Ansök om organisations- & etableringsbidrag för kvinnors organisering

Här hittar du information om hur ni söker organisationsbidrag eller etableringsbidrag för kvinnors organisering.

""

Hur ansöker vi?

Ansök genom att skicka ifylld ansökningsblankett och bilagor till via e-post till registrator@jamy.se.

Följande blanketter ska fyllas i. Nedan listas övriga handlingar som ska bifogas ansökan.

När kan vi ansöka?

Ansökan och tillhörande handlingar ska ha inkommit till myndigheten senast 1 oktober 2019.

Vad ska ansökan innehålla?

Läs guide för ansökan innan du skickar in din ansökan.

Ansökan till organisations- och etableringsbidrag ska innehålla:

  • Kvinnoorganisationens stadgar, med datum då de senast reviderades
  • Justerat protokoll från senaste årsmötet
  • Justerat protokoll där val av firmatecknare framgår
  • Verksamhetsberättelse eller redovisning av den verksamhet som under föreningens senaste verksamhetsår bedrivits av kvinnoorganisationen
  • En rapport från föreningens revisor som intygar tillförlitligheten i uppgiften om antal medlemmar och andel kvinnor i föreningen eller medlemsföreningarna respektive andel kvinnoföreningar i organisationen
  • Ett justerat protokoll som visar beslut att utse den revisor som granskat medlems- och föreningsuppgifterna
  • En ansvarsförbindelse skickad per post
  • En förteckning över medlemsföreningar och lokala grupper med exakt medlemsantal för respektive förening eller grupp.

Ansökan till etableringsbidrag ska även innehålla följande handlingar:

  • En utvecklingsplan ifylld på Jämställdhetsmyndighetens blankett
  • Ett justerat protokoll där det framgår att utvecklingsplanen antagits.

Beslut

Beslut om organisations- och etableringsbidrag fattas tidigast i november.

Senast uppdaterad: 10:01 - 02 sep, 2019