Att förstå våldsbegreppen – En nyckel i arbetsprocessen med det nya examensmålet (2021:22)

Examensmålet innefattar både Sveriges åtagande inom ramen för Istanbulkonventionen och den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Kunskap är avgörande för att de som utsätts för våld och de som utövar våld ska få ett adekvat bemötande och stöd för att förändra sin livssituation. Därför har regeringen beslutat att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska vara ett examens-mål i åtta berörda högskoleutbildningar. 

Jämställdhetsmyndigheten kan konstatera att det finns ett stort behov av att lärare och personal med övergripande utbildnings-ansvar utbildar sig vidare inom ämnet. Det handlar inte minst om att förstå bredden av vad som ingår i examensmålet. 

För att tillgängliggöra resultaten från studien Lärosätenas utbildnings-behov i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har Jämställdhetsmyndigheten tagit fram denna sammanfattning.

Högskolepedagogisk kurs om kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

I samverkan med Jämställdhetsmyndigheten har Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) sedan 2018 arbetat med ett högskolepedagogiskt utbildningsprojekt utifrån det nya examensmålet om mäns våld mot kvinnor. Kursen riktar sig till programansvariga samt lärare på de professionsutbildningar som omfattas av det nya examensmålet – att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kursen ger en introduktion till kunskapsområdet och tar upp pedagogiska processer, anpassad didaktik och hur en implementering av kursmålet kan ske metodiskt. Kursen är upplagd så att första dagen ger en introduktion till ämnet och kunskapsmålet med ett tillhörande seminarium. Under dag två ges en föreläsning om didaktik och implementering av kursmålet samt en tillhörande workshop.

Kursen bygger på aktivt deltagande i seminarierna, genomförande av webbkurs om våld samt en initial kartläggning av hur implementeringen av kursmålet skett på det program du är verksam vid. Även om implementeringen inte påbörjats ännu är det en viktig erfarenhet att ta med, likaså begynnande planer för implementering.

Målgrupp

Kursen riktar sig till studierektorer, programansvariga och lärare vid följande professionsutbildningar; fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, tandläkare och tandhygienist.

Föreläsare är Ulla Albért, utbildningschef, NCK, Annika Engström, projektledare, NCK samt Gun Heimer, seniorprofessor/överläkare, NCK.

Intresseanmälan

Anmälan för kurstillfället hösten 2021 är stängd, men du kan kontakta viktoria.ahlgren@nck.uu.se  för att anmäla intresse för kommande kurser.

Att examinera och inkludera kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck 3 hp

Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en kostnadsfri kurs på distans förlagd under fyra förmiddagar och en heldag om hedersrelaterat våld och förtyck, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning. Kursen kommer att livestreamas. 

Kursen erbjuds lärare, programansvariga och studierektorer vid de program där examenskraven omfattas av examensmålet att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning. Den vägleder också kursdeltagarna i att utforma undervisningstillfällen, examination och kursplan. 

Undervisningen utgörs av ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehållet i kurslitteratur och föreläsningar varvat med praktiska övningar och diskussioner samt seminarier. Det förekommer också lärandeaktiviteter som förutsätter arbete mellan kurstillfällena. 

Kursen examineras dels genom aktivt deltagande vid det avslutande seminariet, dels genom en hemtentamen som består av att utveckla en kursplan inom ramen för den högskoleutbildning kursdeltagaren är verksam lärare inom. 

Lärare 

Linda Jonsson fil. dr. i socialt arbete. Linda är lektor och forskare på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Hon har mångårig erfarenhet av att utveckla utbildningar om olika former av våld mot barn och unga och hennes pågående forskning rör bland annat insatser för unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Undervisande lärare under kursen är också bland annat Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Marias forskning är inriktad på våld mot barn i nära relationer, och hon har stor erfarenhet av att utveckla både hela utbildningsprogram och kurser specifikt inriktade på våldsområdet. 

Kursdatum och anmälan 2022

20 januari (9-12) introduktion
27 januari (9-12)
3 februari (9-12)
10 februari (9-12)
10 mars (9-16) examination

Målgrupp: Universitets- och högskolelärare samt programansvariga.
Plats: Kursen kommer att livestreamas från Ersta Sköndal Bräcke Högskola.
Sista anmälningsdag:  7 januari 2022

Anmäl dig via formulär på ESH:s webbplats (länk)

Introduktionskurs i jämställdhetsintegrering för ledare i staten

Det finns en tydlig förväntan från regeringen att statliga myndigheter ska arbeta för att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Den strategi som Sverige huvudsakligen använder för att uppnå dessa mål kallas jämställdhetsintegrering.

Erfarenheter från arbetet med jämställdhetsintegrering visar att ledningens kunskap är avgörande för att lyckas. Ett framgångsrikt arbete med jämställdhet kräver att ledningen visar stöd och intresse för frågan, och att de efterfrågar resultat. En aktiv ledning som har kunskap om och förstår vad jämställdhetsarbetet innebär gör att fler i organisationen kan genomföra det och förstå värdet i det.

MÅLGRUPP

Kursen är på grundläggande nivå och kräver inga förkunskaper. Den vänder sig till dig som är chef eller har en arbetsledande funktion vid en statlig myndighet eller ett lärosäte, och vill din höja både din egen kunskapsnivå och kvalitén på jämställdhetsarbetet.

INNEHÅLL

Kursen ger dig grundläggande kunskap om:

  • Sveriges jämställdhetspolitik
  • jämställdhetsintegrering som strategi
  • hur du kan förstå din roll i relation till jämställdhetspolitiken och jämställdhetsarbetet

TID

28 oktober kl. 9.00-15.00

KOSTNAD

3 800: - ex. moms per deltagare. Observera att anmälan är bindande. Avbokningar efter sista anmälningsdag debiteras halva priset. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en kollega med motsvarande roll.

ANMÄLAN

Antalet platser är begränsat och principen först till kvarn gäller. Max 2 deltagare från en och samma myndighet/lärosäte.

Kurstillfället är fullbokat.

OM ZOOM

För tillfället genomför vi våra kurstillfällen i digitalt klassrum och vi använder verktyget Zoom. Vissa myndigheter tillåter dock inte Zoom på tjänstedatorer. Vi ber dig därför undersöka hur du använder Zoom i god tid innan kurstillfället. Som deltagare på kursen behöver du inte äga en Zoomlicens, du behöver alltså inte köpa något av Zoom. Verktyget fungerar bäst när du installerar appen i din dator, till skillnad från att använda onlineversionen och även detta är gratis.

KONTAKTPERSONER

För frågor om anmälan kontakta administratör: utbildning@jamy.se. Observera att det inte går att anmäla sig via mejl.

För frågor om kursinnehållet kontakta innehållsansvarig: deepati.forsberg@jamy.se