Verksamhetsbidrag för kvinnors organisering 2019

I november 2019 fattade Jämställdhetsmyndigheten beslut om att tio organisationer beviljas verksamhetsbidrag för kvinnors organisering. Bidraget fördelas enligt förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

ASOV Stockholm

Projekt: Motverka tvångs- och barnäktenskap genom ökad kunskap och informationsspridning bland kvinnliga kvotflyktingar med ursprung från afrikanska länder söder om Sahara.
Beviljat belopp: 568 578 kronor
Hemsida: www.asovstockholm.org

ASOV Stockholm är en humanitär, kulturell och ideell organisation som sedan 2006 har arbetat med att sprida kunskap om kvinnors rättigheter, sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och jämställdhet.

Organisationen har sökt medel för ett projekt vars syfte är att bidra till att motverka tvångs- och barnäktenskap genom att skapa ett nätverk som stöttar flickor och kvinnor som utsätts eller riskerar att utsättas. De förebygger även tvångs- och barnäktenskap genom ökad kunskap och informationsspridning.

Projektets aktiviteter består av en stor internationell konferens i Stockholm med deltagare från bland annat Sverige, Norge, Bryssel och Kanada. Två mindre efterföljande konferenser genomförs i Sundsvall och Malmö för att upprätthålla kontaktnät.

FEMNET

Projekt: Internationellt utbyte på temat socialt företagande med fokus på kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Beviljat belopp: 233 000 kronor
Hemsida: www.femnet.org

FEMNET är ett lokalt resurscentrum och nätverk för kvinnor. Deras syfte är att stärka kvinnors ställning i samhällslivet, på arbetsmarknaden och i företagandet. Speciell fokus ligger på kvinnors möten stad/landsbygd, synliggörande av kvinnors kulturarv, lokal utveckling och integration.

De har sökt medel för att genomföra ett internationellt utbyte på temat socialt företagande. De ska bjuda hit ett aktörer från sitt europeiska Winnet-nätverk som alla arbetar med socialt företagande som ett sätt att få ut kvinnor på arbetsmarknaden. Fokus ligger på kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden vilket i en svensk kontext ofta är kvinnor med utländsk bakgrund.

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö

Projekt: Normkritisk studie med enkät, fokusgrupper och storgruppsdialog för att kvinnor som står utanför den traditionella jämställdhetsnormen ska bli inkluderade.
Beviljat belopp: 717 131 kronor
Hemsida: www.ikf.se

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF) verkar som en mötesplats och plattform för jämställdhet, demokrati och samhällsinkludering av utrikesfödda kvinnor i Öresundsregionen.

IKF Malmö har sökt medel i samverkan med Jämställd Utveckling Skåne och folkbildningsförbundet SV Vuxenskolan för att genomföra en omfattande normkritisk studie. Syftet är att ge en röst åt de kvinnor vars kontext i vårt samhälle är utanför jämställdhetsbegreppets norm. Genom kvalitativa-och kvantitativa studier, fokusgrupper och lärande storgruppsdialoger i samverkan med målgruppen utvecklas ett underlag som ger andra perspektiv på jämställdhet. Resultaten från studien kommer ge organisationen och andra aktörer på både lokal, regional och nationell nivå, verktyg att utveckla mångfacetterade förhållningssätt och metoder inom ramen för jämställdhetsarbetet.

Jämställd Utveckling Skåne

Projekt: Samla spelutvecklare och entreprenörer inom spelbranschen i Skåne som vill arbeta med jämställdhet i sin ordinarie verksamhet.
Beviljat belopp: 639 730 kronor
Hemsida: www.jamstalldutveckling.se

Jämställd Utveckling Skåne (JUS) är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening. De är en medlemsorganisation, en kunskapsorganisation och en samverkanspartner som arbetar tillsammans med en mångfald av parter från offentlig, privat, idéburen sektor och akademin. JUS arbetar för att öka kunskapen, intresset och engagemanget för en intersektionell jämställdhet bland föreningens målgrupper.

JUS söker medel för projektet Jämställdhetsprogrammering som är till för spelutvecklare i Skåne som vill bidra till att branschen ska bli mer jämställd. Den har mångårig erfarenhet av att arbeta med jämställdhet och regional utveckling i Skåne. Tillsammans med Game Habitat, en ideell förening som samlar 30 spelföretag i Skåne, kommer projektet samla spelutvecklare och entreprenörer som vill arbeta med jämställdhet i sin ordinarie verksamhet.

Maktsalongen

Projekt: Ett mentorskapsprogram för unga kvinnor i ledande positioner med träffar runt om i landet för att stärka kvinnor i sitt ledarskap i civilsamhället.
Beviljat belopp:  339 000 kronor
Hemsida: www.maktsalongen.se

Maktsalongen arbetar för ett jämställt samhälle där makt och inflytande fördelas rättvist. De vill se fler unga kvinnor som ser sig själva som ledare. Maktsalongen arbetar för att stärka kvinnliga ledare, stötta organisationer för att bli mer jämställda, opinionsbildning och kunskapsspridning för att förändra värderingar och den politik som leder till ojämställd maktbalans i samhället.

Genom projektet Maktmötet har Maktsalongen skapat ett mentorskapsprogram för unga kvinnor i ledande positioner som syftar till att utveckla deltagarna som ledare och skapa en upplevelse av systerskap som i förlängningen sprider organisationens lärdomar i deltagarnas respektive organisationer. Maktsalongen arrangerar genom projektet Maktmötet träffar runt om i landet för att stärka kvinnor i sitt ledarskap i civilsamhället och därigenom kunna bidra till ett mer jämställt civilsamhälle, vilket i sin tur skapar ett mer jämställt samhälle.

MENSEN – Forum för menstruation

Projekt: Öka människors kunskap kring menstruation genom utbildningspaket och pilotcertifiering.
Beviljat belopp: 852 000 kronor
Hemsida: mensen.se

Sedan 2013 arbetar MENSEN – Forum för menstruation för att öka människors kunskap kring menstruation och menscykeln, bryta tabun som har med menstruation att göra och förebygga stigmatisering av menstruerande kvinnor och transpersoner.

Projektet ”Menscertifiering av arbetsplatser”, som har drivits under 2019,  syftar till att förbättra menshälsan inom arbetslivet och har resulterat i ett utbildningspaket och en pilotcertifiering.

MENSEN har sökt medel för att under 2020 fullfölja projektet och ta fram flera utbildningspaket riktade till olika aktörer inom arbetslivet, exempelvis ledning, personalansvariga, arbetsplats- och arbetsmiljöombud samt fackförbund. Arbetet ska sedan integreras i organisationens ordinarie verksamhet.

Operation 1325

Projekt: Stärka unga kvinnor som aktörer i arbetet mot våldsbejakande extremism i sina närområden och i den offentliga debatten.
Beviljat belopp: 551 000 kronor
Hemsida: www.operation1325.se

I sin ordinarie verksamhet arbetar Operation 1325 nationellt och internationellt för implementeringen av resolution 1325: att kvinnor ska finnas med som beslutsfattare i alla frågor om internationell säkerhet och konflikter.

Deras ansökan till verksamhetsbidrag har resolutionerna 2250 och 2242 som grund. Dessa två fokuserar på ungas möjlighet att delta i fredsarbete samt motverkande av våldsbejakande extremism. Målet är att stärka unga kvinnor som aktörer i arbetet mot våldsbejakande extremism i sina närområden och i den offentliga debatten.

Rise – Riksförbundet mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen

Projekt: En internetbaserad plattform för hjälp till självhjälp för kvinnor som varit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp som barn.
Beviljat belopp: 467 000 kronor
Hemsida:  www.rise-sverige.se

Rise är Sveriges äldsta stödorganisation för vuxna som utsatts för incest och andra sexuella övergrepp som barn. Deras viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för utsatta att mötas och dela erfarenheter. De bedriver stöd via telefon, e-post och stödgrupper till utsatta. Därutöver arbetar de med informationsspridning och utbildning till framför allt professioner som möter eller kan tänkas möta utsatta.

Rise söker medel för att ta fram en internetbaserad plattform för hjälp till självhjälp, för att kunna nå ut till fler kvinnor i Sverige som varit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp som barn, så att de får verktyg för sin läkningsprocess oberoende av ålder och geografisk tillhörighet. Detta kommer öka möjligheterna för fler att få stöd och hjälp vilket ligger i linje med förordningens syfte och i linje med regeringens jämställdhetsmål 5 och 6.

Sveriges Kvinnolobby

Projekt: Granska regeringens rapportering till FN om hur FN:s kvinnokonvention uppfylls i Sverige och hur jämställdheten har utvecklats under de senaste åren.
Beviljat belopp: 1 002 000 kronor
Hemsida: www.sverigeskvinnolobby.se

Sveriges Kvinnolobby är en ideell verksam paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse som samlar 46 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället. Sveriges Kvinnolobbys arbete vilar på en feministisk grund och utgår från FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och Beijing Platform for Action (BPfA), samt EU:s verksamhet rörande kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Sveriges Kvinnolobby arbetar för att ett kvinno- och jämställdhetsperspektiv ska finnas i alla politiska, ekonomiska och sociala sammanhang, på såväl lokal och nationell som europeisk och internationell nivå. Sveriges Kvinnolobby är den svenska sektionen inom European Women’s Lobby (EWL), den europeiska paraplyorganisationen för nationella och europeiska kvinnoorganisationer.

Sveriges Kvinnolobby får bidrag för att under perioden 1 februari 2020 – 31 januari 2021 arbeta med ett projekt vars syfte är att tillsammans med resterande CEDAW-nätverk skriva, publicera och distribuera en skuggrapport av regeringens rapport till FN om hur CEDAW uppfylls i Sverige. Skuggrapporten utgör civilsamhällets granskning av såväl regeringens rapportering samt hur situationen gällande jämställdhet har utvecklats under de senaste åren i Sverige med målet att driva fram reformer för ökad jämställdhet.

Tjejzonen

Projekt: Vidareutveckla en webbaserad utbildning för att fler volontärer, även utanför storstadsområdena, ska kunna bemöta och ge stöd till tjejer som lider av psykisk ohälsa.
Beviljat belopp: 1 142 000 kronor
Hemsida: www.tjejzonen.se

Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer och arbetar för tjejers rätt att bli lyssnade på och att den psykiska hälsan ska öka bland alla som definierar sig som tjejer mellan 10 och 25 år. Tjejzonen erbjuder stöd på olika sätt, varav den största verksamheten är jourstöd via chatt som är öppen kvällstid 5 dagar i veckan året om. Tjejzonen erbjuder även stöd till tjejer i en längre relation, där den stödsökande som vi kallar för “Lillasyster” får stöd av en volontär, som kallas för “Storasyster” i upp till ett år.

Tjejzonen får bidrag för att under perioden 1 januari 2020 – 31 december 2020 arbeta med ett projekt vars syfte är att vidareutveckla Tjejzonens webbaserade grundutbildning, skapa standardiserade uppdragsutbildningar och utbilda Tjejzonens personal i att hålla webbaserade utbildningar. Verksamheten syftar till att kunna utbilda fler volontärer, även utanför storstadsområdena, för att på så vis kunna bemöta och ge stöd till fler unga tjejer som lider av psykisk ohälsa.

Trajosko Drom

Projekt: Stärka kvinnor i den romska minoriteten och öka kunskaperna om exempelvis våld, köns- och hedersnormer.
Beviljat belopp: 413 743 kronor
Hemsida: www.trajoskodrom.se

Trajosko Drom verkar för att stödja och lyfta individer ur social utsatthet och stärka deras kapacitet att hantera sina liv. Med ett fast medborgarkontor som är öppet dagtid erbjuds samhällsvägledning, hjälp med myndighetskontakter och blanketter. Organisationen bedriver även projektverksamhet i olika former för att utveckla den romska gruppen och minska klyftorna.

Projektet Vorbinas – Låt oss talas vid syftar till att stärka kvinnor i den romska minoriteten i Sverige. Trajosko Drom identifierar kvinnor som en särskilt utsatt grupp som sällan vågar vända sig till övriga samhällets resurser med anledning av att de historiskt sett har dåliga erfarenheter. Trajosko Drom kommer i projektet att genomföra aktiviteter i form av workshops för kunskapsutbyte mellan målgruppen och offentlig verksamhet genom etablerade samarbetspartners. Aktiviteterna syftar till ökad kunskap om exempelvis köns- och hedersnormer samt våldsbegreppet med målet att stärka våldsutsatta kvinnor i sin roll och kapacitet att tillvarata sina rättigheter, stötta varandra, ta plats i det offentliga och lyfta eftersatta frågor.

Senast uppdaterad: 12:57 - 12 okt, 2020
  • Statsbidrag