Verksamhetsbidrag för kvinnors organisering

Bidrag till kvinnoorganisationer för avgränsade aktiviteter som syftar till att engagera kvinnor för ett visst ändamål som har ett riksintresse eller till internationellt utbyte mellan kvinnor. 1 januari 2018 överfördes bidraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) till Jämställdhetsmyndigheten.

Om bidraget

Bidraget fördelas enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering. Förordningen reglerar villkoren för bidraget, bland annat ska organisationer som söker vara demokratiskt uppbyggda och stödja sig på demokratins idéer. Stiftelser behöver inte vara demokratiskt uppbyggda.

Verksamheten skall bestå i aktiviteter som syftar till att engagera kvinnor för ett visst ändamål som har ett riksintresse eller till internationellt utbyte mellan kvinnor. Aktiviteterna skall vara tillfälliga och avgränsade från föreningens eller stiftelsens ordinarie verksamhet.

Ni kan söka bidraget

Föreningar, riksorganisationer, sammanslutningar eller stiftelser som inte är kommunala eller statliga och har som huvudmål att stärka kvinnors ställning i samhället.

Dessa kan söka:

  • Ideell förening där minst 75 procent av medlemmarna är kvinnor.
  • Riksorganisationer och samarbetsorganisationer där minst 75 procent av de anslutna föreningarna består av minst 75 procent kvinnliga medlemmar.
  • Stiftelser som inte är statliga eller kommunala.
  • Om det finns en sammanslutning av enbart kvinnor inom en organisation, där sammanslutningen och inte organisationen har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället, kan organisationen söka om bidraget för kvinnosammanslutningens räkning.

Bidrag får inte lämnas till politiska partier. Med politiska partier avses partier som är representerade i riksdagen samt föreningar som avser att ställa upp i allmänt val.

Bidragets storlek

Bidragets storlek beror på hur mycket pengar som regeringen beslutar ska gå till kvinnors organisering, sen beror det på hur många som söker och uppfyller villkoren för bidraget. Totalt sett finns det cirka 28 miljoner kronor till kvinnors organisering år 2019. I anslaget ingår utöver verksamhetsbidrag även organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering.

Aktiviteternas starttid och längd

Aktiviteterna ska påbörjas under bidragsåret och pågå i högst 12 månader. Hela bidragsbeloppet ska förbrukas under bidragsperioden.

Relaterade publikationer

Förordning  |  Statsbidrag  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner
Senast uppdaterad: 11:17 - 22 aug, 2019