Projektbidrag för jämställdhetsprojekt 2018

I december 2018 fattade Jämställdhetsmyndigheten beslut om att 16 organisationer beviljas projektbidrag för jämställdhetsprojekt. Bidraget fördelas enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. 

Anhörigas Riksförbund

Projekt: ”Uppdrag anhörig”

Bidragets användning: Anhörigas Riksförbund får bidrag för att under perioden 31 december 2018 till 30 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att belysa genusaspekter av anhörigskap. Målet är att sammanställa och tillgängliggöra kunskap som berör livssituationen för kvinnor i arbetsför ålder som är anhörig till en medmänniska som på grund av sjukdom, ålderdom eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand. I projektet ska befintlig kunskap på området kartläggas och kompletteras med berättelser från djupintervjuer. Detta ska sedan ligga till grund för en rapport och en kampanjfilm. Projektets målgrupp är kvinnor i arbetsför ålder. Samarbetspartners är Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NKA).

Belopp:  990 500 SEK

Organisationens hemsida:  www.anhorigasriksforbund.se

Astma- och allergiförbundet

Projekt: ”Är du man eller människa?”

Bidragets användning: Astma- och allergiförbundet får bidrag för att under perioden 31 december 2018 till 30 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att genomföra en studie för att kartlägga attityder och normer som rör främst mäns relation och engagemang inom hälsoområdet. Projektet kommer att samla in data från enkäter, djupintervjuer och gruppsamtal genom inbjudningar och uppsökande verksamhet. Detta ska ligga till grund för en strategi för ökad jämställdhet inom hälsoområdet samt strategier för privatpersoner och organisationer som vill öka jämställdheten inom hälsa. Projektets målgrupp är personal inom vård/skola/omsorg samt ideellt engagerade inom Astma- och allergiförbundet.

Belopp:  1 402 000 SEK

Organisationens hemsida: www.astmaoallergiforbundet.se

Bris – Barnens Rätt i Samhället

Projekt: ”Bryta tystnaden – om jämställdhet, maskulinitet och våld”

Bidragets användning: Bris får bidrag för att under perioden 15 december 2018 till 14 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att få fler unga killar att känna att det går att prata om saker som är svårt och veta var de kan vända sig för att få hjälp. Projektets målgrupp är killar 12–16 år som är i behov av samtalsstöd. Projektet ska genomföra kunskapsinhämtning från målgruppen och kompetensutveckla kuratorer för att bättre kunna möta målgruppens behov samt genomföra en kommunikationskampanj riktad till målgruppen.

Belopp:  1 050 300 SEK

Organisationens hemsida: www.bris.se

FATTA!

Projekt: ”FATTA jobbet!”

Bidragets användning: Fatta får bidrag för att under perioden 31 december 2018 till 30 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att utbilda chefer och medarbetare inom offentlig sektor om sexuellt våld, samtycke och förändringsarbete på arbetsplatser. Syftet är att bygga en förståelse för samtyckeskultur i arbetslivet genom att utveckla ett lättillgängligt utbildnings- och informationsmaterial för att utbilda chefer och personal i offentlig sektor i hur de själva kan bygga en samtyckeskultur på arbetsplatsen. Projektet kommer att starta en utbildarpool som tillsammans med projektledarna kommer att genomföra 70 utbildningstillfällen. Utbildningen inkluderar interaktiva workshops och konkreta verktyg för förändringsarbete mot en samtyckeskultur i arbetslivet. Deltagarna som genomgått utbildningen ska ha fått ökade kunskaper om samtycke och förändringsarbete på arbetsplatser, genus och normer med fokus på maskulinitet, olika typer av maktutövning, spektrumet av våld och sexuellt våld samt om den nya samtyckeslagstiftningen. Deltagarna kommer även arbeta med att ta fram en långsiktig samtyckesplan för arbetsplatsen, som kommer att följas upp regelbundet. Projektet bygger på tidigare erfarenheter kring arbete med samtycke och maskulinitetsnormer inom projektet FATTA Samtycke och FATTA MAN. Målgruppen i projektet är vuxna över 25 år.

Belopp:  1 512 404 SEK

Organisationens hemsida: www.fatta.nu

IF Brommapojkarna

Projekt: ”BP Jämställdhet”

Bidragets användning: IF Brommapojkarna får bidrag för att under perioden 31 december 2018 till 30 december 2019 arbeta med ett projekt som syftar till att utveckla metoder och arbetssätt för hur föreningen kan arbeta för att bli mer ekonomiskt jämställd. Projektet ska kartlägga och synliggöra hur resurser fördelas mellan könen vilket inkluderar ekonomiska resurser och sponsring, såväl som spel- och plantider samt tillgång till gym och material. Analysarbetet görs i samverkan med stiftelsen FairPay och Ethos International. De metoder och arbetssätt som tas fram inom projektet kommer att implementeras i föreningens ordinarie budgetarbete och utvärderas löpande under projektets gång. Resultatet av projektet är en metodhandbok för hur idrottsföreningar kan arbeta för att uppnå en högre grad av ekonomisk jämställdhet. Handboken kommer spridas till relevanta aktörer.

Belopp:  702 000 SEK

Organisationens hemsida: www.ifbp.se

Interfem

Projekt: ”Avstressad – Jämställd psykisk hälsa”

Bidragets användning: Interfem får bidrag för att under perioden 31 december 2018 till 30 december 2019 arbeta med projektet vars syfte är kartlägga hur sexism och rasism påverkar upplevelsen av stressrelaterad psykisk ohälsa. Projektet ska verka för att öka deltagarnas medvetenhet om hur rasism och sexism bidrar till stress och psykisk ohälsa och sprida informationen till relevanta aktörer. Målet med projektet är att skapa nätverk och basgrupper (stödverksamhet) för att organisera målgruppen och inhämta kunskap, verktyg och strategier för att hantera och förebygga stressrelaterad psykisk ohälsa som orsakas av sexism och rasism. Nätverksträffar ska genomföras på tre olika fokusområden

  1. arbets- och prestationsrelaterad stress, utmattning och psykisk ohälsa,
  2. stressrelaterad psykisk ohälsa i relation till offentliga rum och
  3. stressrelaterad till strävan efter tillhörighet, gemenskap och acceptans.

Nätverksträffarna genomförs lokalt i Stockholm, Göteborg och Umeå. Målgruppen är unga kvinnor och transpersoner mellan 13–25 år som rasifieras och lider av stressrelaterad psykisk ohälsa. Erfarenheterna från projektet kommer samlas i en serie av tre metodhandböcker som samlar kunskap och verktyg för att förebygga stressrelaterad psykisk ohälsa som orsakas av sexism och rasism. Materialet tas fram tillsammans med målgruppen och kommer finnas tillgängligt digitalt på föreningens webbplats.

Belopp:  876 000 SEK

Organisationens hemsida: www.interfem.se

Kvinnlig Prioritet

Projekt: ”BIBPSY”

Bidragets användning: Kvinnlig Prioritet får bidrag för att under perioden 31 december 2018 till 30 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att arbeta med biblioterapi, även litteraturterapi, som verktyg för ökat välmående för personer som lever med psykisk ohälsa. Primär målgrupp är unga kvinnor i psykisk ohälsa mellan 18–24 år. Sekundär målgrupp är organisationer som bedriver olika former av stödverksamhet. Projektet ska bidra med att fördjupa kunskaperna om biblioterapi som ett verktyg för att förebygga psykisk ohälsa samt sprida kunskap om metoden till andra stödorganisationer och andra relevanta aktörer. Projektet ska genomföra målgruppsanpassade biblioterapeutiska sessioner där ett 50-tal personer ur målgruppen genom läsning av utvald litteratur, erbjuds nya insikter och ökad förståelse för sig själv och andra. Syftet är främja välmående och det personliga växandet genom reflektion och samtal kopplade till psykisk ohälsa under varje biblioterapisession. Projektet kommer tillsätta en referensgrupp bestående av bland annat pedagog, läkare, psykolog, behandlingshemsassistenter, socionom, läkare, litteraturvetare och marknadschef. Projektet är lokalt och genomförs i Göteborg med omnejd. Samverkanspartners i projektet är Forum Skills och Tjejjouren Väst.

Belopp:  662 000 SEK

Organisationens hemsida:  www.kvinnligprioritet.se

Malmö mot Diskriminering

Projekt: ”Policy på riktigt”

Bidragets användning: Malmö mot Diskriminering får bidrag för att under perioden 31 december 2018 till 30 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att levandegöra diskrimineringslagstiftningens krav på riktlinjer och rutiner mot sexuella trakasserier, genom processledning av 5–10 samarbetsorganisationer från föreningslivet och kultur- och fritidssektorn. Med utgångspunkt i diskrimineringslagens tredje kapitel om aktiva åtgärder ska Malmö mot Diskriminerings processledare leda interna processer huvudsakligen genom workshops, handledning och regelbundna avstämningar med deltagande organisationer. Dessa insatser ska resultera i väl förankrade policydokument som varje organisation förvaltar vidare efter projekttidens slut. De deltagande organisationerna och Malmö mot Diskriminering ska sedan göra sina erfarenheter och arbetssätt kända och tillgängliga på regionalt och nationellt plan, genom etablerade nätverk och andra intressenter. Verksamheten ska ske inom Malmö mot Diskriminerings upptagningsområde, bestående av 18 kommuner i sydöstra Skåne. Malmö Idrottsföreningars Samorganisation, Tillgänglighetsgruppen, Hassela Helpline och Handikappidrottens samarbetsorganisation är samarbetspartners i projektet.

Belopp:  395 750 SEK

Organisationens hemsida: www.malmomotdiskriminering.se

MENSEN – Forum för menstruation

Projekt: ”Mensmegafonen”

Bidragets användning: MENSEN får bidrag för att under perioden 31 december 2018 till 30 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att fler barn och unga ska få ökad kunskap och förståelse om både fysiologiska processer och sociokulturella normer kring mens. Projektet är ett fortsättningsprojekt som ska möjliggöra för fler att få utbildning, utbilda mensinformatörer samt vidareutveckla och utvärdera framtagna utbildningsmetoder. Projektet genomförs i samverkan med skolor i Stockholms, Uppsala och Västra Götalands län samt analys- och strategiföretaget Kontigo.

Belopp:  802 000 SEK

Organisationens hemsida: www.mensen.se

Niejda

Projekt: ”Bálges”

Bidragets användning: Niejda får bidrag för att under perioden 31 december 2018 till 30 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är översätta ett metodmaterial för terapeutiskt skrivande, som är framtaget av Write Your Self, till samiska språk. Write Your Selfs skrivmetodik startade som ett skrivarprogram för kvinnor, tjejer och transpersoner med erfarenhet av våld. Metoden syftar till att ge röst, val och egenmakt tillbaka till den som skriver. Huvudmålgrupp är kvinnor och tjejer som upplevt våld, och en bredare målgrupp är människor som upplevt olika typer av trauma och svårigheter. Syftet med projektet är att översätta metodmaterialet till samiska språk för att ge samisktalande en möjlighet att stärka sina röster, berätta sina berättelser, och bearbeta sina trauman genom skrivande: på det språk som de väljer. Föreningen ska genom projektet utbilda och certifiera sex vägledare inom metoden som därefter kommer anordna fysiska och digitala kurser och workshops för medlemmar inom föreningen. Projektet möjliggör att fler röster och berättelser får ta plats och bidrar på så vis till ökad makt och inflytande både inom den samiska kulturen och i andra kulturella kontexter. Projektet ska även inom ramen för projektet sprida metoden till andra relevanta aktörer i Sápmi. Projektet är nationellt. Samverkanspartners i projektet är Stockholms stift, som en del av utvecklingsarbetet kring samiskt kyrkoliv.

Belopp:  826 000 SEK

Organisationens hemsida: www.niejda.com

RealStars

Projekt: ”Ett näringsliv fritt från trafficking”

Bidragets användning: RealStars får bidrag för att under perioden 31 december 2018 till 30 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att bidra till att förebygga mäns våld mot kvinnor kopplat till prostitution och människohandel. Projektet ska arbeta med kompetens- och kommunikationsinsatser med tre huvudsakliga målgrupper: massagesalonger, stora bolag samt hotell och andra aktörer inom besöksnäringen. Projektet ska utveckla en märkning och utbildningsfilm för massagesalonger, uppdatera stödmaterial och genomföra informations- och kompetensinsatser för besöksnäringen samt genomföra en studie och ta fram informationsmaterial inför riskanalyser och policyframtagning för stora bolag. Projektet ska genomföras i Stockholm, Göteborg och Malmö i samverkan med hotell och partnerskap inom besöksnäringen, polis och offentliga aktörer.

Belopp:  1 468 625 SEK

Organisationens hemsida: www.realstars.eu

RFSL

Projekt: ”Metoder för transinkluderande jämställdhetsarbete (MTJ)”

Bidragets användning: RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, får bidrag för att under perioden 31 december 2018 till 30 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att offentliga aktörer som arbetar med jämställdhetsfrågor har tillgång till transinkluderande metoder för jämställdhetsarbete i syfte att nå ett jämställt samhälle där alla människor, oavsett kön, har samma rättigheter, möjligheter och livsvillkor. Projektets målgrupp är offentliga aktörer med uppdrag att arbeta med jämställdhet. Projektet ska arbeta med att inventera potentiella hinder samt utveckla transinkluderande metoder för systematiskt jämställdhetsarbete tillsammans med målgruppen samt sprida hinder och metoder till målgruppen och till andra intresserade aktörer. Projektet omfattar inventering samt problemanalys, utveckling av metoder tillsammans med målgruppen, kvalitetssäkrande referensläsning av extern expertis, lansering av metoder genom fyra externa spridningsseminarier samt spridning internt inom RFSL. Projektet är nationellt och aktiviteter ska genomföras i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå. Projektet ska samarbeta med en rad olika offentliga aktörer och verksamheter med uppdrag att arbeta med jämställdhets- och/eller transfrågor.

Belopp:  1 252 310 SEK

Organisationens hemsida: www.rfsl.se

RFSU Malmö

Projekt: ”Rocka mina rättigheter: Jämställd sexuell hälsa”

Bidragets användning: RFSU Malmö får bidrag för att under perioden 31 december 2018 till 30 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få jämställd och god sexuell och reproduktiv hälsa och möjlighet att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. Projektets primära målgrupp är personer med intellektuell funktionsnedsättning och sekundär målgrupp är yrkesverksamma inom LSS. Projektet ska leda till ökad kunskap och verktyg för både personer med intellektuell funktionsnedsättning och yrkesverksamma som möter målgruppen. Projektets aktiviteter innefattar utbildning och handledning av personer med intellektuell funktionsnedsättning samt yrkesverksamma inom LSS. Projektet genomförs i samarbete med föreningen Grunden Malmö samt LSS-verksamheterna i Eslöv, Helsingborg, Malmö och Sölvesborg. Ansökan beviljas inom bidragets särskilda prioritering pojkar, män och jämställdhet.

Belopp:  1 155 723 SEK

Organisationens hemsida: www.rfsu.se

Stiftelsen 1000 Möjligheter

Projekt: ”Idrotten mot sexköp”

Bidragets användning: Stiftelsen 1000 Möjligheter får bidrag för att under perioden 31 december 2018 till 30 december 2019 arbeta med projektet vars syfte är att minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster. Projektet ska ta fram och använda sig av en samtalsmetod som inkluderar verktyg för att bemöta och samtala kring vanliga påståenden och myter kring prostitution samt ta fram riktlinjer om sexköp som tar tydlig ställning mot prostitution inom idrottsrörelsen. Detta ska ske genom att stiftelsen utbildar ledare i fem idrottsföreningar i att samtala om prostitution och pornografi med killar mellan 15–19 år samt att tillsammans med deltagarna tar fram riktlinjer för föreningslivet om vad som gäller om sexköp kring läger, turneringar, evenemang samt vid resor tas fram och implementeras i verksamheterna. Huvudsaklig målgrupp för projektet är unga idrottsutövande killar i åldern 15–19 år. Resultatet av projektet kommer presenteras på en konferens och även spridas digitalt på organisationens webbplats samt andra relevanta aktörer inom föreningslivet. Verksamheten kommer genomföras i idrottsföreningar i Stockholms län, Uppsala och Södermanlands län. Samverkansparters i projektet är Tensta basket.

Belopp:  907 208 SEK

Organisationens hemsida: www.1000mojligheter.se

Stiftelsen TEM

Projekt: ”Integrera jämställdhet i befintliga ledningsstrukturer”

Bidragets användning: Stiftelsen TEM får bidrag för att under perioden 17 december 2018 till 16 augusti 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att underlätta verksamheters systematisering och implementering av jämställdhetsaspekter, exempelvis arbetsförhållanden, rekrytering och lönefrågor i sina befintliga ledningssystem för att lyfta frågornas ställning i verksamheten och därmed skapa ett mer effektivt arbete för mer jämställda villkor och lika ersättning för kvinnor och män. Målgruppen är organisationer och företag med befintliga ledningssystem. Ett 20-tal organisationer ska delta i projektet. Projektet genomförs genom teoretisk granskning, workshops och seminarium. Projektet genomförs i Malmö med omnejd.

Belopp:  94 800 SEK

Organisationens hemsida: www.tem.se

Sveriges Kvinnolobby

Projekt: ” En jämställd sexualundervisning”

Bidragets användning: Sveriges Kvinnolobby får bidrag för att under perioden 31 december 2018 till 30 december 2019 arbeta med ett projekt vars syfte är att ta fram riktlinjer och en vägledning för hur en mer jämställd sex- och samlevnadsundervisning kan utformas samt en vägledning och checklista till lärare som undervisar i sex- och samlevnad. Målet är att stödja lärare, rektorer, skolpedagoger och kuratorer i att förbättra sexualundervisningen, så att flickor och tjejer, pojkar och killar får tillgång till en sexualundervisning baserad på kunskap om jämställdhet och som utgår ifrån ett våldsförebyggande perspektiv. Projektet ska genom riktlinjerna och vägledningen bidra till en förbättrad sexualundervisning och är således ett viktigt verktyg för att främja jämställdhet och motverka sexuellt våld och övergrepp. Vägledningen kommer huvudsakligen spridas digitalt, men även tryckas i en mindre upplaga. Lärare, skolpedagoger, skolsköterskor, kuratorer och rektorer kommer att delta i en referensgrupp för projektet, och vara delaktiga i framtagandet av vägledning och riktlinjer. Projektet ska anordna kunskapsinhämtande seminarier och genomföra rundabordssamtal med relevanta aktörer såsom Skolverket och Skolinspektionen. Målgruppen för projektet är lärare, rektorer och kuratorer på grundskole- och gymnasienivå. Materialet kommer spridas till skolor i hela landet och lanseras på Skolforum i Stockholm. Samverkanspartners i projektet är ROKS – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Belopp:  722 000 SEK

Organisationens hemsida: www.sverigeskvinnolobby.se

Senast uppdaterad: 12:58 - 08 maj, 2019