#upptäckvåldet – fem frågor till Katarina Björkgren

700 personer samlas idag i Folkets Hus i Stockholm på konferensen #upptäckvåldet, en nationell samling för att synliggöra våld och sexuella övergrepp – oavsett livssituation. Konferensen arrangeras i samverkan mellan Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK.
Katarina Björkgren. Foto: Jöran Fagerlund

Målet med konferensen är att öka medvetenheten om hur våld kan förekomma, hur vi blir bättre på att upptäcka våld och ge alla som söker samhällets stöd ett professionellt och likvärdigt bemötande.

Deltagarna är framför allt personal och andra nyckelpersoner inom socialtjänstens olika verksamhetsområden, experter och föreläsare.

En av dem är Katarina Björkgren, utredare på Jämställdhetsmyndigheten och som har lång erfarenhet av att arbeta med mäns våld mot kvinnor.

Varför arrangeras konferensen #upptäckvåldet?
– Detta är ett regeringsuppdrag efter att det i några #metoo-upprop visade sig att vi inte alltid hör alla röster och inte alltid ser våldet. Just bemötandefrågor har särskilt påtalats till regeringen.

– Syftet med denna konferensen är att utbilda och öka kunskapen inom socialtjänsten och närliggande yrkesområden om särskild utsatthet, våld och sexuella övergrepp riktade mot flickor och kvinnor med erfarenhet av missbruk och drogberoende, prostitution och människohandel, med funktionsnedsättning och mot äldre kvinnor.

Vad finns det för behov?
– Vi är lika inför lagen och alla har rätt till samma stöd och skydd. Men det som de här grupperna påtalade, var just att de inte får sina rättigheter tillgodosedda när de möter myndigheter som till exempel socialtjänsten. Man ser inte kvinnorna utifrån att de är våldsutsatta utan man se dem mer utifrån sin särskilda utsatthet. Konsekvenserna blir att de inte får ta del av det som samhället faktiskt är skyldiga att tillhandahålla dem som blir utsatta för våld, både i nära relationer och i det offentliga.

Vad kommer att hända idag?
– Konferensen är ett startskott för att lägga ribban för att de här grupperna ska hanteras på samma sätt som alla andra som söker stöd och hjälp hos våra myndigheter.

– Vi inleder med att kvinnor från de här metoo-uppropen håller en monolog kring utsattheten. Sedan kommer olika föreläsare att koppla våld och hälsa, eftersom detta handlar väldigt mycket om ojämställd hälsa, hur kvinnor i utsatta situationer bemöts av socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

– Ett flertal seminarier tar avstamp i de olika utsattheterna. På slutet har vi en panel med de ansvariga från de olika myndigheterna som arrangerar konferensen, där de går vidare och berättar vad de tar för ansvar i den här frågan framåt.

Vad är det viktigaste idag?
– Att de människor som själva har levt i utsatthet blir hörda och lyssnade på, det är det viktigaste i hela det här utbildningsuppdraget.

– Vi har träffat uppropen, de har varit med i våra filmer och nu inleder de konferensen. Jag tycker att man på myndighetsnivå har skiftat fokus, att de på allvar visar att vi ska lyssna på er och ta lärdom av era erfarenheter. Det har funnits en ödmjukhet i det här arbetet det senaste halvåret.

Vad vill du se för resultat av konferensen?
– Att människor får sina rättigheter tillgodosedda när de möter myndigheter och att vi kommer att se att de har med sig de här frågorna när de möter kvinnor i utsatta livssituationer i hela landet.

– Vi har länge jobbat för att vi överhuvudtaget ska se mäns våld mot kvinnor och när det gäller kvinnor i särskild utsatthet måste man ta flera steg till. Vi måste riva murar av fördomar för att se mäns våld mot kvinnor. Vi måste också riva murar som omgärdar frågor av särskild utsatthet, som kvinnor i prostitution som lever utsatt eftersom människor har så mycket förutfattade meningar om dem.

– Kvinnor med olika funktionsnedsättningar är dubbelt utsatta, man ser deras funktionsnedsättning, inte våldet de utsättas för.

– Jag vill se att vi kan omfamna alla livssituationer. Det är en värdemätare på hur långt eller kort vi har kommit när det gäller jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Skribent:
Jane Isaksson
Senast uppdaterad: 2:28 - 18 dec, 2018
  • Mäns våld mot kvinnor
  • Prostitution och människohandel
  • Våldsförebyggande arbete