Publikationer

Här hittar du publikationer för nedladdning.
Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 32 träffar.

Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr.13, bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:106).

Den 15-16 maj 2018 arrangerade Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med Regeringskansliet den fjärde internationella konferensen om män och jämställdhet (ICMEO).  Denna publikation har tagits fram för att fler ska få möjlighet att ta del av de erfarenheter som delades under konferensen.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande” (SOU 2018:22).

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”En lärande tillsyn” (SOU 2018:48).

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Med tillit växer handlingsutrymmet” (SOU 2018:47).

Inom ramen för arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen har Jämställdhetsmyndigheten fått i uppdrag från regeringen att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Denna rapport är en delredovisning av uppdraget som ska slutredovisas till Regeringskansliet den 30 oktober 2019.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld” (SOU 2018:37).

I regleringsbrevet för 2018 fick Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att senast den 1 oktober 2018 redovisa ett förslag till fördjupade uppföljningar av regeringens jämställdhetspolitik utifrån de jämställdhetspolitiska delmålen. Denna rapport redovisar Jämställdhetsmyndighetens förslag.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Förlängt anställningsskydd till 69 år” (Ds 2018:28).

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på delbetänkandet av Utredningen för hållbart arbetsliv över tid SOU 2018:24 Tid för utveckling.

Jämda

Databasen om jämställdhet, Jämda, ger råd om litteratur om jämställdhetsintegrering och jämställdhet i större utsträckning. Jämda innehåller referenser eller länkar till regeringskommittéer, doktorsavhandlingar, rapporter, lagstiftning, handböcker med mera i fulltext.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018