Så fördelas organisations- & etableringsbidrag för kvinnors organisering

Organisations- och etableringsbidrag fördelas efter tre principer. Det består av ett grundbelopp, en summa som fördelas beroende på antalet medlemmar i en organisation och en summa som beror på verksamhetens omfattning.

Anslagens storlek meddelas till Jämställdhetsmyndigheten via regleringsbrev. Bidraget per respektive organisation kan därför variera mellan olika bidragsår. Detta beror på hur mycket pengar som finns att fördela och hur många organisationer som söker och uppfyller villkoren för att få det.

Grundbelopp baserat på antalet medlemmar (antal kvinnor i sammanslutning)

 • Organisationer med upp till 100 medlemmar: 100 800 kronor
 • Organisationer med 100 medlemmar eller fler: 151 200 kronor
 • Sammanslutning av kvinnor inom en riksorganisation: 100 800

Bidrag baserat på antalet medlemmar (antal kvinnor i sammanslutning)

 • Färre än 100 medlemmar: 40 320 kronor
 • 100–1000 medlemmar: 50 400 kronor
 • 1001 medlemmar eller fler: 100 800 kronor

Bidrag baserat på den verksamhet som presenteras i organisationens verksamhetsberättelse vid ansökningstillfället

 • Nivå 1: Begränsad verksamhet: 10 080 kronor.
  Organisationen har ordinarie styrelsearbete, någon intern aktivitet, ett enkelt medlemsblad eller en hemsida, ingen utåtriktad verksamhet.
 • Nivå 2: Relativt omfattande verksamhet: 50 400 kronor.
  Löpande organisationsutveckling och interna aktiviteter. Information till medlemmar och några externa aktiviteter.
 • Nivå 3: Omfattande verksamhet 131 040 kronor.
  Organisationen bedriver påverkansarbete, opinionsbildande verksamhet och viss internationell verksamhet. Verksamhet som under nivå 2, men mer omfattande.
 • Nivå 4: Mycket omfattande verksamhet 403 200 kronor.
  Organisationen är remissinstans. Verksamhet som nivå 3, men mer omfattande. Det utåtriktade arbetet är stort såväl nationellt som internationellt.

Vid bedömning av organisationens ansökan ska samtliga aktiviteter som är listade inom en verksamhetsnivå vara uppfyllda för att organisationen ska kunna beviljas bidrag enligt den aktuella nivån.

Reducering av bidrag

Jämställdhetsmyndigheten tar också hänsyn till om kvinnoorganisationen får annat statligt organisationsbidrag för sin verksamhet. Om så är fallet kan bidraget reduceras.

 • För verksamhetsomfattning nivå 1–2 reduceras bidraget med 50 000 kr
 • För verksamhetsomfattning nivå 3–4 reduceras bidraget med 100 000 kr.

När det gäller sammanslutningar av kvinnor inom en riksorganisation tas ingen hänsyn till om riksorganisationen får annat statligt organisationsbidrag.

Medel som avräknas på grund av reduceringsprincipen fördelas sedan som verksamhetsbidrag.

Senast uppdaterad: 10:47 - 15 sep, 2020