Tydlig problembild viktigt för arbetet med jämställdhetsintegrering

För att nå bättre resultat i arbetet med jämställdhetsintegrering behöver myndigheter ha tydliga problemformuleringar och en god uppföljning av sitt arbete. Därför var dessa frågor teman på Jämställdhetsmyndighetens nätverksträffar 23-24 september, där bland andra Skolinspektionen berättade om hur jämställdhet blivit en del av myndighetens inspektioner.

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att ge stöd till statliga myndigheter så att verksamheterna bättre bidrar till de jämställdhetspolitiska målen. Detta sker bland annat genom träffar då myndigheter utbyter erfarenheter och lär av varandra. I slutet av september anordnade Jämställdhetsmyndigheten två digitala träffar med fokus på problemanalys och uppföljning med jämställdhetssamordnare från ett 40-tal  myndigheter.

–  Det är en utmaning för många myndigheter att formulera tydliga problemformuleringar kopplat till ojämställdhet som deras myndighet kan bidra till att lösa, vilket gör att de många gånger saknas, säger Deepati Forsberg, utredare vid Jämställdhetsmyndigheten.

Exempel från Skolinspektionen

Helena Olivestam Torold berättade hur Skolinspektionen arbetat för att genom sina inspektioner bidra till att Sverige ska nå målet om jämställd utbildning.

– Vår utgångspunkt är den problembild som regeringen tagit fram inom det jämställdhetspolitiska målet om utbildning.  Det handlar om pojkars sämre skolprestationer och flickors sämre mående, en könssegregerad utbildnings- och arbetsmarknad samt att skolornas värdegrundsarbete har för lite fokus på jämställdhet, säger Helena Olivestam Torold, verksamhetsutvecklare på Skolinspektionen.

""
Helena Olivestam Torold

Utifrån den problembilden, som stämde överens med Skolinspektionens erfarenheter från inspektion, har Skolinspektionen kunnat utveckla sitt inspektionsarbete och bland annat ställa krav på jämställdhet när nya skolor söker tillstånd.

– Jämställdhet är en integrerad del av vår verksamhet och när vi granskar skolor ställer vi till exempel frågor om hur skolorna ger studievägledning så att elever inte blir begränsade i sina val av föreställningar och kvinnligt och manligt, hur elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande, samt och undersöker hur jämställdhet integreras i skolornas värdegrundsarbete. Vi analyserar och jämför också flickors och pojkars skolresultat, säger Helena Olivestam Torold.

Könsuppdelad statistik

Just tillgången till könsuppdelad statistik är en viktig pusselbit i arbetet med jämställdhetsintegrering och en förutsättning för att kunna mäta utvecklingen, poängterade Ekonomistyrningsverket under nätverksträffen. Deepati Forsberg på Jämställdhetsmyndigheten ser ett tydligt samband mellan problemformulering och uppföljning:

–  Analys av statistik och annan relevant data är en viktig del i arbetet med jämställdhet då det ger en riktning vad som är problemen som myndigheten kan bidra till att ska lösa. Om en myndighet vet vilka problem som finns kopplat till jämställdhet blir prioriteringar och insatserna förhoppningsvis träffsäkrare och därmed lättare att följa.

Nästa gång Jämställdhetsmyndigheten bjuder in myndigheter till nätverksträff  om jämställdhetsintegrering är i november.

Senast uppdaterad: 10:27 - 23 feb, 2021
  • Jämställdhetsintegrering