Verksamhetsbidrag för kvinnors organisering 2020

Jämställdhetsmyndighetens beslut om verksamhetsbidrag för kvinnors organisering styrs av regeringens förordning (2005:1089). Syftet med statsbidraget är att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar. Bidraget ska främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget ska också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Statsbidraget till kvinnors organisering består av två delar, där verksamhetsbidraget är en del. Verksamhetsbidraget ges för utveckling och förnyelse av kvinnoorganisationernas verksamhet. Det ska gå till att genomföra aktiviteter som syftar till internationellt utbyte mellan kvinnor eller till att engagera kvinnor för ett visst ändamål och som bedöms ha ett riksintresse. Aktiviteterna ska vara tillfälliga och avgränsade från föreningens eller stiftelsens ordinarie verksamhet.

Verksamhetsbidraget kan enligt förordningen sökas av kvinnoorganisationer. Villkoren för att kunna få verksamhetsbidrag till kvinnors organisering beskrivs utförligare här.

Jämställdhetsmyndigheten bedömer alla ansökningar som har kommit in under ansökningsperioden i konkurrens med varandra. I år fördelar Jämställdhetsmyndigheten 4 958 200 kr i verksamhetsbidrag. Jämställdhetsmyndigheten har gett företräde till sex organisationer som myndigheten bedömer har bäst förutsättningar att uppfylla bestämmelserna i förordningen. Myndigheten bedömer ansökningarna utifrån tre bedömningsgrunder: Syfte och relevans, kvalitet samt resultat och utfall.

Fredrika Bremer-förbundet

Beviljat belopp: 940 437  kronor
Hemsida: www.fredrikabremer.se

Fredrika Bremer-förbundet får bidrag för att stärka kvinnors kunskaper och självförtroende i ekonomiska och familjejuridiska frågor. Organisationen ska under perioden 1 januari 2021 till den 31 december 2021 bedriva en verksamhet med syfte att kvinnor ska kunna göra väl informerade val och ta makten över sina liv. Det ska ske genom att ta fram ett digitalt utbildningskoncept som bygger på bland annat filmade inslag med experter inom socialförsäkringsfrågor, bank, pension med mera samt en kampanj med syfte att väcka opinion kring frågorna.

Fredrika Bremer-förbundets krets i Örnsköldsvik

Beviljat belopp: 510 700 kronor
Hemsida: www.fredrikabremer.se/lokala-kretsar/ornskoldsvik

Fredrika Bremer Förbundet Örnsköldsvikskretsen får bidrag för att stärka utrikesfödda kvinnors självkänsla och kunskap om det svenska samhället och kvinnors rättigheter. Den långsiktiga målsättningen är att öka gruppens deltagande på arbetsmarknaden. Organisationen ska under perioden 1 november 2020 till 31 oktober 2021 arbeta med workshops, utbildningar och andra aktiviteter där relationer är i fokus. Aktiviteterna kommer att handla om det svenska samhället och svensk jämställdhetspolitik. För att nå målsättningen om ett ökat deltagande på arbetsmarknaden planerar organisationen även introduktion till körkortsutbildning. Aktiviteterna sker i samarbete med Sörliden-Valla samverkansförening i Örnsköldsvik.

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF

Beviljat belopp: 737 746 kronor
Hemsida: ikff.se

IKFF får bidrag för att öka kvinnors delaktighet i debatter och beslut. Organisationen ska under perioden 1 mars 2021 till 28 februari 2022 bedriva en verksamhet med utgångspunkt i kvinnors säkerhet och deltagande. Projektet handlar om att kartlägga, synliggöra och skapa engagemang i den egna organisationen kring kopplingen mellan säkerhets- och konfliktfrågor, miljöpåverkan och klimatförändringar. I projektet ska organisationen bland annat sprida information, utbyta kunskaper, utbyta erfarenheter, utveckla sitt studiecirkelmaterial och genomföra en intervjuresa för att lyfta lokala erfarenheter i Sverige. Projektet har främst fokus på utvecklingen i Sverige men tar också upp den globala utvecklingen på området.

Internationella kvinnoföreningen i Malmö

Beviljat belopp: 1 195 317 kronor
Hemsida: www.ikf.se

Internationella kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) får bidrag för att ta fram ett metod- och utbildningsmaterial som bygger på röster från utrikes födda kvinnor i arbetslöshet. Organisationen ska under perioden 17 december 2020 till 16 december 2021 arbeta med en verksamhet vars syfte är att väcka diskussion kring jämställdhetsarbete. Materialet ska tas fram och testas i samarbete med organisationer och näringsliv. Det ska bygga på röster från IKF i Malmös medlemmar och målgrupper, det vill säga kvinnor födda utanför OECD- och EU-områdena, i åldrarna 25–64 år, som står utan arbete. Ofta befinner sig dessa kvinnor långt från arbetsmarknaden. Materialet ska sedan användas i studiecirklar i den egna organisationen. Projektet sker i samarbete med Jämställd Utveckling Skåne, Malmö mot Diskriminering, Studieförbundet Vuxenskolan och Malmö Universitet. I projektet ingår också att ta fram en handbok och en manual som bland annat kan användas hos samarbetsorganisationerna.

Jämställd Utveckling Skåne

Beviljat belopp: 773 500 kronor
Hemsida: www.jamstalldutveckling.se

Jämställd Utveckling Skåne får bidrag för att engagera kvinnor och andra i spelbranschen att jobba för ökad jämställdhet, och därmed öka kvinnors makt och inflytande inom näringslivet och på arbetsmarknaden. Organisationen ska under perioden 1 januari 2021 till 31 december 2021 fortsätta ett projekt som beviljades verksamhetsbidrag 2019 och därmed hållit på ett år. Organisationen ska implementera och sprida det metodmaterial som tagits fram under projektets första år inom den skånska spelbranschen. Ett samarbete för jämställdhet med Malmö spelstudios ska också inledas. Syftet är att stödja den svenska spelbranschen i att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Ett mål för projektet är att företag sedan ska organisera och driva arbetet vidare.

Maktsalongen

Beviljat belopp:  774 500 kronor
Hemsidawww.maktsalongen.se

Maktsalongen får bidrag för att hjälpa organisationer att arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp och trakasserier. Organisationen ska under perioden 31 december 2020 till 30 december 2021 ta fram ett metodmaterial som hjälper ideella barn- och ungdomsorganisationer att ta sitt ansvar. Med hjälp av erfarenheter från andra organisationer och experter ska projektet förhindra sexuella övergrepp och trakasserier. Materialet ska också vara en hjälp för att kunna ta fram planer för hur organisationerna ska agera om sådant skulle inträffa.

Istanbulkonventionen i internationell kontext

“Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter” sa Hillary Clinton under den historiska kvinnokonferensen i Peking 1995 där Pekingdeklarationen antogs av 189 stater.

I filmen nedan beskriver Anna Collins Falk, Internationell samordnare på Jämställdhetsmyndigheten, hur instrument som CEDAW, Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor, Pekingplattformen och Agenda 2030  förhåller sig till varandra. I föreläsningen beskrivs också på vilket sätt Istanbulkonventionen, som är den mest omfattande MR-konventionen på sitt område och det första juridiskt bindande avtalet i Europa om våld mot kvinnor, är ett kraftfullt verktyg som kan förstärka andra internationella överenskommelser. 

Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av de verktyg som används för att nå de krav på åtgärder som ratificeringen innebär. 

Föreläsning om Istanbulkonventionen i internationell kontext (30 min)

Se en syntolkad version av filmen här 
Se en teckenspråkstolkad version av filmen här

Generisk PowerPoint-presentation om Istanbulkonventionen

PowerPoint-presentationen bygger på föreläsningen om Istanbulkonventionen i en internationell kontext. Presentationen är framtagen för att kunna användas fritt och anpassas efter eget behov. Den innehåller inga loggor och har tillhörande korta stödanteckningar.

Ladda ner material

Information och material på denna sida uppdateras.

Animerad film om Istanbulkonventionen (2 min)

Ladda ner filmen i olika versioner:

Föreläsning om Istanbulkonventionen i internationell kontext (30 min)

Ladda ner filmen i olika versioner:

Generisk PowerPoint-presentation om Istanbulkonventionen

 

 

 

 

PowerPoint-presentationen bygger på föreläsningen om Istanbulkonventionen i en internationell kontext. Presentationen är framtagen för att kunna användas fritt och anpassas efter eget behov. Den innehåller inga loggor och har tillhörande korta stödanteckningar.

Har du synpunkter på tillgänglighet?

Lämna en synpunkt

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker brister i tillgänglighet, eller om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillgänglighet

Jämställdhetsmyndigheten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.jamstalldhetsmyndigheten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att stora delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Jämställdhetsmyndigheten planerar att lansera en ny webbplats under 2021. Den kommer då följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.jamstalldhetsmyndigheten.se som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss via det här formuläret.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Webbplatsens sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS.
 • Formulär har bristfälliga hjälptexter och otillräcklig felhantering vid obligatoriska fält.
 • Det finns rubriker som är uppmärkta med fel rubriknivå.
 • Det finns brister i sökfunktionen, huvudmenyn och navigeringen som gör att det är svårt att använda webbplatsen med skärmläsare.
 • Länkar, listor, klickbara bilder, länktexter och alternativtexter är inte helt tillgängliga.
 • Det förekommer video som saknar ett fullständigt alternativ antingen i form av en ljudbeskrivning/syntolkning eller en sida med det fullständiga alternativet på textformat. Det förekommer även att video med ljudinnehåll  saknar text.
 • Det finns grupper av kryssrutor som inte är grupperade med hjälp av HTML elementen fieldset och legend.
 • Det saknas en språkmarkering för webbplatsens språk, det är länken ”English” i sidhuvudet.
 • Det förekommer att grupper av information, till exempel resultatet av en sökning, har en knapp med texten ”Ladda ned” för alla poster.
 • Det finns länktexter som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrundsfärg som till exempel blåa länktexter på vit bakgrund. Det förekommer också länkar som saknar markering utöver färg.
 • Webbplatsen saknar markering för tangentbordfokus.

Hur vi testat webbplatsen

Företaget ETU AB har gjort en oberoende granskning av Jämställdhetsmyndighetens webbplats. Granskningen gjordes av ramverk, återkommande delar, detaljgranskning av nio sidor samt en översiktlig granskning. Senaste bedömningen gjordes den 14 augusti 2020.

Granskningsmetod (WCAG 2.1 AA)

Webbinarier om covid-19 och våldsutsatthet

Syftet med webbinarierna är att lyfta olika perspektiv och viktiga aspekter för kommuners arbete inom området. Detta är en viktig del i Jämställdhetsmyndighetens arbete med att ta fram och utveckla effektiva arbetssätt för kommuner att nå ut med information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, samt hur kommuner kan få kontakt med våldsutsatta personer.

Samtliga webbinarium kommer att textas

Webbinarium – Kommuners exempel på arbete med våldsutsatthet i samband med covid-19

Den 28 september sändes Jämställdhetsmyndighetens tredje webbinarium om våldsutsatthet i samband med covid-19. Paneldeltagarna bestod av representanter från fem kommuner som presenterade sitt arbete och sina åtgärder inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck till följd av pandemin. Syftet med webbinariet var att visa goda exempel på konkreta arbetssätt och förändringar av verksamheten som kan effektivisera en kommuns möjlighet att synliggöra och tillgodose alla våldsutsatta personers behov av stöd och skydd.

 Webbinarium om våldsutsatta i samband med covid-19

Ett webbinarium med representanter från Socialstyrelsen, NCK, SKR, Unizon och Roks som får svara på frågor om deras upplevelser av covid-19-pandemins påverkan på våldsutsatthet. Panelen konstaterar att det är väldigt skilda bilder som ges om huruvida våldet har ökat eller minskat beroende på vem man frågar. Se webbinariet nedan.

Webbinarium om våldsutsatta barn i samband med covid-19

Ett webbinarium med representanter från Barnafrid, Länsstyrelsen Skåne, Ecpat och Bris som får svara på frågor angående deras upplevelser av covid-19 pandemins påverkan på barns våldsutsatthet. Panelen konstaterar också i detta webbinarium att det är väldigt skilda bilder som ges angående ökning/minskning, och att alla är överens om att det är för tidigt för att dra några slutsatser i förhållande till pandemin. Panelen diskuterar om kommuners ansvar och behovet att utveckla arbetet och kunskapen inom hela verksamheten för att kunna bemöta barn som utsatts för eller som har upplevt våld. Se webbinariet nedan.

Informationsmaterial

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram ett informationsmaterial som kommuner kan använda för att sprida uppmärksamhet om att våldet riskerar att öka, och var utsatta ska vända sig för att få hjälp. Informationsinsatsen består av olika delar. En del som riktar sig till en mer allmän målgrupp, en del med ett särskilt fokus på våld mot barn, våld mot äldre och hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns även en affisch med råd till utsatta. Syftet är att uppmärksamma vilket stöd som finns att få, både till utsatta och allmänhet.

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram material som passar att använda under sommaren, samt ett nytt material som är fokuserat på skolstarten.

Informationsmaterialet innehåller mallar för affischer samt kortare filmer för inlägg i sociala medier. Kommuner och andra aktörer kan snabbt lägga in lokala kontaktuppgifter och nummer till stödjourer i materialet, för att sedan sprida det lokalt.

Tillsammans med materialet finns även en lathund för hur ni lägger till text och loggor i InDesign-filen med affischerna. Här finns även samtliga affischer till hösten som redigerbara PDF-filer.

Information och material på denna sida uppdateras.

Exempel på bildspel till sociala medier:

Informationsmaterial

 • Affisch (A4, skalbar till A3) med generell rubrik, med plats för kontaktuppgifter till kommunen och nationella stödlinjer, som exempelvis Kvinnofridslinjen etc.
 • Affischer (A4, skalbara till A3) med plats för kontaktuppgifter till
  kommunen och nationella stödlinjer med mera. Affischerna har riktade budskap och målgrupper.
 • Affischer (A4, skalbara till A3) på flera språk (engelska, arabiska, dari, somaliska och sorani). Affischerna har plats för kontaktuppgifter till
  kommunen och nationella stödlinjer med mera. Generell rubrik.
 • 2 bildspel (video) för spridning i sociala medier.
 • Allmän information om materialet i ett utskick till skolor

Så kan ni bidra

 • Sätt upp affischerna, exempelvis i trappuppgångar, tvättstugor, affärer och andra platser i kommunen där de kan synas.
 • Sprid bildspelen. Använd era sociala medie-kanaler.

Könsstympning av flickor och kvinnor

Könsstympning av flickor och kvinnor förekommer bland annat inom kristna och muslimska grupper i flera länder i Afrika, i vissa länder i Mellanöstern och i Asien. Det är oftast flickor i åldern 4–14 år som könsstympas, men även spädbarn.

Fyra former av könsstympning

Könsstympning av flickor och kvinnor innebär att större eller mindre delar av de yttre kvinnliga könsorganen tas bort eller skadas. Det finns olika former av könsstympning. Enligt WHO klassificeras de i fyra olika typer:

 1. Förhuden på klitoris skärs bort. Ibland skärs även klitoris, eller delar av klitoris, bort.
 2. Hela klitoris skärs bort, tillsammans med hela eller delar av de inre blygdläpparna.
 3. Alla yttre delar av könsorganet, det vill säga klitoris samt inre och yttre blygdläppar skärs bort. Därefter sys det som är kvar av de yttre blygdläpparna ihop så att slidöppningen täcks för. En liten glipa lämnas kvar för att urin och mensblod ska kunna sippra ut. Kallas även infibulation.
 4. Andra skadliga ingrepp som till exempel prickning (att klitoris sticks med ett vasst föremål), snittning, skrapning eller att man bränner klitoris och omgivande vävnad.

Könsstympning förbjudet i Sverige

UNICEF uppskattar att mer än 200 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen har utsatts för någon form av könsstympning. Över 40 miljoner av dessa är flickor under 15 år.

Enligt Socialstyrelsens kartläggning från 2015 uppskattas cirka 38 000 flickor och kvinnor i Sverige lever med konsekvenserna av könsstympning, varav 7 000 flickor under 18 år.

Könsstympning är ett brott mot svensk lag och mänskliga rättigheter. Alla typer av könsstympning av flickor och kvinnor är förbjudna i Sverige sedan 1982.

Jämställdhetsmyndighetens arbete

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att inventera effektiva metoder för attitydförändring av och informationsspridning om könsstympning av flickor och kvinnor. Ett särskilt fokus ska läggas på hur aktörer i det civila samhället kan förebygga och motverka könsstympning. Erfarenheter från andra länder ska också inhämtas. Förebyggande arbete där det förekommer samverkan mellan civila samhället och offentlig verksamhet ska särskilt beaktas. Relevanta metoder ska spridas till aktörer och verksamheter som möter flickor och kvinnor som löper risk för att bli könsstympade eller flickor och kvinnor som har blivit könsstympade.

Jämställdhetsmyndigheten ska även inventera effektiva arbetssätt för hur fritidsverksamheter, öppna ungdomsverksamheter och mötesplatser kan förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor.

Läs mer om våra uppdrag.

Materialet på dessa sidor ska inte betraktas som beprövade metoder utan är tänkta att fungera som ett stöd till dig som är fritidsledare och ledare inom civilsamhället för att skapa förutsättningarna för samtal. Materialet är inte en samtalsguide i hur du pratar om könsstympning av flickor och kvinnor utan fokuserar på den kunskap du som ledare bör ha för att kunna motverka att frågan tystas ner. Sidorna kommer att uppdateras löpande och kompletteras med ny information om vilka aktörer som arbetar mot könsstympning av flickor och kvinnor och deras erfarenheter.

Hur vi arbetar mot könsstympning av flickor och kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten fick i juni 2018 i uppdrag att inventera effektiva arbetssätt för hur fritidsverksamheter, öppna ungdomsverksamheter och mötesplatser kan förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor. Jämställdhetsmyndigheten ska vidare sprida kunskap om dessa arbetssätt tillbaka till målgruppen med ett fokus på fritidsledare och ledare inom civila samhället.

Jämställdhetsmyndigheten fick även i uppdrag av regeringen att inventera effektiva metoder för attitydförändring av och informationsspridning om könsstympning av flickor och kvinnor.

Även här ska Jämställdhetsmyndigheten sprida relevanta metoder till aktörer och verksamheter som möter flickor och kvinnor som löper risk för att bli könsstympade eller flickor och kvinnor som har blivit könsstympade.

Jämställdhetsmyndighetens har tidigare kunnat visa på att:

 • Det finns få konkreta exempel på förebyggande arbete och attityd- och beteendeförändrande arbete mot könsstympning av flickor riktat till unga inom fritidsverksamheter och ungdomsorganisationer.
 • Målgruppen behöver involveras mer framöver.
 • Information och kampanjer behöver bli bättre på att nå ut till unga i målgruppen för att få effekt.

Sidorna ska betraktas som ett led i övrigt arbete för att stimulera utvecklingen av förebyggande arbete mot flickor och kvinnor. Initiativ till genomförandet av en fördjupad uppföljning av de verksamheter som har kunnat identifieras är planerad till att slutföras under 2020.

Under fliken ”Ladda ner material” hittar du Jämställdhetsmyndighetens delredovisning av uppdraget och i december 2020 ska uppdraget slutredovisas.

Projektbidrag för jämställdhetsprojekt 2020

Klicka här för information om syftet med projektbidraget och Jämställdhetsmyndighetens beslutsprocess.

ActionAid International Sweden

Projektnamn: Attitydförändringar för att stoppa kvinnlig könsstympning
Beviljat belopp:
902 000 kronor
Hemsida: www.actionaid.se

ActionAid International Sweden får bidrag för att år två arbeta med ett projekt vars syfte är att minska förekomsten av kvinnlig könsstympning.

Projektet kommer fortsätta att arbeta med utvecklingen av de metoder som idag används i andra länder för att skapa långsiktiga aktiviteter med nya och redan etablerade deltagare. Projektets verksamhet ska utvecklas för att på sikt kunna nå fler och möta de behov som målgruppen har.

Målsättningen är att skapa ett samhälle fritt ifrån kvinnlig könsstympning genom hållbara attitydförändringar mot skadliga traditioner. Projektets aktiviteter och resultat kommer kontinuerligt att dokumenteras tillsammans med målgruppen och spridas via bland annat sociala medier.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

DHR

Projektnamn: Att vara kvinna med funktionsnedsättning är att inte finnas
Beviljat belopp:
 902 000 kronor
Hemsida: www.dhr.se

DHR får bidrag för att under perioden arbeta med ett projekt vars syfte är att med filmer belysa att kvinnor med funktionsnedsättning på olika vis osynliggörs i arbetslivet och i samhället generellt.

Projektets mål är att både synliggöra kvinnor med funktionsnedsättning för målgruppen och ge insikter, kunskap och information. Samt ge kvinnor en tydlig röst. Aktiviteterna innefattar att ta fram starka och något provokativa filmer som kombineras med fakta och personliga berättelser om kvinnor med funktionsnedsättning.

Ambitionen är att via film synliggöra person och kön istället för en homogen grupp kallad ”personer med funktions­nedsättning”. En nationell turné för att sprida filmerna och materialet via konferenser, föreläsningar och studieförbund ska äga rum under år två för att skapa opinion kring jämställdhet, kvinnor och funktionsnedsättning.

Projektets primära målgrupp är arbetsgivarorganisationer, fackförbund och utbildningsanordnare och implementeras nationellt.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning förebyggande insatser mot stressrelaterad psykisk ohälsa bland unga kvinnor.

Hela Människan i Malmö, Noomi

Projektnamn: ThaiWISE
Beviljat belopp:
934 000 kronor
Hemsida: www.noomimalmo.se

Hela Människan i Malmö Noomi får bidrag för att arbeta med projektet ThaiWISE vars syfte är att stärka egenmakten hos kvinnor i thaimassageindustrin för att självständigt kunna förändra sin livssituation.

Projektet bygger på en förstudie gjort av en oberoende forskare med språk- och kulturkompetens som kan bygga relationer med målgruppen thailändska kvinnor som har laglig rätt att arbeta i Sverige.

ThaiWISE-projektet syftar till att erbjuda thailändska kvinnor inom massagebranschen, och den bredare thailändska befolkningen i Malmö, förbättrad tillgång till stöd från myndigheter, fler anställningsalternativ och minskad arbetsexploatering samt exploatering för sexuella ändamål.

Detta ska göras genom olika aktiviteter som understödjer målgruppen genom ökad egenmakt för minskad utsatthet och ökade förutsättningar för förändring, såsom exempelvis svenskundervisning, informationsspridning om svensk arbetsrätt, rättigheter och skyldigheter och tillgång till alternativa anställningar.

Målgruppen har en central roll i projektet och målet är att målgruppen efter projektets slut själv ska driva verksamheten. Målet med projektet är att thailändska kvinnor i thaimassagebranschen i Malmö ska vara villiga och ha möjligheten att tillägna sig samhällsskydd och stöd eftersom de är mer medvetna om sina rättigheter, samt att de som erbjuder stöd och myndighetstjänster är mer strategiska gällande vilket stöd som erbjuds.

Verksamheten bedrivs i Malmö men kunskapen som utvecklas i projektet kan spridas inom andra områden till hela landet. Projektet genomförs i samarbete med lokala myndigheter och andra relevanta aktörer.

Jordens Vänner

Projektnamn: En seri(e)ös väg till klimaträttvisa
Beviljat belopp:
802 000 kronor
Hemsida: www.jordensvanner.se

Jordens vänner får bidrag för att arbeta med ett projekt som syftar till att belysa att jämställdhet är en förutsättning för klimaträttvisa samt hur klimatpolitiken påverkas negativt av traditionellt maskulina normer. Projektet riktar sig till allmänheten, mansgrupper och gymnasielever samt mansdominerade arbetsplatser och målgruppen har en aktiv roll i det.

Projektet genomförs i samarbete med Män för jämställdhet MÄN. Målet är att bidra till ökad medvetenhet och kunskap i samhället kring hur jämställdhet är kopplat till klimatfrågan. Projektets aktiviteter består dels av produktion av ett seriealbum som tas fram tillsammans med sakkunniga och feministiska serietecknare. Seriealbumet kommer att användas som diskussionsmaterial för projektets totalt 10 föredrag och workshops på arbetsplatser, gymnasieskolor och mansgrupper, vissa av dessa med välkända forskare.

Projektet kommer att genomföras i Stockholm, Göteborg och Malmö men dess resultat kommer att spridas såväl nationellt som internationellt. Genom ökad medvetenhet om hur brist på jämställdhet och destruktiva könsnormer påverkar klimatarbetet och engagemang, vill Jordens vänner genom  lägga en djupare grund för att jämställdhetsperspektiv integreras i arbetet med klimatfrågan hos målgrupperna och tvärtom samt i förlängningen skapa mer engagemang.

Jämställd Utveckling Skåne

Projektnamn: Byggföräldrar
Beviljat belopp:
502 000 kronor
Hemsida: www.jamstalldutveckling.se 

Syftet med projektet är att sprida kunskap om och öka engagemanget för jämställd föräldraledighet inom byggsektorn i Skåne, samt att underlätta för arbetsgivare och arbetstagare att göra jämställda val kopplat till föräldraledighet. Det kommer att utföras inom byggbranschen med arbetsgivare och ombudspersoner som den primära målgruppen, och arbetstagare som den sekundära målgruppen. Utbildningsinsatser och workshops kommer att hållas för ombudspersoner och arbetsgivare/personer på ledande position/HR i mindre och medelstora företag där organisationen har identifierat de största behoven.

Projektet ska resultera i att företag inom byggbranschen i Skåne får ökad kunskap om jämställdhet och vikten av jämställd föräldraledighet för att uppnå en mer jämställd byggbransch. Deltagarna förväntas efter projekttidens slut ha fått de verktyg och den kompetens som behövs för att fortsätta driva arbetet om mer jämställ uttag av föräldraledighet inom byggbranschen. Efter projekttiden ska frågan om jämställd föräldraledighet har kommit högre upp på arbetsgivares och fackligt ansvarigas agendor.

Inom projektet ska även en praktika om jämställd föräldraledighet i privat sektor, med ett eget kapitel om byggbranschen, tryckas och spridas. Samverkan sker med fackförbundet Byggnads Skåne. Projektet implementeras i flera skånska kommuner, bland annat Malmö, Helsingborg och Kristianstad.

Make Equal

Projektnamn: Okej med dej?
Beviljat belopp:
902 000 kronor
Hemsida: www.makeequal.se 

Den övergripande målsättningen med ”Okej med dig” är att stärka samtyckeskulturen och vända perspektivet för vem som ansvarar för samtycket. Projektet vill ge pedagoger och vårdnadshavare verktyg för att tillsammans med barnen skapa en samtyckeskultur inom förskolan.

Inom projektet ska metoder och material för att införa en samtyckeskultur i förskolan tas fram bestående av övningar, enklare pedagogiska filmer, affischer och en barnbok. Detta kommer att utvecklas och testas tillsammans förskolor, för att sedan lanseras, spridas och tillgängliggöras brett. Make Equal har etablerat samarbete med åtta förskolor som ska medverka i framtagandet och testningen av materialet.

Den primära målgruppen är de vuxna som ansvarar för införandet av en samtyckeskultur i förskolor – pedagoger, rektorer, huvudmän samt vårdnadshavare. Den sekundära målgruppen är barn i förskolan. Referensgrupper med barn kommer att skapas inom projektet. Organisationen har etablerat samarbete med åtta olika förskolor som ansvarar för att ta fram en passande referensgrupp inom sin förskola.

Projektet kommer initialt att verka i Umeå- och Stockholmsområdet där samarbetsförskolorna finns. Det framtagna materialet kommer dock i ett att tillgängliggöras på nationell nivå.

Pink Programming

Projektnamn: Kurs i jämställdhet
Beviljat belopp:
752 000 kronor
Hemsida: www.pinkprogramming.se

Pink Programming får bidrag för att genomföra ett projekt som syftar till att hjälpa IT-företag skapa bättre mångfald, främst genom mer balanserad könsfördelening. Pink Programming ska genomföra projektet genom att hålla utbildningar och leda en processplan mot en Pink Certifiering som ska kunna användas av företag för att visa att de aktivt arbetar för en mer inkluderande arbetsmiljö.

Målet med projektet är att företagen med ska få konkreta, praktiska verktyg för att kunna arbeta aktivt med att förändra sin företagskultur till att bli mer inkluderande. Det syftar till att skapa en arbetsmiljö där individer kan vara sig själva och deras potential får blomstra vilket inte bara ger bättre lönsamhet för företagen, utan också bidrar till bättre mental hälsa hos de anställda.

Genom att arbeta för ökad jämställdhet och en mer inkluderande arbetsmiljö i IT-branschen bidrar projektet även till såväl bättre fördelning av makt och inflytande i samhället som ekonomisk utjämning mellan könen. Kurserna kommer att hållas i Stockholm och företag från hela Sverige kommer att bjudas in. Kursen avser två omgångar med totalt 40 deltagare från 20 företag.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning förebyggande insatser mot stressrelaterad psykisk ohälsa bland unga kvinnor.

RF SISU Örebro län

Beviljat belopp: 552 000 kronor
Hemsida: www.rfsisu.se/orebrolan  

RF SISU Örebro län får bidrag för att slutföra sitt projekt vars syfte är att öka jämställdheten inom idrotten genom möjliggörandet av samtal och diskussioner kopplade till stereotypa och destruktiva manlighetsideal inom idrotten. Med projektet ska medvetenheten öka och de miljöer som riskerar att reproducera mäns våld mot kvinnor reduceras.

Det övergripande syftet år två är att vidareutveckla, sprida och implementera framtagna metoder för våldsprevention inom idrotten. Fokus ligger på att göra arbetet långsiktigt hållbart med en ambition att sprida och göra metoden applicerbar inom fler delar av idrotten.

I planen ingår fortsatta processarbeten och samtal med föreningar och grupper med nyanlända, utvecklingsarbete för att implementera nya flexibla former och arbetssätt för att tillgängliggöra framtagna metodmaterial.

Projektets primära målgrupper är pojkar inom föreningsidrotten i Örebro län, företrädesvis inom länets hockeyklubbar; idrottsledare och organisationsledare och styrelser i de deltagande föreningarna samt nyanlända män.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

RFSU Malmö

Projektnamn: Spektrum: Sex
Beviljat belopp:
752 000 kronor
Hemsida: www.rfsu.se/malmo

Fortsättning på projekt som startade 2019. RFSU Malmö får bidrag för att under arbeta med ett projekt vars syfte är att främja jämställd sexuell hälsa och rättigheter samt förebygga sexuellt våld för personer med autismspektrumtillstånd.

Målgruppen är män, kvinnor, transpersoner och ickebinära som lever med autismspektrumtillstånd samt yrkesverksamma som möter gruppen. Målgruppen kommer involveras i utformandet av tematiska cafékvällar, samt utbilda yrkesverksamma inom tre LSS-verksamheter kopplat till bland annat samtycke och jämställdhet, samt rättigheter.

Projektet ska innehålla samtalskvällar och avsluta med en konferens som riktar sig till målgruppen och yrkesverksamma som möter målgruppen. Projektet kommer genomföras i Skåne län och utvärderingarna kommer att göras tillgängliga för andra verksamheter nationellt.

Projektet genomförs med bakgrund i internationell forskning som visar att personer med autismspektrumtillståndet generellt har mindre tillgång till sexualundervisning än majoritetsbefolkningen och erfarenhet visar att bland annat fördomar tenderar att hämma personers möjlighet att uttrycka sexualitet.

Projektets målsättning är att den sexuella och reproduktiva hälsan för personer med autismspektrumtillstånd skall vara jämställd och fri från våld.

Ansökan beviljas inom bidragets särskilda inriktning att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

 

Checklista till kommuners information på webben

Som ett led i att identifiera arbetssätt har Jämställdhetsmyndigheten inventerat hundra kommuners webbplatser för att kartlägga hur kommunerna sprider information om ökad våldsutsatthet i samband med covid-19, samt den isolering som pandemin har bidragit till. Detta för att ge kunskap om hur informationsspridningen sker idag och för att utveckla framtida stöd till kommuner om informationsspridning och effektiva arbetssätt.

Urvalet av kommuner har inkluderat både stora och små kommuner i hela landet. Jämställdhetsmyndigheten har bland annat undersökt om det finns information om våldsutsatthet i anslutning till den information om covid-19 som samtliga kommuner har. I enlighet med regeringsuppdraget har Jämställdhetsmyndigheten särskilt tittat på information om våldsutsatthet för äldre kvinnor, personer med funktionsnedsättning, personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, utländska kvinnor, hbtq-personer och barn. Även övergrepp som sker över digitala medier omfattas, samt området prostitution och människohandel.

Inventeringen visar på många positiva exempel hos kommuner. Flera kommuner har bland annat förbättrat sin information om våld i nära relationer. Många kommuner har dock bristfällig information. Detta gäller särskilt områden som riktar sig till våldsutsatta, äldre personer, personer med funktionsnedsättning samt HBTQ-personer. Vidare saknas ibland information på olika språk. När det gäller information om våld i digitala medier och prostitution och människohandel så saknas det information i en majoritet av kommunerna.

Nedan följer en checklista som stöd för information som vi bedömer som viktig att en kommun tillhandahåller på sin webbplats med anledning av covid-19 och risk för ökad utsatthet för våld. Vi har listat ett antal exempel under varje punkt för att konkret visa på hur informationen har framställts hos olika kommuner.

VID ALLMÄN INFORMATION OM COVID-19

På kommunens webbplats om allmän information om covid-19 bör det finnas information om risk för ökad våldsutsatthet i samband med isolering till följd av covid-19 samt hänvisning om vart man kan söka och få stöd och hjälp.

Direkt länk till information om våld i nära relationer/våld och hot, kontaktuppgifter till jourer, stödnummer med mera. Även information för den som riskerar att utsätta andra bör stå med.

HÄNVISNING TILL JOUR/STÖDVERKSAMHETER INOM VÅLDSOMRÅDET

Hänvisning till egna stödverksamheter i kommunen eller länet/regionen,  kvinnofridslinjen, och andra stödlinjer för barn.

BESKRIVNINGAR AV OLIKA TYPER AV VÅLD

Olika former av våld bör benämnas och framgå som mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck. Olika våldsformer bör beskrivas, exempelvis fysiskt, psykiskt, digitalt, ekonomiskt och sexuellt våld samt försummelse.

INKLUDERANDE BESKRIVNING AV OFFER OCH FÖRÖVARE I BESKRIVNING AV VÅLD

Mäns våld mot kvinnor är den vanligaste formen av våld i nära relationer. Men våld förekommer även i många olika relationsformer.

SAMLAD INFORMATION OM VÅLDSUTSATTHET

Exempelvis ha informationen även till våldsutsatta barn under informationen om våld i nära relationer eller åtminstone länka så att man hittar rätt. Hellre att informationen finns med på flera av hemsidans informationssidor än att den missas.

INFORMATION SOM ÄR TILLGÄNGLIG

Informationen ska vara tillgänglig för alla personer, oavsett funktionsnedsättning eller bristande språkkunskaper. Dessutom bör det finnas information eller hänvisas till information anpassad för barn i olika åldrar.

KONTAKTUPPGIFTER TILL SAMVERKANDE MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER

Kommunens webbsida bör innehålla information om kontaktuppgifter till exempelvis Polismyndigheten, särskilda verksamheter samt olika organisationer som kvinnojourer och barnrättsorganisationer.

ANHÖRIG- OCH ÅSKÅDARPERSPEKTIVET

Kommunens webbplats bör innehålla tydlig information till anhöriga, grannar och boende i kommunen om var man ska vända sig vid misstanke om våld mot exempelvis barn och grannar.

EN PANIK-KNAPP FÖR ATT LÄMNA SIDAN OCH DÖLJA INFORMATION

En panik-knapp bör finnas på samtliga kommuners webbsidor. Det är en trygghet för att våldsutsatta ska våga söka på dessa sidor för att hitta information. I samband med Panik-knappen bör information om hur en raderar sökhistoriken finnas med.