Så fördelas organisations- & etableringsbidrag för kvinnors organisering

Organisations- och etableringsbidrag fördelas efter tre principer. Det består av ett grundbelopp, en summa som fördelas beroende på antalet medlemmar i en organisation och en summa som beror på verksamhetens omfattning.

Anslagets storlek meddelas myndigheten årligen via regleringsbrev. Antalet behöriga organisationer som ansöker om bidraget kan variera från år till år. Vilken summa varje organisation tilldelas beror på hur stort anslaget är och hur många organisationer som söker och uppfyller kraven för att få det.

Grundbelopp

50 % av anslaget fördelas lika på alla organisationer som uppfyller villkoren och ska beviljas bidrag enligt förordningen.

Bidrag baserat på antalet medlemmar (antal kvinnor i sammanslutning)

20 % av anslaget fördelas ut till behöriga organisationer utifrån antalet medlemmar.

Bedömningen görs utifrån det revisorsintyg över medlemmarnas sammansättning som organisationen bifogar ansökan.

 • Organisationer med färre än 100 medlemmar: Fast lägsta belopp
 • Organisationer med 101–1 000 medlemmar: Fast lägsta belopp + ett rörligt belopp baserat på antalet medlemmar upp till fast högsta belopp
 • Organisationer med 1 000 medlemmar: Fast högsta belopp

Bidrag baserat på verksamhetsnivå

30 % av anslaget fördelas ut till behöriga organisationer utifrån verksamhetens omfattning.

Bedömningen görs utifrån den verksamhet som presenteras i organisationens verksamhetsberättelse vid ansökningstillfället.

Vid bedömning av organisationens ansökan ska samtliga aktiviteter som är listade inom en verksamhetsnivå vara uppfyllda för att organisationen ska kunna beviljas bidrag enligt den aktuella nivån.

Nivå 1

 • Organisationen håller årsmöte eller motsvarande i enlighet med stadgar
 • Ordinarie styrelsearbete
 • Aktiviteter för medlemmar
 • Information till medlemmar

Nivå 2

Som nivå 1, men även:

 • Organisationsutveckling i egen organisation
 • Påverkansarbete och/eller opinionsbildande verksamhet

Nivå 3

Som nivå 2, men även:

 • Omfattande påverkansarbete och/eller opinionsbildande verksamhet
 • Omfattande internationellt arbete

Reducering av bidrag

Myndigheten ska ta hänsyn till om organisationen får annat statligt organisationsbidrag för sin verksamhet.

 • För verksamhetsnivå 1 reduceras bidraget med 50 000 kr.
 • För verksamhetsnivå 2 och 3 reduceras bidraget med 100 000 kr.

Vid bedömning av sammanslutningar av kvinnor inom en riksorganisation tas ingen hänsyn till om riksorganisationen får annat statligt organisationsbidrag.

Organisationer som söker upp till fem prisbasbelopp

Organisationer kan vid ansökningstillfället uppge att de ansöker om högst fem prisbasbelopp. Organisationer som enligt fördelningsprinciperna kan ha rätt till ett bidrag som är större än fem prisbasbelopp, men som sökt högst fem prisbasbelopp ska beviljas högst fem prisbasbelopp minus en krona.

Senast uppdaterad: 1:57 - 28 maj, 2021