Sexuella trakasserier är en del av mäns våld mot kvinnor

En av tre unga kvinnor utsätts för sexuella trakasserier från sin chef, kamrat eller annan person på sitt arbete. Sexuella trakasserier är en del av mäns våld mot kvinnor. Detta är en del av den statistik, kunskap och erfarenhet som Jämställdhetsmyndigheten lyfter fram i sin delrapport ”En av tre unga kvinnor”, som överlämnats till regeringen.

Jämställdhetsmyndigheten har fått regeringens uppdrag att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier och att särskilt belysa barn och ungas situation.

Statistiken, kunskapen och erfarenheterna som nu har samlats inom ramen för uppdraget är tydlig. Flickor och kvinnors utsatthet har tidigare inte uppmärksammats tillräckligt. Sexuella trakasserier är ett allvarligt strukturellt problem som måste bekämpas långsiktigt, strukturerat, på flera nivåer och olika arenor.

Jämställdhetsmyndigheten vill peka på att sexuella trakasserier är en del av mäns våld mot kvinnor. Det är viktigt att i större utsträckning än tidigare satsa på förebyggande arbete och riktade insatser för mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet.

Syftet och målet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för maktmissbruk som begränsar kvinnors möjligheter att själva forma sitt liv. Därför är arbetet med att motverka våldet en viktig jämställdhetsfråga.

–  Det blir tydligt och kraftfullt när flera aktörer arbetar utifrån flera perspektiv och arenor, att vi ser utifrån kvinnors, flickors och pojkars, men också männens situation. Då kan vi arbeta förebyggande på riktigt, få mäns våld mot kvinnor att upphöra och därmed ett jämställt samhälle, säger Lisa Lindström, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

120 miljoner

Regeringen har under våren 2018 satsat ytterligare 120 miljoner kronor på arbetet med att förebygga och bekämpa våld och sexuella trakasserier. Satsningarna är riktade till olika sektorer i samhället och handlar om förebyggande insatser, utbildning och information, starkare skydd och stöd, effektivare brottsbekämpning och satsningar inom arbetsmiljöområdet.

Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att samla kraften, kunskapen och erfarenheterna om sexuella trakasserier som finns hos myndigheter, lärosäten, organisationer, nätverk, andra aktörer och samarbetspartners, beskrivs i delrapporten ”En av tre unga kvinnor”.

I arbetet ingår bland annat dialog, möten och konferenser med andra myndigheter, organisationer, verksamheter, nätverk och #metoo-upprop och kunskapsutbyte med internationella aktörer.

–  Vi har mycket kunskap och med Metoo-uppropen fick vi ytterligare en dimension. Vi har de berättelserna och de erfarenheterna. De ska vi ta vara på, det har hela samhället ett stort ansvar för, säger Lisa Lindström.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 oktober 2019.

Senast uppdaterad: 3:17 - 31 okt, 2018
  • Jämställdhet
  • Mäns våld mot kvinnor
  • Våldsförebyggande arbete