Samlad uppföljning för effektiv jämställdhetspolitik

Bidrar jämställdhetspolitiken till att jämställdhet uppnås? Ett nytt uppföljningssystem från Jämställdhetsmyndigheten ska stödja effektiva och träffsäkra insatser och öka takten mot de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag av regeringen att senast 1 oktober redovisa ett förslag på ett sammanhållet uppföljningssystem för en effektiv jämställdhetspolitik, något som tidigare saknats.

–  Det är Jämställdhetsmyndighetens uppgift att följa och analysera vad politiken åstadkommit och redovisa det till regeringen. Om vi ska uppnå det övergripande jämställdhetspolitiska målet att flickor och pojkar, kvinnor och män ska få samma makt att påverka samhället och sina egna liv, kräver detta politikområde likt andra att vi gör rätt saker, säger generaldirektör Lena Ag.

Årlig och fördjupad uppföljning

Det system som nu föreslås bygger på en löpande årlig uppföljning och en till två fördjupade uppföljningar per år. Till det ska en övergripande analys göras var sjätte år av jämställdhetspolitikens utfall och effekter under den innevarande perioden.

– Jämställdhetspolitiken är tvärsektoriell och spänner över hela samhället, vilket ställer höga krav på uppföljning. Systemet behöver vara metodologiskt väldesignad med lättillgängliga och relevanta indikatorer. Här behöver vi arbeta långsiktigt och tillsammans med berörda aktörer, till exempel Statistiska Centralbyrån, säger Annika Olsson, chef för avdelningen Analys och uppföljning.

Redan nästa år ska Jämställdhetsmyndigheten rapportera en första uppföljning  av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Jämställdhetsmyndigheten föreslår också att det görs en longitudinell panelstudie, där ett representativt urval av befolkningen återkommande ingår i frågeundersökningar på det jämställdhetspolitiska området.

– Att systematiskt följa människor i deras vardag vore en unik möjlighet att fortsätta att ligga i framkant vad gäller metodutveckling för att arbeta med jämställdhet. Vi önskar göra en förstudie kring detta för att säkra formerna för en sådan panel, säger Annika Olsson.

Senast uppdaterad: 4:15 - 04 okt, 2018
  • Jämställdhet
  • Politik