Stöd & samordning

Myndigheten har som uppgift att ge stöd till myndigheter, lärosäten, landsting, regioner och kommuner i deras arbete med att nå de jämställdhetspolitiska målen. Arbetet ska vara kunskapsbaserat och bygga både på erfarenheter från tidigare arbete och från aktuell forskning.

Öka samverkan

Ett viktigt led i arbetet är att öka samverkan mellan olika delar av samhället. Ska man arbeta med delmålet om jämställd skola krävs insatser på enskilda skolor men också av myndigheter på området, samt av dem som utbildar lärare och annan personal. På samma sätt är det förstås när man arbetar med jämställd hälsa eller de andra delmålen.

Länsstyrelserna med sitt regionala jämställdhetsansvar, liksom Sveriges kommuner och landsting är centrala samverkansparter för Jämställdhetsmyndigheten. Andra myndigheter, liksom civilsamhälle och näringsliv behövs i arbetet med att öka genomslaget för jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att skapa användbara plattformar för möten och kunskapsöverföring mellan olika delar av samhället.

Stödja de statliga myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsmyndigheten stödjer myndigheter som har egna regeringsuppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet. Inom utvecklingsprogrammet JiM, Jämställdhetsintegrering i myndigheter, har 58 olika myndigheter samt Folkbildningsrådet fått detta som egna regeringsuppdrag . Målet med myndigheternas arbete är att de ska öka sina bidrag till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

På samma sätt har alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping fått ett särskilt uppdrag av regeringen att ta fram en plan för sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Regeringen lyfter fram lika möjligheter till karriärvägar i akademin, behovet av att motverka könsbundna studieval och att förbättra kvinnors och mäns genomströmning som särskilt prioriterade områden. Jämställdhetsmyndigheten har ett uppdrag att fungera som stöd till lärosätena i deras arbete med uppdragen.

Nationell strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor

Regeringen har beslutat om en tioårig nationell strategi för att stärka förutsättningarna att nå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Jämställdhetsmyndigheten har en viktig uppgift i att hålla ihop arbetet som också inkluderar arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. I strategin lyfts särskilt behovet av att stärka det förebyggande arbetet

Jämställdhetsmyndigheten ska bidra till att göra strategin känd, öka samordningen på området samt stödja andra aktörers insatser genom att bidra med kunskap, metoder och stöd i genomförandet till lokala och regionala aktörer.

Senast uppdaterad: 3:31 - 13 sep, 2018