Statsbidrag till jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering

Sammanlagt 16 projekt och 67 kvinnoorganisationer har beviljats statsbidrag på 37 miljoner kronor. Statsbidragen betalas ut inom ramarna för förordningarna om statsbidrag till jämställdhetsprojekt samt statsbidrag till kvinnors organisering.

Ett självständigt, starkt och mångfacetterat civilsamhälle är en central del i en levande demokrati. För att säkra existensen av ett självständigt civilsamhälle stödjer den svenska staten ideella organisationer bland annat genom statsbidrag i olika former.

Nyskapande jämställdhetsprojekt

Jämställdhetsmyndigheten fördelar på regeringens uppdrag statsbidrag till olika aktörer för att främja jämställdhet. Medlen kan sökas av ideella föreningar och stiftelser. Projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet, samt projekt som inte kan finansieras med andra medel har särskilt prioriterats.

Under 2018 har Jämställdhetsmyndigheten haft 15 miljoner kronor att fördela till jämställdhetsprojekt. Av dessa var det också särskilt utpekat av regeringen att projekt som stödjer arbetet med pojkar, män och jämställdhet samt projekt som syftar till att motverka efterfrågan av sexuella tjänster skulle prioriteras. Projekten ska bidra till att uppnå ett eller flera av de jämställdhetspolitiska delmålen. Merparten av de projekt som tilldelats medel 2018 ligger inom delmål 5 om jämställd hälsa och delmål 6 om mäns våld mot kvinnor.

Vem som får söka statsbidraget och vilka villkor som behöver vara uppfyllda regleras i förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

Stort intresse från kvinnoorganisationer

Jämställdhetsmyndigheten fördelar på regeringens uppdrag även statsbidrag till kvinnoorganisationer för att stödja kvinnors organisering. Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering regleras i förordningen (2005:1089), som bland annat lyfter kravet att 75 procent av medlemmarna ska utgöras av kvinnor. Bidraget skall främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Det ska också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Bidragets storlek beror på hur mycket pengar som finns att dela ut och hur många av de som sökt som uppfyller kraven på att tilldelas bidrag. För bidragsåret 2019 delas cirka 22 miljoner kronor ut i bidrag till 67 kvinnoorganisationer, varav sex är etableringsbidrag och 61 är organisationsbidrag. Jämställdhetsmyndigheten har tagit emot många ansökningar, och från flera nya organisationer som inte tidigare ansökt om etablerings- eller organisationsbidrag.

Det är första gången som Jämställdhetsmyndigheten fattar beslut om statsbidrag till jämställdhetsprojekt samt organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering. Uppdragen låg tidigare hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och övertogs av Jämställdhetsmyndigheten i januari 2018.

Senast uppdaterad: 5:15 - 20 dec, 2018
  • Statsbidrag