Publikationer

Här hittar du publikationer för nedladdning.
Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 17 träffar.

Syftet med denna rapport är att redovisa och dra slutsatser av beviljade bidrag utifrån förordningen (2005:1089) om statsbidrag till kvinnors organisering som tidigare fördelats av och slutredovisats till MUCF under år 2017. Rapporten är avgränsad till att enbart behandla bidragsmottagarnas egna slutrapporteringar till MUCF.

Syftet med denna rapport är att redovisa och dra slutsatser av beviljade bidrag utifrån förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt som tidigare fördelats av och slutredovisats till MUCF under år 2017. Denna rapport är avgränsad till att enbart behandla bidragsmottagarnas egna slutrapporteringar till MUCF.

I regleringsbrevet för 2018 fick Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att sammanfatta och analysera jämställdhetsperspektivet och resultat av regeringens satsning på Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM) utifrån myndigheternas årsredovisningar och delrapporter som inlämnades till regeringen i februari 2018. Resultatet redovisas i denna rapport, Jämställdhetsintegrering i myndigheter: Jämställdhetsperspektiv och resultat av myndigheternas arbete 2013–2017 (2018:2).

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar utredningen om barn i skyddat boende och bedömer att utredningens förslag, på sikt, kommer att få stor betydelse för barns möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda vid utsatthet för våld i nära relationer.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2017:101 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen.

En beskrivning och analys av länsstyrelsernas strategier för jämställdhetsintegrering 2018–2020.

Jämställdhetsmyndighetens redovisning av uppdraget att redovisa och samlat analysera åtgärder som föregående år vidtagits av relevanta myndigheter och andra relevanta aktörer för att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Transpersoner i Sverige – förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor” (SOU 2017:92).

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Delbetänkandet utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap (SOU 2017:96)"

Jämställdhetsmyndighetens remissvar angående delar av betänkandet "Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen" (SOU 2017:101).

Jämda

Databasen om jämställdhet, Jämda, ger råd om litteratur om jämställdhetsintegrering och jämställdhet i större utsträckning. Jämda innehåller referenser eller länkar till regeringskommittéer, doktorsavhandlingar, rapporter, lagstiftning, handböcker med mera i fulltext.

Senast uppdaterad : 8:42 - 22 Jan, 2018