Frågor och svar om verksamhetsbidrag

Frågor och svar om statsbidrag till kvinnors organisering – verksamhetsbidrag.

Varför delar Jämställdhetsmyndigheten ut statsbidrag?

Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att fördela statsbidrag till kvinnors organisering. Regeringen formulerar i förordningen (2005:1089) syftet och bestämmer reglerna för de bidrag som finansieras med statliga pengar.

Vad är syftet med bidraget?

Statsbidraget syftar till att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar. Bidraget skall främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget skall också, enligt förordningen, möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Hur länge har bidraget i nuvarande form funnits?

Förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering har funnits sedan 2005 i sin nuvarande form. Uppdraget att administrera bidraget låg tidigare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) men övergick till Jämställdhetsmyndigheten i januari 2018.

Vad kan beviljas ett verksamhetsbidrag?

Verksamhetsbidrag ges till aktiviteter som är tillfälliga och avgränsade från organisationens ordinarie verksamhet. Det är tidsbegränsat till 12 månader och har tydliga krav på motprestation. Verksamheten får inte strida mot demokratins idéer. Verksamhetsbidraget som sådant syftar till att möjliggöra för organisationer att testa ny verksamhet och utveckla arbetssätt inom sina respektive verksamhetsområden.

Vad finns det för villkor?

För bidrag till en ideell förening krävs att verksamheten skall bedrivas av en kvinnoorganisation som har en demokratisk uppbyggnad. Verksamheten skall bestå av aktiviteter som syftar till att engagera kvinnor för ett visst ändamål, som har ett riksintresse eller till internationellt utbyte mellan kvinnor. Villkoren anges i förordningen 2005:1089.

Hur handläggs och bedöms ansökningarna?

Handläggning av ärenden sker enligt en framtagen rutin. Bidragen fördelas efter en prövning mot villkoren i förordningen. Medlen för verksamhetsbidrag är begränsade – 4 miljoner kronor 2018 – så ansökningarna bedöms i konkurrens med andra ansökningar.

Vilka är bedömningsgrunderna?

Ansökningarna bedöms utifrån följande tre bedömningsgrunder:

Syfte och relevans

Jämställdhetsmyndigheten bedömer om:
a) projektet är relevant i förhållande till förordningens syfte.
b) valda målgrupper är relevanta för projektets mål och syfte.

Kvalitet

Jämställdhetsmyndigheten bedömer om:
a) projektets syfte, mål, aktiviteter, metoder, förväntade resultat och budget hänger ihop på ett trovärdigt sätt.
b) alla projektets faser är väl beskrivna och kvalitativa (förberedelse, genomförande, uppföljning, utvärdering).
c) målgruppen deltar i projektplaneringen och har en roll i projektet under projektets gång.
d) projektet är skäligt utifrån kostnadssynpunkt.

Resultat och utfall

Jämställdhetsmyndigheten bedömer om:
a) det förväntade resultatet och utfallet av projektet är relevant på individ- och organisationsnivå och om det är tillämpligt på lokal/nationell nivå.
b) projektresultaten kommer att tas tillvara inom organisationen på ett strukturerat sätt.
c) metoderna för projektresultatens spridning utanför organisationen är ändamålsenliga.

Hur många ansökningar om verksamhetsbidrag har lämnats in 2018?

Totalt inkom 36 ansökningar.
Av dessa har 7 ansökningar beviljats bidrag på sammanlagt 3 928 004 kronor.

Kan pengarna begäras tillbaka?

Ja, om mottagaren av bidraget lämnat felaktiga eller oriktiga uppgifter, om bidraget använts till andra ändamål eller om andra villkor i beslutet inte följts.

Senast uppdaterad : 9:55 - 04 Oct, 2018