Tidigare uppdrag

Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet

Jämställdhetsmyndigheten övertar det uppdrag som ursprungligen gavs till Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet att, i likhet med uppdraget om jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), stödja de statliga universiteten och högskolorna samt Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping i deras arbete med jämställdhetsintegrering under 2016–2019.

Inom uppdraget Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JiHU), ska lärosätena arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån egna, framtagna planer. Arbetet innebär att jämställdhet ska bli en ordinarie del av verksamheten, till exempel i lärosätets styr- och ledningsprocesser, precis som i JiM. Programmet löper till och med år 2019, och stödet är verksamhetsanpassat och utformas i dialog med lärosätena.

En lägesrapport ska lämnas till Regeringskansliet senast 31 mars 2019 och en slutredovisning ska lämnas senast 31 mars 2020.

Praktisk tillämpning av barnkonventionen

Myndigheten ska analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde. I uppdraget ingår att redovisa de utvecklingsområden som har identifierats och hur dessa kan tas om hand inom myndighetens verksamhet. Myndigheten ska, vid behov, erbjudas stöd från Barnombudsmannen i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten (S2016/07875/FST).

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2020.

Uppföljning av de jämställdhetspolitiska målen

Myndigheten ska redovisa ett förslag till fördjupade uppföljningar av regeringens jämställdhetspolitik utifrån de jämställdhetspolitiska delmålen. Förslaget ska omfatta periodicitet och prioriterade områden att följa upp inom respektive jämställdhetspolitiskt delmål. Uppföljningarna ska omfatta en analys av utvecklingen i samhället i stort och jämställdhetspolitikens möjligheter att styra mot målen. Förslaget om fördjupade uppföljningar ska beakta Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken (Ds 2013:37).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast 1 oktober 2018. En första uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa om mäns våld mot kvinnor ska rapporteras senast 31 januari 2020.

Våldsförebyggande arbete

Myndigheten ska sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med unga män och pojkar i hederskontext. Som ett led i metodutvecklingsarbetet ska myndigheten under 2018 anordna ett internationellt expertmöte. Avstämning ska ske med Regeringskansliet under arbetets gång. Myndigheten ska därtill sprida och utveckla metoder i universellt våldsförebyggande arbete med barn- och unga, inklusive metoder för att förebygga våld i ungas nära partnerrelationer. Myndigheten ska i arbetet utgå från den nationella strategin och regeringens brottsförebyggande program Tillsammans mot brott.

Uppdragen ska samordnas och delredovisas till Regeringskansliet senast 31 december 2018 och slutredovisas senast 31 december 2019.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Myndigheten ska, inom ramen för arbetet med att stödja statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering, utreda förutsättningarna för en benchmarkingmodell, ”Modellmyndigheter”, för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter bland annat rörande jämställdhetsintegrerade styrprocesser eller jämställd resursfördelning. I uppdraget ingår även att ringa in centrala samhällsområden där relevanta myndigheter och andra aktörer genom erfarenhetsutbyte och samverkan ges bättre förutsättningar att uppnå resultat och samhällseffekt i relation till de jämställdhetspolitiska målen, exempelvis vad gäller att öka kvinnors ekonomiska makt, öka sysselsättningen bland utrikesfödda kvinnor, motverka den könssegregerade arbetsmarknaden eller förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, men även andra områden.

Myndigheten ska i arbetet utgå från erfarenheter och lärdomar från regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter 2013–2018 (U2014/07490/JÄM), det pågående regeringsuppdraget jämställdhetsintegrering i universitet och högskolor (S2017/07218/RS (delvis)) samt Sveriges Kommuner och Landstings projekt Modellkommuner för jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting (S2015/01255/JÄM). Uppdraget ska genomföras i samråd med relevanta myndigheter.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 oktober 2019.

Uppdrag om sexuella trakasserier

Inom ramen för arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen ska myndigheten samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Barns och ungas situation ska särskilt belysas. Myndigheten ska i sitt arbete inhämta synpunkter från Diskrimineringsombudsmannen och andra relevanta myndigheter och organisationer.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet senast 31 oktober 2018 och slutredovisas senast 30 oktober 2019.

Samordning av arbete mot människohandel och exploatering av barn

Jämställdhetsmyndigheten övertar det uppdrag som ursprungligen gavs till Länsstyrelsen i Stockholms län (dnr S2014/1695/FST) om att samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast 30 april 2019.

Uppdrag att främja ekonomisk jämställdhet och levnadsvillkoren för kvinnor med funktionsnedsättning

Myndigheten ska tillsammans med Myndigheten för delaktighet kartlägga utmaningarna för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet när det gäller kvinnor med funktionsnedsättning. Kartläggningen ska belysa utvecklingsområden som kan bidra till måluppfyllelse.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 april 2019.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Jämställdhetsmyndigheten övertar det uppdrag som ursprungligen gavs till Göteborgs universitet om att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM) (U2014/07490/JÄM).

I programmet har 58 myndigheter och en organisation ett särskilt regeringsuppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet. Stödet till de statliga myndigheterna syftar till att göra dem ännu bättre på att bidra till det övergripande jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Stödet erbjuds i såväl planering som genomförande av myndigheternas utvecklingsarbete. Jämställdhetsmyndigheten ska också samordna kompetenshöjande insatser, anordna forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna, identifiera och sprida lärande exempel samt sammanställa resultat av de berörda myndigheternas arbete.

En lägesrapport ska lämnas till Regeringskansliet senast den 23 maj 2018 och en slutredovisning ska lämnas senast den 31 mars 2019.

Internationell konferens om män och jämställdhet

Myndigheten får i uppdrag att ansvara för slutlig planering och genomförande av den internationella konferensen om män och jämställdhet som Sverige är värd för den 15–16 maj 2018, International Conference on Men and Equal Opportunities, ICMEO.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 26 oktober 2018.

Rapport om Länsstyrelsernas strategier för jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska lämna en sammanfattande rapport av Länsstyrelsernas strategier för jämställdhetsintegrering för perioden 2018–2020 (S2016/07873/JÄM). Rapporten ska omfatta beskrivning och analys av insatser och upplägg i länsstrategierna.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2018.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten.

Jämställdhetsmyndigheten ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Relaterade publikationer

Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 13, bet. 2017/18:AU1, rskr. 2017/18:108).

Regleringsbrev  |  Jämställdhet  |  Politik  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner
Senast uppdaterad: 4:04 - 02 jun, 2020