Verksamhetsbidrag för kvinnors organisering

Bidrag till kvinnoorganisationer för att bevaka sina rättigheter, driva sina krav och stödja kvinnor att delta i den demokratiska processen och i samhället. Bidraget kan även gå till internationella utbyten som stärker kvinnors organisering. 1 januari 2018 överfördes bidraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) till Jämställdhetsmyndigheten.

Om bidraget

Bidraget fördelas enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering. Förordningen reglerar villkoren för bidraget, bland annat ska organisationer som söker vara demokratiskt uppbyggda och stödja sig på demokratins idéer. Stiftelser behöver inte vara demokratiskt uppbyggda.

Bidraget tilldelas endast projekt och kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet. Hela bidragsbeloppet ska förbrukas under projektets varaktighet.

Ni kan söka bidraget

Föreningar, riksorganisationer, sammanslutningar eller stiftelser som inte är kommunala eller statliga och har som huvudmål att stärka kvinnors ställning i samhället.

Dessa kan söka:

  • Ideell förening där minst 75 procent av medlemmarna är kvinnor.
  • Riksorganisationer och samarbetsorganisationer där minst 75 procent av de anslutna föreningarna består av minst 75 procent kvinnliga medlemmar.
  • Stiftelser som inte är statliga eller kommunala.
  • Om det finns en sammanslutning av enbart kvinnor inom en organisation, där sammanslutningen och inte organisationen har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället, kan organisationen söka om bidraget för kvinnosammanslutningens räkning.

Bidrag får inte lämnas till politiska partier. Med politiska partier avses partier som är representerade i riksdagen samt föreningar som avser att ställa upp i allmänt val.

Bidragets storlek

Under 2018 har Jämställdhetsmyndigheten cirka 4 miljoner kronor att fördela.

Projektets starttid och längd

Projektet kan tidigast starta 1 juni 2018 och pågå i högst 12 månader.

Relaterade publikationer

Förordning  |  Statsbidrag  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner
Senast uppdaterad : 12:20 - 17 Dec, 2018