Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering 2020

Jämställdhetsmyndigheten har i utlysningen 2020 avseende bidrag för verksamhetsåret 2021 fördelat ett procentuellt tillägg till de beviljade organisationerna. Det procentuella tillägget korrigerar en tidigare eftersläpning i hur det totala anslaget till kvinnors organisering betalas ut och är en engångsföreteelse.

Organisationsbidrag

1.6miljonerklubben

Belopp: 528 784 SEK

Amningshjälpen

Belopp: 236 499 SEK

Assyriska Kvinnoförbundet

Belopp: 236 499 SEK

Bethnahrin Kvinnoförbund

Belopp: 236 499 SEK

BPW Business and Professional Women

Belopp: 360 016 SEK

EPOS Nätverk

Belopp: 236 499 SEK

Federationen WIZO Sverige

Belopp: 528 784 SEK

Fjällorna

Belopp:360 016 SEK

Fredrika Bremer-Förbundet

Belopp: 879 302 SEK

Födelsehuset

Belopp: 236 499 SEK

Föreningen Storasyster

Belopp: 463 873 SEK

Grekiska Riksförbundet Kvinnosammanslutning

Belopp: 230 694 SEK

Gröna Kvinnor

Belopp: 463 873 SEK

Haro – Hemmaföräldrars Riksorganisation

Belopp: 814 391 SEK

Impra

Belopp: 236 499 SEK

Internationella Kvinnoförbundet

Belopp: 424 926 SEK

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Belopp: 814 391 SEK

Internationella Romska och Resande Kvinnocenter

Belopp: 463 873 SEK

Konstmusiksystrar

Belopp: 236 499 SEK

KSAN

Belopp: 879 302 SEK

Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige

Belopp: 528 784 SEK

Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare

Belopp: 360 016 SEK

Kvinnofronten

Belopp: 236 499 SEK

Kvinnoförbundet för Demokrati

Belopp: 236 499 SEK

Kvinnoförbundet Sara i Sverige

Belopp: 236 499 SEK

Kvinnokommitté, Kinesiska Riksförbundet i Sverige

Belopp: 360 016 SEK

Kvinnor för Fred

Belopp: 463 873 SEK

Kvinnor för Mission

Belopp: 360 016 SEK

Kvinnor i Svenska Kyrkan

Belopp: 360 016 SEK

KvinnorKan

Belopp: 282 123 SEK

Kvinnors Byggforum

Belopp: 236 499 SEK

Kvinnorättsförbundet

Belopp: 236 499 SEK

Lesbisk Makt

Belopp: 360 016 SEK

Maktsalongen

Belopp: 463 873 SEK

Mensen – Forum för Menstruation

Belopp: 236 499 SEK

Musikföreningen Lilith Eve

Belopp: 236 499 SEK

Mångkulturellt Resurs Centrum (Karma)

Belopp: 236 499 SEK

Niejda

Belopp: 236 499 SEK

Nätverket Jämställdhet i Transportsektorn

Belopp: 236 499 SEK

Operation 1325

Belopp: 528 784 SEK

Pink Programming

Belopp: 236 499 SEK

Riksförbundet Hem och Samhälle

Belopp: 528 784 SEK

Riksförbundet Internationella Föreningen Fem-Inclusion RIFFI

Belopp: 814 391 SEK

Riksorganisationen Give it Forward

Belopp: 879 302 SEK

Rise – Riksföreningen mot Incest och Andra Sexuella Övergrepp i Barndomen

Belopp: 360 016 SEK

Serbiska Kvinnoförbundet i Sverige

Belopp: 236 499 SEK

SIOS

Belopp: 236 499 SEK

Sisters International

Belopp: 528 784 SEK

Soroptimist International of Sweden

Belopp: 528 784 SEK

Spillkråkan Organisationsbidrag

Belopp: 236 499 SEK

Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Belopp: 236 499 SEK

Sverigefinska Riksförbundet/Sverigefinskt Kvinnoforum RSNF

Belopp: 236 499 SEK

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

Belopp: 528 784 SEK

Sveriges Kvinnolobby

Belopp: 879 302 SEK

Tantpatrullen

Belopp: 236 499 SEK

Tjejzonen

Belopp: 463 873 SEK

Trajosko Drom

Belopp: 236 499 SEK

Ukrainska Alliansen i Sverige

Belopp: 360 016 SEK

UN Women Sverige

Belopp: 463 873 SEK

Unga Romska Kvinnors Riksförbund

Belopp: 360 016 SEK

Varken Hora eller Kuvad

Belopp: 463 873 SEK

WE – Wise Economy Global Association

Belopp: 463 873 SEK

WIFT Sverige

Belopp: 360 016 SEK

Winnet Sverige

Belopp: 879 302 SEK

Zonta International District 21

Belopp: 528 784 SEK

 

Etableringsbidrag

 #utanskyddsnät

Belopp: 236 499 SEK

Female Legends

Belopp: 463 873 SEK

Klara K Demokrati

Belopp: 282 123 SEK

Nationell Kvinnojour och Stöd på Teckenspråk

Belopp: 360 016 SEK

Nätverket för Yrkesverksamma Kvinnor och Icke-Binära i Skogsbranschen (NYKS)

Belopp: 236 499 SEK

#Metoo-berättelser om hedersrelaterat våld och förtryck

Bröllopsklänning hänger i en dörröppning i en lägenhet

Filmen kan användas i sammanhang som tar upp frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den kan fungera som en ögonöppnare eller som en start för en fortsatt diskussion om vad yrkesverksamma som möter personer som lever i en hederskontext kan göra.

Textad (svenska och engelska)

Se den syntolkade version av filmen
Se den teckenspråkstolkade versionen av filmen

Verksamhetsbidrag för kvinnors organisering 2020

Jämställdhetsmyndighetens beslut om verksamhetsbidrag för kvinnors organisering styrs av regeringens förordning (2005:1089). Syftet med statsbidraget är att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar. Bidraget ska främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget ska också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Statsbidraget till kvinnors organisering består av två delar, där verksamhetsbidraget är en del. Verksamhetsbidraget ges för utveckling och förnyelse av kvinnoorganisationernas verksamhet. Det ska gå till att genomföra aktiviteter som syftar till internationellt utbyte mellan kvinnor eller till att engagera kvinnor för ett visst ändamål och som bedöms ha ett riksintresse. Aktiviteterna ska vara tillfälliga och avgränsade från föreningens eller stiftelsens ordinarie verksamhet.

Verksamhetsbidraget kan enligt förordningen sökas av kvinnoorganisationer. Villkoren för att kunna få verksamhetsbidrag till kvinnors organisering beskrivs utförligare här.

Jämställdhetsmyndigheten bedömer alla ansökningar som har kommit in under ansökningsperioden i konkurrens med varandra. I år fördelar Jämställdhetsmyndigheten 4 958 200 kr i verksamhetsbidrag. Jämställdhetsmyndigheten har gett företräde till sex organisationer som myndigheten bedömer har bäst förutsättningar att uppfylla bestämmelserna i förordningen. Myndigheten bedömer ansökningarna utifrån tre bedömningsgrunder: Syfte och relevans, kvalitet samt resultat och utfall.

Fredrika Bremer-förbundet

Beviljat belopp: 964 437  kronor
Hemsida: www.fredrikabremer.se

Fredrika Bremer-förbundet får bidrag för att stärka kvinnors kunskaper och självförtroende i ekonomiska och familjejuridiska frågor. Organisationen ska under perioden 1 januari 2021 till den 31 december 2021 bedriva en verksamhet med syfte att kvinnor ska kunna göra väl informerade val och ta makten över sina liv. Det ska ske genom att ta fram ett digitalt utbildningskoncept som bygger på bland annat filmade inslag med experter inom socialförsäkringsfrågor, bank, pension med mera samt en kampanj med syfte att väcka opinion kring frågorna.

Fredrika Bremer-förbundets krets i Örnsköldsvik

Beviljat belopp: 510 700 kronor
Hemsida: www.fredrikabremer.se/lokala-kretsar/ornskoldsvik

Fredrika Bremer Förbundet Örnsköldsvikskretsen får bidrag för att stärka utrikesfödda kvinnors självkänsla och kunskap om det svenska samhället och kvinnors rättigheter. Den långsiktiga målsättningen är att öka gruppens deltagande på arbetsmarknaden. Organisationen ska under perioden 1 november 2020 till 31 oktober 2021 arbeta med workshops, utbildningar och andra aktiviteter där relationer är i fokus. Aktiviteterna kommer att handla om det svenska samhället och svensk jämställdhetspolitik. För att nå målsättningen om ett ökat deltagande på arbetsmarknaden planerar organisationen även introduktion till körkortsutbildning. Aktiviteterna sker i samarbete med Sörliden-Valla samverkansförening i Örnsköldsvik.

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF

Beviljat belopp: 739 746 kronor
Hemsida: ikff.se

IKFF får bidrag för att öka kvinnors delaktighet i debatter och beslut. Organisationen ska under perioden 1 mars 2021 till 28 februari 2022 bedriva en verksamhet med utgångspunkt i kvinnors säkerhet och deltagande. Projektet handlar om att kartlägga, synliggöra och skapa engagemang i den egna organisationen kring kopplingen mellan säkerhets- och konfliktfrågor, miljöpåverkan och klimatförändringar. I projektet ska organisationen bland annat sprida information, utbyta kunskaper, utbyta erfarenheter, utveckla sitt studiecirkelmaterial och genomföra en intervjuresa för att lyfta lokala erfarenheter i Sverige. Projektet har främst fokus på utvecklingen i Sverige men tar också upp den globala utvecklingen på området.

Internationella kvinnoföreningen i Malmö

Beviljat belopp: 1 195 317 kronor
Hemsida: www.ikf.se

Internationella kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) får bidrag för att ta fram ett metod- och utbildningsmaterial som bygger på röster från utrikes födda kvinnor i arbetslöshet. Organisationen ska under perioden 17 december 2020 till 16 december 2021 arbeta med en verksamhet vars syfte är att väcka diskussion kring jämställdhetsarbete. Materialet ska tas fram och testas i samarbete med organisationer och näringsliv. Det ska bygga på röster från IKF i Malmös medlemmar och målgrupper, det vill säga kvinnor födda utanför OECD- och EU-områdena, i åldrarna 25–64 år, som står utan arbete. Ofta befinner sig dessa kvinnor långt från arbetsmarknaden. Materialet ska sedan användas i studiecirklar i den egna organisationen. Projektet sker i samarbete med Jämställd Utveckling Skåne, Malmö mot Diskriminering, Studieförbundet Vuxenskolan och Malmö Universitet. I projektet ingår också att ta fram en handbok och en manual som bland annat kan användas hos samarbetsorganisationerna.

Jämställd Utveckling Skåne

Beviljat belopp: 775 500 kronor
Hemsida: www.jamstalldutveckling.se

Jämställd Utveckling Skåne får bidrag för att engagera kvinnor och andra i spelbranschen att jobba för ökad jämställdhet, och därmed öka kvinnors makt och inflytande inom näringslivet och på arbetsmarknaden. Organisationen ska under perioden 1 januari 2021 till 31 december 2021 fortsätta ett projekt som beviljades verksamhetsbidrag 2019 och därmed hållit på ett år. Organisationen ska implementera och sprida det metodmaterial som tagits fram under projektets första år inom den skånska spelbranschen. Ett samarbete för jämställdhet med Malmö spelstudios ska också inledas. Syftet är att stödja den svenska spelbranschen i att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Ett mål för projektet är att företag sedan ska organisera och driva arbetet vidare.

Maktsalongen

Beviljat belopp:  774 500 kronor
Hemsidawww.maktsalongen.se

Maktsalongen får bidrag för att hjälpa organisationer att arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp och trakasserier. Organisationen ska under perioden 31 december 2020 till 30 december 2021 ta fram ett metodmaterial som hjälper ideella barn- och ungdomsorganisationer att ta sitt ansvar. Med hjälp av erfarenheter från andra organisationer och experter ska projektet förhindra sexuella övergrepp och trakasserier. Materialet ska också vara en hjälp för att kunna ta fram planer för hur organisationerna ska agera om sådant skulle inträffa.

Istanbulkonventionen i internationell kontext

“Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter” sa Hillary Clinton under den historiska kvinnokonferensen i Peking 1995 där Pekingdeklarationen antogs av 189 stater.

I filmen nedan beskriver Anna Collins Falk, Internationell samordnare på Jämställdhetsmyndigheten, hur instrument som CEDAW, Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor, Pekingplattformen och Agenda 2030  förhåller sig till varandra. I föreläsningen beskrivs också på vilket sätt Istanbulkonventionen, som är den mest omfattande MR-konventionen på sitt område och det första juridiskt bindande avtalet i Europa om våld mot kvinnor, är ett kraftfullt verktyg som kan förstärka andra internationella överenskommelser. 

Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av de verktyg som används för att nå de krav på åtgärder som ratificeringen innebär. 

Föreläsning om Istanbulkonventionen i internationell kontext (30 min)

Se en syntolkad version av filmen här 
Se en teckenspråkstolkad version av filmen här

Generisk PowerPoint-presentation om Istanbulkonventionen

PowerPoint-presentationen bygger på föreläsningen om Istanbulkonventionen i en internationell kontext. Presentationen är framtagen för att kunna användas fritt och anpassas efter eget behov. Den innehåller inga loggor och har tillhörande korta stödanteckningar.

Ladda ner material

Information och material på denna sida uppdateras.

Animerad film om Istanbulkonventionen (2 min)

Ladda ner filmen i olika versioner:

Föreläsning om Istanbulkonventionen i internationell kontext (30 min)

Ladda ner filmen i olika versioner:

Generisk PowerPoint-presentation om Istanbulkonventionen

 

 

 

 

PowerPoint-presentationen bygger på föreläsningen om Istanbulkonventionen i en internationell kontext. Presentationen är framtagen för att kunna användas fritt och anpassas efter eget behov. Den innehåller inga loggor och har tillhörande korta stödanteckningar.

Stödmaterial om Sverige och Istanbulkonventionen

Bra behöver bli bättre är  ett stödmaterial för dig som jobbar inom en kommun, region eller myndighet.  I materialet sammanfattas rekommendationerna inom konventionens fyra områden: styrning, samordning och samverkan, förebyggande arbete, stöd och skydd samt lagstiftning och rättsprocess.

Har du synpunkter på tillgänglighet?

Lämna en synpunkt

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker brister i tillgänglighet, eller om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillgänglighet

Jämställdhetsmyndigheten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.jamstalldhetsmyndigheten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att stora delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Jämställdhetsmyndigheten planerar att lansera en ny webbplats under 2021. Den kommer då följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.jamstalldhetsmyndigheten.se som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss via det här formuläret.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Webbplatsens sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS.
 • Formulär har bristfälliga hjälptexter och otillräcklig felhantering vid obligatoriska fält.
 • Det finns rubriker som är uppmärkta med fel rubriknivå.
 • Det finns brister i sökfunktionen, huvudmenyn och navigeringen som gör att det är svårt att använda webbplatsen med skärmläsare.
 • Länkar, listor, klickbara bilder, länktexter och alternativtexter är inte helt tillgängliga.
 • Det förekommer video som saknar ett fullständigt alternativ antingen i form av en ljudbeskrivning/syntolkning eller en sida med det fullständiga alternativet på textformat. Det förekommer även att video med ljudinnehåll  saknar text.
 • Det finns grupper av kryssrutor som inte är grupperade med hjälp av HTML elementen fieldset och legend.
 • Det saknas en språkmarkering för webbplatsens språk, det är länken ”English” i sidhuvudet.
 • Det förekommer att grupper av information, till exempel resultatet av en sökning, har en knapp med texten ”Ladda ned” för alla poster.
 • Det finns länktexter som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrundsfärg som till exempel blåa länktexter på vit bakgrund. Det förekommer också länkar som saknar markering utöver färg.
 • Webbplatsen saknar markering för tangentbordfokus.

Hur vi testat webbplatsen

Företaget ETU AB har gjort en oberoende granskning av Jämställdhetsmyndighetens webbplats. Granskningen gjordes av ramverk, återkommande delar, detaljgranskning av nio sidor samt en översiktlig granskning. Senaste bedömningen gjordes den 14 augusti 2020.

Granskningsmetod (WCAG 2.1 AA)

Introduktionskurs i jämställdhetsintegrering för ledare i staten

Det finns en tydlig förväntan från regeringen att statliga myndigheter ska arbeta för att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Den strategi som Sverige huvudsakligen använder för att uppnå dessa mål kallas jämställdhetsintegrering.

Erfarenheter från arbetet med jämställdhetsintegrering visar att ledningens kunskap är avgörande för att lyckas. Ett framgångsrikt arbete med jämställdhet kräver att ledningen visar stöd och intresse för frågan, och att de efterfrågar resultat. En aktiv ledning som har kunskap om och förstår vad jämställdhetsarbetet innebär gör att fler i organisationen kan genomföra det och förstå värdet i det.

MÅLGRUPP

Kursen är på grundläggande nivå och kräver inga förkunskaper. Den vänder sig till dig som är chef eller har en arbetsledande funktion vid en statlig myndighet eller ett lärosäte, och vill din höja både din egen kunskapsnivå och kvalitén på jämställdhetsarbetet.

INNEHÅLL

Kursen ger dig grundläggande kunskap om:

 • Sveriges jämställdhetspolitik
 • jämställdhetsintegrering som strategi
 • hur du kan förstå din roll i relation till jämställdhetspolitiken och jämställdhetsarbetet

TID

28 oktober kl. 9.00-15.00

KOSTNAD

3 800: - ex. moms per deltagare. Observera att anmälan är bindande. Avbokningar efter sista anmälningsdag debiteras halva priset. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en kollega med motsvarande roll.

ANMÄLAN

Antalet platser är begränsat och principen först till kvarn gäller. Max 2 deltagare från en och samma myndighet/lärosäte.

Anmäl dig via detta anmälningsformulär

OM ZOOM

För tillfället genomför vi våra kurstillfällen i digitalt klassrum och vi använder verktyget Zoom. Vissa myndigheter tillåter dock inte Zoom på tjänstedatorer. Vi ber dig därför undersöka hur du använder Zoom i god tid innan kurstillfället. Som deltagare på kursen behöver du inte äga en Zoomlicens, du behöver alltså inte köpa något av Zoom. Verktyget fungerar bäst när du installerar appen i din dator, till skillnad från att använda onlineversionen och även detta är gratis.

KONTAKTPERSONER

För frågor om anmälan kontakta administratör: utbildning@jamy.se. Observera att det inte går att anmäla sig via mejl.

För frågor om kursinnehållet kontakta innehållsansvarig: deepati.forsberg@jamy.se

Informationsmaterial

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram ett informationsmaterial som kommuner kan använda för att sprida uppmärksamhet om att våldet riskerar att öka, och var utsatta ska vända sig för att få hjälp. Informationsinsatsen består av olika delar. Affischerna riktar sig till olika målgrupper såsom personer med funktionsnedsättning, personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barn och unga, och äldre där det övergripande budskapet är att ”Allt våld lämnar inte märken som syns”. Det finns även en affisch med råd till utsatta. Syftet är att uppmärksamma vilket stöd som finns att få, både till utsatta och allmänhet.

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram material som passar att använda under sommaren, samt ett nytt material som är fokuserat på skolstarten.

Informationsmaterialet innehåller mallar för affischer samt kortare filmer för inlägg i sociala medier. Kommuner och andra aktörer kan snabbt lägga in lokala kontaktuppgifter och nummer till stödjourer i materialet, för att sedan sprida det lokalt.

Tillsammans med materialet finns även en lathund för hur ni lägger till text och loggor i InDesign-filen med affischerna. Här finns även samtliga affischer till hösten som redigerbara PDF-filer.

Information och material på denna sida uppdateras.

Exempel på bildspel till sociala medier:

Informationsmaterial

 • Affisch (A4, skalbar till A3) med generell rubrik, med plats för kontaktuppgifter till kommunen och nationella stödlinjer, som exempelvis Kvinnofridslinjen etc.
 • Affischer (A4, skalbara till A3) med plats för kontaktuppgifter till
  kommunen och nationella stödlinjer med mera. Affischerna har riktade budskap och målgrupper.
 • Affischer (A4, skalbara till A3) på flera språk (engelska, arabiska, dari, somaliska och sorani). Affischerna har plats för kontaktuppgifter till
  kommunen och nationella stödlinjer med mera. Generell rubrik.
 • 2 bildspel (video) för spridning i sociala medier.
 • Allmän information om materialet i ett utskick till skolor

Så kan ni bidra

 • Sätt upp affischerna, exempelvis i trappuppgångar, tvättstugor, affärer och andra platser i kommunen där de kan synas.
 • Sprid bildspelen. Använd era sociala medie-kanaler.

Könsstympning av flickor och kvinnor

Könsstympning av flickor och kvinnor förekommer bland annat inom kristna och muslimska grupper i flera länder i Afrika samt i vissa länder i Mellanöstern och Asien. Det är oftast flickor i åldern 4–14 år som könsstympas, men ävenså små flickor som spädbarn kan utsättas.

Fyra former av könsstympning

Könsstympning av flickor och kvinnor innebär att större eller mindre delar av de yttre kvinnliga könsorganen tas bort eller skadas. Det finns olika former av könsstympning. Enligt WHO klassificeras de i fyra olika typer:

 1. Förhuden på klitoris skärs bort. Ibland skärs även klitoris, eller delar av klitoris, bort.
 2. Hela klitoris skärs bort, tillsammans med hela eller delar av de inre blygdläpparna.
 3. Alla yttre delar av könsorganet, det vill säga klitoris samt inre och yttre blygdläppar skärs bort. Därefter sys det som är kvar av de yttre blygdläpparna ihop så att slidöppningen täcks för. En liten glipa lämnas kvar för att urin och mensblod ska kunna sippra ut. Kallas även infibulation.
 4. Andra skadliga ingrepp som till exempel prickning (att klitoris sticks med ett vasst föremål), snittning, skrapning eller att man bränner klitoris och omgivande vävnad.

Könsstympning förbjudet i Sverige

UNICEF uppskattar att mer än 200 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen har utsatts för någon form av könsstympning. Över 40 miljoner av dessa är flickor under 15 år.

Enligt Socialstyrelsens kartläggning från 2015 (pdf, 376 kB) uppskattas cirka 38 000 flickor och kvinnor i Sverige lever med konsekvenserna av könsstympning, varav 7 000 flickor under 18 år.

Könsstympning är ett brott mot svensk lag och mänskliga rättigheter. Alla typer av könsstympning av flickor och kvinnor är förbjudna i Sverige sedan 1982.

Jämställdhetsmyndighetens arbete

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att inventera effektiva metoder för attitydförändring av och informationsspridning om könsstympning av flickor och kvinnor. Ett särskilt fokus ska läggas på hur aktörer i det civila samhället kan förebygga och motverka könsstympning. Erfarenheter från andra länder ska också inhämtas. Förebyggande arbete där det förekommer samverkan mellan civila samhället och offentlig verksamhet ska särskilt beaktas. Relevanta metoder ska spridas till aktörer och verksamheter som möter flickor och kvinnor som löper risk för att bli könsstympade eller flickor och kvinnor som har blivit könsstympade.

Jämställdhetsmyndigheten ska även inventera effektiva arbetssätt för hur fritidsverksamheter, öppna ungdomsverksamheter och mötesplatser kan förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor.

Läs mer om våra uppdrag.

Materialet på dessa sidor ska inte betraktas som beprövade metoder utan är tänkta att fungera som ett stöd till dig som är fritidsledare och ledare inom civilsamhället för att skapa förutsättningarna för samtal. Materialet är inte en samtalsguide i hur du pratar om könsstympning av flickor och kvinnor utan fokuserar på den kunskap du som ledare bör ha för att kunna motverka att frågan tystas ner. Sidorna kommer att uppdateras löpande och kompletteras med ny information om vilka aktörer som arbetar mot könsstympning av flickor och kvinnor och deras erfarenheter.

Hur vi arbetar mot könsstympning av flickor och kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten fick i juni 2018 i uppdrag att inventera effektiva arbetssätt för hur fritidsverksamheter, öppna ungdomsverksamheter och mötesplatser kan förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor. Jämställdhetsmyndigheten ska vidare sprida kunskap om dessa arbetssätt tillbaka till målgruppen med ett fokus på fritidsledare och ledare inom civila samhället.

Jämställdhetsmyndigheten fick även i uppdrag av regeringen att inventera effektiva metoder för attitydförändring av och informationsspridning om könsstympning av flickor och kvinnor.

Även här ska Jämställdhetsmyndigheten sprida relevanta metoder till aktörer och verksamheter som möter flickor och kvinnor som löper risk för att bli könsstympade eller flickor och kvinnor som har blivit könsstympade.

Jämställdhetsmyndighetens har tidigare kunnat visa på att:

 • Det finns få konkreta exempel på förebyggande arbete och attityd- och beteendeförändrande arbete mot könsstympning av flickor riktat till unga inom fritidsverksamheter och ungdomsorganisationer.
 • Målgruppen behöver involveras mer framöver.
 • Information och kampanjer behöver bli bättre på att nå ut till unga i målgruppen för att få effekt.

Sidorna ska betraktas som ett led i övrigt arbete för att stimulera utvecklingen av förebyggande arbete mot flickor och kvinnor. Initiativ till genomförandet av en fördjupad uppföljning av de verksamheter som har kunnat identifieras är planerad till att slutföras under 2020.

Under fliken ”Ladda ner material” hittar du Jämställdhetsmyndighetens delredovisning av uppdraget. Uppdraget slutredovisades i december 2020.

Jämställdhetsmyndigheten har också genomfört en fallstudie om könsstympade flickors och kvinnors hälsa och tillgång till vård. Där analyserar myndigheten vad som fungerar och vad som inte fungerar inom olika arenor där arbete med könsstympade flickor och kvinnors hälsa sker. samt hur tillgången till vård ser ut.

Studien är en del av den fördjupade uppföljningen av det femte jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd hälsa, som Jämställdhetsmyndigheten slutredovisade i januari 2021. Läs mer i rapporten Psykisk ohälsa och andra aspekter av hälsa (2021-2).