Kurs om Agenda 2030 och jämställdhetspolitiken

TID:  8 oktober 2020, kl. 9.00-15.00. Observera att detta inte är en webbutbildning eller ett webbinarium som går att ta del av i efterhand, utan en lärarledd kurs i realtid som kräver aktivt deltagande under hela kurstillfället.

PLATS: Via Zoom

ANMÄLAN:  Senast 2 oktober via denna anmälningslänk

Jämställdhet är en förutsättning för att nå hållbarhetsmålen

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 både nationellt och internationellt.

För att uppnå hållbar utveckling behöver våra verksamheter bidra till jämställdhet. Syftet med kursen är att belysa vikten av att verksamheten planeras och genomförs med ett jämställdhetsperspektiv för att nå de globala målen och Sveriges jämställdhetspolitiska mål. Problem med ojämställdhet riskerar annars att utgöra hinder när ni arbetar för att nå hållbarhetsmålen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar strategiskt och/eller med verksamhetsutveckling i statlig myndighet. Den passar dig som behöver fördjupa dig i sambandet mellan de jämställdhetspolitiska målen och de globala målen för hållbar utveckling.

Anmäl dig senast 2 oktober

Sista anmälningsdag är 2 oktober 2020. Observera att anmälan är bindande efter att anmälningsdatumet har gått ut.  Om du får förhinder går det bra att överlåta platsen till någon annan. Vi ser positivt på att två personer från samma statliga myndighet deltar, dock ej fler än två. Anmälan görs via denna anmälningslänk. Deltagarantalet är begränsat så principen först till kvarn gäller.

Kostnad

3 800:- ex. moms per deltagare. Vid uteblivet deltagande eller vid avbokning efter 2 oktober debiteras halva avgiften.

Om Zoom

På grund av Covid-19 sker alla våra kurstillfällen just nu digitalt och vi använder verktyget Zoom. Till skillnad från andra verktyg ger Zoom oss möjligheten att diskutera och arbeta i mindre grupper. Vissa myndigheter tillåter dock inte Zoom på tjänstedatorer. Vi ber dig därför undersöka hur du kan använda verktyget i god tid innan kurstillfället. Som deltagare på kursen behöver du inte äga en Zoomlicens, du behöver alltså inte köpa något av Zoom.

Kontaktpersoner

Vid frågor om anmälan kontakta: christel.skandevall@jamy.se (administratör). Vid frågor avseende kursinnehållet kontakta sara.nilsson@jamy.se.

Förberedelser

Praktisk information och inloggningsuppgifter skickas ut ca en vecka innan kurstillfället. Då får du även inläsningsmaterial som beräknas ta ca en timme att läsa.

 

 

Jämställdhet i akademin (2020:6)

Arbetet för att komma tillrätta med ojämställdhet inom akademin har pågått i årtionden, men fortfarande har kvinnor och män i högskolan olika villkor i fråga om anställning, karriärvägar och tillgång till forskningsmedel. Politiska satsningar för att öka jämställdheten har bidragit till att arbetet gått framåt, men för att uppnå resultat som på allvar möter ojämställdhetsutmaningar i sektorn behövs nya typer av åtgärder som i större utsträckning än tidigare utmanar normer, strukturer och värderingar.

Syftet med denna slutredovisning är att undersöka vilka resultat som JiHU-uppdraget lett till, baserat på analys av lärosätenas årsredovisningar, en webbenkät och intervjuer med ett urval av lärosäten.

Styrning ger resultat (2020:5)

Jämställdhetsmyndigheten har enligt Förordning (2017:937) i uppdrag att varje år med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen redovisa och analysera resultat av åtgärder som relevanta myndigheter och andra aktörer har vidtagit under föregående år. Rapporten ”Styrning ger resultat” utgör Jämställdhetsmyndighetens redovisning av detta uppdrag.  Syftet är att ge en samlad bild av vilka resultat som jämställdhetspolitiska åtgärder leder till.

Utöver den ordinarie analysen och redovisningen av resultat innehåller rapporten tre fallstudier av satsningar, inom områdena jämställdhetsintegrering i myndigheter, utrikesfödda kvinnors arbetsmarknadsetablering samt förlossningsvården och hälso- och sjukvård som rör kvinnors hälsa.