Publikationer

Här hittar du publikationer för nedladdning.
Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 18 träffar.

Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 13, bet. 2017/18:AU1, rskr. 2017/18:108).

Som en del i den jämställdhetspolitiska skrivelsen "Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid", presenterar regeringen en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Regeringen överlämnade den 21 november skrivelsen ”Makt mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid” till riksdagen. I skrivelsen presenterar regeringen inriktningen av jämställdhetspolitiken med en organisation för genomförande, ett system för uppföljning, en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samt en ny delmålsstruktur.

Det övergripande målet för den nationella strategin är det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rätt till kroppslig integritet.

Denna handledning är till för dig som vill förbättra arbetet med jämställdhetsintegrering genom att införliva ett intersektionellt perspektiv.

Denna handledning syftar till att du som läsare ska få kunskap och förslag på arbetssätt för att utveckla tillämpningen av strategin jämställdhetsintegrering genom att också inkludera ett HBTQ-perspektiv så att strategin utmanar heteronormen, snarare än cementerar den.

Denna handledning beskriver hur en myndighet kan genomlysa sina styrdokument ur ett jämställdhetsperspektiv. Den ger också förslag på metoder som kan användas för att införliva ett jämställdhetsperspektiv i styrdokument.

Jämda

Databasen om jämställdhet, Jämda, ger råd om litteratur om jämställdhetsintegrering och jämställdhet i större utsträckning. Jämda innehåller referenser eller länkar till regeringskommittéer, doktorsavhandlingar, rapporter, lagstiftning, handböcker med mera i fulltext.

Senast uppdaterad : 8:42 - 22 Jan, 2018