Tidigare uppdrag

Samordning av arbete mot människohandel och exploatering av barn

Jämställdhetsmyndigheten övertar det uppdrag som ursprungligen gavs till Länsstyrelsen i Stockholms län (dnr S2014/1695/FST) om att samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast 30 april 2019.

Uppdrag att främja ekonomisk jämställdhet och levnadsvillkoren för kvinnor med funktionsnedsättning

Myndigheten ska tillsammans med Myndigheten för delaktighet kartlägga utmaningarna för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet när det gäller kvinnor med funktionsnedsättning. Kartläggningen ska belysa utvecklingsområden som kan bidra till måluppfyllelse.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 april 2019.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Jämställdhetsmyndigheten övertar det uppdrag som ursprungligen gavs till Göteborgs universitet om att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM) (U2014/07490/JÄM).

I programmet har 58 myndigheter och en organisation ett särskilt regeringsuppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet. Stödet till de statliga myndigheterna syftar till att göra dem ännu bättre på att bidra till det övergripande jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Stödet erbjuds i såväl planering som genomförande av myndigheternas utvecklingsarbete. Jämställdhetsmyndigheten ska också samordna kompetenshöjande insatser, anordna forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna, identifiera och sprida lärande exempel samt sammanställa resultat av de berörda myndigheternas arbete.

En lägesrapport ska lämnas till Regeringskansliet senast den 23 maj 2018 och en slutredovisning ska lämnas senast den 31 mars 2019.

Internationell konferens om män och jämställdhet

Myndigheten får i uppdrag att ansvara för slutlig planering och genomförande av den internationella konferensen om män och jämställdhet som Sverige är värd för den 15–16 maj 2018, International Conference on Men and Equal Opportunities, ICMEO.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 26 oktober 2018.

Rapport om Länsstyrelsernas strategier för jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska lämna en sammanfattande rapport av Länsstyrelsernas strategier för jämställdhetsintegrering för perioden 2018–2020 (S2016/07873/JÄM). Rapporten ska omfatta beskrivning och analys av insatser och upplägg i länsstrategierna.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2018.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten.

Jämställdhetsmyndigheten ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Relaterade publikationer

Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 13, bet. 2017/18:AU1, rskr. 2017/18:108).

Regleringsbrev  |  Jämställdhet  |  Politik  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner
Senast uppdaterad: 4:24 - 06 maj, 2019