Remissvar: Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112)

Varje år vistas cirka 3 000 barn i skyddat boende, som medföljande till vårdnadshavare som utsatts för våld, hot eller övergrepp. Barnen har själva ofta utsatts för indirekt eller direkt våld. En statlig utredning föreslår en rad åtgärder för att barnens rättigheter ska stärkas.

Jämställdhetsmyndigheten har fått utredningen på remiss och tillstyrker utredningens samtliga förslag.

Genomförs förslagen kommer barn att vara egna rättighetsbärare och det blir ett tydligt ansvar för samhället att skydda barn så att de får möjlighet till en trygg uppväxt fri från våld. Genom den nya regleringen kommer ett perspektivskifte att ske från att tidigare främst haft de våldsutsatta vuxna i fokus, till att nu reglera barns rätt i egen sak då de utsätts för eller bevittnar våld.

Detta kommer att medföra att barns rättigheter och behov synliggörs och att de får det bistånd (stöd och hjälp) de har rätt till. Ett exempel är barns rätt till skolgång under vistelse på skyddade boenden, vilket inte fungerar i flertalet kommuner idag.

Alla barn ska även vid behov få stöd och vård av hälso- och sjukvården, vilket endast ett fåtal barn i skyddade boenden har idag.

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar utredningen om barn i skyddat boende och bedömer att utredningens förslag, på sikt, kommer att få stor betydelse för barns möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda vid utsatthet för våld i nära relationer.

I korthet:

  • Jämställdhetsmyndigheten ställer sig positiv till utredningens samtliga förslag.
  • Jämställdhetsmyndigheten instämmer i utredningens beskrivning och analys avseende barns behov och ställning i skyddat boende.
  • Jämställdhetsmyndigheten ställer sig positiv till att involveras i uppdraget om kompetensstöd till kommuner och landsting i fråga om våld i nära relationer, och där förslaget är att kunskap om barn i skyddat boende ska ingå.
Senast uppdaterad: 2:27 - 24 maj, 2018
  • Familj
  • Juridik
  • Jämställdhet
  • Politik
  • Våld