Projektbidrag för jämställdhetsprojekt – så granskar vi

Ideella föreningar och stiftelser som beviljas bidrag av Jämställdhetsmyndigheten granskas utifrån olika kriterier, som fastställs i förordningen. Kriterierna som reglerar bidraget utgår från förordningen (2006:390) om statsbidrag för jämställdhetsprojekt.

Här går vi igenom hur myndigheten granskar projektansökningar och organisationerna som ansöker om bidrag.

Demokratins idéer

Statsbidraget ska enbart gå till organisationer som respekterar demokratins idéer. Statsbidraget ska till exempel inte gå till olagligheter eller till att stötta extrema rörelser, rasism, främlingsfientlighet och diskriminering.

Myndigheten ställer därför krav på att sökande ställer sig bakom principen om alla människors lika värde. Vi granskar att verksamheten bedrivs i enlighet med demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Både syftet med organisationen samt den verksamhet som bedrivs ska vara förenlig med principen om alla människors lika värde och främja demokratin i samhället.

Jämställdhetsmyndigheten prövar enskilt om organisationen respekterar demokratins idéer. Myndigheten kan komma att begära in ytterligare underlag, ställa kompletterande frågor till organisationen eller granska andra dokument, extern kommunikation eller aktiviteter. Om villkoren för bidraget inte bedöms vara uppfyllda ska ansökan avslås.

Demokratisk uppbyggnad

Ideella föreningar och stiftelser som beviljas bidrag måste vara demokratiskt uppbyggda. Vi granskar demokratisk uppbyggnad genom att kontrollera om den ideella föreningen eller stiftelsen har antagit egna stadgar som reglerar arbetet på ett demokratiskt sätt. Det innebär bland annat att:

 • medlemskapet i en organisation är frivilligt.
 • medlemmarna har stadgeenliga möjligheter att påverka verksamheten.
 • medlemmarna har beslutanderätt över verksamheten genom att de kan delta på årsmöten och rösta i frågor om ansvarsfrihet, budget, stadgeändring och upplösning.
 • medlemmarna utser en styrelse eller motsvarande. Styrelsen eller motsvarande har sedan mandat att ta beslut om verksamheten och förvalta föreningens ekonomi mellan årsmötena.
 • medlemmarna utser en revisor.
 • organisationen är självständig i förhållande till andra organisationer.

Vi tar ställning till om organisationen och verksamheten är demokratiskt uppbyggd genom att särskilt granska följande dokument:

 • Stadgar
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk redovisning
 • Övriga styrdokument

Vid behov kan myndigheten även kontrollera andra beslutade dokument eller annan officiell kommunikation.

Skulder

Bidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Inför beslut granskar vi alla organisationer genom en rutinkontroll hos Kronofogdemyndigheten.

Arbetsgivarregistrering

Samtliga bidragsmottagare som beviljas kostnader för löner ska vara registrerade som arbetsgivare hos Skatteverket. Vi kontrollerar att alla bidragsmottagare med lönekostnader är registrerade arbetsgivare genom rutinkontroller hos Skatteverket vid ett antal tillfällen under året.

Om något blir fel eller om vi får in nya uppgifter

Om vi efter att vi har fattat ett beslut om får information där det ser ut som om att en organisation av någon anledning inte uppfyller förordningens krav kan vi inleda en särskild granskning. Sådan information kan komma som tips från allmänheten eller i form av nyhetsrapportering. Vi kontaktar då organisationen och frågar hur de ställer sig till den information som vi har fått in. Vi begär då att få in de underlag som vi behöver för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Myndigheten kan fatta beslut om att:

 • inte vidta någon åtgärd (uppgifterna visade sig inte stämma eller var kanske inte så allvarliga som vi först trodde)
 • villkora bidraget eller stoppa utbetalningar
 • kräva tillbaka hela eller delar av det beviljade bidraget.

När vi kräver tillbaka ett redan beviljat bidrag är det vi som måste visa att organisationen har gjort fel. En sådan granskning kan ta upp till 3 månader att genomföra.

Om en organisation har fuskat eller lämnat felaktiga uppgifter medvetet kommer Jämställdhetsmyndigheten att göra en polisanmälan.

Senast uppdaterad: 1:30 - 02 apr, 2019