Redovisa verksamhetsbidrag för kvinnors organisering

Organisationer som har fått bidrag är skyldiga att slutredovisa till oss. Slutredovisningen ska bland annat visa hur bidraget har använts.

Dags att slutredovisa bidraget

Bidraget ska slutredovisas tre månader efter att aktiviteterna är avslutade, exakt datum står i beslutsbrevet. Slutredovisningen består av två delar, dels en slutrapport och dels ett revisorsintyg. Slutrapporten ska göras på en särskild blankett (pdf) som du hittar längst ner på sidan.

Slutredovisningen ska innehålla

  • En slutrapport för hur bidraget har använts i förhållande till syftet och villkoren för bidraget (inklusive tillhörande bilagor/handlingar).
  • Revisorsintyg som visar att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig.

Revisor ska granska och godkänna den ekonomiska redovisningen

Den ekonomiska redovisningen ska granskas och godkännas av en revisor. Organisationens egen revisor räcker bra så länge bidraget ni har fått är mindre än fem prisbasbelopp. En exempelmall för revisorsintyg (för er som mottagit mindre än fem prisbasbelopp) finns tillgänglig längst ner på sidan.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna slutredovisningen.

Så stort är ett prisbasbelopp

  • Prisbasbelopp 2018: 45 500 kronor
  • Prisbasbelopp 2019: 46 500 kronor
  • Prisbasbelopp 2020: 47 300 kronor

Fem prisbasbelopp snabbräknat

  • 2018: 227 500 kronor
  • 2019: 232 500 kronor
  • 2020: 236 500 kronor

Frågor om slutredovisningen

Kontakta oss gärna i god tid om ni har några frågor eller funderingar kring redovisningen. Ni når oss på bidrag@jamy.se.

Senast uppdaterad: 4:03 - 13 feb, 2020