Jämställdhetsmyndigheten föreslår: Undersök demokratin i samarbete med föreningar

Det finns kunskapsluckor kring deltagardemokrati på lokal nivå och hur kvinnor och män är delaktiga i områden med socioekonomiska utmaningar, såväl i städer som på landsbygd. Det visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

– Vi behöver en bättre bild över de faktorer som främjar, alternativt hämmar kvinnor och män att delta och engagera sig i lokalsamhälle och politik, säger Anna-Karin Berglund som är utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

2021 fyller Sveriges demokrati 100 år eftersom det var 1921 som kvinnor fick delta i allmänna val för första gången. Jubileet markeras med en nationell kraftsamling för att öka delaktigheten i demokratin och stärka demokratins motståndskraft. Insatserna är riktade både mot nationell och lokal nivå.

För att möta de lokala utmaningar Sveriges demokrati står inför har regeringen gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att genomföra en pilotundersökning om kvinnors och mäns delaktighet i den lokala demokratin. I uppdraget ingår att föreslå hur en större undersökning om lokal demokrati och jämställdhet skulle kunna genomföras.

Kartläggningen har genomförts i samarbete med föreningar i tre bostadsområden i Sverige. Invånare i Hammarkullen i Göteborg, Oxhagen i Örebro och Åby i Mölndal har fått svara på en enkät om sin delaktighet i det som händer i området och om de har försökt påverka genom den lokala demokratin.

Resultaten väcker nyfikenhet

Resultatet rörande kvinnor och mäns deltagande i lokal demokratins mer formella delar ger indikationer om ojämställda förhållanden i områden med socioekonomiska utmaningar. Däremot är kvinnors och mäns ideella insatser i områdena på samma nivå som riket i övrigt.

På frågan om att vilja vara med i förening respektive frågan om att vilja dela med sig av färdigheter, talanger eller resurser till grannar och grannskap, visar resultaten en mångfald av sociala ambitioner bland såväl kvinnor som män och en kapacitet till att mobilisera lokalt driven utveckling i det egna området.

– Resultaten väcker nyfikenhet och nya frågor om hur kvinnors och mäns lokala behov, vilja till delaktighet och att delta gestaltar sig samt vilka förutsättningar och medel som bidrar till detta i olika miljöer och i jämförelser mellan stad och landsbygd, säger Anna-Karin Berglund.

Tala med och inte om

I rapporten föreslår Jämställdhetsmyndigheten att en utvidgad studie ska genomföras i omkring tio kommuner som representerar en bredd av strukturella och socioekonomiska förhållanden i både städer och på landsbygden. I pilotkartläggningen samarbetade Jämställdhetsmyndigheten med lokala föreningar för att nå invånare i bostadsområdena. Den metoden bör användas om det blir en fortsättning, rekommenderar rapporten. Jämställdhetsmyndigheten betonar också att det viktigt att tala med och inte om kvinnor respektive män.

– En insikt som vuxit fram är betydelsen av att förankra, inkludera och återkoppla resultat till kvinnor och män och lokala organisationer i den studerade miljön. Det handlar om lokaldemokrati, säger Anna-Karin Berglund.

Senast uppdaterad: 2:21 - 04 mar, 2021