Villkor för verksamhetsbidrag för kvinnors organisering

Jämställdhetsmyndigheten delar ut bidrag till kvinnoorganisationer för att de ska kunna bevaka sina rättigheter, driva sina krav och stödja kvinnor att delta i den demokratiska processen och i samhället.

Grundläggande villkor

För att kunna få verksamhetsbidrag till kvinnors organisering ska kvinnoorganisationen uppfylla ett antal grundläggande villkor. Organisationen ska leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning, regeringsbeslut eller regleringsbrev.

Enbart kvinnoorganisationer kan söka bidraget. Med en kvinnoorganisation avses:

  1. En ideell förening där minst 75 procent av medlemmarna är kvinnor och som har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället, eller
  2. Riksorganisationer och samarbetsorganisationer med andra föreningar som medlemmar där minst 75 procent av de anslutna föreningarna består av minst 75 procent kvinnliga medlemmar, eller
  3. En sammanslutning av kvinnor inom en ideell förening, som arbetar för att stärka kvinnors ställning i samhället.

Bidraget fördelas enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

Villkor

  • Bidrag får lämnas till ideella föreningar, riksorganisationer, samarbetsorganisationer, stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och sammanslutningar av enbart kvinnor inom en organisation, som bedriver en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.
  • Föreningar, riksorganisationer, samarbetsorganisationer och sammanslutningar av kvinnor inom en organisation ska vara demokratiskt uppbyggda.
  • Bidrag får lämnas till aktiviteter som bedrivs tillsammans med en eller flera parter eller nätverk.
  • Bidrag får lämnas till aktiviteter som syftar till att engagera kvinnor för ett visst ändamål som har ett riksintresse eller till internationellt utbyte mellan kvinnor.
  • Bidrag får lämnas till aktiviteter som är tillfälliga och avgränsade från föreningens eller stiftelsens ordinarie verksamhet.
  • Bidrag får inte lämnas till politiska partier eller deras kvinnoorganisationer.
  • Bidrag får inte lämnas till skuldsatta organisationer.

Organisationer som söker måste ha avslutat minst ett helt verksamhetsår för att flera villkor ska kunna prövas.

Relaterade publikationer

Förordning  |  Statsbidrag  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner
Senast uppdaterad: 5:10 - 14 jan, 2019