Projektbidrag för jämställdhetsprojekt 2019

I juni 2019 fattade Jämställdhetsmyndigheten beslut om att 12 organisationer beviljas projektbidrag för jämställdhetsprojekt. Bidraget fördelas enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. 

ActionAid International Sweden

Projektnamn: Attitydförändringar för att stoppa kvinnlig könsstympning
Beviljat belopp:
900 000 kronor
Hemsida: www.actionaid.se

ActionAid International Sweden får bidrag för att arbeta med ett projekt vars syfte är att minska förekomsten av kvinnlig könsstympning.

Projektet kommer använda sig av beprövade metoder som använts i andra länder med goda resultat och som i hög utsträckning fokuserar på långsiktiga attitydförändringar. Med hjälp av experter ifrån andra länder kommer metoden att anpassas till den svenska kontexten och därigenom formulera aktiviteter.

Parallellt kommer en kartläggning att genomföras för att nå en målgrupp bestående av unga kvinnor och män samt personer i deras omgivning.

Målsättningen med projektet är att skapa ett samhälle fritt ifrån kvinnlig könsstympning genom hållbara attitydförändringar mot skadliga traditioner. Projektets aktiviteter och resultat kommer kontinuerligt att dokumenteras tillsammans med målgruppen och spridas via bland annat sociala medier.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning med målgruppen unga.

Boost by FC Rosengård

Projektnamn: Nya perspektiv – Nya vägar
Beviljat belopp:
600 000 kronor
Hemsida: www.boostbyfcr.se

Boost by FC Rosengård får bidrag för att under arbeta med ett projekt vars syfte är att tillsammans med målgruppen unga arbetslösa medvetandegöra och överbrygga de stereotypa föreställningar som påverkar deras val av utbildning, yrke och ansvarsfördelningen av det obetalda hushållsarbetet.

Genom bland annat workshops syftar projektet till att tillsammans med målgruppen överbrygga framförallt de könsnormer som försvårar val av utbildning och yrke vilket också på sikt antas främja den ekonomiska jämställdheten.

Projektets övergripande syfte är att uppnå ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män vilket ska genomföras av målsättningarna om ökad insikt för målgruppen om hur val av utbildning och yrke kopplat till könsnormer påverkar deras inkomst på både kort- och lång sikt, hur fördelningen av det obetalda hushållsarbetet påverkar livsinkomst och ekonomisk självständighet och ge ökade förutsättningar för yrkesverksamma som möter målgruppen att diskutera normer kopplade till arbetsmarknaden.

En referensgrupp bestående av unga vuxna kommer inledningsvis och kontinuerligt under projektets gång medverka i framtagningen av workshops och utvecklingsmaterial. Även yrkesverksamma som möter målgruppen kommer att delta och bidra med erfarenheter. Detta kommer avslutningsvis resultera i ett metodmaterial i form av en handbok som ska spridas inom organisationen och till andra organisationer.

DHR

Projektnamn: Att vara kvinna med funktionsnedsättning är att inte finnas
Beviljat belopp:
1 450 000 kronor
Hemsida: www.dhr.se

DHR får bidrag för att under perioden arbeta med ett projekt vars syfte är att med filmer belysa att kvinnor med funktionsnedsättning på olika vis osynliggörs i arbetslivet och i samhället generellt.

Projektets primära målgrupp är arbetsgivarorganisationer, fackförbund och utbildningsanordnare.

Projektets mål är att både synliggöra kvinnor med funktionsnedsättning för målgruppen och ge insikter, kunskap och information. Samt ge kvinnor en tydlig röst. Projektets aktiviteter innefattar att ta fram starka och något provokativa filmer som kombineras med fakta och personliga berättelser om kvinnor med funktionsnedsättning. Ambitionen är att via film synliggöra person och kön istället för en homogen grupp kallad ”personer med funktions­nedsättning”. Att detta blir ett första steg i ett fortsatt arbete med att skapa opinion kring jämställdhet, kvinnor och funktionsnedsättning. För att lyckas med det kommer en fokusgrupp skapas bestående av kvinnor med olika funktionsnedsättningar.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning främja ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning.

Hela Människan i Malmö, Noomi

Projektnamn: ThaiWISE
Beviljat belopp:
600 000 kronor
Hemsida: www.noomimalmo.se

Hela Människan i Malmö, Noomi får bidrag för att under perioden arbeta med ett projekt i Malmö vars syfte är att stärka egenmakten hos kvinnor i thaimassageindustrin för att självständigt kunna förändra sin livssituation.

Projektet bygger på en förstudie gjord av en oberoende forskare med språk- och kulturkompetens som kan bygga relationer med målgruppen thailändska kvinnor som har laglig rätt att arbeta i Sverige, men som fallit offer för människohandel för sexuella ändamål och tvångsarbete.

Projektet omfattar ett systematiskt stöd med insatser på strategisk nivå som bland annat innehåller effektiv svenskundervisning, kunskap för att orientera sig i samhället, information om svensk arbetsrätt, rättigheter och skyldigheter och tillgång till alternativa anställningar.

Målgruppen har en central roll i projektets aktiviteter och står bland annat för spridningen av information och kunskap till fler kvinnor och thaimassagesalonger, ingår i referensgrupper och uppsökande arbete på thaimassagesalonger.

Kunskapen som utvecklas i projektet kan spridas inom andra områden till hela landet och projektet genomförs i samarbete med lokala myndigheter och andra relevanta aktörer.

Juventas ungdomsjour

Projektnamn: Hedersförebyggande jämställdhetsarbete med killar som målgrupp
Beviljat belopp:
600 000 kronor
Hemsida: www.juventasungdomsjour.se

Juventas ungdomsjour får bidrag för att under perioden arbeta med ett projekt vars syfte är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck utifrån intersektionella perspektiv på hedersproblematik men med fokus på machokultur och killar som målgrupp, som både riskerar att utsättas och utöva hedersvåld. Det är av betydande vikt att arbeta med unga killar som målgrupp för att verka förebyggande för att synliggöra att en och samma person kan både vara offer för våld och förtryck samt utöva våld och förtryck mot någon annan.

Projektet kommer att bedrivas inom fritids- och föreningsverksamhet inom Södertäljes kommun med syfte att utbilda dess personal för att ge konkreta och handfasta verktyg och förhållningssätt i form av utbildning och material. Under projektets genomförandefas kommer en utbildningssatsning för ledare som arbetar med unga tas fram där de få handfasta verktyg i hur en kan bemöta, agera och handla vid en misstänkt hedersrelaterad situation där subjektet är förövare och/eller offer.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning med målgruppen unga.

RFSU Malmö

Projektnamn: Spektrum: Sex
Beviljat belopp:
600 000 kronor
Hemsida: www.rfsu.se/malmo

RFSU Malmö får bidrag för att under arbeta med ett projekt vars syfte är att främja jämställd sexuell hälsa och rättigheter samt förebygga sexuellt våld för personer med autismspektrumtillstånd.

Målgruppen är män, kvinnor, transpersoner och ickebinära som lever med autismspektrumtillstånd samt yrkesverksamma som möter gruppen. Målgruppen kommer involveras i utformandet av tematiska cafékvällar, samt utbilda yrkesverksamma inom tre LSS-verksamheter kopplat till bland annat samtycke och jämställdhet, samt rättigheter.

Projektet genomförs med bakgrund i internationell forskning som visar att personer med autismspektrumtillståndet generellt har mindre tillgång till sexualundervisning än majoritetsbefolkningen och erfarenhet visar att bland annat fördomar tenderar att hämma personers möjlighet att uttrycka sexualitet.

Projektets målsättning är att den sexuella och reproduktiva hälsan för personer med autismspektrumtillstånd skall vara jämställd och fri från våld.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning främja ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning.

RFSU Uppsala

Projektnamn: Vara, välja och njuta – ett projekt om kommunikation, gränser och könsroller
Beviljat belopp:
800 000 kronor
Hemsida: www.rfsu.se/uppsala

RFSU Uppsala får bidrag för att under perioden arbeta med ett projekt vars syfte är förebygga sexuellt våld i ungas nära relationer, med det övergripande målet att skapa en mer jämställd sexuell och reproduktiv hälsa.

Projektet ska genomföras med elevgrupper på 30 högstadie- och gymnasieskolor i socioekonomiskt utsatta områden i Uppsala län.

Genom workshops och fördjupande samtal om bland annat könsnormer och våld i nära relationer ska ungas kunskap och medvetenhet öka, en ny metod utvecklas, utvärderas och spridas till riksorganisationer, skolor och andra relevanta aktörer.

Arbetsgruppsträffar, referensgruppsträffar, projektledning och utbildning av informatörer är exempel på insatser som ingår i projektet.

Projektets aktiviteter baseras på forskning kring våld i unga näras relationer och kommer att genomföras i samarbete med organisationen MÄN i Uppsala, Sensus Uppsala och skolor i Uppsala län.

SOS Barnbyar Sverige

Projektnamn: Mödrar som kommer på anknytning
Beviljat belopp:
1 100 000 kronor
Hemsida: www.sos-barnbyar.se

SOS Barnbyar får bidrag för att under arbeta med ett projekt vars syfte är att genomföra en kartläggning för att identifiera behov hos mammor som anlänt till Sverige på anknytning till sitt barn som tidigare kommit som ensamkommande.

Kartläggningen genomförs för att rikta insatser till kvinnorna och ska sedan ligga till grund för ett familjestärkande program som komplement till befintlig kommunal verksamhet.

Projektet genomförs i syfte att fördjupa kunskapen om mammornas behov och därigenom kunna rikta insatser för att underlätta etableringen i samhället samt avlasta det ansvar som i nuläget vilar på barnen. Efter den inledande kartläggning så ämnar projektet att genomföra både individuella och gruppbaserade workshops där skräddarsydda insatser tas fram baserat på identifierade behov.

Efter projektets avslut ska organisationen sprida aktiviteterna inom den nationella verksamheten.

Stiftelsen Fryshuset

Projektnamn: Elektra: ett liv fritt från våld och förtryck i hederns namn
Beviljat belopp:
950 000 kronor
Hemsida: www.fryshuset.se

Fryshuset får bidrag för att under perioden 1 augusti 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att motverka hedersrelaterat våld och förtryck med särskilt fokus på unga personer med HBTQIA +-identitet och unga personer i parallella samhällsstrukturer.

Projektets aktiviteter avser att föra över kunskap om Elektra-verksamhet till Fryshusplatser som inte har det idag och kunskapsspridning av utbildnings­materialet Elektra hjältar och hjältinnor.  Projektet utgår ifrån erfarenheter om att attitydförändringar först kan påbörjas när individen är medveten om sina rättigheter, vilket då underlättar möjligheten att våga ifrågasätta, reflektera och diskutera värderingar.

För att nå ut till hela målgruppen behövs metoden både på gräsrots- och samhällsnivå bland yrkesverksamma. Därför finns ett behov av att bredda kompetensen nationellt för att på sikt kunna starta upp fler verksamheter som arbetar med frågan samt ett behov att aktivt identifiera och arbeta specifikt med extra utsatta grupper. Det pågående arbetet i verksamheten är nära anknutet till målgruppen, då deltagarna görs delaktiga genom att få vara med att påverka utformning och aktiviteter.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning med målgruppen unga.

Sverok

Projektnamn: LEIA – nätverk för spelande tjejer
Beviljat belopp:
800 000 kronor
Hemsida: www.sverok.se

Sverok får bidrag för att under perioden arbeta med ett projekt vars syfte är att öka tjejers inflytande i spelhobbyn och stärka dem i rollen som ledare och arrangörer.

Projektet syftar också till att öka kompetensen om jämställdhet och integrera jämställdhetsperspektiv i spelhobbyn och närliggande verksamheter. Projektet kommer att bedrivas inom spelkulturen i Sverige och den primära målgrupper är tjejer, 13–25 år med spelintresse.

Projektets övergripande mål är att vidareutveckla och implementera ett mentorskapsprogram med fokus på digitala lösningar som bland annat ska ge tillgång till mentorskap i hela landet och som kan nå ut till resurssvaga personer och personer med psykisk ohälsa.

Ett program som stimulerar lokalt engagemang och ger styrka i ett nationellt nätverk. Ett program som ligger i tiden och lätt går att anpassa inför framtidens utmaningar. En spelhobby med ett integrerat jämställdhetsperspektiv, där alla har lika möjligheter och skyldigheter oavsett kön. En spelhobby där tjejer har en stark ställning och har samma möjlighet till utveckling, ledarskap och inflytande över sin fritid som killar.

Målgruppen kommer att vara tätt involverade i arbetet med mentorskapsprogrammet genom en arbetsgrupp, som planerar och genomför projektets aktiviteter, utbildningar, kurser och filmer.

TRIS, Tjejers rätt i samhället

Projektnamn: Bo själv-akademin
Beviljat belopp:
1 100 000
Hemsida: www.tris.se

Tris, Tjejers rätt i samhället får bidrag för att under perioden arbeta med ett projekt vars syfte är att utveckla en metod som ger verktyg för att kunna leva ett självständigt liv fritt från våld och förtryck. Målgruppen är vuxna heders­våldsutsatta individer som lever med skyddad identitet och som har brutit med sin familj/släkt.

Projektets målsättning är att målgruppen ska utveckla färdigheter som möjliggör makten att forma sitt eget liv. Dessa färdigheter kan vara:

  • Praktiska färdigheter (ex. brandskydd, fysisk miljö och försäkringar).
  • Sociala färdigheter (ex. nätverk/kontakter, grannar)
  • Ekonomiska färdigheter (ex. budgetplanering, räkningar och besparingar).
  • Arbetsrelaterade färdigheter (ex. att söka arbete, rättigheter/skyldigheter).

Projektets aktiviteter innefattar att skapa referensgrupper med målgruppen och yrkesverksamma såsom personal på skyddade boenden, daglig verksamhet och personal på arbetsförmedlingen. Skapa ett nätverk för samhällsaktörer och ta fram en intervjumall och enkätformulär som ska ligga till grund för metoden.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning främja ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning och förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning med målgruppen unga.

Örebro läns idrottsförbund

Projektnamn: Idrotten som arena för schyssta samtal: ett projekt om jämställdhet, maskulinitet och våldsprevention
Beviljat belopp: 500 000 kronor
Hemsida: www.olif.se

Örebro läns idrottsförbund får bidrag för att under arbeta med ett projekt vars syfte är att öka jämställdheten inom idrotten genom möjliggörandet av samtal och diskussioner kopplade till stereotypa och destruktiva manlighetsideal inom idrotten.

Med projektet förväntas medvetenheten öka och därigenom reducera de miljöer som riskerar att reproducera mäns våld mot kvinnor. Med hjälp av bland annat kortfilmer ämnar projektet skapa diskussionsunderlag för projektets målgrupp som primärt är män och pojkar.

Projektets huvudsakliga aktivitet är samtal och diskussioner där deltagarna är i centrum men dit även experter kan bjudas in. Dessutom kommer projektet även att arbeta med enskilda föreningars styrelser och organisationsledare för att utveckla styrdokument i enlighet med projektets målsättning.

Projektet kommer att kontinuerligt dokumenteras och utvärderas för att i slutändan resultera i ett färdigt metodmaterial för vidare användning.

Senast uppdaterad: 10:32 - 24 jun, 2020