Så har det gått – om jämställdhetsintegrering i myndigheter

Ett brett och intensivt arbete pågår. Samtidigt behövs en tydligare politisk styrning för att få mer effekt av jämställdhetsarbetet i landets myndigheter. Det är några slutsatser av Jämställdhetsmyndighetens granskning av andra myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering. Rapporten har nu överlämnats till regeringen.

Jämställdhetsmyndigheten har analyserat åtgärder och resultat i de myndigheter som ingår i programmet Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (förkortat JiM).

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande av de aktörer som deltar i beslutsfattandet och har sedan 1994 varit regeringens huvudsakliga strategi för att nå de jämställdhetspolitiska målen.

JiM startades 2013 och har successivt utökats till att omfatta 59 myndigheter.

Granskningen – som bygger på myndigheternas årsredovisningar och särskilda delrapporter – visar att ett brett och intensivt arbete pågår på de olika myndigheterna. En viktig förutsättning för bra analys och uppföljning är att myndigheternas statistik är könsuppdelad, något som flera myndigheter har utvecklat.

Kartläggning och utbildning

Vanliga åtgärder som myndigheterna arbetar med är kartläggningar och utbildningar, till exempel:

  • Formas har genomfört utbildningar om jämställdhet i beredningsprocessen för forskningsfinansiering
  • Inspektionen för Socialförsäkringar har tagit fram en metod för att göra jämställdhetsanalyser i tillsyns- och granskningsprojekt.
  • Skatteverket har utbildat handläggare om jämställdhet och normer för att skapa ett jämställställt bemötande

Kommunikation, upphandling och samverkan

Andra exempel rör myndigheternas kommunikation, upphandling och samverkan:

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beaktar numera storlek och passform för både kvinnor och män vid upphandling av personlig utrustning. Fordon och verktyg anpassas så långt som möjligt för alla brukare oavsett längd vikt eller kön. Inköp av brandbilar och placering av slangar och tungt material anpassas så att den fungerar för såväl kvinnor som män.
  • Statens konstråd har kompletterat sina samlingar genom inköp av framstående kvinnliga konstnärer.
  • Sex utvalda domstolar har fått i uppdrag av Domstolsverket att undersöka verksamheten utifrån jämställdhet och ta fram goda exempel på hur arbetet kan bedrivas. Domstolsverket samordnar och ger stöd i genomförandet.

Det arbete som myndigheterna fokuserat på i sina styrprocesser kan ses som en bra och nödvändig grund för ett fortsatt och hållbart arbete.

För att öka effekten av arbetet lyfter Jämställdhetsmyndigheten bland annat fram behovet av en politisk styrning som tydligare än i dag pekar ut de samhälleliga ojämställdhetsproblem som myndigheterna förväntas bidra till att lösa. I ett möjligt fortsatt JiM- uppdrag bör detta stå i fokus.

Senast uppdaterad: 12:40 - 24 maj, 2018
  • Jämställdhetsintegrering