Jämställdhetsprojekt – Så granskar vi

Alla organisationer som ansöker om bidrag granskas utifrån kriterier som framgår av förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

Här går vi igenom hur vi granskar ansökningar och organisationerna som ansöker.

Demokratins idéer – så granskar vi

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden (Regeringsformen 1 kap. 2§).

De organisationer som beviljas statsbidrag för jämställdhetsprojekt måste ha en verksamhet som respekterar demokratins idéer. Vi ställer krav på att organisationen ställer sig bakom principen om alla människors lika värde. Vi granskar att verksamheten bedrivs i enlighet med demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Detta innebär att både syftet med organisationen och den verksamhet som bedrivs ska vara förenlig med principen om alla människors lika värde och främja demokratin i samhället. Statsbidrag till jämställdhetsprojekt ska enbart gå till organisationer som respekterar demokratins idéer. Demokratins idéer bygger på ett antal principer som till exempel att alla människor ska räknas som jämlika, oavsett kön, etnicitet och andra personliga egenskaper.

Våra mänskliga rättigheter försäkras genom Sveriges grundlagar och särskilda lagar mot diskriminering och hatbrott. Vi får till exempel inte sprida åsikter och information som allvarligt kränker eller hotar andra människor.

Statsbidraget ska inte gå till olagligheter eller till att stötta extrema rörelser, rasism, främlingsfientlighet och diskriminering.

Jämställdhetsmyndigheten prövar enskilt om organisationen respekterar demokratins idéer. Myndigheten kan komma att begära in ytterligare underlag, ställa kompletterande frågor till organisationen eller granska andra dokument, extern kommunikation eller aktiviteter. Om villkoren för bidraget inte bedöms vara uppfyllda ska ansökan avslås.

Skulder – så granskar vi

Bidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Inför beslut granskar vi alla organisationer genom en rutinkontroll hos Kronofogdemyndigheten.

Arbetsgivarregistrering – så granskar vi

Om organisationen betalar ut löner som ska finansieras av statsbidraget ska organisationen vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket. Vi kontrollerar att alla godkända projekt med lönekostnader är registrerade arbetsgivare genom rutinkontroller hos Skatteverket vid ett antal tillfällen under året.

Om något blir fel eller om vi får in nya uppgifter

Om vi efter att vi har fattat ett beslut om får information där det ser ut som om att en organisation av någon anledning inte uppfyller förordningens krav kan vi inleda en särskild granskning. Sådan information kan komma som tips från allmänheten eller i form av nyhetsrapportering. Vi kontaktar då organisationen och frågar hur de ställer sig till den information som vi har fått in. Vi begär då att få in de underlag som vi behöver för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Vi kan fatta beslut om att:

  • inte vidta någon åtgärd (uppgifterna visade sig inte stämma eller var kanske inte så allvarliga som vi först trodde)
  • villkora bidraget eller stoppa utbetalningar
  • kräva tillbaka hela eller delar av det beviljade bidraget.

När vi kräver tillbaka ett redan beviljat bidrag är det vi som måste visa att organisationen har gjort fel.

Om en organisation medvetet har lämnat felaktiga uppgifter kan Jämställdhetsmyndigheten komma att göra en polisanmälan.

Senast uppdaterad: 3:37 - 13 feb, 2020