Tidigare uppdrag

Uppdrag att stärka arbetet mot att barn och vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel samt kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel

Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten att stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel samt kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige.

Jämställdhetsmyndigheten ska:

  • redovisa goda exempel på insatser och myndighetssamverkan i ärenden som rör barn och unga respektive vuxna som utnyttjats eller riskerar att utnyttjas i prostitution eller människohandel och kartlägga lokala och regionala insatser för denna grupp samt för gruppen som köper sexuella tjänster,
  • samla och sprida kunskap och stödmaterial till yrkesverksamma om hur de kan agera i ärenden om barn och unga respektive vuxna som utnyttjats eller riskerar att utnyttjas i prostitution eller människohandel samt hur det förebyggande arbetet gentemot gruppen som köper sexuella tjänster kan bedrivas, t.ex. genom att material samlas på Jämställdhetsmyndighetens webbsida,
  • vid behov erbjuda utbildningsinsatser till yrkesverksamma som möter barn och unga respektive vuxna som utnyttjats i eller riskerar att utnyttjas i prostitution eller människohandel och/eller personer som utnyttjar denna grupp, och
  • kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Kartläggningen ska inbegripa såväl barn som vuxna och ska komplettera den årliga lägesrapport som Polis-myndigheten lämnar till regeringen. I delen som avser barn och unga ska särskilt multipel exploatering beaktas.

Uppdraget ska redovisas 2021-10-01.

Uppdrag att fortsätta stödja högskolor och universitet

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten ett förnyat uppdrag att stödja universitet och högskolor i deras arbete med jämställdhetsintegrering.

I uppdraget ingår att Jämställdhetsmyndigheten ska erbjuda stöd i planeringen, kompetenshöjande insatser och främjande av erfarenhetsutbyten mellan lärosäten samt att följa upp resultat och effekter av lärosätenas uppdrag avseende jämställdhetsintegrering.

Det nu beslutade uppdraget påbörjades 2016 och omfattar 33 lärosäten. Uppdraget har hittills uppvisat positiva resultat i form av förändrade arbetssätt, rutiner och metoder för att exempelvis utmana könsbundna studieval, främja karriärvägar och en mer jämställd resursfördelning. Arbetet har även stärkt organiseringen av jämställdhetsarbetet vid universitet och högskolor och bidragit till att de har bättre förutsättningar att nå de jämställdhetspolitiska målen. En majoritet av lärosätena har framfört att det finns ett behov av att uppdraget fortsätter. Regeringen bedömer att uppdraget bör fortsätta för att arbetet med jämställdhetsintegrering ska bli långsiktigt hållbart.

Uppdraget ska redovisas 30 april 2021.

Läs mer i regeringens pressmeddelande

Uppdrag om Pekingplattformen

Mot bakgrund av att det 2020 kommer vara 25 år sedan Beijing Declaration and Platform for Action, den så kallade Peking-plattformen, antogs, ger regeringen i uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att planera och genomföra nationella aktiviteter för att belysa och sprida kunskap om plattformens syfte samt dess tolv sakområden.

I genomförandet av uppdraget ska kopplingen till FN:s konvention om avskaffandet av all form av diskriminering av kvinnor (CEDAW) och Agenda 2030 synliggöras. Viktiga utgångspunkter är ekonomisk jämställdhet och mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår även att anordna en eller flera aktiviteter som är särskilt riktade mot civilsamhället inklusive kvinnorörelsen med ett barn- och ungdomsfokus.

Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) under arbetets gång och uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 april 2021.

Uppdrag att stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel samt kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel

Redovisa exempel på insatser och myndighetssamverkan. Kartlägga dessa insatser. Samla och sprida kunskap och stödmaterial till yrkesverksamma. Förebyggande arbete mot gruppen som köper sexuella tjänster. Vid behov erbjuda utbildningsinsatser. Kartläggning av såväl barn som vuxna som komplement till den årliga lägesrapporten som polismyndigheten lämnar.

Uppdraget ska redovisas 30 juni 2021.

Uppdrag om fortsatt myndighetssamverkan för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten och sju andra myndigheter i uppdrag att under 2021 samverka kring fortsatt utveckling av metoder och genomförandet av myndighetsgemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, med särskilt fokus på att skapa förutsättningar för varaktig samverkan.

Uppdraget ska redovisas senast 15 juni 2021.

Läs mer i regeringsbeslut A2021/00085 (pdf)

Utbildningsinsatser högskolor och universitet – mäns våld mot kvinnor

Uppdraget rör utbildningsinsatser för socialtjänstens personal om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor och fokuserar på stöd till utsatta kvinnor, exempelvis kvinnor med missbruk, i prostitution, utsatta för människohandel, som är funktionsnedsatta, men också äldre kvinnor.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och länsstyrelserna.

Uppdraget ska delredovisas 31 mars 2019 och slutrapporteras 15 april 2021.

Uppdrag att förbättra samordning av tidiga våldsförebyggande insatser

Jämställdhetsmyndigheten ska tillsammans med flera nationella myndigheter lämna förslag på hur samordningen kan stärkas och utvecklas när det gäller arbete med tidiga våldsförebyggande insatser som främst riktar sig till pojkar och unga män, men även till flickor och unga kvinnor. Arbetet syftar till att förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i ungas partnerrelationer.

Uppdraget ska redovisas 31 mars 2021.

Läs mer i regeringsbeslut A2020/01468/JÄM (pdf)

Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Jämställdhetsmyndigheten att vara en av flera strategiska myndigheter med uppdrag att i sin verksamhet främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. I uppdraget ingår att identifiera och redovisa utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser vidta, samt genomföra under 2018–2020.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet 22 februari 2019 och slutredovisas senast 22 februari 2020 och 13 mars 2021.

Uppdrag att genomföra en förstudie om delaktighet och deltagande i den lokala demokratin

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie om förutsättningarna och möjligheterna för kvinnor och män i områden med socioekonomiska utmaningar att delta i demokratiska processer och att utöva inflytande lokalt. Förstudien ska avse dels beslutsprocesser kopplade till den kommunala demokratin, dels mer informella processer i lokalsamhället.

Uppdraget syftar till att, med utgångspunkt från att det 2021
är 100 år sedan demokratins genombrott i Sverige, bidra med kunskap kring
likheter och skillnader i kvinnors och mäns förutsättningar och möjligheter i
områden med socioekonomiska utmaningar.

Uppdraget ska redovisas 3 mars 2021.

Läs mer i regeringsbeslut Ku2020/01402/MD

Uppdrag att identifiera och utveckla arbetssätt för att kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av covid-19

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck  och hur kontakt kan etableras med våldsutsatta. Arbetssätten ska kunna användas in om kommunernas verksamheter. Jämställdhetsmyndigheten ska därefter sprida de framtagna arbetssätten till kommunerna.  Genomförande ska utgå från de särskilda omständigheter och förutsättningar som råder med anledning av utbrottet av covid-19. Uppdraget  bör genomföras skyndsamt.

Uppdraget ska slutredovisas 26 februari 2021.

Uppdrag att kartlägga forskning om samband mellan jämställdhet i arbetslivet och psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa i form av bland annat ångest och depressioner är i dag den vanligaste sjukskrivningsorsaken för både kvinnor och män. Dock finns det stora skillnader mellan kvinnor och män i sjukfrånvaro och kvinnor uppger i betydligt större utsträckning än män att de har besvär av ängslan, oro eller ångest. Jämställdhetsmyndigheten får därför i uppdrag att sammanställa befintlig forskning och kunskap om samband mellan jämställdhet i arbetslivet och psykisk ohälsa.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 19 februari 2021.

Läs mer i regeringens pressmeddelande 29 oktober 2020

Uppdrag om att följa upp jämställdhetspolitiska delmål

Jämställdhetsmyndigheten ska genomföra en uppföljning av utvecklingen i förhållande till de jämställdhetspolitiska delmålen en jämn fördelning av makt och inflytande respektive jämställd hälsa.

Uppföljningen av delmålen ska ta sin utgångspunkt i regeringens skrivelse 2016/17:10 och den senaste uppföljningen som gjordes av Jämställdhetsutredningen (SOU 2015:86).

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 januari 2021.

Uppdrag att förstärka insatserna utifrån den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor

Insatser med särskilt fokus på HRV, barns situation. Förstärka sina insatser rörande kunskap och utbildning. Ta fram en forskningsöversikt över våldsförebyggande arbete i Sverige. Samråda med relevanta aktörer för att främja en samverkansstruktur för det våldsförebyggande arbetet på en nationell nivå.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 augusti 2020.

Förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och
kvinnor

Regeringen har beslutat om en handlingsplan för att förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor och för att förbättra stödet till redan utsatta. Bland de nya åtgärderna i handlingsplanen finns uppdrag till Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten och Linköpings universitet.

De två uppdragen till Jämställdhetsmyndigheten går ut på att hitta effektiva arbetssätt för attitydförändring. Jämställdhetsmyndigheten ska också sprida detta till de aktörer som möter kvinnor och flickor i riskzon för könsstympning samt ha fokus på fritids- och ungdomsverksamhet och andra mötesplatser.

Uppdragen ska delredovisas 1 juni 2019 och slutrapporteras 1 september 2020.

Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet

Jämställdhetsmyndigheten övertar det uppdrag som ursprungligen gavs till Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet att, i likhet med uppdraget om jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), stödja de statliga universiteten och högskolorna samt Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping i deras arbete med jämställdhetsintegrering under 2016–2019.

Inom uppdraget Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JiHU), ska lärosätena arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån egna, framtagna planer. Arbetet innebär att jämställdhet ska bli en ordinarie del av verksamheten, till exempel i lärosätets styr- och ledningsprocesser, precis som i JiM. Programmet löper till och med år 2019, och stödet är verksamhetsanpassat och utformas i dialog med lärosätena.

En lägesrapport ska lämnas till Regeringskansliet senast 31 mars 2019 och en slutredovisning ska lämnas senast 31 mars 2020.

Praktisk tillämpning av barnkonventionen

Myndigheten ska analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde. I uppdraget ingår att redovisa de utvecklingsområden som har identifierats och hur dessa kan tas om hand inom myndighetens verksamhet. Myndigheten ska, vid behov, erbjudas stöd från Barnombudsmannen i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten (S2016/07875/FST).

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2020.

Uppföljning av de jämställdhetspolitiska målen

Myndigheten ska redovisa ett förslag till fördjupade uppföljningar av regeringens jämställdhetspolitik utifrån de jämställdhetspolitiska delmålen. Förslaget ska omfatta periodicitet och prioriterade områden att följa upp inom respektive jämställdhetspolitiskt delmål. Uppföljningarna ska omfatta en analys av utvecklingen i samhället i stort och jämställdhetspolitikens möjligheter att styra mot målen. Förslaget om fördjupade uppföljningar ska beakta Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken (Ds 2013:37).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast 1 oktober 2018. En första uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa om mäns våld mot kvinnor ska rapporteras senast 31 januari 2020.

Våldsförebyggande arbete

Myndigheten ska sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med unga män och pojkar i hederskontext. Som ett led i metodutvecklingsarbetet ska myndigheten under 2018 anordna ett internationellt expertmöte. Avstämning ska ske med Regeringskansliet under arbetets gång. Myndigheten ska därtill sprida och utveckla metoder i universellt våldsförebyggande arbete med barn- och unga, inklusive metoder för att förebygga våld i ungas nära partnerrelationer. Myndigheten ska i arbetet utgå från den nationella strategin och regeringens brottsförebyggande program Tillsammans mot brott.

Uppdragen ska samordnas och delredovisas till Regeringskansliet senast 31 december 2018 och slutredovisas senast 31 december 2019.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Myndigheten ska, inom ramen för arbetet med att stödja statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering, utreda förutsättningarna för en benchmarkingmodell, ”Modellmyndigheter”, för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter bland annat rörande jämställdhetsintegrerade styrprocesser eller jämställd resursfördelning. I uppdraget ingår även att ringa in centrala samhällsområden där relevanta myndigheter och andra aktörer genom erfarenhetsutbyte och samverkan ges bättre förutsättningar att uppnå resultat och samhällseffekt i relation till de jämställdhetspolitiska målen, exempelvis vad gäller att öka kvinnors ekonomiska makt, öka sysselsättningen bland utrikesfödda kvinnor, motverka den könssegregerade arbetsmarknaden eller förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, men även andra områden.

Myndigheten ska i arbetet utgå från erfarenheter och lärdomar från regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter 2013–2018 (U2014/07490/JÄM), det pågående regeringsuppdraget jämställdhetsintegrering i universitet och högskolor (S2017/07218/RS (delvis)) samt Sveriges Kommuner och Landstings projekt Modellkommuner för jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting (S2015/01255/JÄM). Uppdraget ska genomföras i samråd med relevanta myndigheter.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 oktober 2019.

Uppdrag om sexuella trakasserier

Inom ramen för arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen ska myndigheten samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Barns och ungas situation ska särskilt belysas. Myndigheten ska i sitt arbete inhämta synpunkter från Diskrimineringsombudsmannen och andra relevanta myndigheter och organisationer.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet senast 31 oktober 2018 och slutredovisas senast 30 oktober 2019.

Samordning av arbete mot människohandel och exploatering av barn

Jämställdhetsmyndigheten övertar det uppdrag som ursprungligen gavs till Länsstyrelsen i Stockholms län (dnr S2014/1695/FST) om att samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast 30 april 2019.

Uppdrag att främja ekonomisk jämställdhet och levnadsvillkoren för kvinnor med funktionsnedsättning

Myndigheten ska tillsammans med Myndigheten för delaktighet kartlägga utmaningarna för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet när det gäller kvinnor med funktionsnedsättning. Kartläggningen ska belysa utvecklingsområden som kan bidra till måluppfyllelse.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 april 2019.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Jämställdhetsmyndigheten övertar det uppdrag som ursprungligen gavs till Göteborgs universitet om att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM) (U2014/07490/JÄM).

I programmet har 58 myndigheter och en organisation ett särskilt regeringsuppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet. Stödet till de statliga myndigheterna syftar till att göra dem ännu bättre på att bidra till det övergripande jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Stödet erbjuds i såväl planering som genomförande av myndigheternas utvecklingsarbete. Jämställdhetsmyndigheten ska också samordna kompetenshöjande insatser, anordna forum för erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna, identifiera och sprida lärande exempel samt sammanställa resultat av de berörda myndigheternas arbete.

En lägesrapport ska lämnas till Regeringskansliet senast den 23 maj 2018 och en slutredovisning ska lämnas senast den 31 mars 2019.

Internationell konferens om män och jämställdhet

Myndigheten får i uppdrag att ansvara för slutlig planering och genomförande av den internationella konferensen om män och jämställdhet som Sverige är värd för den 15–16 maj 2018, International Conference on Men and Equal Opportunities, ICMEO.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 26 oktober 2018.

Rapport om Länsstyrelsernas strategier för jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska lämna en sammanfattande rapport av Länsstyrelsernas strategier för jämställdhetsintegrering för perioden 2018–2020 (S2016/07873/JÄM). Rapporten ska omfatta beskrivning och analys av insatser och upplägg i länsstrategierna.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2018.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten.

Jämställdhetsmyndigheten ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Relaterade publikationer

Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 13, bet. 2017/18:AU1, rskr. 2017/18:108).

Regleringsbrev  |  Jämställdhet  |  Politik  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner
Senast uppdaterad: 9:42 - 01 okt, 2021