Våra uppdrag

Jämställdhetsmyndighetens grunduppdrag enligt instruktionen (SFS 2017:937) är att arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen. Arbetet med grunduppdraget organiseras inom tre verksamhetsområden: följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen, stödja aktörer i arbetet för jämställdhet och förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Här kan du läsa om myndighetens aktuella uppdrag.

Uppdrag att sammanställa befintlig forskning och kunskap om könsskillnader i utbildningsval

Könsskillnaderna i utbildningsval bidrar till en könsuppdelad arbetsmarknad och försämrar förutsättningarna för kompetensförsörjning inom de bristyrken som har en kraftig underrepresentation av antingen kvinnor eller män, såsom vård och omsorg, utbildning och it- och teknik.

För att ytterligare öka kunskapen om könsskillnader i utbildningsval ger regeringen Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att genomföra en sammanställning av befintlig forskning och kunskap på området.

Uppdraget ska redovisas senast 1 februari 2022.

Läs mer i regeringens pressmeddelande 17 december 2020

Uppdrag att kartlägga forskning om samband mellan jämställdhet i arbetslivet och psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa i form av bland annat ångest och depressioner är i dag den vanligaste sjukskrivningsorsaken för både kvinnor och män. Dock finns det stora skillnader mellan kvinnor och män i sjukfrånvaro och kvinnor uppger i betydligt större utsträckning än män att de har besvär av ängslan, oro eller ångest. Jämställdhetsmyndigheten får därför i uppdrag att sammanställa befintlig forskning och kunskap om samband mellan jämställdhet i arbetslivet och psykisk ohälsa.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 19 februari 2021.

Läs mer i regeringens pressmeddelande 29 oktober 2020

Uppdrag om att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i
statliga myndigheter

Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten att, inom ramen för
regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i statliga
myndigheter (JiM), stödja myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering 2020–2025. I uppdraget ingår att genom stödjande insatser förbättra förutsättningarna för JiM-myndigheterna att effektivt kunna:

• löpande planera arbete med jämställdhetsintegrering, inklusive
jämställdhetsbudgetering,
• analysera verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv i syfte att
identifiera konkreta föreliggande jämställdhetsproblem i verksamheten eller i samhället inom myndigheternas ansvarsområden,
• utveckla eller anpassa metoder för att följa upp resultat och effekter
ur ett jämställdhetsperspektiv, till exempel utfall av rutiner och
arbetssätt.

Jämställdhetsmyndigheten ska också:

• identifiera och sprida kunskap och lärande exempel avseende
jämställdhetsintegrering samt göra resultat av JiM-arbetet synliga och
tillgängliga för relevanta målgrupper,
• främja samverkan mellan myndigheter för att bidra till att lösa sådana
jämställdhetsproblem i samhället som kräver samordning, samt
• löpande utvärdera JiM-programmet.

Stödet till myndigheterna ska vara verksamhetsanpassat och utformas i nära
dialog med berörda myndigheter. Jämställdhetsmyndigheten ska vid behov
prioritera de stödinsatser och de verksamheter som bedöms ha störst möjlighet att bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Stödet ska i relevanta delar planeras och erbjudas i samverkan med
Diskrimineringsombudsmannen (DO), Ekonomistyrningsverket (ESV) och
Statistiska centralbyrån (SCB).

Uppdraget ska delredovisas årligen i april och slutredovisas 17 april 2026.

Läs mer i regeringsbeslut A2020/02041 (pdf)

Uppdrag att förbättra samordning av tidiga våldsförebyggande insatser

Jämställdhetsmyndigheten ska tillsammans med flera nationella myndigheter lämna förslag på hur samordningen kan stärkas och utvecklas när det gäller arbete med tidiga våldsförebyggande insatser som främst riktar sig till pojkar och unga män, men även till flickor och unga kvinnor. Arbetet syftar till att förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i ungas partnerrelationer.

Uppdraget ska redovisas 31 mars 2021.

Läs mer i regeringsbeslut A2020/01468/JÄM (pdf)

Uppdrag att fortsätta stödja högskolor och universitet

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten ett förnyat uppdrag att stödja universitet och högskolor i deras arbete med jämställdhetsintegrering.

I uppdraget ingår att Jämställdhetsmyndigheten ska erbjuda stöd i planeringen, kompetenshöjande insatser och främjande av erfarenhetsutbyten mellan lärosäten samt att följa upp resultat och effekter av lärosätenas uppdrag avseende jämställdhetsintegrering.

Det nu beslutade uppdraget påbörjades 2016 och omfattar 33 lärosäten. Uppdraget har hittills uppvisat positiva resultat i form av förändrade arbetssätt, rutiner och metoder för att exempelvis utmana könsbundna studieval, främja karriärvägar och en mer jämställd resursfördelning. Arbetet har även stärkt organiseringen av jämställdhetsarbetet vid universitet och högskolor och bidragit till att de har bättre förutsättningar att nå de jämställdhetspolitiska målen. En majoritet av lärosätena har framfört att det finns ett behov av att uppdraget fortsätter. Regeringen bedömer att uppdraget bör fortsätta för att arbetet med jämställdhetsintegrering ska bli långsiktigt hållbart.

Uppdraget ska redovisas 30 april 2021.

Läs mer i regeringens pressmeddelande

Uppdrag att genomföra en förstudie om delaktighet och deltagande i den lokala demokratin

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie om förutsättningarna och möjligheterna för kvinnor och män i områden med socioekonomiska utmaningar att delta i demokratiska processer och att utöva inflytande lokalt. Förstudien ska avse dels beslutsprocesser kopplade till den kommunala demokratin, dels mer informella processer i lokalsamhället.

Uppdraget syftar till att, med utgångspunkt från att det 2021
är 100 år sedan demokratins genombrott i Sverige, bidra med kunskap kring
likheter och skillnader i kvinnors och mäns förutsättningar och möjligheter i
områden med socioekonomiska utmaningar.

Uppdraget ska redovisas 3 mars 2021.

Läs mer i regeringsbeslut Ku2020/01402/MD

Uppdrag att kartlägga hur uppgifter om våld eller andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att utifrån en genomgång av domar i mål om vårdnad, boende eller umgänge, kartlägga i vilken utsträckning och på vilket sätt uppgifter om våld eller andra övergrepp av en förälder mot den andra föräldern eller en partner eller ett barn framförs i sådana mål samt i  vilken utsträckning de beaktas i sådana domar (regeringsbeslut A2020/01054/JÄM).

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Jämställdhetsmyndigheten bör även inhämta synpunkter från berörda myndigheter och andra relevanta aktörer, till exempel i civilsamhället, inför genomgången av domarna.

Uppdraget ska slutredovisas 31 december 2021.

Uppdrag att identifiera och utveckla arbetssätt för att kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av covid-19

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck  och hur kontakt kan etableras med våldsutsatta. Arbetssätten ska kunna användas in om kommunernas verksamheter. Jämställdhetsmyndigheten ska därefter sprida de framtagna arbetssätten till kommunerna.  Genomförande ska utgå från de särskilda omständigheter och förutsättningar som råder med anledning av utbrottet av covid-19. Uppdraget  bör genomföras skyndsamt.

Uppdraget ska slutredovisas 26 februari 2021.

Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i spridningsarbetet med kompetensstöd rörande våld i nära relationer med mera

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att under 2020-2020 fördela medel för att utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Medlen ska fördelas till kommuner och regioner.

Socialstyrelsen ska även tillhandahålla och kvalitetssäkra kunskaps- och metodstöd, så kallat kompetensstöd. Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att bistå Socialstyrelsen att sprida nationellt stöd till den regionala nivån. Jämställdhetsmyndigheten ska, i samverkan med länsstyrelserna, Uppsala universitet (NCK), Linköpings universitet (Barnafrid) och regionerna stödja spridningen och utveckla formerna för att underlätta mottagandet av det nationella stödet. Jämställdhetsmyndigheten ska vidare främja enhetlighet och synergier mellan länen och särskilt stödja utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 september 2023.

Modell för systematiskt erfarenhetsutbyte kring jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att i samarbete med Ekonomistyrningsverket, Kriminalvården, Skatteverket och Vetenskapsrådet ta fram och tillämpa en modell för systematiskt erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande inom jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering i staten (A2020/00442/JÄM).

Syftet med modellen är att myndigheterna ska kunna stärka sitt arbete med jämställdhetsintegrering i ordinarie styrprocesser samt utveckla och följa upp sina arbetssätt för ökad jämställdhet för sina målgrupper, med utgångspunkt i jämställdhetsproblem i verksamheten eller i samhället. Målsättningen är att myndigheternas kärnverksamheter ännu bättre ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Modellen ska även bidra till att sprida resultat, erfarenhet och lärande exempel mellan myndigheter.

Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för övergripande utveckling av modellen samt att samordna och stödja de myndigheter som tillämpar modellen i ett senare skede. Modellens innehåll kommer utformas i samverkan och kommer till stor del att bygga på de erfarenheter från tidigare jämställdhetssatsningar.

I arbetet ska också kunskap inhämtas från Sveriges Kommuner och Regioner, Länsstyrelserna och Statskontoret. Andra myndigheter, andra intressenter och andra aktörer med olika kompetenser kan involveras i arbetet.

Uppdraget delredovisas senast den 31 mars 2021 och slutrapporteras senast den 31 mars 2022.

Läs mer i regeringen pressmeddelande “Ny modell för att myndigheter ska arbeta mer jämställt”

Uppdrag att förstärka insatserna utifrån den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor

Insatser med särskilt fokus på HRV, barns situation. Förstärka sina insatser rörande kunskap och utbildning. Ta fram en forskningsöversikt över våldsförebyggande arbete i Sverige. Samråda med relevanta aktörer för att främja en samverkansstruktur för det våldsförebyggande arbetet på en nationell nivå.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 augusti 2020.

Förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och
kvinnor

Regeringen har beslutat om en handlingsplan för att förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor och för att förbättra stödet till redan utsatta. Bland de nya åtgärderna i handlingsplanen finns uppdrag till Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten och Linköpings universitet.

De två uppdragen till Jämställdhetsmyndigheten går ut på att hitta effektiva arbetssätt för attitydförändring. Jämställdhetsmyndigheten ska också sprida detta till de aktörer som möter kvinnor och flickor i riskzon för könsstympning samt ha fokus på fritids- och ungdomsverksamhet och andra mötesplatser.

Uppdragen ska delredovisas 1 juni 2019 och slutrapporteras 1 september 2020.

Uppdrag enligt förordning om statsbidrag

Myndigheten ska fördela statsbidrag i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag till kvinnors organisering och förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Bidragen kan gå till stiftelser som inte är kommunala eller statliga och till ideella föreningar.

Metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

Myndigheten ska bidra till arbetet med metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet (dnr A2017/02422/ARM).

Uppdrag om att följa upp jämställdhetspolitiska delmål

Jämställdhetsmyndigheten ska genomföra en uppföljning av utvecklingen i förhållande till de jämställdhetspolitiska delmålen en jämn fördelning av makt och inflytande respektive jämställd hälsa.

Uppföljningen av delmålen ska ta sin utgångspunkt i regeringens skrivelse 2016/17:10 och den senaste uppföljningen som gjordes av Jämställdhetsutredningen (SOU 2015:86).

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 januari 2021.

Uppdrag om Pekingplattformen

Mot bakgrund av att det 2020 kommer vara 25 år sedan Beijing Declaration and Platform for Action, den så kallade Peking-plattformen, antogs, ger regeringen i uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att planera och genomföra nationella aktiviteter för att belysa och sprida kunskap om plattformens syfte samt dess tolv sakområden.

I genomförandet av uppdraget ska kopplingen till FN:s konvention om avskaffandet av all form av diskriminering av kvinnor (CEDAW) och Agenda 2030 synliggöras. Viktiga utgångspunkter är ekonomisk jämställdhet och mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår även att anordna en eller flera aktiviteter som är särskilt riktade mot civilsamhället inklusive kvinnorörelsen med ett barn- och ungdomsfokus.

Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) under arbetets gång och uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 april 2021.

Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Jämställdhetsmyndigheten att vara en av flera strategiska myndigheter med uppdrag att i sin verksamhet främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. I uppdraget ingår att identifiera och redovisa utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser vidta, samt genomföra under 2018–2020.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet 22 februari 2019 och slutredovisas senast 22 februari 2020 och 13 mars 2021.

Utbildningsinsatser högskolor och universitet – mäns våld mot kvinnor

För att motverka sexuella trakasserier, våld och kränkande behandlingar har regeringen beslutat att skjuta till 120 miljoner till Skolverket, Arbetsmiljöverket, rättsväsendet och socialtjänsten. Jämställdhetsmyndigheten pekas bland annat ut som särskild samverkanspart i uppdraget till Socialstyrelsen.

Uppdraget rör utbildningsinsatser för socialtjänstens personal om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor och fokuserar på stöd till utsatta kvinnor, exempelvis kvinnor med missbruk, i prostitution, utsatta för människohandel, som är funktionsnedsatta, men också äldre kvinnor.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och länsstyrelserna.

Uppdraget ska delredovisas 31 mars 2019 och slutrapporteras 15 april 2021.

Uppdrag att stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel samt kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel

Redovisa exempel på insatser och myndighetssamverkan. Kartlägga dessa insatser. Samla och sprida kunskap och stödmaterial till yrkesverksamma. Förebyggande arbete mot gruppen som köper sexuella tjänster. Vid behov erbjuda utbildningsinsatser. Kartläggning av såväl barn som vuxna som komplement till den årliga lägesrapporten som polismyndigheten lämnar.

Uppdraget ska redovisas 30 juni 2021.

Uppdrag om Istanbulkonventionen

Jämställdhetsmyndigheten ska verka för kännedom bland kommuner, regioner och berörda statliga myndigheter om Europarådets rekommendationer avseende Sveriges efterlevnad av den så kallade Istanbulkonventionen 2019. Jämställdhetsmyndigheten ska vidare samla in och sprida exempel på verksamheter på lokal och regional nivå som svarar mot Europarådets rekommendationer. Vid behov ska myndigheten lämna förslag på hur rekommendationerna ytterligare kan tillgodoses.

Uppdraget ska redovisas 30 september 2021.

Uppdrag om ökad upptäckt av våld

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen att verka för förbättrad upptäckt av våld med utgångspunkt i den plan på området 2019–2021 som Socialstyrelsen redovisade till regeringen i maj 2019 (S2018/03696/JÄM). Med våld avses här våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld oberoende av förhållandet mellan gärningsperson och brottsoffer.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen ska samverka i frågor om:

  • rutiner och metoder för upptäckt av våldsutsatthet och våldsutövande
  • övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd
  • hänvisning till socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt rättsväsendet för berörda individer och
  • förstärkt stöd till relevant personal med klientkontakter.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket ska var för sig också utveckla ovan nämnda arbete gentemot målgrupperna för sina verksamheter. Samordningsförbunden, med sin rikstäckande struktur för samverkan mellan kommun, regioner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är också inskrivna i uppdraget och ska involveras i arbetet för att förbättra upptäckten av våld. Jämställdhetsmyndigheten ska samordna arbetet utifrån sitt strategiska uppdrag inom jämställdhetspolitiken och den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Uppdraget ska redovisas 31 mars 2022.

 

Relaterade publikationer

Förordning  |  Jämställdhet  |  Politik  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner

Förordning  |  Jämställdhet  |  Politik  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner

Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 13, bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:106, prop. 2018/19:73 utg.omr. 13, bet. FiU36, rskr. 2018/19:204, prop. 2018/19:99 utg.omr. 13, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regleringsbrev  |  Jämställdhet  |  Politik  |  Arbetsmarknadsdepartementet  |  Regeringen Ladda ner
Senast uppdaterad: 12:59 - 04 jan, 2021