Prostitution och människohandel 2021:23

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att stärka
arbetet mot att barn, unga respektive vuxna utnyttjas i
prostitution och människohandel samt att kartlägga
omfattningen av prostitution och människohandel för sexuella
ändamål i Sverige. I denna rapport redogör
Jämställdhetsmyndigheten för uppdraget som även
innefattar att samla och sprida kunskap, stödmaterial samt
goda exempel på insatser och myndighetssamverkan.

För att kunna bedriva ett verkningsfullt arbete med att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel är det centralt att kontinuerligt uppdatera kunskapen och synliggöra utvecklingen på området. Jämställdhetsmyndigheten gav därför forskare vid Göteborgs universitet i uppdrag att genomföra en omfattningskartläggning. Kartläggningen har särskilt fokus på omfattning, villkor, arenor och behov.

Jämställdhetsmyndigheten har inom ramen för uppdraget även genomfört egna enkäter och dialogsamtal med myndigheter, verksamheter och
civilsamhällesorganisationer. Med utgångspunkt i detta har myndigheten bland annat lanserat en webbutbildning för yrkesverksamma och en föräldrakampanj.

Myndigheten har även sammanställt kunskapsstöd på webben och påbörjat ett arbete med att utveckla kunskaper och metoder gällande förebyggande arbete för att minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster.

Rapporten innehåller två bilagor: Omfattningskartläggning – prostitution och människohandel och KAST i Göteborg – en samtalsmottagning för köpare av sexuella tjänster.

Prostitution och människohandel 2021:23

Publicerad: 2021-10-01
Senast uppdaterad: 11:06 - 11 okt, 2021