Våra uppdrag

Jämställdhetsmyndighetens grunduppdrag enligt instruktionen (SFS 2017:937) är att arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen. Arbetet med grunduppdraget organiseras inom tre verksamhetsområden: följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen, stödja aktörer i arbetet för jämställdhet och förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Här kan du läsa om myndighetens aktuella uppdrag.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Myndigheten ska, inom ramen för arbetet med att stödja statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering, utreda förutsättningarna för en benchmarkingmodell, ”Modellmyndigheter”, för erfarenhetsutbyte mellan myndigheter bland annat rörande jämställdhetsintegrerade styrprocesser eller jämställd resursfördelning. I uppdraget ingår även att ringa in centrala samhällsområden där relevanta myndigheter och andra aktörer genom erfarenhetsutbyte och samverkan ges bättre förutsättningar att uppnå resultat och samhällseffekt i relation till de jämställdhetspolitiska målen, exempelvis vad gäller att öka kvinnors ekonomiska makt, öka sysselsättningen bland utrikesfödda kvinnor, motverka den könssegregerade arbetsmarknaden eller förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, men även andra områden.

Myndigheten ska i arbetet utgå från erfarenheter och lärdomar från regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter 2013–2018 (U2014/07490/JÄM), det pågående regeringsuppdraget jämställdhetsintegrering i universitet och högskolor (S2017/07218/RS (delvis)) samt Sveriges Kommuner och Landstings projekt Modellkommuner för jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting (S2015/01255/JÄM). Uppdraget ska genomföras i samråd med relevanta myndigheter.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 oktober 2019.

Våldsförebyggande arbete

Myndigheten ska sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med unga män och pojkar i hederskontext. Som ett led i metodutvecklingsarbetet ska myndigheten under 2018 anordna ett internationellt expertmöte. Avstämning ska ske med Regeringskansliet under arbetets gång. Myndigheten ska därtill sprida och utveckla metoder i universellt våldsförebyggande arbete med barn- och unga, inklusive metoder för att förebygga våld i ungas nära partnerrelationer. Myndigheten ska i arbetet utgå från den nationella strategin och regeringens brottsförebyggande program Tillsammans mot brott.

Uppdragen ska samordnas och delredovisas till Regeringskansliet senast 31 december 2018 och slutredovisas senast 31 december 2019.

Praktisk tillämpning av barnkonventionen

Myndigheten ska analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde. I uppdraget ingår att redovisa de utvecklingsområden som har identifierats och hur dessa kan tas om hand inom myndighetens verksamhet. Myndigheten ska, vid behov, erbjudas stöd från Barnombudsmannen i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten (S2016/07875/FST).

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2020.

Läs regeringsbeslut A2019/02027/JÄM och A2019/01944/JÄM

Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet

Jämställdhetsmyndigheten övertar det uppdrag som ursprungligen gavs till Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet att, i likhet med uppdraget om jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), stödja de statliga universiteten och högskolorna samt Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping i deras arbete med jämställdhetsintegrering under 2016–2019.

Inom uppdraget Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JiHU), ska lärosätena arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån egna, framtagna planer. Arbetet innebär att jämställdhet ska bli en ordinarie del av verksamheten, till exempel i lärosätets styr- och ledningsprocesser, precis som i JiM. Programmet löper till och med år 2019, och stödet är verksamhetsanpassat och utformas i dialog med lärosätena.

En lägesrapport ska lämnas till Regeringskansliet senast 31 mars 2019 och en slutredovisning ska lämnas senast 31 mars 2020.

Uppdrag att förstärka insatserna utifrån den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor

Insatser med särskilt fokus på HRV, barns situation. Förstärka sina insatser rörande kunskap och utbildning. Ta fram en forskningsöversikt över våldsförebyggande arbete i Sverige. Samråda med relevanta aktörer för att främja en samverkansstruktur för det våldsförebyggande arbetet på en nationell nivå.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 augusti 2020.

Läs regeringsbeslut A2019/02027/JÄM och A2019/01944/JÄM

Förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och
kvinnor

Regeringen har beslutat om en handlingsplan för att förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor och för att förbättra stödet till redan utsatta. Bland de nya åtgärderna i handlingsplanen finns uppdrag till Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten och Linköpings universitet.

De två uppdragen till Jämställdhetsmyndigheten går ut på att hitta effektiva arbetssätt för attitydförändring. Jämställdhetsmyndigheten ska också sprida detta till de aktörer som möter kvinnor och flickor i riskzon för könsstympning samt ha fokus på fritids- och ungdomsverksamhet och andra mötesplatser.

Uppdragen ska delredovisas 1 juni 2019 och slutrapporteras 1 september 2020.

Uppdrag enligt förordning om statsbidrag

Myndigheten ska fördela statsbidrag i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag till kvinnors organisering och förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Bidragen kan gå till stiftelser som inte är kommunala eller statliga och till ideella föreningar.

Metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

Myndigheten ska bidra till arbetet med metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet (dnr A2017/02422/ARM).

Uppdrag om att följa upp jämställdhetspolitiska delmål

Jämställdhetsmyndigheten ska genomföra en uppföljning av utvecklingen i förhållande till de jämställdhetspolitiska delmålen en jämn fördelning av makt och inflytande respektive jämställd hälsa.

Uppföljningen av delmålen ska ta sin utgångspunkt i regeringens skrivelse 2016/17:10 och den senaste uppföljningen som gjordes av Jämställdhetsutredningen (SOU 2015:86).

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 januari 2021.

Uppdrag om Pekingplattformen

Mot bakgrund av att det 2020 kommer vara 25 år sedan Beijing Declaration and Platform for Action, den så kallade Peking-plattformen, antogs, ger regeringen i uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att planera och genomföra nationella aktiviteter för att belysa och sprida kunskap om plattformens syfte samt dess tolv sakområden.

I genomförandet av uppdraget ska kopplingen till FN:s konvention om avskaffandet av all form av diskriminering av kvinnor (CEDAW) och Agenda 2030 synliggöras. Viktiga utgångspunkter är ekonomisk jämställdhet och mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår även att anordna en eller flera aktiviteter som är särskilt riktade mot civilsamhället inklusive kvinnorörelsen med ett barn- och ungdomsfokus.

Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) under arbetets gång och uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 januari 2021.

Läs regeringsbeslut A2019/02027/JÄM och A2019/01944/JÄM

Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Jämställdhetsmyndigheten att vara en av flera strategiska myndigheter med uppdrag att i sin verksamhet främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. I uppdraget ingår att identifiera och redovisa utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser vidta, samt genomföra under 2018–2020.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet 22 februari 2019 och slutredovisas senast 22 februari 2020 och 13 mars 2021.

Utbildningsinsatser högskolor och universitet – mäns våld mot kvinnor

För att motverka sexuella trakasserier, våld och kränkande behandlingar har regeringen beslutat att skjuta till 120 miljoner till Skolverket, Arbetsmiljöverket, rättsväsendet och socialtjänsten. Jämställdhetsmyndigheten pekas bland annat ut som särskild samverkanspart i uppdraget till Socialstyrelsen.

Uppdraget rör utbildningsinsatser för socialtjänstens personal om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor och fokuserar på stöd till utsatta kvinnor, exempelvis kvinnor med missbruk, i prostitution, utsatta för människohandel, som är funktionsnedsatta, men också äldre kvinnor.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och länsstyrelserna.

Uppdraget ska delredovisas 31 mars 2019 och slutrapporteras 15 april 2021.

Uppdrag att stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel samt kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel

Redovisa exempel på insatser och myndighetssamverkan. Kartlägga dessa insatser. Samla och sprida kunskap och stödmaterial till yrkesverksamma. Förebyggande arbete mot gruppen som köper sexuella tjänster. Vid behov erbjuda utbildningsinsatser. Kartläggning av såväl barn som vuxna som komplement till den årliga lägesrapporten som polismyndigheten lämnar.

Uppdraget ska redovisas 21 september 2021.

Läs Regeringsbeslut A2019/01571/JÄM A2019/00873/JÄM

Uppdrag om Istanbulkonventionen

Jämställdhetsmyndigheten ska verka för kännedom bland kommuner, regioner och berörda statliga myndigheter om Europarådets rekommendationer avseende Sveriges efterlevnad av den så kallade Istanbulkonventionen 2019. Jämställdhetsmyndigheten ska vidare samla in och sprida exempel på verksamheter på lokal och regional nivå som svarar mot Europarådets rekommendationer. Vid behov ska myndigheten lämna förslag på hur rekommendationerna ytterligare kan tillgodoses.

Uppdraget ska redovisas 30 september 2021.

Uppdrag om ökad upptäckt av våld

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen att verka för förbättrad upptäckt av våld med utgångspunkt i den plan på området 2019–2021 som Socialstyrelsen redovisade till regeringen i maj 2019 (S2018/03696/JÄM). Med våld avses här våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld oberoende av förhållandet mellan gärningsperson och brottsoffer.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen ska samverka i frågor om:

  • rutiner och metoder för upptäckt av våldsutsatthet och våldsutövande
  • övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd
  • hänvisning till socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt rättsväsendet för berörda individer och
  • förstärkt stöd till relevant personal med klientkontakter.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket ska var för sig också utveckla ovan nämnda arbete gentemot målgrupperna för sina verksamheter. Samordningsförbunden, med sin rikstäckande struktur för samverkan mellan kommun, regioner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är också inskrivna i uppdraget och ska involveras i arbetet för att förbättra upptäckten av våld. Jämställdhetsmyndigheten ska samordna arbetet utifrån sitt strategiska uppdrag inom jämställdhetspolitiken och den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Uppdraget ska redovisas 31 mars 2022.

Läs Regeringsbeslut A2019/01517/JÄM

Modell för systematiskt erfarenhetsutbyte kring jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att i samarbete med Ekonomistyrningsverket, Kriminalvården, Skatteverket och Vetenskapsrådet ta fram och tillämpa en modell för systematiskt erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande inom jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering i staten (A2020/00422/JÄM).

Syftet med modellen är att myndigheterna ska kunna stärka sitt arbete med jämställdhetsintegrering i ordinarie styrprocesser samt utveckla och följa upp sina arbetssätt för ökad jämställdhet för sina målgrupper, med utgångspunkt i jämställdhetsproblem i verksamheten eller i samhället. Målsättningen är att myndigheternas kärnverksamheter ännu bättre ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Modellen ska även bidra till att sprida resultat, erfarenhet och lärande exempel mellan myndigheter.

Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för övergripande utveckling av modellen samt att samordna och stödja de myndigheter som tillämpar modellen i ett senare skede. Modellens innehåll kommer utformas i samverkan och kommer till stor del att bygga på de erfarenheter från tidigare jämställdhetssatsningar.

I arbetet ska också kunskap inhämtas från Sveriges Kommuner och Regioner, Länsstyrelserna och Statskontoret. Andra myndigheter, andra intressenter och andra aktörer med olika kompentenser kan involveras i arbetet.

Uppdraget delredovisas senast den 31 mars 2021 och slutrapporteras senast den 31 mars 2022.

Relaterade publikationer

Förordning  |  Jämställdhet  |  Politik  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner

Förordning  |  Jämställdhet  |  Politik  |  Regeringen  |  Socialdepartementet Ladda ner

Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 13, bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:106, prop. 2018/19:73 utg.omr. 13, bet. FiU36, rskr. 2018/19:204, prop. 2018/19:99 utg.omr. 13, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regleringsbrev  |  Jämställdhet  |  Politik  |  Arbetsmarknadsdepartementet  |  Regeringen Ladda ner
Senast uppdaterad: 11:38 - 03 apr, 2020