Ansök om organisations- & etableringsbidrag för kvinnors organisering

Här hittar du information för att ansöka om organisationsbidrag eller etableringsbidrag för kvinnors organisering.

""

Hur ansöker vi?

Ansökan görs via blankett som finns tillgänglig för nedladdning längst ner på denna sida. Till hjälp finns en tillhörande ansökningsguide som beskriver vilka uppgifter som efterfrågas och hur ni ska gå tillväga när ni fyller i blanketten.

När är sista ansökningsdag?

Utlysningen är öppen från 28 augusti 2018 till och med 1 oktober 2018 kl. 23:59. Ansökningar inkomna efter sista ansökningsdag behandlas inte.

Organisationsbidrag

Organisationsbidraget ska gå till organisationens ordinarie verksamhet. Bidraget kan till exempel gå till kostnader för opinionsbildande verksamhet, kansli, administration eller anställda.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan består av en ansökningsblankett och ett antal bilagor, som tillsammans utgör er ansökan.

Detta ska ingå i er ansökan:

 • En ifylld ansökningsblankett.
 • Kvinnoorganisationens stadgar, med datum de senast reviderades.
 • Justerat protokoll från senaste årsmötet.
 • Justerat protokoll där val av firmatecknare framgår.
 • Verksamhetsberättelse eller redovisning av den verksamhet som under föreningens senaste verksamhetsår bedrivits av kvinnoorganisationen.
 • Ekonomisk redovisning med balans- och resultaträkning för det senast avslutade räkenskapsåret. Den ska ha behandlats på årsmötet. Det ska ingå en revisionsberättelse.
 • Ett justerat protokoll som innehåller beslutet om att utse den revisor som granskat den ekonomiska redovisningen som ni har bifogat under rubriken ekonomisk redovisning.
 • En rapport från föreningens revisor som intygar tillförlitligheten i uppgiften om antal medlemmar och andel kvinnor i föreningen eller medlemsföreningarna respektive andel kvinnoföreningar i organisationen.
 • Ett justerat protokoll som visar beslut att utse den revisor som granskat medlems- och föreningsuppgifterna.
 • En ansvarsförbindelse.
 • En förteckning över medlemsföreningar och lokala grupper med exakt medlemsantal för respektive förening eller grupp.*

*Se ansökningsguide för innehåll i förteckningen.

För kvinnoorganisationer som funnits kortare än tre år finns möjlighet att ansöka om etableringsbidrag (se nedan).

Etableringsbidrag

Etableringsbidraget ska gå till organisationer för att etablera en ordinarie verksamhet. Bidraget kan till exempel gå till kostnader för att bygga upp en ny central eller lokal verksamhet.

Hur ansöker vi?

Ansökan görs via blankett som finns tillgänglig på denna sida.

När är sista ansökningsdag?

Utlysningen är öppen från den 28 augusti till och med den 1 oktober kl. 23:59. Ansökningar inkomna efter sista ansökningsdag behandlas inte.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan består av en ansökningsblankett och ett antal bilagor, som tillsammans utgör er ansökan.

Detta ska ingå i er ansökan:

 • En ifylld ansökningsblankett.
 • Kvinnoorganisationens stadgar, med datum de senast reviderades.
 • Justerat protokoll från senaste årsmötet.
 • Justerat protokoll där val av firmatecknare framgår.
 • Verksamhetsberättelse eller redovisning av den verksamhet som under föreningens senaste verksamhetsår bedrivits av kvinnoorganisationen.
 • Ekonomisk redovisning med balans- och resultaträkning för det senast avslutade räkenskapsåret. Den ska ha behandlats på årsmötet. Det ska ingå en revisionsberättelse.
 • Ett justerat protokoll som innehåller beslutet om att utse den revisor som granskat den ekonomiska redovisningen som ni har bifogat under rubriken ekonomisk redovisning.
 • En rapport från föreningens revisor som intygar tillförlitligheten i uppgiften om antal medlemmar och andel kvinnor i föreningen eller medlemsföreningarna respektive andel kvinnoföreningar i organisationen.
 • Ett justerat protokoll som visar beslut att utse den revisor som granskat medlems- och föreningsuppgifterna.
 • En ansvarsförbindelse.
 • En förteckning över medlemsföreningar och lokala grupper med exakt medlemsantal för respektive förening eller grupp.*
 • En utvecklingsplan ifylld på Jämställdhetsmyndighetens blankett.
 • Ett justerat protokoll där det framgår att utvecklingsplanen antagits.

* Se ansökningsguide för innehåll i förteckningen.

Senast uppdaterad : 9:45 - 04 Oct, 2018