOU 2019:23).

Syftet med denna rapport är att redovisa arbetet med att, inom ramen för att nå de jämställdhetspolitiska målen, samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier.

Syftet med denna rapport är att redovisa möjligheterna för en benchmarkingmodell, "Modellmyndigheter", utifrån regeringens uppdrag.

Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 13, bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:106, prop. 2018/19:73 utg.omr. 13, bet. FiU36, rskr. 2018/19:204, prop. 2018/19:99 utg.omr. 13, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Manual vid misstanke om människohandel är en omarbetad version av den manual som ursprungligen togs fram 2016 av Länsstyrelsen i Stockholm som tidigare hade det nationella samordningsansvaret av arbetet mot prostitution och människohandel i Sverige.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på utredningen Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet (Ds 2019:7).

Jämställdhetsmyndigheten ska löpande följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Som en del i detta arbete har myndigheten tagit fram analyser i korthet. Kvinnor har det tuffare än män inom politiken är den andra analysen i rapportserien.

Jämställdhetsmyndigheten ska löpande följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. Som en del i detta arbete har myndigheten tagit fram analyser i korthet. Kvinnor med funktionsnedsättning missgynnas ekonomiskt är den första analysen i rapportserien.

Senast uppdaterad: 10:17 - 01 maj, 2019