Villkor för organisations- & etableringsbidrag till kvinnors organisering

Jämställdhetsmyndigheten delar ut bidrag till kvinnoorganisationer för att de ska kunna bevaka sina rättigheter, driva sina krav och stödja kvinnor att delta i den demokratiska processen och i samhället.

Vem kan söka?

För att kunna få organisations- eller etableringsbidrag ska kvinnoorganisationen uppfylla ett antal grundläggande villkor. Organisationen ska leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning, regeringsbeslut eller regleringsbrev.

Enbart kvinnoorganisationer kan söka bidraget. Med en kvinnoorganisation avses:

 1. Ideella föreningar där minst 75 procent av medlemmarna är kvinnor som har fyllt 15 år.
 2. Riksorganisationer och samarbetsorganisationer med minst 75 procent medlemsföreningar eller medlemsorganisationer med minst 75 procent kvinnliga medlemmar som har fyllt 15 år.
 3. Sammanslutningar av enbart kvinnor som fyllt 15 år inom en organisation kan också söka om bidraget. Det är i så fall sammanslutningen som ska ha som huvudmål att stärka kvinnors ställning i samhället. Organisationen kan i så fall söka för sammanslutningens räkning.

Bidraget får inte lämnas för verksamhet som bedrivs eller skall bedrivas av politiska partier eller deras kvinnoorganisationer.

För organisations- och etableringsbidrag till lokala kvinno- och tjejjourer hänvisar vi till de bidrag som fördelas av Socialstyrelsen enligt förordningen om statsbidrag (2015:454) till kvinno- och tjejjourer. Läs mer på Socialstyrelsen webbplats (öppnas i nytt fönster). 

Grundläggande villkor

 • Organisationen (eller sammanslutningen) ska verka för att stärka kvinnors ställning i samhället.
 • Organisationen ska ha en demokratisk uppbyggnad och bedriva en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.
 • Organisationen har en riksomfattande organisation med ordinarie verksamhet i minst fem län eller har ett riksintresse.
 • Organisationen har inga skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Särskilda villkor organisationsbidrag

 • Organisationen (eller sammanslutningen) ska ha bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år före ansökan om bidrag.

Särskilda villkor etableringsbidrag

 • Organisationen (eller sammanslutningen) ska ha avslutat minst ett verksamhetsår innan ansökan om bidrag.
 • Verksamheten ska bedrivas i Sverige.
 • Organisationen ska ha antagit en utvecklingsplan.
 • Organisationen (eller sammanslutningen) ska vara bildad senast året före ansökan om bidrag skickas in.
 • Etableringsbidrag får lämnas under högst tre år.
 • Etableringsbidrag får inte lämnas om organisationsbidrag beviljas för samma verksamhet.

Organisationer som söker måste ha avslutat minst ett helt verksamhetsår för att flera villkor ska kunna prövas.

Relaterade publikationer

Förordning  |  Statsbidrag  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner
Senast uppdaterad: 2:41 - 11 jan, 2019