Projektbidrag för jämställdhetsprojekt 2020

I juni 2020 fattade Jämställdhetsmyndigheten beslut om att nio organisationer beviljas projektbidrag för jämställdhetsprojekt. Bidraget fördelas enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. 

Klicka här för information om syftet med projektbidraget och Jämställdhetsmyndighetens beslutsprocess.

ActionAid International Sweden

Projektnamn: Attitydförändringar för att stoppa kvinnlig könsstympning
Beviljat belopp:
902 000 kronor
Hemsida: www.actionaid.se

ActionAid International Sweden får bidrag för att år två arbeta med ett projekt vars syfte är att minska förekomsten av kvinnlig könsstympning.

Projektet kommer fortsätta att arbeta med utvecklingen av de metoder som idag används i andra länder för att skapa långsiktiga aktiviteter med nya och redan etablerade deltagare. Projektets verksamhet ska utvecklas för att på sikt kunna nå fler och möta de behov som målgruppen har.

Målsättningen är att skapa ett samhälle fritt ifrån kvinnlig könsstympning genom hållbara attitydförändringar mot skadliga traditioner. Projektets aktiviteter och resultat kommer kontinuerligt att dokumenteras tillsammans med målgruppen och spridas via bland annat sociala medier.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

DHR

Projektnamn: Att vara kvinna med funktionsnedsättning är att inte finnas
Beviljat belopp:
 902 000 kronor
Hemsida: www.dhr.se

DHR får bidrag för att under perioden arbeta med ett projekt vars syfte är att med filmer belysa att kvinnor med funktionsnedsättning på olika vis osynliggörs i arbetslivet och i samhället generellt.

Projektets mål är att både synliggöra kvinnor med funktionsnedsättning för målgruppen och ge insikter, kunskap och information. Samt ge kvinnor en tydlig röst. Aktiviteterna innefattar att ta fram starka och något provokativa filmer som kombineras med fakta och personliga berättelser om kvinnor med funktionsnedsättning.

Ambitionen är att via film synliggöra person och kön istället för en homogen grupp kallad ”personer med funktions­nedsättning”. En nationell turné för att sprida filmerna och materialet via konferenser, föreläsningar och studieförbund ska äga rum under år två för att skapa opinion kring jämställdhet, kvinnor och funktionsnedsättning.

Projektets primära målgrupp är arbetsgivarorganisationer, fackförbund och utbildningsanordnare och implementeras nationellt.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning förebyggande insatser mot stressrelaterad psykisk ohälsa bland unga kvinnor.

Hela Människan i Malmö, Noomi

Projektnamn: ThaiWISE
Beviljat belopp:
934 000 kronor
Hemsida: www.noomimalmo.se

Hela Människan i Malmö Noomi får bidrag för att arbeta med projektet ThaiWISE vars syfte är att stärka egenmakten hos kvinnor i thaimassageindustrin för att självständigt kunna förändra sin livssituation.

Projektet bygger på en förstudie gjort av en oberoende forskare med språk- och kulturkompetens som kan bygga relationer med målgruppen thailändska kvinnor som har laglig rätt att arbeta i Sverige.

ThaiWISE-projektet syftar till att erbjuda thailändska kvinnor inom massagebranschen, och den bredare thailändska befolkningen i Malmö, förbättrad tillgång till stöd från myndigheter, fler anställningsalternativ och minskad arbetsexploatering samt exploatering för sexuella ändamål.

Detta ska göras genom olika aktiviteter som understödjer målgruppen genom ökad egenmakt för minskad utsatthet och ökade förutsättningar för förändring, såsom exempelvis svenskundervisning, informationsspridning om svensk arbetsrätt, rättigheter och skyldigheter och tillgång till alternativa anställningar.

Målgruppen har en central roll i projektet och målet är att målgruppen efter projektets slut själv ska driva verksamheten. Målet med projektet är att thailändska kvinnor i thaimassagebranschen i Malmö ska vara villiga och ha möjligheten att tillägna sig samhällsskydd och stöd eftersom de är mer medvetna om sina rättigheter, samt att de som erbjuder stöd och myndighetstjänster är mer strategiska gällande vilket stöd som erbjuds.

Verksamheten bedrivs i Malmö men kunskapen som utvecklas i projektet kan spridas inom andra områden till hela landet. Projektet genomförs i samarbete med lokala myndigheter och andra relevanta aktörer.

Jordens Vänner

Projektnamn: En seri(e)ös väg till klimaträttvisa
Beviljat belopp:
802 000 kronor
Hemsida: www.jordensvanner.se

Jordens vänner får bidrag för att arbeta med ett projekt som syftar till att belysa att jämställdhet är en förutsättning för klimaträttvisa samt hur klimatpolitiken påverkas negativt av traditionellt maskulina normer. Projektet riktar sig till allmänheten, mansgrupper och gymnasielever samt mansdominerade arbetsplatser och målgruppen har en aktiv roll i det.

Projektet genomförs i samarbete med Män för jämställdhet MÄN. Målet är att bidra till ökad medvetenhet och kunskap i samhället kring hur jämställdhet är kopplat till klimatfrågan. Projektets aktiviteter består dels av produktion av ett seriealbum som tas fram tillsammans med sakkunniga och feministiska serietecknare. Seriealbumet kommer att användas som diskussionsmaterial för projektets totalt 10 föredrag och workshops på arbetsplatser, gymnasieskolor och mansgrupper, vissa av dessa med välkända forskare.

Projektet kommer att genomföras i Stockholm, Göteborg och Malmö men dess resultat kommer att spridas såväl nationellt som internationellt. Genom ökad medvetenhet om hur brist på jämställdhet och destruktiva könsnormer påverkar klimatarbetet och engagemang, vill Jordens vänner genom  lägga en djupare grund för att jämställdhetsperspektiv integreras i arbetet med klimatfrågan hos målgrupperna och tvärtom samt i förlängningen skapa mer engagemang.

Jämställd Utveckling Skåne

Projektnamn: Byggföräldrar
Beviljat belopp:
502 000 kronor
Hemsida: www.jamstalldutveckling.se 

Syftet med projektet är att sprida kunskap om och öka engagemanget för jämställd föräldraledighet inom byggsektorn i Skåne, samt att underlätta för arbetsgivare och arbetstagare att göra jämställda val kopplat till föräldraledighet. Det kommer att utföras inom byggbranschen med arbetsgivare och ombudspersoner som den primära målgruppen, och arbetstagare som den sekundära målgruppen. Utbildningsinsatser och workshops kommer att hållas för ombudspersoner och arbetsgivare/personer på ledande position/HR i mindre och medelstora företag där organisationen har identifierat de största behoven.

Projektet ska resultera i att företag inom byggbranschen i Skåne får ökad kunskap om jämställdhet och vikten av jämställd föräldraledighet för att uppnå en mer jämställd byggbransch. Deltagarna förväntas efter projekttidens slut ha fått de verktyg och den kompetens som behövs för att fortsätta driva arbetet om mer jämställ uttag av föräldraledighet inom byggbranschen. Efter projekttiden ska frågan om jämställd föräldraledighet har kommit högre upp på arbetsgivares och fackligt ansvarigas agendor.

Inom projektet ska även en praktika om jämställd föräldraledighet i privat sektor, med ett eget kapitel om byggbranschen, tryckas och spridas. Samverkan sker med fackförbundet Byggnads Skåne. Projektet implementeras i flera skånska kommuner, bland annat Malmö, Helsingborg och Kristianstad.

Make Equal

Projektnamn: Okej med dej?
Beviljat belopp:
902 000 kronor
Hemsida: www.makeequal.se 

Den övergripande målsättningen med ”Okej med dig” är att stärka samtyckeskulturen och vända perspektivet för vem som ansvarar för samtycket. Projektet vill ge pedagoger och vårdnadshavare verktyg för att tillsammans med barnen skapa en samtyckeskultur inom förskolan.

Inom projektet ska metoder och material för att införa en samtyckeskultur i förskolan tas fram bestående av övningar, enklare pedagogiska filmer, affischer och en barnbok. Detta kommer att utvecklas och testas tillsammans förskolor, för att sedan lanseras, spridas och tillgängliggöras brett. Make Equal har etablerat samarbete med åtta förskolor som ska medverka i framtagandet och testningen av materialet.

Den primära målgruppen är de vuxna som ansvarar för införandet av en samtyckeskultur i förskolor – pedagoger, rektorer, huvudmän samt vårdnadshavare. Den sekundära målgruppen är barn i förskolan. Referensgrupper med barn kommer att skapas inom projektet. Organisationen har etablerat samarbete med åtta olika förskolor som ansvarar för att ta fram en passande referensgrupp inom sin förskola.

Projektet kommer initialt att verka i Umeå- och Stockholmsområdet där samarbetsförskolorna finns. Det framtagna materialet kommer dock i ett att tillgängliggöras på nationell nivå.

Pink Programming

Projektnamn: Kurs i jämställdhet
Beviljat belopp:
752 000 kronor
Hemsida: www.pinkprogramming.se

Pink Programming får bidrag för att genomföra ett projekt som syftar till att hjälpa IT-företag skapa bättre mångfald, främst genom mer balanserad könsfördelening. Pink Programming ska genomföra projektet genom att hålla utbildningar och leda en processplan mot en Pink Certifiering som ska kunna användas av företag för att visa att de aktivt arbetar för en mer inkluderande arbetsmiljö.

Målet med projektet är att företagen med ska få konkreta, praktiska verktyg för att kunna arbeta aktivt med att förändra sin företagskultur till att bli mer inkluderande. Det syftar till att skapa en arbetsmiljö där individer kan vara sig själva och deras potential får blomstra vilket inte bara ger bättre lönsamhet för företagen, utan också bidrar till bättre mental hälsa hos de anställda.

Genom att arbeta för ökad jämställdhet och en mer inkluderande arbetsmiljö i IT-branschen bidrar projektet även till såväl bättre fördelning av makt och inflytande i samhället som ekonomisk utjämning mellan könen. Kurserna kommer att hållas i Stockholm och företag från hela Sverige kommer att bjudas in. Kursen avser två omgångar med totalt 40 deltagare från 20 företag.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning förebyggande insatser mot stressrelaterad psykisk ohälsa bland unga kvinnor.

RF SISU Örebro län

Beviljat belopp: 552 000 kronor
Hemsida: www.rfsisu.se/orebrolan  

RF SISU Örebro län får bidrag för att slutföra sitt projekt vars syfte är att öka jämställdheten inom idrotten genom möjliggörandet av samtal och diskussioner kopplade till stereotypa och destruktiva manlighetsideal inom idrotten. Med projektet ska medvetenheten öka och de miljöer som riskerar att reproducera mäns våld mot kvinnor reduceras.

Det övergripande syftet år två är att vidareutveckla, sprida och implementera framtagna metoder för våldsprevention inom idrotten. Fokus ligger på att göra arbetet långsiktigt hållbart med en ambition att sprida och göra metoden applicerbar inom fler delar av idrotten.

I planen ingår fortsatta processarbeten och samtal med föreningar och grupper med nyanlända, utvecklingsarbete för att implementera nya flexibla former och arbetssätt för att tillgängliggöra framtagna metodmaterial.

Projektets primära målgrupper är pojkar inom föreningsidrotten i Örebro län, företrädesvis inom länets hockeyklubbar; idrottsledare och organisationsledare och styrelser i de deltagande föreningarna samt nyanlända män.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

RFSU Malmö

Projektnamn: Spektrum: Sex
Beviljat belopp:
752 000 kronor
Hemsida: www.rfsu.se/malmo

Fortsättning på projekt som startade 2019. RFSU Malmö får bidrag för att under arbeta med ett projekt vars syfte är att främja jämställd sexuell hälsa och rättigheter samt förebygga sexuellt våld för personer med autismspektrumtillstånd.

Målgruppen är män, kvinnor, transpersoner och ickebinära som lever med autismspektrumtillstånd samt yrkesverksamma som möter gruppen. Målgruppen kommer involveras i utformandet av tematiska cafékvällar, samt utbilda yrkesverksamma inom tre LSS-verksamheter kopplat till bland annat samtycke och jämställdhet, samt rättigheter.

Projektet ska innehålla samtalskvällar och avsluta med en konferens som riktar sig till målgruppen och yrkesverksamma som möter målgruppen. Projektet kommer genomföras i Skåne län och utvärderingarna kommer att göras tillgängliga för andra verksamheter nationellt.

Projektet genomförs med bakgrund i internationell forskning som visar att personer med autismspektrumtillståndet generellt har mindre tillgång till sexualundervisning än majoritetsbefolkningen och erfarenhet visar att bland annat fördomar tenderar att hämma personers möjlighet att uttrycka sexualitet.

Projektets målsättning är att den sexuella och reproduktiva hälsan för personer med autismspektrumtillstånd skall vara jämställd och fri från våld.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

 

Senast uppdaterad: 6:02 - 14 dec, 2020