Våra uppdrag

Jämställdhetsmyndighetens grunduppdrag enligt instruktionen (SFS 2017:937) är att arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen. Arbetet med grunduppdraget organiseras inom tre verksamhetsområden: följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen, stödja aktörer i arbetet för jämställdhet och förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Här kan du läsa om myndighetens aktuella uppdrag.

Uppdrag om sexuella trakasserier

Inom ramen för arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen ska myndigheten samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Barns och ungas situation ska särskilt belysas. Myndigheten ska i sitt arbete inhämta synpunkter från Diskrimineringsombudsmannen och andra relevanta myndigheter och organisationer.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet senast 31 oktober 2018 och slutredovisas senast 30 oktober 2019.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Myndigheten ska, inom ramen för arbetet med att stödja statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering, utreda förutsättningarna för en benchmarkingmodell, ”Modellmyndigheter”, för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter bland annat rörande jämställdhetsintegrerade styrprocesser eller jämställd resursfördelning. I uppdraget ingår även att ringa in centrala samhällsområden där relevanta myndigheter och andra aktörer genom erfarenhetsutbyte och samverkan ges bättre förutsättningar att uppnå resultat och samhällseffekt i relation till de jämställdhetspolitiska målen, exempelvis vad gäller att öka kvinnors ekonomiska makt, öka sysselsättningen bland utrikesfödda kvinnor, motverka den könssegregerade arbetsmarknaden eller förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, men även andra områden.

Myndigheten ska i arbetet utgå från erfarenheter och lärdomar från regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter 2013–2018 (U2014/07490/JÄM), det pågående regeringsuppdraget jämställdhetsintegrering i universitet och högskolor (S2017/07218/RS (delvis)) samt Sveriges Kommuner och Landstings projekt Modellkommuner för jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting (S2015/01255/JÄM). Uppdraget ska genomföras i samråd med relevanta myndigheter.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 oktober 2019.

Våldsförebyggande arbete

Myndigheten ska sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med unga män och pojkar i hederskontext. Som ett led i metodutvecklingsarbetet ska myndigheten under 2018 anordna ett internationellt expertmöte. Avstämning ska ske med Regeringskansliet under arbetets gång. Myndigheten ska därtill sprida och utveckla metoder i universellt våldsförebyggande arbete med barn- och unga, inklusive metoder för att förebygga våld i ungas nära partnerrelationer. Myndigheten ska i arbetet utgå från den nationella strategin och regeringens brottsförebyggande program Tillsammans mot brott.

Uppdragen ska samordnas och delredovisas till Regeringskansliet senast 31 december 2018 och slutredovisas senast 31 december 2019.

Uppföljning av de jämställdhetspolitiska målen

Myndigheten ska redovisa ett förslag till fördjupade uppföljningar av regeringens jämställdhetspolitik utifrån de jämställdhetspolitiska delmålen. Förslaget ska omfatta periodicitet och prioriterade områden att följa upp inom respektive jämställdhetspolitiskt delmål. Uppföljningarna ska omfatta en analys av utvecklingen i samhället i stort och jämställdhetspolitikens möjligheter att styra mot målen. Förslaget om fördjupade uppföljningar ska beakta Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken (Ds 2013:37).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast 1 oktober 2018. En första uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa om mäns våld mot kvinnor ska rapporteras senast 31 januari 2020.

Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Jämställdhetsmyndigheten att vara en av flera strategiska myndigheter med uppdrag att i sin verksamhet främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. I uppdraget ingår att identifiera och redovisa utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser vidta, samt genomföra under 2018–2020.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet 22 februari 2019 och slutredovisas senast 22 februari 2020.

Praktisk tillämpning av barnkonventionen

Myndigheten ska analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde. I uppdraget ingår att redovisa de utvecklingsområden som har identifierats och hur dessa kan tas om hand inom myndighetens verksamhet. Myndigheten ska, vid behov, erbjudas stöd från Barnombudsmannen i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten (S2016/07875/FST).

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2020.

Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet

Jämställdhetsmyndigheten övertar det uppdrag som ursprungligen gavs till Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet att, i likhet med uppdraget om jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), stödja de statliga universiteten och högskolorna samt Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping i deras arbete med jämställdhetsintegrering under 2016–2019.

Inom uppdraget Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JiHU), ska lärosätena arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån egna, framtagna planer. Arbetet innebär att jämställdhet ska bli en ordinarie del av verksamheten, till exempel i lärosätets styr- och ledningsprocesser, precis som i JiM. Programmet löper till och med år 2019, och stödet är verksamhetsanpassat och utformas i dialog med lärosätena.

En lägesrapport ska lämnas till Regeringskansliet senast 31 mars 2019 och en slutredovisning ska lämnas senast 31 mars 2020.

Utbildningsinsatser högskolor och universitet – mäns våld mot kvinnor

För att motverka sexuella trakasserier, våld och kränkande behandlingar har regeringen beslutat att skjuta till 120 miljoner till Skolverket, Arbetsmiljöverket, rättsväsendet och socialtjänsten. Jämställdhetsmyndigheten pekas bland annat ut som särskild samverkanspart i uppdraget till Socialstyrelsen.

Uppdraget rör utbildningsinsatser för socialtjänstens personal om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor och fokuserar på stöd till utsatta kvinnor, exempelvis kvinnor med missbruk, i prostitution, utsatta för människohandel, som är funktionsnedsatta, men också äldre kvinnor.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och länsstyrelserna.

Uppdraget ska delredovisas 31 mars 2019 och slutrapporteras 31 mars 2020.

Förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och
kvinnor

Regeringen har beslutat om en handlingsplan för att förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor och för att förbättra stödet till redan utsatta. Bland de nya åtgärderna i handlingsplanen finns uppdrag till Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten och Linköpings universitet.

De två uppdragen till Jämställdhetsmyndigheten går ut på att hitta effektiva arbetssätt för attitydförändring. Jämställdhetsmyndigheten ska också sprida detta till de aktörer som möter kvinnor och flickor i riskzon för könsstympning samt ha fokus på fritids- och ungdomsverksamhet och andra mötesplatser.

Uppdragen ska delredovisas 1 juni 2019 och slutrapporteras 1 september 2020.

Uppdrag enligt förordning om statsbidrag

Myndigheten ska fördela statsbidrag i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag till kvinnors organisering och förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Bidragen kan gå till stiftelser som inte är kommunala eller statliga och till ideella föreningar.

Metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

Myndigheten ska bidra till arbetet med metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet (dnr A2017/02422/ARM).

Relaterade publikationer

Förordning  |  Jämställdhet  |  Politik  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner

Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 13, bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:106, prop. 2018/19:73 utg.omr. 13, bet. FiU36, rskr. 2018/19:204).

Regleringsbrev  |  Jämställdhet  |  Politik  |  Arbetsmarknadsdepartementet Ladda ner

Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr.13, bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:106).

Regleringsbrev  |  Jämställdhet  |  Politik  |  Regeringen Ladda ner
Senast uppdaterad: 1:53 - 12 sep, 2019