Publikationer

Här hittar du publikationer för nedladdning.
Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 130 träffar.

Bra behöver bli bättre är ett material om Sverige och Istanbulkonventionen, Europa­rådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Council of Europe Con­vention on preventing and combating violence against women and domestic violence).

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2020:79: Delbetänkande effektivare tillsyn över diskrimineringslagen - aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området.

Den här rapporten är en delredovisning av Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att följa upp och stödja statliga högskolor och universitet, samt Chalmers tekniska högskola och Jönköping University, i deras arbete med jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att belysa och sprida kunskap om Pekingplattformens syfte och sakområden. I enlighet med uppdragsbeskrivningen har myndigheten planerat och genomfört flera nationella och internationella aktiviteter.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på "Förskola för alla barn - för bättre språkutveckling i svenska" (SOU 2020:67)

Jämställdhetsmyndigheten ska varje år, med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen, redovisa och analysera resultat av åtgärder som relevanta myndigheter och andra aktörer har vidtagit under föregående år.

Rapporten är en delredovisning av Jämställdhetsmyndigheten uppdrag att, inom ramen för regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM), stödja myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering 2020–2025.

Jämställdhetsmyndighetens remisssvar på ”Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare” (ds 2020:81).

Slutredovisning av Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd i frågor som rör mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Delredovisning av uppdrag att utveckla en modell för systematiskt erfarenhetsutbyte kring jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering.

Senast uppdaterad: 12:11 - 02 feb, 2021