Publikationer

Här hittar du publikationer för nedladdning.
Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 25 träffar.

I regleringsbrevet för 2018 fick Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att senast den 1 oktober 2018 redovisa ett förslag till fördjupade uppföljningar av regeringens jämställdhetspolitik utifrån de jämställdhetspolitiska delmålen. Denna rapport redovisar Jämställdhetsmyndighetens förslag.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Förlängt anställningsskydd till 69 år” (Ds 2018:28).

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på delbetänkandet av Utredningen för hållbart arbetsliv över tid SOU 2018:24 Tid för utveckling.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på "Förslag till ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet" (diarienr: 2018:00027).

Jämställdhetsmyndighetens yttrande över betänkandet "Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige" (SOU 2018:18).

Sammanställning av Jämställdhetsmyndighetens enkät avseende nationellt arbete med våldsprevention med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling” (SOU 2018:17).

Människohandel förekommer i Sverige och människor utsätts och utnyttjas för människohandel bland annat för sexuella ändamål, inom tiggeri, för tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar.

Syftet med denna rapport är att redovisa och dra slutsatser av beviljade bidrag utifrån förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt som tidigare fördelats av och slutredovisats till MUCF under år 2017. Denna rapport är avgränsad till att enbart behandla bidragsmottagarnas egna slutrapporteringar till MUCF.

Syftet med denna rapport är att redovisa och dra slutsatser av beviljade bidrag utifrån förordningen (2005:1089) om statsbidrag till kvinnors organisering som tidigare fördelats av och slutredovisats till MUCF under år 2017. Rapporten är avgränsad till att enbart behandla bidragsmottagarnas egna slutrapporteringar till MUCF.

Jämda

Databasen om jämställdhet, Jämda, ger råd om litteratur om jämställdhetsintegrering och jämställdhet i större utsträckning. Jämda innehåller referenser eller länkar till regeringskommittéer, doktorsavhandlingar, rapporter, lagstiftning, handböcker med mera i fulltext.

Senast uppdaterad : 11:45 - 27 Jun, 2018